Gwerthusiad Lleoedd Lleol ar gyfer Natur: Cyfweliadau gyda Rhanddeiliaid, Rheolwyr Cynlluniau a Phartneriaid Cyflawni 

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad o'r rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur. Prif nod rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yw i ymgysylltu â chymunedau i gymryd rhan yn y broses o greu lleoedd ar gyfer natur. Bydd yr ymchwil hwn yn helpu Llywodraeth Cymru i ddysgu gwersi ynglŷn â pha mor effeithiol y mae'r rhaglen yn gweithio, gan nodi gwersi y gellir eu dysgu.  

Fel rhan o'r ymchwil hwn, cynhelir cyfweliadau gyda'r rhai sy'n rheoli a chyflawni’r rhaglen.  

Llywodraeth Cymru yw rheolwr data'r ymchwil. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarperir yn ystod y cyfweliad ac yn dienwi trawsgrifiadau, cyn eu rannu â Llywodraeth Cymru. 

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru unwaith y bydd yr ymchwil wedi'i chwblhau.  

Mae eich cyfraniad i’r ymchwil hwn yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio gwerthusiad Llywodraeth Cymru o'r rhaglen hon.  

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hwn yn Wavehill  yw  Dyfan Powel: 

Cyfeiriad e-bost: Dyfan.powel@wavehill.com  

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD 

 

1.Pa ddata personol ydym ni’n cadw, a ble rydym yn cael y wybodaeth hon? 

Diffinnir data personol o dan Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) fel 'unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â pherson sy’n galluogi ei adnabod yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol drwy gyfeirio at ddynodwr'. 

Mae eich manylion cyswllt yn cael eu cadw gan y partneriaid cyflenwi ar  gyfer  y rhaglen Lleoedd Lleol i Natur  oherwydd eich bod yn cymryd rhan yn y  rhaglen. Bydddwch wedi derbyn  e-bost gan  reolwyr  y cynllun yn gofyn a ydych yn hapus i'ch manylion gael eu trosglwyddo i Wavehill er mwyn iddynt gysylltu â chi i drefnu cyfweliad. Dim ond pan fyddwch wedi cytuno i hyn y bydd eich manylion yn cael eu trosglwyddo a bydd Wavehill ond yn defnyddio eich data personol at ddibenion y prosiect ymchwil  hwn. 

Nid yw'n ofynnol darparu unrhyw ddata personol ychwanegol yn ystod cyfweliadau ar wahân i'ch delwedd os ydych yn cytuno i recordiad fideo o'r cyfweliad. Os byddwch yn dewis darparu unrhyw  ddata personol arall fel rhan o'r ymchwil byddwn yn ceisio peidio â'ch adnabod o'r ymatebion a roddwch, neu gysylltu eich hunaniaeth â nhw. Os byddwch yn codi ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol yn gofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn unig ac yna'n ei ddileu o'r data ymchwil. 

Mae eich cyfranogiad yn wirfoddol ac os nad ydych am gymryd rhan yna ymatebwch i'r e-bost gwahoddiad ac ni fyddwn yn cysylltu â chi mwyach ar gyfer yr ymchwil hwn.  

Hoffem recordio cyfweliadau am resymau gweithredol – recordiad fideo neu recordiad sain fydd hwn fel arfer os cynhelir y cyfweliad dros y ffôn. Byddwn yn gwneud hyn yn glir i chi cyn y cyfweliad, a byddwch yn cael cyfle i ddweud wrthym os nad ydych yn fodlon i'r drafodaeth gael ei chofnodi. Os  caiff  y  cyfweliad ei gofnodi, caiff data personol ei ddileu yn ystod y broses o drawsgrifio. Bydd recordiadau'n cael eu dileu cyn gynted ag y bydd y broses hon wedi'i chwblhau. Os na chofnodir trafodaethau, ni fydd data personol yn cael ei gynnwys mewn nodiadau ysgrifenedig a baratowyd yn dilyn y grŵp ffocws neu gyfweliadau. 

2. Beth yw'r sail gyfreithlon ar gyfer defnyddio eich data? 

Y sail gyfreithlon ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, yn unol a’n hawdurdod swyddogol, i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru.   

Mae cyfranogiad yn gwbl wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig i Lywodraeth Cymru gasglu gwybodaeth a thystiolaeth ymarferol am ei gallu i gyflawni blaenoriaethau'r llywodraeth. Gellid defnyddio'r wybodaeth a gesglir yn yr ymchwil hon, er enghraifft, i wella'r modd y caiff y rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur ei rhedeg yn y dyfodol.

 

3. Pa mor ddiogel yw eich data personol? 

Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill bob amser yn cael ei storio ar weinydd diogel. Dim ond nifer cyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn all gael gafael ar y data. Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd Wavehill yn defnyddio'r data hwn. Mae gan Wavehill ardystiad ‘cyber essentials’.  

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ddelio ag unrhyw achosion tybiedig o dorri rheolau diogelwch data. Os bydd amheuaeth o dorri'r rheolau, bydd Wavehill yn rhoi gwybod i Lywodraeth Cymru a fydd yn rhoi gwybod i chi ac unrhyw reoleiddiwr perthnasol lle mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i ni wneud hynny.  

Bydd yr holl ddata a gesglir drwy'r ymchwil hon yn cael ei adrodd mewn fformat dienw. Ni fydd yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth adnabyddadwy mewn atebion penagored yn cael ei dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio'r wybodaeth a gesglir i lunio adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i nodi cyfranogwyr unigol.  

