Hysbysiad Preifatrwydd Gwerthusiad o’r Cynllun Llanelli Lle Arbennig

Mae’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn cwmpasu’r holl arolygon a gynhelir fel rhan o werthusiad Wavehill o’r prosiect cynllun Llanelli Lle Arbennig sy’n ymwneud â:

 • gweithdai ffotograffiaeth;

 • gwirfoddoli ar y cynllun Stordy Digidol;

 • gweithdai sgiliau mewn Twristiaeth Treftadaeth.

 

Sut rydym yn cadw ac yn prosesu gwybodaeth amdanoch

Mae Wavehill yn cynnal gwerthusiad o’r cynllun Llanelli Lle Arbennig ar ran Cyngor Sir Gaerfyrddin. Bydd y wybodaeth a gasglwyd yn ystod y gwerthusiad yn cael ei defnyddio i helpu Cyngor Sir Gaerfyrddin a phartneriaid prosiect eraill i ddeall pa wahaniaeth mae’r rhaglen yn ei wneud, ac i ddysgu o’r profiad o ddarparu’r rhaglen.

Dewiswyd yr unigolion sy’n cymryd rhan yn yr ymchwil oherwydd eu bod wedi bod yn rhan o naill ai’r gweithdai ffotograffiaeth, neu wedi gwirfoddoli ar y cynllun Stordy Digidol, neu wedi bod yn rhan o’r gweithdai sgiliau mewn Twristiaeth Treftadaeth. Mae cymryd rhan yn y gwerthusiad, fodd bynnag, yn wirfoddol. Gallwch benderfynu peidio â chymryd rhan cyn neu yn ystod y gwerthusiad, a gallwch ddewis peidio ag ateb rhai cwestiynau os yw’n well gennych chi.

 

Ni fydd eich ymatebion yn cael eu gwneud yn gyhoeddus mewn ffordd a allai beri eich bod yn cael eich adnabod gan bartneriaid darparu Llanelli Eich Treftadaeth na neb arall. Bydd y data dienw yn cael ei gadw’n ddiogel a dim ond at ddibenion ymchwil anfasnachol y bydd yn cael ei ddefnyddio, yn benodol ar gyfer gwerthuso Llanelli Eich Treftadaeth.

 

Bydd eich data personol yn cael ei ddileu chwe mis ar ôl cwblhau’r gwerthusiad. Rhagwelir ar hyn o bryd mai yn ystod mis Mawrth 2021 y bydd hynny.

 

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu os hoffech drafod unrhyw fater sy’n ymwneud â’r gwerthusiad hwn, cysylltwch â Tom Marshall sy’n arwain y tîm sy’n cynnal y gwerthusiad yn Wavehill (tom.marshall@wavehill.com | 01545 571711) neu, fel arall, cysylltwch ag Emma Laszlo yng Nghyngor Sir Gaerfyrddin (ELaszlo@carmarthenshire.gov.uk).

O dan ddeddfwriaeth diogelu data (GDPR), mae gennych hawl:

 • i gael mynediad at eich data personol a gedwir gan Gyngor Sir Gaerfyrddin;

 • i’w gwneud yn ofynnol bod Cyngor Sir Gaerfyrddin yn cywiro unrhyw gamgymeriadau sydd yn y data hwnnw;

 • i wrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu (mewn rhai amgylchiadau);

 • i’ch data gael ei ‘ddileu’ (mewn rhai amgylchiadau).

 

Cysylltwch ag Emma Laszlo yng Nghyngor Sir Gaerfyrddin os ydych yn dymuno gwneud unrhyw un o’r pethau hyn.

 

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut mae eich data wedi cael ei drin, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth sy’n rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data. Gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, drwy’r wefan www.ico.gov.uk, neu ysgrifennwch at: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

 

Gwybodaeth bellach

1. Beth yw’r gwerthusiad o’r cynllun Llanelli Lle Arbennig?

 

Comisiynwyd Wavehill i gynnal gwerthusiad o’r prosiect Llanelli Lle Arbennig. Ariennir y prosiect gan Gynllun Lle Arbennig Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, sy’n amcanu i gefnogi mwy o ymgysylltiad diwylliannol; nod y rhaglen oedd meithrin effaith hirdymor mewn Lleoedd, drwy annog partneriaethau traws-sector; sicrhau bod rôl y celfyddydau a diwylliant yn weladwy i lunwyr polisi a dinasyddion lleol fel ei gilydd.

 

2. Pa fath o wybodaeth a gesglir?

Y bwriad yw bod y wybodaeth a gesglir yn helpu Cyngor Sir Gaerfyrddin a phartneriaid prosiect eraill i ddeall effaith y prosiect ar gyfranogwyr. I wneud hynny, byddwn yn gofyn cwestiynau am:

 • eich profiad gyda chynllun Llanelli Lle Arbennig;

 • beth sydd wedi newid neu beth ydych chi wedi’i ddysgu oherwydd eich bod wedi cymryd rhan;

 • eich barn am Lanelli.

