Datganiad Preifatrwydd: Gwerthusiad o'r rhaglen LEADER yn Sir Benfro

 

Sut rydym yn storio ac yn prosesu eich gwybodaeth

 

Penodwyd Wavehill gan PLANED (http://www.planed.org.uk/), ar ran y Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) ar gyfer Sir Benfro, i gynnal gwerthusiad o weithrediad y rhaglen LEADER yn Sir Benfro. Yn y bôn, rydym yn edrych ar ba mor dda mae'r rhaglen wedi'i rheoli a pha wahaniaeth y mae'r rhaglen yn wneud yn Sir Benfro.

 

Fel rhan o'r gwerthusiad, byddwn yn:

 

• Siarad ag aelodon o'r Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) sy'n goruchwylio rheolaeth a darpariaeth y rhaglen yn Sir Benfro;

• Siarad â rhanddeiliaid allweddol sy'n gweithio ym maes datblygu cymunedol ac economaidd yn Sir Benfro; a

• Siarad efo/ neu ddosbarthu arolygon i brosiectau sydd wedi'u hariannu gan y rhaglen yn ogystal â rhai sydd wedi bod yn rhan o'r prosiectau hynny

 

Mae cymryd rhan yn unrhyw un o'r gwerthusiadau uchod yn hollol wirfoddol. Gallwch benderfynu peidio â chymryd rhan neu gallwch ddewis peidio ag ateb rhai cwestiynau os yw'n well gennych.

Dim ond at ddibenion y gwerthusiad hwn y bydd unrhyw ddata rydych yn darparu yn cael ei defnyddio. Cedwir unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o’r gwerthusiad yn gwbl gyfrinachol. Ni chaiff eich atebion i’r arolwg eu gwneud yn gyhoeddus mewn unrhyw ffordd a fyddai’n ei gwneud hi’n bosib i’ch adnabod chi neu eich sefydliad. Bydd Wavehill yn cynhyrchu adroddiad ar sail y data ond ni fydd yr adroddiad hwn yn enwi unrhyw unigolion.

Mae hefyd yn bwysig i nodi nad yw'r tîm sy'n cynnal y gwerthusiad yn gweithio i PLANED nac unrhyw un o'r sefydliadau sy'n ymwneud â chyflwyno neu gyllido'r prosiect hwn. Mae hwn yn werthusiad annibynnol.

Bydd Wavehill yn dileu’r wybodaeth a ddarparwch a’r holl ddata personol sy’n ymwneud â’r ymchwil hon o fewn 6 mis i derfyn y gwerthusiad.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r gwerthusiad, mae croeso i chi gysylltu ag Endaf Griffiths, sy'n arwain y gwerthusiad (endaf.griffiths@wavehill.com) neu Iwan Thomas, Prif Weithredwr PLANED (iwant@planed.org.uk).

Gallwch hefyd gysylltu â swyddog diogelu data Llywodraeth Cymru ar DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data newydd, mae gennych yr hawl:

 

 • I gael mynediad at eich data personol a gedwir gan PLANED

 • I fynnu bod PLANED yn cywiro unrhyw gamgymeriadau sydd yn y data.

 • I wrthwynebu (mewn rhai amgylchiadau) neu gyfyngu ar brosesu.

 • I’ch data gael ei ‘dileu’ (mewn rhai amgylchiadau).

 

Cysylltwch â Iwan Thomas  os hoffech wneud unrhyw un o’r rhain mewn perthynas â’r prosiect hwn. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut mae eich data wedi cael ei drin, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth sy’n rheoleiddiwr annibynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer diogelu data. Gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, drwy’r wefan www.ico.gov.uk neu ysgrifennwch at: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

 

Gwybodaeth bellach
 

 1. Pam mae’r gwaith ymchwil hwn yn digwydd?
   

Mae'r gwerthusiad yn asesu pa mor dda y mae'r rhaglen LEADER wedi'i rheoli a pha wahaniaeth y mae'n ei wneud yn Sir Benfro.

