Gwerthusiad Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

Pa ddata personol ydyn ni’n eu cadw ac o le ydym yn cael gafael ar y wybodaeth hon?

Diffinnir data personol o dan Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data y DU (GDPR y DU) fel unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud ag unigolyn adnabyddadwy y gellir ei adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol drwy gyfeirio at ddynodwr.

Rydych chi wedi darparu neu rydych chi yn darparu prosiect drwy un o’r cynlluniau LlLlagN canlynol:

 • Partneriaethau Natur Lleol (cyd-gysylltwyd gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru)

 • Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol

 • Cadwch Gymru’n Daclus

Mae eich Partneriaeth Natur Lleol, Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol neu Cadwch Gymru’n Daclus, fel partneriaid cyflawni ar gyfer y rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur, yn cadw eich manylion cyswllt oherwydd eich cysylltiad â’r rhaglen. Darparodd Wavehill ddolenni i’r arolwg i Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (a wnaeth rannu’r rhain gyda’r Partneriaethau Natur Lleol), Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol a Cadwch Gymru’n Daclus, a wnaeth eich e-bostio chi gan ddefnyddio’r wybodaeth bersonol maen nhw’n ei gadw. Mae cymryd rhan yn wirfoddol.

Does dim gofyn i chi ddarparu unrhyw ddata personol yn eich ymatebion i’r arolwg. Pan fyddwch yn cwblhau’r arolwg, ni chesglir eich cyfeiriad e-bost na’ch cyfeiriad IP, ac felly bydd yr ymatebion yn ddienw. Os ydych yn dewis darparu data personol ychwanegol mewn cwestiynau testun agored, byddwn yn ceisio peidio â’ch adnabod chi o’r, na’ch cysylltu chi â’r, atebion yr ydych chi’n eu darparu.

Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio eich data?

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, ymarfer ein hawdurdod swyddogol i gynnal cyfrifoldeb a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru.

Mae cymryd rhan yn hollol wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hon yn bwysig i Lywodraeth Cymru er mwyn casglu gwybodaeth a thystiolaeth fel sail gweithredu am ei allu i ddarparu blaenoriaethau’r llywodraeth. Er enghraifft, efallai y defnyddir y wybodaeth a gesglir yn yr ymchwil hwn i wella’r ffordd mae’r rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn cael ei rhedeg yn y dyfodol.

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

Cedwir yr wybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill ar weinydd diogel ar bob adeg. Dim ond nifer cyfyngedig o ymchwilwyr sy’n gweithio ar y prosiect sy’n medru cael mynediad at y data. Bydd Wavehill yn defnyddio’r data hwn at ddibenion ymchwil yn unig. Mae Wavehill wedi ei ardystio gan Cyber Essentials.

Wrth gynnal arolygon, mae Wavehill yn defnyddio rhaglen feddalwedd cynnal arolygon o’r enw Qualtrics ac rydym wedi sicrhau bod Qualtrics yn cydymffurfio â GDPR y DU (mae’r holl ddata yn aros o fewn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd).

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ddelio gydag unrhyw sefyllfa lle amheuir bod diogelwch data wedi ei danseilio. Os amheuir bod diogelwch data wedi ei danseilio, bydd Wavehill yn rhoi gwybod i Lywodraeth Cymru, a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr perthnasol lle bod gofyn cyfreithiol i ni wneud hynny.

Bydd Wavehill yn defnyddio’r wybodaeth a gesglir i gynhyrchu adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth a allai gael ei defnyddio i adnabod cyfranogwyr unigol.

Am ba hyd fyddwn ni’n cadw eich data personol?

Efallai bydd Wavehill yn cadw data personol dros gyfnod y cytundeb, a bydd unrhyw ddata personol yn cael ei ddileu gan Wavehill dri mis wedi diwedd y cytundeb. Bydd Wavehill yn darparu fersiwn dienw o’r data i Lywodraeth Cymru - ni fydd hyn yn cynnwys gwybodaeth a allai gael ei defnyddio i’ch adnabod chi.

