Gwerthusiad o Brosiectau Arddangos y Goedwig Genedlaethol: Cyfweliadau gyda Rhanddeiliaid, Rheolwyr Cynllun, Partneriaid Cyflawnii

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad o Brosiectau Arddangos y Goedwig Genedlaethol. Bydd y gwerthusiad hwn yn helpu Llywodraeth Cymru i ddysgu gwersi ynglŷn â pha mor effeithiol mae’r rhaglen yn gweithio, gan gynnwys nodi meysydd lle gellir gwella.

Fel rhan o’r ymchwil hwn, cynhelir cyfweliadau gyda’r rheiny sy’n rhedeg y rhaglen o fewn Llywodraeth Cymru a sefydliadau allanol.

Llywodraeth Cymru yw’r rheolydd data ar gyfer yr ymchwil hwn. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarperir yn ystod y cyfweliad, a bydd yn gwneud y trawsgrifiadau’n ddienw, cyn eu rhannu gyda Llywodraeth Cymru.

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei gynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru unwaith y bydd yr ymchwil wedi ei gwblhau.

Mae cymryd rhan yn yr ymchwil hwn yn hollol wirfoddol. Fodd bynnag mae eich barn a’ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu llywio gwerthusiad Llywodraeth Cymru o’r rhaglen hon.

Y person cyswllt yn Wavehill ar gyfer yr ymchwil hwn yw Simon Tanner.

Cyfeiriad e-bost: Simon.Tanner@Wavehill.com

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

Pa ddata personol ydyn ni’n eu cadw ac o le ydym yn cael gafael ar y wybodaeth hon?

Diffinnir data personol o dan Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data’r DU (GDPR y DU) fel unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud ag unigolyn adnabyddadwy y gellir ei adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol drwy gyfeirio at ddynodwr.

Mae gan Wavehill eich manylion cyswllt (enw, e-bost a rhif ffôn) am un o’r rhesymau canlynol:

 1. Mae Llywodraeth Cymru yn cadw’r manylion cyswllt ar gyfer rheolwyr cynllun oherwydd eich bod yn ymwneud â’r rhaglen Coedwig Genedlaethol a’ch bod wedi cytuno y gellir pasio eich manylion cyswllt ymlaen at Wavehill at ddibenion y gwerthusiad hwn;

 2. Mae rheolwyr cynllun yn cadw eich manylion cyswllt oherwydd eich bod yn ymwneud â Phrosiectau Arddangos y Goedwig Genedlaethol. Byddwch wedi derbyn e-bost oddi wrth reolwyr cynllun neu staff Llywodraeth Cymru yn gofyn â ydych yn hapus i adael i’ch manylion gael eu pasio ymlaen at Wavehill er mwyn iddyn nhw gysylltu â chi i drefnu cyfweliad. Dim ond lle rydych chi wedi cytuno i hynny y bydd eich manylion yn cael eu pasio ymlaen at Wavehill.

 

Bydd Wavehill yn defnyddio eich manylion cyswllt at ddibenion y prosiect ymchwil hwn yn unig.

Does dim gofyn i chi ddarparu unrhyw ddata personol ychwanegol yn ystod cyfweliadau heblaw am eich delwedd os ydych yn cytuno i ni recordio’r cyfweliad ar fideo. Rydym yn dymuno recordio cyfweliadau am resymau gweithredol – bydd hyn yn recordiad fideo, neu recordiad sain os cynhelir y cyfweliad dros y ffôn. Byddwn yn gwneud hyn yn glir i chi cyn y cyfweliad, a byddwch yn cael cyfle i ddweud wrthym ni os nad ydych chi’n hapus i’r drafodaeth gael ei recordio. Os caiff y cyfweliad ei recordio, caiff data personol ei ddileu yn y broses drawsgrifio. Caiff y recordiadau eu dileu cyn gynted â bod y broses hon wedi’i chwblhau. Os na chaiff trafodaethau eu recordio, ni chaiff data personol ei gynnwys mewn nodiadau ysgrifenedig a baratoir yn dilyn y grŵp ffocws neu’r cyfweliadau.

Hoffai Wavehill gysylltu â chi i gymryd rhan yn y dyfodol er mwyn cael eich mewnbwn ar gyfer astudiaethau achos. Byddai casglu data ar gyfer yr astudiaethau achos yn golygu bod angen cyfweliad pellach, ond ni fyddai angen casglu unrhyw ddata personol ychwanegol, ac ni fyddai’r cyfweliadau hyn yn cael eu recordio. Bydd Wavehill yn gofyn â ydych yn hapus iddyn nhw gysylltu â chi ar gyfer astudiaethau achos fel rhan o’r cyfweliad dechreuol, a dim ond os byddwch chi’n cytuno i hynny y byddan nhw’n cysylltu â chi eto.