 

3. Beth yw data personol?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod person, naill ai ar ei phen ei hun neu ar y cyd â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. enw person, ei gyfeiriad, neu fanylion sy’n benodol am y person hwnnw.

Nid yw’r arolwg yn casglu unrhyw ddata personol ar gyfer ymatebwyr.

 

4. Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu data a gasglwyd yn yr arolwg?  

Y sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu data yw bod Cyngor Sir Gaerfyrddin yn cydsynio.

 

5. Beth yw pwrpas prosesu eich atebion?

Defnyddir y data er mwyn cyfrannu at y gwerthusiad o’r cynllun Llanelli Lle Arbennig. Drwy gymryd rhan, byddwch yn helpu Cyngor Sir Gaerfyrddin a phartneriaid prosiect eraill i ddeall y gwahaniaeth mae’r prosiect yn ei wneud, ac o bosib i wella’r prosiectau maent yn eu darparu yn y dyfodol.

6. Pwy sydd â mynediad at y data a gasglwyd drwy’r grwpiau ffocws?

Bydd data dienw ar gael i’r tîm gwerthuso yn Wavehill. Byddwn yn llunio adroddiad yn seiliedig ar y wybodaeth a gasglwyd, ond ni fydd modd i Gyngor Sir Gaerfyrddin nac unrhyw un o’r partneriaid prosiect eraill eich adnabod o’r adroddiad.

Llanelli Great Place Scheme Evaluation Privacy Notice

 

This Privacy Notice covers all surveys carried out as part of Wavehill’s evaluation of the Llanelli Great Place scheme project relating to:

 • Photography workshops;

 • Stordy Digidol volunteering;

 • Heritage tourism skills workshops.

 

How we hold and process your information

Wavehill is undertaking an evaluation of Llanelli Great Place scheme on behalf of Carmarthenshire County Council. The information gathered in the evaluation will be used to help Carmarthenshire County Council and other project partners understand the difference that the programme makes, and to learn from the experience of delivering the programme.

Individuals taking part in the research have been chosen because they have been involved with either a photography workshop, Stordy Digidol volunteering, or heritage tourism skills workshop. Participation is, however, voluntary. You can decide to not take part before or during and can choose to not answer certain questions if you prefer.

 

Your responses will not be made public in a way that could lead to you being identified by Llanelli Your Heritage delivery partners or anyone else. The anonymised data will be held securely and will only ever be used for non-commercial research purposes, specifically the evaluation of Llanelli Your Heritage.

 

Your personal data is deleted will be deleted six months after the completion of the evaluation is completed. This is currently anticipated to be March 2021.

 

If you have any comments or would like to discuss any issue in relation to this evaluation, you can contact Tom Marshall who is leading the team undertaking the evaluation at Wavehill (tom.marshall@wavehill.com | 01545 571711) or, alternatively, you can contact Emma Laszlo at Carmarthenshire County Council (ELaszlo@carmarthenshire.gov.uk).

 

Under data protection legislation (GDPR), you have the right:

 • To access your personal data held by Carmarthenshire County Council.

 • To require Carmarthenshire County Council to correct any mistakes in that data.

 • To (in certain circumstances) object to or restrict processing.

 • For (in certain circumstances) your data to be ‘erased’.

 

Please contact Emma Laszlo at Carmarthenshire County Council if you wish to do any of these things.

 

If you have any concerns about how your data has been handled, you can lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office who is the independent regulator for data protection.  You can contact the Information Commissioner’s Office on 01625 545 745 or 0303 123 1113, via the website www.ico.gov.uk , or write to: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

 

Further information

1. What is the Llanelli Great Place scheme evaluation?

Wavehill has been commissioned to carry out an evaluation of the Llanelli Great Place project. The scheme is funded by the Heritage Lottery Foundation’s Great Place Scheme, which aims to support increased cultural engagement, the programme aimed to nurture long-term impact in Places, by encouraging cross sectoral partnerships; ensuring the role of arts and culture is visible to policy-makers and local citizens alike.

 

2. What type of information is collected?

Information collected is intended to help Carmarthenshire County Council and other project partners understand the impact of the project on participants. To do this, we’ll ask questions about:

 • Your experience with the Llanelli Great Place scheme;

 • What’s changed or what you’ve learnt because of your involvement;

 • Your views about Llanelli.

 

3. What is personal data?

Personal data means any information that could lead to a person being identified either alone or in combination with other widely available information, e.g. their name, their address, or details specific to that person.

The survey does not collect any personal data for respondents.

 

4. What is the legal basis for collecting and processing the data collected?  

The legal basis for collecting and processing data is that Carmarthenshire County Council is consent.

 

5. What is the purpose of processing your answers?

The data is used in order to contribute to the evaluation of Llanelli Great Place scheme. By taking part, you will be helping Carmarthenshire County Council and other project partners to understand the difference that the project makes, and potentially improve the projects they provide in the future.

6. Who has access to the data collected through the focus groups?

Anonymised data will be available to the evaluation team at Wavehill. We will write a report based on the information collected, but neither Carmarthenshire County Council nor any of the other project partners will be able to identify you from this.