Hysbysiad Preifatrwydd Gwerthuso FLAG Gogledd Cymru – Buddiolwyr  Prosiect

​ 

Sut rydyn ni'n dal ac yn prosesu'ch gwybodaeth

Penodwyd Wavehill  gan Menter Môn i gynnal gwerthusiad o Raglen FLAG Gogledd Cymru. Tasg allweddol y gwerthusiad yw mesur gwerth, effaith ac effeithiolrwydd y dull hwn o ymdrin â physgodfeydd a datblygu cymunedol yng Ngogledd Cymru.

 

Hoffem siarad â buddiolwyr FLAG Gogledd Cymru i  gasglu  barn am sut mae'r prosiectau maent wedi bod yn gysylltiedig â nhw wedi effeithio arnynt. Mae Menter Môn  wedi rhoi eich enw a'ch manylion cyswllt i ni.

 

Dim ond at ddibenion y gwerthusiad hwn y defnyddir y data a roddwch. Cedwir unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o'r gwerthusiad yn gyfrinachol. Ni fydd eich atebion  i'r    arolwg yn cael eu cyhoeddi mewn ffordd a allai arwain at eich adnabod. Bydd Wavehill yn cynhyrchu adroddiad yn seiliedig ar y wybodaeth ond ni fydd hyn yn nodi unrhyw unigolion.

 

Mae hefyd yn bwysig nodi nad yw'r tîm sy'n cynnal y gwerthusiad yn  gweithio i  Menter Môn nac i unrhyw un o'r sefydliadau sy'n ymwneud â chyflawni neu ariannu'r prosiect hwn. Mae hwn yn werthusiad  annibynnol.

 

Bydd Wavehill yn dileu'r wybodaeth a ddarperwch a'r holl ddata personol sy'n ymwneud â'r ymchwil hwn o fewn chwe mis i ddiwedd y gwerthusiad.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Sam Grunhut (sam.grunhut@wavehill.com) yn Wavehill   neu Craig Hughes  (craig@mentermon.com) ym  Menter Môn.

 

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data newydd, mae gennych yr hawl:

 

  • I gael mynediad at eich data personol a gadwir gan Menter Môn.

  • Ei gwneud yn ofynnol i Menter Môn  gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data hwnnw.

  • I (mewn rhai amgylchiadau) wrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu.

  • Ar gyfer (mewn rhai amgylchiadau) i'ch data gael ei 'ddileu'.

 

Cysylltwch â Craig Hughes os hoffech wneud unrhyw un o'r pethau hyn mewn perthynas â'r prosiect hwn. Os oes gennych unrhyw bryderon am sut yr ymdriniwyd â'ch data, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sy'n rheoleiddir annibynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer diogelu data. 

 

Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, drwy'r wefan www.ico.gov.uk  , neu ysgrifennu at: Y Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF.

 

Rhagor o wybodaeth

  1. Pam mae'r ymchwil hwn yn digwydd?

Comisiynwyd Wavehill gan Menter Môn i  werthuso FLAG Gogledd Cymru. Drwy Raglen  FLAG Gogledd Cymru, mae Menter Môn yn  defnyddio ymagwedd arloesi ac a arweinir gan y gymuned tuag at ddatblygu pysgodfeydd yn gymunedau arfordirol.  

Mae gan Menter Môn ddiddordeb yn y ffordd y mae aelodau  o'r cyhoedd wedi  ymgysylltu ag amrywiaeth o'u  prosiectau, staff y prosiect yn ogystal â sut  maent yn teimlo bod prosiectau'n cael eu rheoli a'u cyflawni. Maent am weld a all y rhaglen hon ddarparu mewnwelediad newydd i'r ffordd orau  o ddefnyddio datblygiadau a arweinir gan y gymuned.

2. Pa fath o wybodaeth a gesglir drwy'r Arolwg?

Mae'r arolwg  hwn yn canolbwyntio ar  safbwyntiau ynghylch sut mae prosiectau  wedi effeithio ar y rhai sy'n  cymryd rhan.

 

Mae eich manylion cyswllt yn cael eu cadw gan bartneriaid cyflwyno'r Menter Môn oherwydd  eich bod yn cymryd rhan yn y rhaglen. Byddwch wedi derbyn e-bost gan reolwyr y cynllun yn gofyn a ydych yn hapus i'ch manylion gael eu trosglwyddo i Wavehill er mwyn iddynt gysylltu â chi i drefnu cyfweliad. Bydd eich manylion ond yn cael eu trosglwyddo i Wavehill lle rydych wedi cytuno i hyn a bydd Wavehill ond yn defnyddio eich data personol at ddibenion y prosiect ymchwil hwn.