Os ydych yn dewis darparu unrhyw ddata personol arall fel rhan o’r ymchwil, byddwn yn ceisio peidio â’ch adnabod chi o’r, na’ch cysylltu chi â’r, atebion yr ydych chi’n eu darparu. Os ydych chi’n gwneud ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol wrth ofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen i’r swyddog perthnasol yn unig, ac yna ei ddileu o’r data ymchwil.

Mae cymryd rhan yn wirfoddol. Os nad ydych mwyach yn dymuno cymryd rhan na derbyn negeseuon atgoffa, atebwch yr e-bost gwahoddiad a ni fyddwn yn cysylltu â chi eto am yr ymchwil hwn.  

Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio eich data?

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, ymarfer ein hawdurdod swyddogol i gynnal cyfrifoldeb a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru. 

Mae cymryd rhan yn hollol wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hon yn bwysig i Lywodraeth Cymru er mwyn casglu gwybodaeth a thystiolaeth fel sail gweithredu am ei allu i ddarparu blaenoriaethau’r llywodraeth. Er enghraifft, efallai y defnyddir y wybodaeth a gesglir yn yr ymchwil hwn i wella’r ffordd mae’r rhaglen Coedwig Genedlaethol yn cael ei rhedeg yn y dyfodol.

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

Cedwir yr wybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill ar weinydd diogel ar bob adeg. Dim ond nifer cyfyngedig o ymchwilwyr sy’n gweithio ar y prosiect sy’n medru cael mynediad at y data. Bydd Wavehill yn defnyddio’r data hwn at ddibenion ymchwil yn unig. Mae Wavehill wedi ei ardystio gan Cyber Essentials.

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ddelio gydag unrhyw sefyllfa lle amheuir bod diogelwch data wedi ei danseilio. Os amheuir bod diogelwch data wedi ei danseilio, bydd Wavehill yn rhoi gwybod i Lywodraeth Cymru, a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr perthnasol lle bod gofyn cyfreithiol i ni wneud hynny.

Bydd yr holl ddata a gesglir drwy’r ymchwil hwn yn cael ei adrodd mewn fformat dienw. Ni fydd hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth adnabyddadwy mewn atebion penagored yn cael ei dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio’r wybodaeth a gesglir i gynhyrchu adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth a allai gael ei defnyddio i adnabod cyfranogwyr unigol.

Am ba hyd fyddwn ni’n cadw eich data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol dros gyfnod y cytundeb, a bydd unrhyw ddata personol nad sydd wedi ei ddileu yn ystod y broses o gasglu data yn cael ei ddileu gan Wavehill dri mis wedi diwedd y cytundeb. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt. Bydd Wavehill yn darparu fersiwn dienw o’r data i Lywodraeth Cymru - ni fydd hyn yn cynnwys gwybodaeth a allai gael ei defnyddio i’ch adnabod chi.

Hawliau unigolion

O dan GDPR y DU, mae gennych chi’r hawliau canlynol mewn cysylltiad â’r wybodaeth bersonol yr ydych yn ei darparu fel rhan o’r ymchwil. Mae gennych yr hawl:

 • I gael mynediad at gopi o’ch data chi;

 • I fynnu ein bod ni’n cywiro camgymeriadau yn y data hwnnw;

 • I (o dan rhai amgylchiadau) wrthwynebu i neu gyfyngu ar y prosesu;

 • I fynnu (o dan rhai amgylchiadau) bod eich data yn cael ei ‘ddileu’; ac

 • I gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data.

 

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut mae eich data wedi cael ei drin, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth sy’n rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data. Gallwch gysylltu â swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, drwy’r wefan www.ico.gov.uk, neu drwy ysgrifennu at: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

Gwybodaeth Bellach

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach am sut caiff y data a ddarperir fel rhan o’r astudiaeth hon ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru, neu os hoffech chi arfer eich hawliau gan ddefnyddio’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data’r DU, cysylltwch â:

Isabella Malet-Lambert

Isabella.malet-lambert@gov.wales

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn: Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ
E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales

 

Evaluation of National Forest Demonstrator Projects: Interviews with Stakeholders, Scheme Managers, Delivery Partners

The Welsh Government as commissioned Wavehill to undertake an evaluation of National Forest Demonstrator Projects. This evaluation will help Welsh Government to learn lessons regarding how effectively the programme is working, including identifying areas for improvement.

As part of this research, interviews will be conducted with those involved in the running of the programme both within Welsh Government and external organisations.

