Arolwg Busnesau Cymdeithasol 2020: Datganiad Preifatrwydd Data

​ 

Sut rydyn ni'n dal ac yn prosesu'ch gwybodaeth 

 

Penodwyd Wavehill gan Ganolfan Cydweithredol Cymru i gynnal arolwg o'r sector busnes cymdeithasol yng Nghymru. Pwrpas yr ymarfer hwn yw deall maint a natur   y sector yn ogystal â rhai o'r uchelgeisiau, yr heriau a'r anghenion cymorth.

 

Fel rhan o'r broses hon, mae Wavehill yn ceisio arolygu cymaint o fusnesau cymdeithasol â phosib. Derbyniwyd eich enw a manylion y busnes o'r rhestr o fusnesau cymdeithasol sydd gan Ganolfan Cydweithredol Cymru neu drwy ffynonellau gwybodaeth eraill sydd ar gael i'r cyhoedd.

 

Dim ond at ddibenion y gwerthusiad hwn y defnyddiwyd y data rydych chi'n darparu. Mae unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o'r gwerthusiad yn cael ei chadw'n gyfrinachol. Ni fydd eich atebion i'r cyfweliad yn cael eu cyhoeddi mewn ffordd a allai arwain at eich adnabod. Bydd Wavehill yn cynhyrchu adroddiad yn seiliedig ar y wybodaeth ond ni fydd hyn yn nodi unrhyw unigolion heb eich cydsyniad yn ymlaen llaw.

  

Mae'n bwysig nodi hefyd nad yw'r tîm sy'n cynnal yr ymchwil yn gweithio i Ganolfan Cydweithredol Cymru. Astudiaeth ymchwil annibynnol yw hon.

  

Bydd Wavehill yn dileu'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu a'r holl ddata personol sy'n ymwneud â'r ymchwil hon cyn pen 24 mis ar ôl diwedd yr ymchwil (Ebrill 2022).

  

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r ymchwil, mae croeso i chi gysylltu â naill ai Ioan Teifi, sy'n arwain yr ymchwil (ioan.teifi@wavehill.com) neu David Madge o Ganolfan Cydweithredol Cymru (david.madge@wales.coop)

  

O dan ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych yr hawl i:

  • Gael mynediad i'ch data personol a gedwir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

  • Ei gwneud yn ofynnol i Ganolfan Cydweithredol Cymru gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data.

  • Mewn rhai amgylchiadau) Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu.

  • (Mewn rhai amgylchiadau) cael eich data eu ‘ddileu’.

Cysylltwch â David Madge os ydych chi'n dymuno gwneud unrhyw un o'r pethau hyn mewn perthynas â'r prosiect hwn. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut mae eich data wedi cael ei drin, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, neu drwy’r wefan www.ico.gov.uk  neu ysgrifennwch i: Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

Gwybodaeth Pellach

1. Pam mae'r ymchwil hwn yn digwydd?
  

Bydd y wybodaeth a roddwch yn rhoi data allweddol am gyflwr y sector yng Nghymru a bydd yn cael ei defnyddio i sicrhau bod datblygiad polisi a gwasanaethau cymorth yn y dyfodol gan y Ganolfan a sefydliadau allanol eraill yn seiliedig ar eich anghenion. Pan ddarperir cydsyniad, bydd eich manylion hefyd yn cael eu defnyddio i boblogi cyfeiriadau Canolfan Cydweithredol Cymru a sefydliadau eraill.

 

2.  Pa fath o wybodaeth sy'n cael ei chasglu trwy'r arolwg? 
​ 

Mae'r cyfweliad yn canolbwyntio ar ddal gwybodaeth gefndir am eich busnes, gwybodaeth gysylltiedig â masnachu, effaith Cofid-19 ar eich busnes, heriau eraill a wynebir, eich effaith gymdeithasol a pherfformiad busnes, ac anghenion cymorth. 

  

3.Beth yw data personol? 
  

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod person, nail ai ar ei phen ei hun neu ar y cyd a gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. enw person, ei gyfeiriad, neu fanylion sy’n benodol am y person hwnnw. 

  

4. Am ba hyd y cedwir data personol? 
  

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract ond bydd yn ei ddileu 24 mis ar ôl diwedd y contract.

  

5. Beth yw'r sylfaen gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu'r data a gasglwyd trwy'r arolwg?

​ 

Y sail gyfreithiol ar gyfer ymgymryd â’r ymchwil hon a chael eich gwybodaeth gyswllt yw ‘Tasg gyhoeddus’ h.y. mae’r prosesu yn angenrheidiol i gyflawni tasg er budd y cyhoedd, ac mae gan y dasg sail glir yn y gyfraith.

Mae'r arolwg yn cael ei gynnal gan Wavehill ar ran Canolfan Cydweithredol Cymru. Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil yn wirfoddol. 

