Dyma sut rydym yn cadw ac yn prosesu gwybodaeth amdanoch

Mae Wavehill yn cynnal astudiaeth ar ran Canolfan Ffilm Cymru, i archwilio potensial datblygu ei weithgareddau Made in Wales fel brand adnabyddadwy. Wedi'i ariannu gan Clwstwr, mae'r prosiect yn archwilio effaith ddiwylliannol ac economaidd bosibl brand cenedlaethol ar gyfer ffilmiau sydd â chysylltiadau Cymreig. Bydd y wybodaeth a gesglir yn yr arolwg hwn yn cael ei defnyddio i helpu Canolfan Ffilm Cymru i ddeall mwy ynghylch a fyddai'r brand hwn, ac ym mha ffyrdd - yn helpu i gynyddu effaith economaidd a diwylliannol ffilmiau sydd â chysylltiad Cymreig.

 

Fe'ch dewiswyd i gymryd rhan yn yr arolwg hwn oherwydd bod Canolfan Ffilm Cymru wedi eich nodi fel rhanddeiliad allweddol yn sector sinema Cymru, neu oherwydd y gallwch roi mewnwelediad i sut y cyflawnwyd prosiectau tebyg mewn mannau eraill. Fodd bynnag, mae cymryd rhan yn yr arolwg yn wirfoddol. Gallwch benderfynu peidio â chymryd rhan cyn neu yn ystod y cyfweliad a gallwch ddewis peidio ag ateb rhai cwestiynau os yw'n well gennych.

 

Bydd y data a ddarperir gennych yn cael ei ddefnyddio at ddibenion y gwerthusiad hwn yn unig. Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o’r gwerthusiad yn cael ei chadw’n gyfrinachol. Ni fydd y data yr ydych yn darparu yn cael eu gwneud yn gyhoeddus mewn ffordd a allai arwain atoch yn cael eich adnabod. Bydd Wavehill yn llunio adroddiad sy’n seiliedig ar y data ond ni fydd modd adnabod unrhyw unigolion ar sail yr adroddiad.

 

Y Bydd Wavehill yn dileu’r wybodaeth rydych chi’n ei darparu, a’r holl ddata personol sy’n ymwneud â’r ymchwil hon, yn dilyn diwedd y gwerthusiad. Disgwylir i’r gwerthusiad gorffen yn Ebrill 2020.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’r gwerthusiad, teimlwch yn rhydd i gysylltu â naill ai Tom Marshall, sef y prif gyswllt o Wavehill (tom.marshall@wavehill.com | 01179 902 811), neu Hana Lewis yng Nghanolfan Ffilm Cymru (hana@filmhubwales.org).

 

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data newydd, mae gennych yr hawl: ​

 

 • i gael mynediad at eich data personol a gedwir gan Canolfan Ffilm Cymru

 • i’w gwneud yn ofynnol i Canolfan Ffilm Cymru gywiro unrhyw gamgymeriadau sydd yn y data hwnnw 

 • i wrthwynebu (mewn rhai amgylchiadau) neu gyfyngu ar brosesu 

 • i’ch data gael ei ‘ddileu’ (mewn rhai amgylchiadau). 

 

Cysylltwch a Hana Lewis yng Nghanolfan Ffilm Cymru os gwelwch yn dda os ydych yn dymuno gwneud unrhyw un o’r pethau hyn mewn perthynas â’r prosiect hwn. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut mae eich data wedi cael ei drin, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth sy’n rheoleiddiwr annibynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer diogelu data.  Gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, drwy’r wefan www.ico.gov.uk , neu ysgrifennwch at: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

 

Gwybodaeth Bellach

 

1. Beth yw pwrpas yr astudiaeth hwn?
Mae Canolfan Ffilm Cymru wedi comisiynu Wavehill i gynnal astudiaeth i ddeall potensial gweithgareddau ‘Made in Wales’, gan gynnwys datblygu brand mwy penodol. Bwriad yr ymchwil hon yw rhoi mwy o fewnwelediad i faterion sylfaenol a allai o bosibl rwystro maint, gwariant a straeon cynulleidfaoedd ar draws sector sgrin Cymru, gan ganolbwyntio ar:
•    A yw diffyg brand adnabyddadwy ar gyfer ffilmiau sydd â chysylltiadau Cymreig, yn cyfyngu ar ein heffaith ledled Cymru, y DU ac yn rhyngwladol?
•    A allwn ni gyflwyno neges glir, ddigidol i gynulleidfaoedd sydd hefyd o fudd i ddiwydiant?
•    Sut allwn ni ddefnyddio data i gefnogi datblygiad cynulleidfa?

2. Pa fath o wybodaeth a gesglir drwy gyfrwng yr arolwg?
Bwriad yr arolwg yw helpu Wavehill i ddeall y materion a amlinellir uchod. Bydd yn canolbwyntio ar amryw o faterion, gan gynnwys:
•    Eich barn am sector ffilmiau Cymru
•    Rhwystrau posibl sy'n cyfyngu ei effaith ledled Cymru, y DU ac yn rhyngwladol
•    Potensial brandio ffilm yn seiliedig ar le i oresgyn rhai o'r rhwystrau hyn

 

3. Beth yw data personnol?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod person, naill ai ar ei phen ei hun neu ar y cyd â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. enw person, ei gyfeiriad, neu fanylion sy’n benodol am y person hwnnw.

