Datganiad Preifatrwydd Academi Busnes Gogledd Cymru  

 

Sut rydym yn cadw ac yn prosesu eich gwybodaeth 

Penodwyd Wavehill gan Grwp Llandrillo Menai (GLLM) i gynnal gwerthusiad o Academi Busnes Gogledd Cymru (NWBA) i ddeall ei effeithiau, nodi'r hyn sy'n gweithio ac asesu sut y gellir dod â newid cadarnhaol wrth wneud argymhellion ar gyfer rhaglenni ac ymyriadau yn y dyfodol. 

  

Hoffem siarad â chyflogwyr a gweithwyr sydd wedi bod yn rhan o NWBA i gael eich barn ar sut mae'r prosiect wedi'i reoli a'i gyflawni. Mae GLLM wedi rhoi eich enw a'ch manylion cyswllt i ni. 

 

Bydd y data a ddarperir gennych yn cael ei ddefnyddio at ddibenion y gwerthusiad hwn yn unig. Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o’r gwerthusiad yn cael ei chadw’n gyfrinachol. Ni fydd eich atebion yn yr arolwg yn cael eu gwneud yn gyhoeddus mewn ffordd a allai arwain at eich nabod chi. Bydd Wavehill yn llunio adroddiad sy’n seiliedig ar y data ond ni fydd modd adnabod unrhyw unigolion ar sail yr adroddiad.  

 

Mae hefyd yn bwysig i nodi nad yw’r tîm sy’n ymgymryd â’r gwerthusiad yn gweithio i Grwp Llandrillo Menai nac i unrhyw un o’r sefydliadau sy’n ymwneud â darparu neu ariannu’r prosiect. Gwerthusiad annibynnol yw hwn. 

 

Bydd Wavehill yn dileu’r wybodaeth rydych chi’n ei darparu, a’r holl ddata personol sy’n ymwneud â’r ymchwil hon, o fewn chwe mis i derfyn y gwerthusiad. 

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’r gwerthusiad, teimlwch yn rhydd i gysylltu â naill ai Endaf Griffiths, sy’n arwain y gwerthusiad (endaf.griffiths@wavehill.com), neu â Gary Jones, Rheolwr Prosiect Rhanbarthol Academi Fusnes Gogledd Cymru  

(jones37g@gllm.ac.uk). 

 

Gallwch hefyd gysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru DataProtectionOfficer@gov.wales

 

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data newydd, mae gennych yr hawl: 

 • i gael mynediad at eich data personol a gedwir gan GLLM 

 • i’w gwneud yn ofynnol i GLLM gywiro unrhyw gamgymeriadau sydd yn y data hwnnw 

 • i wrthwynebu (mewn rhai amgylchiadau) neu gyfyngu ar brosesu 

 • i’ch data gael ei ‘ddileu’ (mewn rhai amgylchiadau). 

 

Cysylltwch â Gary Jones os gwelwch yn dda os ydych yn dymuno gwneud unrhyw un o’r pethau hyn mewn perthynas â’r prosiect hwn. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut mae eich data wedi cael ei drin, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth sy’n rheoleiddiwr annibynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer diogelu data.  Gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, drwy’r wefan www.ico.gov.uk , neu ysgrifennwch at: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. 

 

Gwybodaeth bellach 

1. Pam mae’r gwaith ymchwil hwn yn digwydd? 

 

Mae Grwp Llandrillo Menai wedi cyflogi Wavehill i werthuso’r effaith y mae Academi Fusnes Gogledd Cymru (NWBA) wedi'i cael gan cipio tystiolaeth gynhwysfawr i asesu perfformiad a llawdriniaeth y prosiect yn erbyn ei nodau datganedig. Arweinir NWBA gan Grwp Llandrillo Menai mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor, Prifysgol Wrecsam Glyndwr ac i ddechrau gyda Choleg Cambria. Cefnogir y prosiect gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru a'i restru yn y crynodeb rhanbarthol o brosiectau. Mae NWBA yn darparu hyfforddiant a chefnogaeth sgiliau busnes cwrs byr i berchnogion busnes a'u gweithwyr yng Ngogledd Orllewin Cymru. Mae gan y rhaglen bwyslais ar ddarparu offer a phrosesau ymarferol y gellir eu defnyddio yn y gweithle i gefnogi twf busnes, arallgyfeirio ac effeithlonrwydd. 

