Gwerthusiad LEADER - Gweithdai Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) 

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill, ymgynghoriaeth ymchwil, i gynnal gwerthusiad o LEADER yng Nghymru. Nod y gwerthusiad hwn yw asesu'r cynllun yn erbyn ei nodau o gefnogi datblygiad lleol. Fel rhan o'r gwerthusiad hwn bydd Wavehill yn casglu gwybodaeth trwy hwyluso gweithdai gyda Grwpiau Gweithredu Lleol (LAG) ledled Cymru.  

Llywodraeth Cymru yw'r rheolwr data am yr ymchwil yma. Bydd Llywodraeth Cymru yn derbyn copi o'r data a gasglwyd gan Wavehill, fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarperir yn ystod y gweithdai ac yn ddienw’r data crai, cyn iddo gael ei rannu â Llywodraeth Cymru. 

Bydd dadansoddiad o'r wybodaeth a gasglwyd yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru ac o bosibl mewn cyhoeddiadau eraill gan Wavehill a Llywodraeth Cymru.  

Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil hon yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru. 

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hon efo Wavehill yw Endaf Griffiths. 

Cyfeiriad e-bost: endaf.griffiths@wavehill.com 

Rhif ffôn: 01545 571711 

DATGANIAD PREIFATRWYDD

 

Pa ddata personol sydd gennym ni a ble rydyn ni'n cael y wybodaeth hon? 

Diffinnir data personol o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR y DU) fel ‘unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud â pherson adnabyddadwy y gellir ei adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol trwy gyfeirio at ddynodwr’.  

Nid yw Wavehill yn cadw'ch manylion cyswllt ond maent am ddeall barn y rhai sy'n ymwneud â'r rhaglen LEADER ar hyn o bryd. Rydych wedi derbyn y gwahoddiad hwn trwy un o'r dulliau canlynol: 

 • Rydych chi'n rhan o restr bostio fel aelod o Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) lle mae'r gwahoddiad hwn wedi'i gylchredeg 

 • Mae rhywun sydd wedi derbyn y gwahoddiad hwn trwy'r sianel uchod wedi ei anfon atoch. 

 

Trefnir y gweithdy gan gadeirydd y GGLl, naill ai fel rhan o gyfarfod a'i trefnwyd yn barod neu fel sesiwn ar wahân, a bydd Wavehill yn bresennol. Pwrpas y gweithdy yw casglu eich barn ar ganfyddiadau sy'n dod i'r amlwg o'r gwerthusiad LEADER a gyflwynir i chi. 

 

Nid yw'r gweithdy'n angen gasgliad o unrhyw data personol ychwanegol heblaw am eich delwedd os yw'r gweithdy yn cael ei ddarparu ar-lein a'ch bod yn cytuno i'r gweithdy gael ei recordio (pe bai rhan o gyfarfod presennol dim ond elfen y gweithdy a fydd yn cael ei recordio). Efallai y bydd angen i ni recordio rhai gweithdai am resymau gweithredol. Os bydd angen recordio, byddwn yn ei gwneud yn glir i chi cyn i'r gweithdy ddechrau, a byddwch yn cael cyfle i ddweud wrthym os nad ydych yn hapus i'r gweithdy gael ei recordio. Dim ond os ame pawb yn cytuno y byddwn yn recordio'r gweithdy. Os caiff gweithdai eu recordio, bydd data personol yn cael ei dynnu yn ystod y broses o drawsgrifio'r drafodaeth. Bydd recordio yn cael ei ddileu cyn gynted ag y bydd y broses hon wedi'i chwblhau. Os na chaiff gweithdai eu recordio, ni fydd data personol yn cael ei gynnwys mewn nodiadau ysgrifenedig a baratowyd yn dilyn unrhyw weithdai. 

Beth yw'r sylfaen gyfreithlon ar gyfer defnyddio'ch data?  

Y sylfaen gyfreithlon ar gyfer prosesu a chasglu'r wybodaeth yn yr ymarfer yma yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru. 

Mae eich cyfranogiad yn hollol wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig i Lywodraeth Cymru i gasglu gwybodaeth a thystiolaeth ar ei gallu i weithredu ac i gyflawni blaenoriaethau'r llywodraeth.

Gellir defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd yn yr ymchwil hon, er enghraifft: 

 • mewn adroddiad gwerthusol sy’n edrych ar weithrediad a darpariaeth LEADER a gyhoeddwyd ar wefan llywodraeth Cymru 

 • i lywio'r modd y darperir gwasanaethau neu raglenni yn y dyfodol 

 

Pa mor ddiogel yw eich data personol?  

Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill bob amser yn cael ei storio ar weinydd diogel. Dim ond nifer gyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn sy'n gallu cyrchu'r data. Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd Wavehill yn defnyddio'r data hwn. Mae gan Wavehill ardystiad Cyber Essentials. 

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ddelio ag unrhyw amheuaeth o doriad diogelwch data. Os bydd amheuaeth o doriad, bydd Wavehill yn riportio hyn i Lywodraeth Cymru a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr perthnasol lle mae'r gyfraith yn wneud e'n ofynnol i ni wneud hynny. 

Adroddir yr holl ddata a gesglir trwy'r ymchwil hon mewn fformat dienw. Ni fydd y data yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth y gellir ei defnyddio i adnabod chi, mewn atebion penagored,  yn cael ei dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd i gynhyrchu adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i nodi cyfranogwyr unigol. 

Pa mor hir ydyn ni'n cadw'ch data personol? 