 

Nid yw'n ofynnol darparu unrhyw ddata personol ychwanegol yn ystod yr arolwg. Os byddwch yn dewis darparu unrhyw ddata personol arall fel rhan o'r ymchwil byddwn yn ceisio peidio â'ch adnabod o'r ymatebion a roddwch, neu gysylltu eich hunaniaeth â nhw. Os byddwch yn codi ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol yn gofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn unig ac yna'n ei ddileu o'r data ymchwil.

 

Mae eich cyfranogiad yn wirfoddol ac os nad ydych am gymryd rhan yna ymatebwch i'r e-bost gwahoddiad ac ni fyddwn yn cysylltu â chi mwyach ar gyfer yr ymchwil hwn. 

 

 

3. Beth yw data personol?

Ystyr data personol yw unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod person naill ai ar ei ben ei hun neu ar y cyd â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. ei enw, ei gyfeiriad, neu fanylion sy'n benodol i'r person hwnnw.

 

4. Am ba hyd y cedwir data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract (diwedd  Awst 2022) ond bydd yn ei ddileu chwe mis ar ôl diwedd y contract.

 

5. Beth yw'r sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu'r data a gesglir drwy'r grwp ffocws?

Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn am i'r gwerthusiad hwn gael ei gynnal. Felly,  mae'r sail gyfreithiol ar gyfer ei werthuso ar  sail  Tasg Gyhoeddus. Mae  elfen arolwg  y gwaith hwn ar sail gyfreithiol  cydsyniad  y gellir  ei dynnu'n  ôl  ar unrhyw adeg.  

Mae'r gwerthusiad o FLAG Gogledd Cymru yn galluogi  Menter Môn i ddeall gwenith mae’r FLAG yn cael yr effeithiau disgwyliedig Felly fe'i  defnyddir i gefnogi gweithgareddau o fewn tasg gyhoeddus Llywodraeth Cymru.

Mae'r gwerthusiad yn cael ei gynnal gan Wavehill ar ran Menter Môn. Mae eich cyfranogiad unigol yn yr ymchwil yn wirfoddol. Os byddwch yn dewis tynnu eich caniatâd yn ôl ar gyfer cymryd rhan ar unrhyw adeg, cysylltwch â Wavehill a bydd eich enw a'ch manylion yn cael eu tynnu o'r astudiaeth ac o unrhyw systemau storio data sy'n gysylltiedig â'r astudiaeth.

6. Beth yw diben prosesu eich atebion i'r arolwg?

Defnyddir y data at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Bydd y data'n cael ei ddadansoddi i alluogi Menter Môn i ddeall effaith ac effeithiolrwydd  FLAG Gogledd Cymru. Bydd hyn yn helpu  Menter Môn i  benderfynu a oes angen gwneud unrhyw newidiadau i'r rhaglen i weld a yw'r  llwybr ariannu hwn yn fwy  buddiol i ddatblygu cymunedol  na  dull posibl  arall.   Ni fydd y data'n cael ei ddefnyddio at ddibenion masnachol na marchnata ac ni chaiff ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn.

7. Pwy sydd â mynediad i'r data personol a gesglir?

Bydd gan Wavehill gopi o'r data personol i'w alluogi i gynnal yr arolwg.

Bydd Wavehill yn cofnodi'r  ymatebion i'r arolwg. Bydd  yr ymatebion  hyn yn cael eu dadansoddi gan ymchwilwyr yn Wavehill i lunio adroddiad ar gyfer Menter Môn. Ni fydd yr adroddiad hwn yn nodi unrhyw unigolion sy'n cymryd rhan yn yr ymchwil ac ni fydd yr adroddiadau'n  cael eu rhannu  â Menter Môn nac unrhyw un arall y tu allan i Wavehill. Bydd Wavehill  yn    dileu'r holl ddata personol  o fewn chwe mis i ddiwedd y prosiect. Ni fydd gan Menter Môn  fynediad at ddata personol a gesglir drwy'r  cyfweliadau.

 

North Wales FLAG Evaluation Privacy Notice– Project Beneficiaries

​ 

How we hold and process your information

Wavehill have been appointed by Menter Môn to undertake an evaluation of the North Wales FLAG Programme. The key task of the evaluation is to measure the value, impact and effectiveness of this approach to fisheries and community development in North Wales. 