  

Bydd y gwerthusiad yn hwyluso dealltwriaeth o effeithiau NWBA, yn nodi'r hyn sy'n gweithio ac yn asesu sut gall y rhaglen dod â newid cadarnhaol wrth wneud argymhellion ar gyfer rhaglenni ac ymyriadau yn y dyfodol. Bydd y gwerthusiad hefyd yn asesu effaith y prosiect ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol wrth asesu'r cyfnod amser, cwmpas daearyddol neu thematig y gwerthusiad a'r boblogaeth darged. 

 

2. Pa fath o wybodaeth a gesglir drwy gyfrwng yr arolwg? 

Mae'r arolwg yn canolbwyntio ar safbwyntiau ynghylch sut y mae'r NWBA wedi'i reoli, ei gyflawni ac unrhyw ganlyniadau canfyddedig. 

 

3. Beth yw data personol? 

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod person, naill ai ar ei phen ei hun neu ar y cyd â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. enw person, ei gyfeiriad, neu fanylion sy’n benodol am y person hwnnw.  

4. Am ba hyd y cedwir data personol? 

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y cytundeb, ond bydd yn ei ddileu chwe mis ar ôl i’r cytundeb ddod i ben.

 

5. Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu data a gasglwyd yn yr arolwg? 

Bydd y gwerthusiad o'r rhaglen NWBA yn galluogi GLLM i weld a yw targedau a nodau'r prosiect wedi'u cyflawni. Bydd y gwerthusiad yn hefyd casglu manylion am brofiadau'r rhai sy'n cyrchu hyfforddiant ac effeithiau ehangach y prosiect. Er enghraifft, gallai’r wybodaeth a gesglir gael ei defnyddio:  

 • I weld a yw'r NWBA wedi cael effaith gadarnhaol ar gyflogaeth yng Ngogledd Cymru  

 • Tynnu sylw at unrhyw ddysgu y gellir ei ddatblygu ar gyfer darpariaeth hyfforddiant pellach yn lleol  

 • Mynd i'r afael ag unrhyw fylchau mewn hyfforddiant neu angen o fewn cyflogwyr neu weithwyr yn lleol. Mae’r gwerthusiad yn cael ei gynnal gan Wavehill ar ran GLLM. Mae eich cyfranogiad unigol yn yr ymchwil yn wirfoddol.  

 

6. Beth yw pwrpas prosesu eich atebion i’r arolwg?

 

Defnyddir y data ar gyfer ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Dadansoddir y data i alluogi GLLM i ddeall effaith ac effeithiolrwydd NWBA. Bydd yr ymchwil hon yn helpu i sefydlu a yw nodau ac amcanion y prosiect wedi'u cyflawni'n llwyddiannus a pha ddysgu y gellir ei ddatblygu ar gyfer cyflwyno hyfforddiant yn y dyfodol. Ni fydd y data yn cael ei ddefnyddio at ddibenion masnachol neu ddibenion marchnata, ac ni fydd yn cael ei ddefnyddio i gymryd penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn. 

 

7. Pwy sydd â mynediad at y data personol a gasglwyd drwy’r arolwg? 

 

Bydd gan Wavehill gopi o'r data personol i'w ganiatáu i gynnal yr arolwg a bydd yn dal rôl swydd a'r math o sefydliad yn ystod yr arolwg. 

Bydd Wavehill yn gwneud cofnod ysgrifenedig o’r drafodaeth yn ystod y cyfweliad. Bydd y nodiadau hyn yn cael eu dadansoddi gan ymchwilwyr Wavehill i greu adroddiad ar gyfer GLLM. Ni fydd yr adroddiad hwn yn galluogi neb i adnabod unrhyw unigolion sy’n cymryd rhan yn yr ymchwil ac ni fydd y nodiadau yn cael eu rhannu â GLLM nac unrhyw un arall tu allan i Wavehill. Bydd Wavehill yn dileu’r holl ddata personol o fewn chwe mis i’r prosiect ddod i ben. Ni fydd GLLM yn cael mynediad i ddata personol a gasglwyd yn ystod y arolwg.

North Wales Business Academy Privacy Notice 

How we hold and process your information 

Wavehill were appointed by Grwp Llandrillo Menai (GLLM) to undertake an evaluation of the North Wales Business Academy (NWBA) to understand its effects, identify what works and assess how positive change can be brought whilst making recommendations for future programmes and interventions. 