4. Am ba hyd ydyn ni'n cadw eich data personol?  

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract, a bydd unrhyw ddata personol nad yw eisoes wedi'i ddileu wrth gasglu data yn cael ei ddileu gan Wavehill dri mis  ar ôl diwedd y contract. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt. Bydd Wavehill  yn rhoi fersiwn ddienw o'r data i Lywodraeth Cymru na fydd yn cynnwys gwybodaeth a allai eich adnabod. 

Hawliau unigol 

O dan GDPR, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol a ddarparwch fel rhan o'r ymchwil hon, mae gennych yr hawl: 

  • I gael gafael ar gopi o'ch data eich hun;  

  • I ni gywiro gwallau yn y data hwnnw; 

  • Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu (mewn rhai amgylchiadau); 

  • I'ch data gael ei 'ddileu' (mewn rhai amgylchiadau); A 

  • Cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sy'n rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data. 

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut yr ymdriniwyd â'ch data, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data.  Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, drwy'r wefan www.ico.gov.uk  , neu ysgrifennu at: Y Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF. 

Rhagor o Wybodaeth 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o'r astudiaeth hon yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru neu'n dymuno arfer eich hawliau gan ddefnyddio'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, cysylltwch â: 

Isabella Malet-Lambert  

Isabella.malet-lambert@gov.wales  

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn: Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ,  
E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales.  

Local Places for Nature Evaluation: Interviews with Stakeholders, Scheme Managers and Delivery Partners 

 

The Welsh Government as commissioned Wavehill to undertake an evaluation of the Local Places for Nature programme. The primary aim of the Local Places for Nature programme is to engage communities to participate in the process of creating places for nature. This research will help Welsh Government to learn lessons regarding how effectively the programme is working, including identifying areas for improvement.  

As part of this research, interviews will be conducted with those involved in the running of the programme.  

The Welsh Government is the data controller for the research. However, Wavehill will delete any personal data provided during the interview and anonymise the transcripts, before it is shared with the Welsh Government. 

The information collected during the project will be included in a report published on the Welsh Government website once the research is complete.  

Your Participation in this research is completely voluntary. However your views and experiences are important in order to help inform Welsh Government’s evaluation of this programme.  

The contact for this research at Wavehill is Dyfan Powel:  

E-mail address: Dyfan.powel@wavehill.com  

 

PRIVACY NOTICE 

1. What personal data do we hold and where do we get this information? 

Personal data is defined under the General Data Protection Regulation (GDPR) as ‘any information relating to an identifiable person who can be directly or indirectly identified by reference to an identifier’. 

Your contact details are held by the delivery partners for the Local Places for Nature programme because of your involvement in the programme. You will have received an email from scheme managers asking whether you are happy to have your details passed on to Wavehill in order for them to contact you to arrange an interview. Your details will only be passed on to Wavehill where you have agreed to this and Wavehill will only use your personal data for the purposes of this research project. 

There is no requirement to provide any additional personal data during interviews other than your image if you agree to a video recording of the interview. If you choose to provide any other personal data as part of the research we will try not to identify you from, or link your identity to, the responses you provide. If you raise a query or complaint and provide personal data requesting a response, the researcher will forward the request only to the relevant official and subsequently delete it from the research data. 

Your participation is voluntary and if you do not wish to take part then please reply to the invitation email and you will no longer be contacted for this research.  

We wish to record interviews for operational reasons – this will normally be a video recording or an audio recording if the interview is conducted over the phone. We will make this clear to you before the interview, and you will have the opportunity to tell us if you are not happy for the discussion to be recorded. If the interview is recorded, personal data will be removed during the process of transcribing. Recordings will be deleted as soon as this process is completed. If discussions are not recorded, personal data will not be included in written notes prepared following the focus group or interviews. 

 

2. What is the lawful basis for using your data? 

The lawful basis for processing information in this data collection exercise is our public task; that is, exercising our official authority to undertake the core role and functions of the Welsh Government.   

Participation is completely voluntary. Research studies such as this are important for the Welsh Government to collect information and actionable evidence about its ability to deliver government priorities. The information collected in this research, for example, might be used to improve the running of the Local Places for Nature programme in future.  

3. How secure is your personal data? 

Personal information provided to Wavehill is always stored on a secure server. The data can only be accessed by a limited number of researchers working on this project. Wavehill will only use this data for research purposes. Wavehill has cyber essentials certification.  

Wavehill has procedures to deal with any suspected data security breaches. If a suspected breach occurs, Wavehill will report this to the Welsh Government who will notify you and any applicable regulator where we are legally required to do so.  

All data gathered through this research will be reported in an anonymised format. It will not contain your contact details and any identifiable information in open-ended answers will be removed. Wavehill will use the information gathered to produce a report that will be published on the Welsh Government website. This report will not include any information that could be used to identify individual participants.  

4. How long do we keep your personal data?  

Wavehill will hold personal data during the contract period, and any personal data not already removed during data collection will be deleted by Wavehill three months after the end of the contract. This includes your contact details. Wavehill will provide Welsh Government with an anonymised version of the data which will not include information that could identify you. 

Individual rights 

Under GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide as part of this research, you have the right: 

  • To access  a copy of your own data;  

  • For us to rectify inaccuracies in that data; 

  • To object to or restrict processing (in certain circumstances); 

  • For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and 

  • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection. 

If you have any concerns about how your data has been handled, you can lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office who is the independent regulator for data protection.  You can contact the Information Commissioner’s Office on 01625 545 745 or 0303 123 1113, via the website www.ico.gov.uk , or write to: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.  

Further Information 

If you have any further questions about how the data provided as part of this study, will be used by the Welsh Government or wish to exercise your rights using the General Data Protection Regulation, please contact: 

Isabella Malet-Lambert  

Isabella.malet-lambert@gov.wales  

The Welsh Government’s Data Protection Officer can be contacted at: Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ,  
Email: DataProtectionOfficer@gov.wales.