 

  2. Pa fath o wybodaeth a gesglir drwy gyfrwng yr arolwg?
 

Bydd y cyfweliadau a'r arolygon a gynhaliwyd ar gyfer y gwerthusiad hwn yn casglu ystod o wybodaeth gan gynnwys; (a) barn ar ba mor dda y mae'r rhaglen a'r prosiectau y mae wedi'u cefnogi yn cael eu rheoli a'u darparu; a (b) tystiolaeth am yr hyn a gyflawnwyd gan y rhaglen yn ei chyfanrwydd yn ogystal â'r prosiectau unigol.

  3. Beth yw data personol?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod person, naill ai ar ei phen ei hun neu ar y cyd â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. enw person, ei gyfeiriad, neu fanylion sy’n benodol am y person hwnnw.

  4. Am ba hyd y cedwir data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y cytundeb, ond bydd yn ei ddileu 6 mis ar ôl i’r cytundeb ddod i ben.

  5. Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu data a

      gasglwyd yn yr arolwg? 
 

Mae gwerthusiad y rhaglen LEADER yn galluogi PLANED, a'r Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) i ddeall a yw’r rhaglen yn gweithio’n effeithiol. Felly fe’i defnyddir i gefnogi gweithgareddau o fewn tasg gyhoeddus Cyngor Sir Benfro. Hynny yw, rôl graidd a swyddogaethau’r Cyngor. Er enghraifft, gall y wybodaeth a gesglir cael ei defnyddio er mwyn:

•    Penderfynu a oes angen gwneud newidiadau i’r rhaglen LEADER
 

•    Penderfynu a ddylai cynlluniau fel y rhaglen LEADER barhau yn

     y dyfodol
 

•   Deall y ffyrdd gorau o gefnogi sefydliadau yn Sir Benfro.
 

Comisiynwyd y gwerthusiad gan PLANED ar ran y Grŵp Gweithredu Lleol (LAG). Mae eich cyfranogiad unigol yn yr ymchwil yn wirfoddol.

  6.  Beth yw pwrpas prosesu eich atebion i’r arolwg?
 

Defnyddir y data at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Bydd y data yn cael ei ddadansoddi er mwyn galluogi PLANED a’rGrŵp Gweithredu Lleol (LAG) i ddod i ddeall effaith ac effeithiolrwydd y rhaglen LEADER. Bydd hyn yn helpu wrth benderfynu a oes angen gwneud unrhyw newidiadau i’r rhaglen LEADER, a sut y dylid datblygu’r gefnogaeth a gynigir i sefydliadau yn y dyfodol. Ni fydd y data yn cael ei ddefnyddio at ddibenion masnachol na dibenion marchnata, ac ni fydd yn cael ei ddefnyddio i gymryd penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn na’ch sefydliad.
 

  7. Pwy sydd â mynediad at y data personol a gasglwyd
      drwy’r arolwg?

Bydd gan Wavehill gopi o’r data personol i’w alluogi i gynnal yr arolwg a bydd yn cofnodi enwau, rolau swyddi ac enwau sefydliadau yn ystod y cyfweliadau a / neu'r arolygon.

Bydd Wavehill yn gwneud cofnod ysgrifenedig o'r drafodaeth yn ystod y cyfweliad. Caiff y nodiadau hyn, ynghyd â chanlyniadau'r arolwg, eu dadansoddi gan ymchwilwyr yn Wavehill i gynhyrchu adroddiad ar gyfer PLANED. Ni fydd yr adroddiad hwn yn nodi unrhyw unigolion sy'n cymryd rhan yn yr ymchwil ac ni fydd y nodiadau'n cael eu rhannu â PLANED nac unrhyw un arall y tu allan i Wavehill. Bydd Wavehill yn dileu'r holl ddata personol o fewn chwe mis i ddiwedd y prosiect. Ni fydd PLANED yn gallu cael gafael ar ddata personol a gesglir drwy'r cyfweliadau.

 

Privacy Notice: Evaluation of the LEADER programme in Pembrokeshire

 

How we hold and process your information

 

Wavehill have been appointed by PLANED (http://www.planed.org.uk/), on behalf of the Local Action Group for Pembrokeshire, to undertake an evaluation of the implementation of the LEADER programme in Pembrokeshire. Essentially, we are looking at how well the programme has been managed and what difference it is making in Pembrokeshire.