 

We would like to speak to employers and employees who have been involved in the NWBA to capture views about how the project has been managed and delivered. GLLM have provided us with your name and contact details.  

 

The data you provide will only be used for the purposes of this evaluation. Any personal information collected as part of the evaluation is kept confidential. Your answers to the interview will not be made public in a way that could lead to you being identified. Wavehill will produce a report based on the information but this will not identify any individuals.  

 

It is also important to note that the team undertaking the evaluation do not work for Grwp Llandrillo Menai or any of the organisations that are involved in the delivery or funding of this project. This is an independent evaluation.  

 

Wavehill will delete the information you provide and all personal data relating to this research within six months of the end of the evaluation.  

 

If you have any queries regarding the evaluation, please feel free to contact either Endaf Griffiths, who is leading the evaluation (endaf.griffiths@wavehill.com) or Gary Jones, Regional Project Manager North Wales Business Academy (jones37g@gllm.ac.uk). 

 

You can also contact the data protection officer for the Welsh Government at DataProtectionOfficer@gov.wales

 

Under the new data protection legislation, you have the right: 

 • To access your personal data held by GLLM. 

 • To require GLLM to correct any mistakes in that data. 

 • To (in certain circumstances) object to or restrict processing. 

 • For (in certain circumstances) your data to be ‘erased’. 

 

Please contact the Gary Jones if you wish to do any of these things in relation to this project. If you have any concerns about how your data has been handled, you can lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office who is Welsh Government’s independent regulator for data protection.  You can contact the Information Commissioner’s Office on 01625 545 745 or 0303 123 1113, via the website www.ico.gov.uk , or write to: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. 

 

Further information 

1. Why is this research happening? 

Grwp Llandrillo Menai have engaged Wavehill to evaluate the impact that the North Wales Business Academy (NWBA) has had by capturing comprehensive evidence to assess the operation’s performance against its stated aims. NWBA is led by Grwp Llandrillo Menai in partnership with Bangor University, Wrexham Glyndwr University and initially with Coleg Cambria. The project is supported by the North Wales Economic Ambition Board and listed in the regional compendium of projects. NWBA delivers short course business skills training and support to business owners and their employees in North West Wales. The program has an emphasis on providing practical tools and processes that can be used in the workplace to support business growth, diversification, and efficiency. 

 

The evaluation will facilitate an understanding of the effects of the NWBA, identify what works and assess how positive change can be brought whilst making recommendations for future programmes and interventions.  The evaluation will also assess the impact of the project on local, regional, and national level whilst assessing the time period, geographical or thematic coverage of the evaluation and the target population. 

 

2. What type of information is collected through the survey? 

The survey focuses on views about how the NWBA has been managed, delivered and any perceived outcomes as a result.  

 

3. What is personal data? 

Personal data means any information that could lead to a person being identified either alone or in combination with other widely-available information, e.g. their name, their address, or details specific to that person.

 

4. How long will personal data be kept for? 

Wavehill will hold personal data during the contract period but will delete it six months after the end of the contract. 

5. What is the legal basis for collecting and processing the data collected through the survey?  

The evaluation of the NWBA will enable GLLM to see if project targets and aims have been met. It will also gather details on the experiences of those accessing training and the wider impacts of the project. For example, the information collected might be used:  

 • To see if the NWBA has had a positive impact on employment in North Wales 

 • To highlight any learning which can be taken forward for further training provision locally 

 • To address any gaps in training or need within employers or employees locally. 

 

The evaluation is being carried out by Wavehill on behalf of GLLM. Your individual participation in the research is voluntary.  

6. What is the purpose of processing your answers to the survey?

 

The data is used for research and evaluation purposes only. The data will be analysed to enable GLLM to understand the impact and effectiveness of the NWBA. This research will help to establish if project aims and objectives have been successfully achieved and what learning can be taken forward for future training delivery. The data will not be used for commercial or marketing purposes and it will not be used to take make decisions about you as an individual. 

7. Who has access to the personal data collected through the survey? 

Wavehill will have a copy of the personal data to allow it to carry out the survey and will capture job role and organisation type and sector during this survey.  

The data collected will be analysed by researchers at Wavehill to produce a report for GLLM This report will not identify any individuals participating in the research and the notes will not be shared with GLLM or anyone else outside of Wavehill. Wavehill will delete all personal data within six months of the end of the project. GLLM will not have access to personal data collected through the interviews.