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract ond bydd hwn yn cael ei ddileu wrth drawsgrifio. Bydd Wavehill yn darparu fersiwn ddienw o'r data i Lywodraeth Cymru na fydd yn cynnwys gwybodaeth a allai arwain i rywun i adnabod chi.

 

Eich hawliau fel unigolyn 

O dan GDPR y DU, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu fel rhan o'r ymchwil hon, mae gennych chi'r hawl: 

 • I gael mynediad at gopi o'ch data eich hun; 

 • I gywiro unrhyw wallau yn y data; 

 • (Mewn rhai amgylchiadau) Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu o'r data; 

 • (Mewn rhai amgylchiadau) gofyn i'ch eich data cael ei ‘ddileu’; a 

 • Cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data. 

 

Y manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer. SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk

Gwybodaeth Bellach

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynglŷn â sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o'r astudiaeth hon yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru neu'n dymuno arfer eich hawliau gan ddefnyddio Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU, cysylltwch â:  

 

Enw: Emma Sullivan  

Cyfeiriad e-bost: Emma.Sullivan@gov.wales  

 

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru trwy: Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd. CF10 3NQ  

E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales. 

 

LEADER evaluation - Local Action Group (LAG) Workshops  

The Welsh Government has commissioned Wavehill, a research consultancy, to undertake an evaluation of LEADER within Wales. The aim of this evaluation is to assess the scheme against its aims of supporting local development. As part of this evaluation Wavehill will be gathering information by facilitating workshops with Local Action Groups (LAG) across Wales. 

 

The Welsh Government is the data controller for the research. The Welsh Government will receive a copy of the data collected by Wavehill, however, Wavehill will delete any personal data provided during the workshops and anonymise the raw data, before it is shared with the Welsh Government. 

 

An analysis of the information collected during the project will be included in a report published on the Welsh Government website and possibly in other publications by Wavehill and Welsh Government. 

Your participation in this research is completely voluntary. However, your views and experiences are important in order to help inform Welsh Government policies. 

The contact for this research at Wavehill is Endaf Griffiths.  

E-mail address: endaf.griffiths@wavehill.com 

Telephone number: 01545 571711 

 

PRIVACY NOTICE 

 

What personal data do we hold and where do we get this information? 

Personal data is defined under the UK General Data Protection Regulation (UK GDPR) as ‘any information relating to an identifiable person who can be directly or indirectly identified by reference to an identifier’. 

Wavehill do not hold your contact details but wish to understand the views of those currently involved in the LEADER programme. You have received this invite through one of the following means: 

 • You are part of a mailing list as a member of a Local Action Group (LAG) where this invite has been circulated  

 • Someone who has received this invite through the above channel has sent it on to you.  

 

The workshop will be organised by the LAG chair, either as part of a pre-existing meeting or as a separate session, and Wavehill will attend. The purpose of the workshop is to gather your views on emerging findings from the LEADER evaluation which will be presented to you.   

The workshop does not require the collection of additional personal data from you except for your image if the workshop is by video and you agree to the workshop being recorded (if part of an existing meeting only the workshop element would be recorded). We may need to record some workshops for operational reasons. If this is the case, we will make clear to you before the workshop begins, and you will have the opportunity to tell us if you are not happy for the workshop to be recorded. We will only record a workshop if no one objects. If workshops are recorded, personal data will be removed during the process of transcribing the discussion. Recording will be deleted as soon as this process is completed. If workshops are not recorded, personal data will not be included in written notes prepared following any workshops. 

 

What is the lawful basis for using your data? 

The lawful basis for processing information in this data collection exercise is our public task; that is, exercising our official authority to undertake the core role and functions of the Welsh Government.   

Participation is completely voluntary. Research studies such as this are important for the Welsh Government to collect information and actionable evidence about its ability to deliver government priorities.

 

The information collected in this research, for example, might be used:

  

 • in an evaluation report looking at the implementation and delivery of LEADER and published on the Welsh government website  

 • to inform future delivery of services or programmes 

 

How secure is your personal data? 

Personal information provided to Wavehill is always stored on a secure server. The data can only be accessed by a limited number of researchers working on this project. Wavehill will only use this data for research purposes. Wavehill has cyber essentials certification. 

Wavehill has procedures to deal with any suspected data security breaches. If a suspected breach occurs, Wavehill will report this to the Welsh Government who will notify you and any applicable regulator where we are legally required to do so.  

All data gathered through this research will be reported in an anonymised format. It will not contain your contact details and any identifiable information in open-ended answers will be removed. Wavehill will use the information gathered to produce a report that will be published on the Welsh Government website. This report will not include any information that could be used to identify individual participants. 

 

How long do we keep your personal data? 

 

Wavehill will hold personal data during the contract period but this will be removed during transcription. Wavehill will provide Welsh Government with an anonymised version of the data which will not include information that could identify you. 

Individual rights 

Under UK GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide as part of this research, you have the right: 

 • To access a copy of your own data;  

 • For us to rectify inaccuracies in that data; 

 • To object to or restrict processing (in certain circumstances); 

 • For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and 

 • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection. 

 

The contact details for the Information Commissioner’s Office are: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire. SK9 5AF. Phone: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Website: www.ico.gov.uk 

Further Information 

If you have any further questions about how the data provided as part of this study will be used by the Welsh Government or wish to exercise your rights using the UK General Data Protection Regulation, please contact: 

Name: Emma Sullivan 

Email address: Emma.Sullivan@gov.wales  

 

The Welsh Government’s Data Protection Officer can be contacted at: Welsh Government, Cathays Park, Cardiff. CF10 3NQ 


Email: DataProtectionOfficer@gov.wales.