 

6. Beth yw pwrpas prosesu'ch atebion i'r arolwg? 
  

Defnyddir y data at ddibenion ymchwil yn unig. Dadansoddir y data i alluogi Canolfan Cydweithredol Cymru i ddeall cyflwr y sector busnes cymdeithasol yng Nghymru. Defnyddir hwn i sicrhau bod datblygiad polisi a gweithgaredd cymorth yn y dyfodol gan y Ganolfan a sefydliadau allanol eraill yn seiliedig ar eich anghenion. Ni fydd y data'n cael ei ddefnyddio at ddibenion masnachol neu farchnata.

 

7.  Pwy sydd â mynediad at y data personol a gasglwyd trwy'r arolwg?

  

Bydd gan Wavehill gopi o'r data personol i'w alluogi i gynnal yr arolwg.

 

Bydd Wavehill yn gwneud cofnod ysgrifenedig o'r drafodaeth yn ystod y cyfweliad. Dadansoddir y nodiadau hyn gan ymchwilwyr yn Wavehill i gynhyrchu adroddiad ar gyfer Canolfan Cydweithredol Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn nodi unrhyw unigolion sy'n cymryd rhan yn yr ymchwil heb gydsyniad ymlaen llaw ac ni fydd nodiadau'r cyfweliadau yn cael eu rhannu â Chanolfan Cydweithredol Cymru nac unrhyw un arall y tu allan i Wavehill. Bydd Wavehill yn dileu'r holl ddata personol cyn pen 24 mis ar ôl diwedd y prosiect.

 

Social Business Survey 2020: Privacy Notice

​ 

How we hold and process your information 

 

Wavehill have been appointed by the Wales Co-operative Centre to undertake a survey of the social business sector in Wales. The purpose of this exercise is to understand the scale and scope of the sector as well as some of the ambitions, challenges, and support needs. 

  

As part of this process, Wavehill are seeking to survey as many businesses that can be described as social businesses as possible. Your name and details have been obtained from the list of social businesses held by the Wales Co-operative Centre or through other publicly available information sources. 

  

The data you provide will only be used for the purposes of this research. Any personal information collected as part of the research is kept confidential.  Your answers to the interview will not be made public in a way that could lead to you being identified.  Wavehill will produce a report based on the information but this will not identify any individuals without prior consent. 

  

It is also important to note that the team undertaking the research do not work for the Wales Co-operative Centre .  This is an independent research study. 

  

Wavehill will delete the information you provide and all personal data relating to this research within 24 months of the end of the research (April 2022). 

  

If you have any queries regarding the evaluation, please feel free to contact either Ioan Teifi, who is leading the evaluation (ioan.teifi@wavehill.com) or David Madge from the Wales Co-operative Centre (david.madge@wales.coop)  

  

Under the new data protection legislation, you have the right: 

 

  • To access your personal data held by the Wales Co-operative Centre. 

  • To require the Wales Co-operative Centre to correct any mistakes in that data. 

  • To (in certain circumstances) object to or restrict processing. 

  • For (in certain circumstances) your data to be ‘erased’. 

  

Please contact David Madge if you wish to do any of these things in relation to this project. If you have any concerns about how your data has been handled, you can lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office who is Welsh Government’s independent regulator for data protection.  You can contact the Information Commissioner’s Office on 01625 545 745 or 0303 123 1113, via the website www.ico.gov.uk  or write to: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. 

Further information 

1. Why is this research happening? 
  

The information you provide will generate key intelligence on the state of the sector in Wales and will be used to ensure that the development of policy and future support activity by the Centre and other external organisations are based on your needs. Where consent is provided, your details will also be used to populate Wales Co-operative Centre’s and other organisations’ directories.

 

2.  What type of information is collected through the survey? 
​ 

The interview focuses on capturing background information about your business, trading-related information, the impact of Covid-19 on your business, other challenges faced, your social impact and business performance, and support needs. 

  

3.  What is personal data? 
  

Personal data means any information that could lead to a person being identified either alone or in combination with other widely available information, e.g. their name, their address, or details specific to that person. 

  

4.  How long will personal data be kept for? 
  

Wavehill will hold personal data during the contract period but will delete it 24 months after the end of the contract. 

  

5.  What is the legal basis for collecting and processing the data collected through the survey? 

​ 

The legal basis for undertaking this research and obtaining your contact information is ‘Public task’ i.e. the processing is necessary to perform a task in the public interest, and the task has a clear basis in law.

 

The survey is being carried out by Wavehill on behalf of the Wales Co-operative Centre. Your individual participation in the research is voluntary. 

6.  What is the purpose of processing your answers to the survey? 
  

The data is used for research purposes only.  The data will be analysed to enable the Wales Co-operative Centre understand the state of the social business sector in Wales.  This will be used to ensure that the development of policy and future support activity by the Centre and other external organisations are based on your needs.  The data will not be used for commercial or marketing purposes.

 

7.  Who has access to the personal data collected through the survey? 

  

Wavehill will have a copy of the personal data to allow it to carry out the survey. 

  

Wavehill will make a written record of the discussion during the interview. These notes will be analysed by researchers at Wavehill to produce a report for the Wales Co-operative Centre. This report will not identify any individuals participating in the research without prior consent and the notes of the interviews will not be shared with the Wales Co-operative Centre or anyone else outside of Wavehill.  Wavehill will delete all personal data within 24 months of the end of the project.