Hawliau unigolion

O dan GDPR y DU, mae gennych chi’r hawliau canlynol mewn cysylltiad â’r wybodaeth bersonol yr ydych yn ei darparu fel rhan o’r ymchwil. Mae gennych yr hawl:

 • I gael mynediad at gopi o’ch data chi;

 • I fynnu ein bod ni’n cywiro camgymeriadau yn y data hwnnw;

 • I (o dan rhai amgylchiadau) wrthwynebu i neu gyfyngu ar y prosesu;

 • I fynnu (o dan rhai amgylchiadau) bod eich data yn cael ei ‘ddileu’; ac

 • I gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data.

Manylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk

Gwybodaeth Bellach

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach am sut caiff y data a ddarperir fel rhan o’r astudiaeth hon ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru, neu os hoffech chi arfer eich hawliau gan ddefnyddio’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data y DU, cysylltwch â:

Enw: Aimee Marks

Cyfeiriad e-bost: Aimee.Marks@gov.wales

Rhif ffôn: 0300 025 9321

 

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn:

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ, E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

Local Places for Nature Evaluation

PRIVACY NOTICE

What personal data do we hold and where do we get this information?

Personal data is defined under the UK General Data Protection Regulation (UK GDPR) as ‘any information relating to an identifiable person who can be directly or indirectly identified by reference to an identifier’.

You have delivered or are delivering a project through one of the following LPfN schemes:

 • Local Nature Partnerships (coordinated by the Welsh Centre for Voluntary Action)

 • National Lottery Heritage fund (NLHF)

 • Keep Wales Tidy (KWT)

Your Local Nature Partnership, the National Lottery Heritage Fund or Keep Wales Tidy, as delivery partners for the Local Places for Nature programme hold your contact details because of your involvement in the programme. Wavehill provided links to the survey to the Welsh Centre for Voluntary Action (who shared these with the Local Nature Partnerships), National Lottery Heritage Fund and Keep Wales Tidy who emailed you using the personal information they hold. Your participation is voluntary.

There is no requirement to provide any personal data in response to the survey. Completing the survey does not capture your email address or IP address and so the responses will be anonymous. If you choose to provide additional personal data in open text questions we will try not to identify you from, or link your identity to, the responses you provide.

What is the lawful basis for using your data?

The lawful basis for processing information in this data collection exercise is our public task; that is, exercising our official authority to undertake the core role and functions of the Welsh Government.

Participation is completely voluntary. Research studies such as this are important for the Welsh Government to collect information and actionable evidence about its ability to deliver government priorities. The information collected in this research, for example, might be used to improve the running of the Local Places for Nature programme in future.

How secure is your personal data?

Personal information provided to Wavehill is always stored on a secure server. The data can only be accessed by a limited number of researchers working on this project. Wavehill will only use this data for research purposes. Wavehill has cyber essentials certification.

When conducting surveys, Wavehill use a survey software programme called Qualtrics and we have ensured that Qualtrics is UK GDPR compliant (all data remains within the EEA).

Wavehill has procedures to deal with any suspected data security breaches. If a suspected breach occurs, Wavehill will report this to the Welsh Government who will notify you and any applicable regulator where we are legally required to do so.

Wavehill will use the information gathered to produce a report that will be published on the Welsh Government website. This report will not include any information that could be used to identify individual participants.

How long do we keep your personal data?

Wavehill may hold personal data during the contract period, and any personal data will be deleted by Wavehill three months after the end of the contract. Wavehill will provide Welsh Government with an anonymised version of the data which will not include information that could identify you.

Individual rights

Under UK GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide as part of this research, you have the right:

 • To access  a copy of your own data;

 • For us to rectify inaccuracies in that data;

 • To object to or restrict processing (in certain circumstances);

 • For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and

 • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection.

The contact details for the Information Commissioner’s Office are: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Phone: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Website: www.ico.gov.uk

Further Information

If you have any further questions about how the data provided as part of this study will be used by the Welsh Government or wish to exercise your rights using the UK General Data Protection Regulation, please contact:

Name: Aimee Marks

E-mail address: Aimee.Marks@gov.wales

Telephone number: 0300 025 9321

 

The Welsh Government’s Data Protection Officer can be contacted at:

Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ, Email: DataProtectionOfficer@gov.wales.