 

4. Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu data a gasglwyd yn yr arolwg? 

Y sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu data yw caniatâd a roddir i gwblhau yr arolwg. Gellir tynnu hwn yn ôl ar unrhyw adeg trwy gydol yr arolwg. Bydd atebion rhannol yn dal i gael eu prosesu, ond os hoffech i'ch atebion gael eu dileu, cysylltwch â Tom Marshall yn Wavehill (tom.marshall@wavehill.com).

5. Beth yw pwrpas prosesu eich atebion i’r cyfweliad?

Mae'r sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu'r data hwn ar y sail eich bod wedi rhoi eich caniatâd i rannu'r data hwn gyda ni.

 

6. Pwy sydd â mynediad at y data personol drwy’r arolwg?

Dim ond i'r tîm gwerthuso yn Wavehill y bydd y data a gesglir ar gael. Dim ond yn y cyfanred y bydd hyn yn cael ei adrodd, ac ni fydd modd adnabod chi na'ch sefydliad o'r data hwn pan fydd yn cael ei riportio i Canolfan Ffilm Cymru.

How we hold and process your information

 

Wavehill is undertaking a study on behalf of Film Hub Wales, to explore the potential of developing its Made in Wales activities as a recognisable brand. Funded by Clwstwr, the project is exploring the possible cultural and economic impact of a national brand for films with Welsh connections. The information gathered in this survey will be used to help Film Hub Wales to understand more about whether- and in what ways- this brand would help increase the economic and cultural impact of films with a Welsh connection.

 

You have been selected to participate in this survey because Film Hub Wales has identified you as a key stakeholder in the Welsh cinema sector, or because you can provide insight into how similar projects have been achieved elsewhere. Participation in the survey is, however, voluntary. You can decide to not take part before or during the interview and can choose to not answer certain questions if you prefer.

 

Your answers to the survey will not be made public in a way that could lead to you or your organisation being identified from your answers. The data will be anonymised and held securely. We do not share or use your information for commercial or marketing purposes. The information is only used for the study outlined in this privacy notice, and neither Wavehill nor Film Hub Wales will be able to identify you from the answers you have given to this survey

 

Your personal data is deleted will be deleted six months after the completion of the evaluation is completed. This project is currently anticipated to be completed in April 2020.

 

If you have any questions, please contact Tom Marshall at Wavehill (tom.marshall@wavehill.com)  or Hana Lewis at Film Hub Wales (hana@filmhubwales.org).

Under the new data protection legislation, you have the right:

 

 • Under the new data protection legislation (GDPR), you have the right: 

 • To access your personal data held by Film Hub Wales. 

 • To require Film Hub Wales to correct any mistakes in that data. 

 • To (in certain circumstances) object to or restrict processing. 

 • For (in certain circumstances) your data to be ‘erased’. 

Please contact Hana Lewis at Film Hub Wales if you wish to do any of these things. If you have any concerns about how your data has been handled, you can lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office who is the independent regulator for data protection.  You can contact the Information Commissioner’s Office on 01625 545 745 or 0303 123 1113, via the website www.ico.gov.uk , or write to: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

 

 

Further information

 

1.  What is the purpose of this study?

Film Hub Wales has commissioned Wavehill to carry out a study to understand the potential of ‘Made in Wales’ activities, including the development of a more distinct brand. This  research is intended to provide more insight into fundamental issues that potentially hinder audience size, spend and stories across the Welsh screen sector, focusing on:

 • Does the lack of a recognisable brand for films with Welsh connections, limit our impact across Wales, the UK and internationally?

 • Can we present a clear, digital, message to audiences that also benefits industry?

 • How can we use data to support audience development?

 

2. What type of information is collected through the survey?

The survey is intended to help Wavehill understand the issues outlined above. It will focus on various issues, including:

 • Your views about the Welsh film sector

 • Potential barriers limiting its impact across Wales, the UK and internationally

 • The potential of place-based film branding to overcome some of these barriers

 

The forms capture some personal information in relation to individual participants involved in Lead Creative Schools scheme.

3.  What is personal data?

Personal data means any information that could lead to a person being identified either alone or in combination with other widely-available information, e.g. their name, their address, or details specific to that person.

The survey does not collect personal data for respondents.

 

4. What is the legal basis for collecting and processing the data collected?  

The legal basis for collecting and processing data is consent given to undertake the survey. This can be withdrawn at any time throughout the survey. Partial answers will still be processed, but if you would like your answers to be removed, please contact Tom Marshall at Wavehill (tom.marshall@wavehill.com).

 

5. What is the purpose of processing your answers? 

The data is used in order to contribute to the study outlined above. By taking part, you will be helping Film Hub Wales to understand more about the potential for its Made in Wales activities.

 

6. Who has access to the personal data collected through the survey?

The data collected will only be available to the evaluation team at Wavehill. This will only be reported in the aggregate, and neither you nor your organisation will be identifiable from this data when it is reported to Film Hub Wales.