 

As part of the evaluation, we will be:

 

 • Speaking to member of the Local Action Group which is overseeing the management and delivery of the programme in Pembrokeshire;

 • Speaking to key stakeholders who work in community and economic development in Pembrokeshire; and

 • Speaking to and/or distributing surveys to projects that have been funded by the programme as well as some of those that have been involved in those projects

 

Participation in any of the above is voluntary. You can decide to not take part or can choose to not answer certain questions if you prefer.

 

The data you provide will only be used for the purposes of this evaluation. Any personal information collected as part of the evaluation is kept confidential. Your answers to the interview will not be made public in a way that could lead to you being identified. Wavehill will produce a report based on the information but this will not identify any individuals.

 

It is also important to note that the team undertaking the evaluation do not work for PLANED or any of the organisations that are involved in the delivery or funding of this project. This is an independent evaluation.

 

Wavehill will delete the information you provide and all personal data relating to this research within six months of the end of the evaluation.

 

If you have any queries regarding the evaluation, please feel free to contact either Endaf Griffiths, who is leading the evaluation (endaf.griffiths@wavehill.com) or Iwan Thomas, Chief Executive at PLANED (iwant@planed.org.uk).

 

You can also contact the data protection officer for the Welsh Government at DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

Under the new data protection legislation, you have the right:

 

 • To access your personal data held by PLANED.

 • To require PLANED to correct any mistakes in that data.

 • To (in certain circumstances) object to or restrict processing.

 • For (in certain circumstances) your data to be ‘erased’.

 

Please contact the Iwan Thomas if you wish to do any of these things in relation to this project. If you have any concerns about how your data has been handled, you can lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office who is Welsh Government’s independent regulator for data protection.  You can contact the Information Commissioner’s Office on 01625 545 745 or 0303 123 1113, via the website www.ico.gov.uk, or write to: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

 

Further information

 

  1. Why is this research happening?

 

The evaluation is assessing how well the LEADER programme has been managed and what difference it is making in Pembrokeshire.

 

  2. What type of information is collected by the evaluation?

 

The interviews and surveys undertaken for this evaluation will collect a range of information including; (a) views on how well the programme and the projects it has supported are being managed and delivered; and (b) evidence about what has been achieved by the programme as a whole as well as the individual projects. 

 

  3. What is personal data?

 

Personal data means any information that could lead to a person being identified either alone or in combination with other widely-available information, e.g. their name, their address, or details specific to that person.

   4. How long will personal data be kept for?

 

Wavehill will hold personal data during the contract period but will delete it six months after the end of the contract.

 

   5.  What is the legal basis for collecting and processing the
        data collected through the survey?

 

The evaluation of the LEADER programme enables PLANED and the Local Action Group to understand whether the programme is working effectively. It is therefore used to support activities within Pembrokeshire’s Council’s public task. That is, the core role and functions of the Council. For example, the information collected might be used:

 

 • To decide whether changes need to be made to the LEADER programme

 • To decide whether schemes like the LEADER programme should continue in the future

 • To understand the best ways to support organisations in Pembrokeshire.

 

The evaluation has been commissioned by PLANED on behalf of the Local Action Group. Your individual participation in the research is voluntary.
 

  6. What is the purpose of processing your answers during

      the interview or to the survey?

 

The data is used for research and evaluation purposes only. The data will be analysed to enable PLANED and the Local Action Group to understand the impact and effectiveness of the LEADER Programme. This will help the PLANED and the Local Action Group to decide whether any changes need to be made to the Programme. The data will not be used for commercial or marketing purposes and it will not be used to take make decisions about you as an individual.

 

  7. Who has access to the personal data collected through

      the survey?

 

Wavehill will have a copy of the personal data to allow it to carry out the survey and will capture names, job roles and organisation names during the interviews and/or surveys.

 

Wavehill will make a written record of the discussion during the interview. These notes, together with the survey results, will be analysed by researchers at Wavehill to produce a report for PLANED. This report will not identify any individuals participating in the research and the notes will not be shared with PLANED or anyone else outside of Wavehill. Wavehill will delete all personal data within six months of the end of the project. PLANED will not have access to personal data collected through the interviews.