We would like to speak to North Wales FLAG beneficiaries to capture views about how the projects have been involved with have impacted them. Menter Môn have provided us with your name and contact details. 

The data you provide will only be used for the purposes of this evaluation. Any personal information collected as part of the evaluation is kept confidential. Your answers to the survey will not be made public in a way that could lead to you being identified. Wavehill will produce a report based on the information but this will not identify any individuals. 

It is also important to note that the team undertaking the evaluation do not work for Menter Môn or any of the organisations that are involved in the delivery or funding of this project. This is an independent evaluation. 

Wavehill will delete the information you provide and all personal data relating to this research within six months of the end of the evaluation. 

If you have any questions, please contact Sam Grunhut (sam.grunhut@wavehill.com) at Wavehill or Craig Hughes (craig@mentermon.com) at Menter Môn. 

Under the new data protection legislation, you have the right:
•    To access your personal data held by Menter Môn.
•    To require Menter Môn to correct any mistakes in that data.
•    To (in certain circumstances) object to or restrict processing.
•    For (in certain circumstances) your data to be ‘erased’.

Please contact the Craig Hughes if you wish to do any of these things in relation to this project. If you have any concerns about how your data has been handled, you can lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office who is Welsh Government’s independent regulator for data protection.  

You can contact the Information Commissioner’s Office on 01625 545 745 or 0303 123 1113, via the website www.ico.gov.uk , or write to: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

Further information


1.    Why is this research happening?


Wavehill has been commissioned by Menter Môn to undertake a research and evaluation study of the North Wales FLAG. Through the North Wales FLAG Programme, Menter Môn are using an innovation and community led approach to the development of fisheries and coastal communities 


Menter Môn are interested in the ways that members of the public have engaged with a range of their projects, project staff as well as how they feel projects are being managed and delivered. They want to see if this programme can deliver new insights into how community-led development could be best utilised. 


2.    What type of information is collected through the Survey?


This survey focuses on views about how projects have impacted those taking part.

  

Your contact details are held by the delivery partners for the Menter Môn because of your involvement in the programme. You will have received an email from scheme managers asking whether you are happy to have your details passed on to Wavehill in order for them to contact you to arrange an interview. Your details will only be passed on to Wavehill where you have agreed to this and Wavehill will only use your personal data for the purposes of this research project. 

There is no requirement to provide any additional personal data during the survey. If you choose to provide any other personal data as part of the research we will try not to identify you from, or link your identity to, the responses you provide. If you raise a query or complaint and provide personal data requesting a response, the researcher will forward the request only to the relevant official and subsequently delete it from the research data.

Your participation is voluntary and if you do not wish to take part then please reply to the invitation email and you will no longer be contacted for this research.  


3.    What is personal data?
Personal data means any information that could lead to a person being identified either alone or in combination with other widely-available information, e.g. their name, their address, or details specific to that person. 

4.    How long will personal data be kept for?


Wavehill will hold personal data during the contract period (end August 2022) but will delete it six months after the end of the contract.

5.    What is the legal basis for collecting and processing the data collected through the focus group? 


Welsh Government have requested that this evaluation be undertaken. Therefore the legal basis for the evaluation is on that of Public Task.  The survey element of this work is on the Legal basis of consent which can be withdrawn at any time. 


The evaluation of the North Wales FLAG enables Menter Môn to understand whether the FLAG is having the expected impacts It is therefore used to support activities within Welsh Government’s public task.


The evaluation is being carried out by Wavehill on behalf of Menter Môn. Your individual participation in the research is voluntary. If you choose to withdraw your consent for taking part at any time, please contact Wavehill and your name and details will be removed from the study and from any data storage systems related to the study. 


6.    What is the purpose of processing your answers to the survey? 


The data is used for research and evaluation purposes only. The data will be analysed to enable Menter Môn to understand the impact and effectiveness of the North Wales FLAG. This will help Menter Môn decide whether any changes need to be made to the programme and to establish if this funding avenue is more beneficial to community development than other possible approach. The data will not be used for commercial or marketing purposes and it will not be used to take make decisions about you as an individual.


7.    Who has access to the personal data collected through the focus group?


Wavehill will have a copy of the personal data to allow it to carry out the survey.


Wavehill will make a record of the responses to the survey. These responses will be analysed by researchers at Wavehill to produce a report for Menter Môn. This report will not identify any individuals participating in the research and the reponses will not be shared with Menter Môn or anyone else outside of Wavehill. Wavehill will delete all personal data within six months of the end of the project. Menter Môn will not have access to personal data collected through the interviews.