The Welsh Government is the data controller for the research. However, Wavehill will delete any personal data provided during the interview and anonymise the transcripts, before it is shared with the Welsh Government.

The information collected during the project will be included in a report published on the Welsh Government website once the research is complete.

Your Participation in this research is completely voluntary. However your views and experiences are important in order to help inform Welsh Government’s evaluation of this programme.

The contact for this research at Wavehill is Simon Tanner:

E-mail address: Simon.Tanner@Wavehill.com

PRIVACY NOTICE

What personal data do we hold and where do we get this information?

Personal data is defined under the UK General Data Protection Regulation (UK GDPR) as ‘any information relating to an identifiable person who can be directly or indirectly identified by reference to an identifier’.

Wavehill have your contact details (name, email and telephone number) for one of the following reasons:

 1. Welsh Government hold the contact details for scheme managers because of your involvement in the National Forest programme and you have agreed to your details being passed on to Wavehill for the purposes of this evaluation;

 2. Scheme managers hold your contact details because of your involvement in the National Forest Demonstrator Projects You will have received an email from scheme managers or Welsh Government staff asking whether you are happy to have your details passed on to Wavehill in order for them to contact you to arrange an interview. Your details will only be passed on to Wavehill where you have agreed to this.

 

Wavehill will only use your contact details for the purposes of this research project.

There is no requirement to provide any additional personal data during interviews other than your image if you agree to a video recording of the interview.

We wish to record interviews for operational reasons – this will be a video recording or an audio recording if the interview is conducted over the phone. We will make this clear to you before the interview, and you will have the opportunity to tell us if you are not happy for the discussion to be recorded.

 

If the interview is recorded, personal data will be removed during the process of transcribing. Recordings will be deleted as soon as this process is completed. If discussions are not recorded, personal data will not be included in written notes prepared following the focus group or interviews.

Wavehill would like to contact you to be involved in future to get your input for case studies. 

Data collection for the case studies would involve a further interview, but would not involve the collection of any further personal data, and these interviews would not be recorded. Wavehill will ask if you are content to be contacted for case studies as part of the initial interview and will only contact you again if you agree.

If you choose to provide any other personal data as part of the research we will try not to identify you from, or link your identity to, the responses you provide. If you raise a query or complaint and provide personal data requesting a response, the researcher will forward the request only to the relevant official and subsequently delete it from the research data.

 

Your participation is voluntary and if you no longer wish to take part or receive reminders then please reply to the invitation email and you will no longer be contacted for this research.   

What is the lawful basis for using your data?

The lawful basis for processing information in this data collection exercise is our public task; that is, exercising our official authority to undertake the core role and functions of the Welsh Government. 

 

Participation is completely voluntary. Research studies such as this are important for the Welsh Government to collect information and actionable evidence about its ability to deliver government priorities. The information collected in this research, for example, might be used to improve the running of the National Forest programme in future.

How secure is your personal data?

Personal information provided to Wavehill is always stored on a secure server. The data can only be accessed by a limited number of researchers working on this project. Wavehill will only use this data for research purposes. Wavehill has cyber essentials certification.

Wavehill has procedures to deal with any suspected data security breaches. If a suspected breach occurs, Wavehill will report this to the Welsh Government who will notify you and any applicable regulator where we are legally required to do so.

All data gathered through this research will be reported in an anonymised format. It will not contain your contact details and any identifiable information in open-ended answers will be removed. Wavehill will use the information gathered to produce a report that will be published on the Welsh Government website. This report will not include any information that could be used to identify individual participants.

How long do we keep your personal data?

Wavehill will hold personal data during the contract period, and any personal data not already removed during data collection will be deleted by Wavehill three months after the end of the contract. This includes your contact details. Wavehill will provide Welsh Government with an anonymised version of the data which will not include information that could identify you.

Individual rights

Under UK GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide as part of this research, you have the right:

 • To access  a copy of your own data;

 • For us to rectify inaccuracies in that data;

 • To object to or restrict processing (in certain circumstances);

 • For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and

 • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection.

 

If you have any concerns about how your data has been handled, you can lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office who is the independent regulator for data protection.  You can contact the Information Commissioner’s Office on 01625 545 745 or 0303 123 1113, via the website www.ico.gov.uk , or write to: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

Further Information

If you have any further questions about how the data provided as part of this study, will be used by the Welsh Government or wish to exercise your rights using the UK General Data Protection Regulation, please contact:

Isabella Malet-Lambert

Isabella.malet-lambert@gov.wales

The Welsh Government’s Data Protection Officer can be contacted at: Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ,
Email: DataProtectionOfficer@gov.wales.