Nodyn Preifatrwydd PyC - Arolygon ac astudiaethau achos

Sut rydym yn dal a phrosesu'ch gwybodaeth

Penodwyd Wavehill gan Pen y Cymoedd Cwmni Budd Cymunedol (CBC) i gynnal gwerthusiad annibynnol o'r Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd. Mae’r gwerthusiad yn edrych ar ba mor dda y cafodd y Gronfa ei rheoli a pha wahaniaeth mae’r cyllid yn ei wneud yn yr ardal leol.

Hoffem holi a siarad â sefydliadau sydd wedi gwneud cais am grant gan y Gronfa, i gasglu adborth ar eich profiad o wneud cais am gyllid ac, ar gyfer prosiectau a ariennir, ychydig o gwestiynau am yr hyn y mae eich prosiect wedi'i gyflawni hyd yma a sut rydych chi'n gwerthuso canlyniadau eich gweithgareddau.

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth yr ydych yn ei darparu i ysgrifennu adroddiad i Fwrdd Cronfa Gymunedol Pen y Cymoedd, a fydd yn werthusiad annibynnol o’r ffordd y caiff y Gronfa ei rheoli a’r hyn mae’r cyllid yn ei gyflawni.   Mae hwn yn werthusiad parhaus, ac fe gynhyrchir adroddiadau yn flynyddol. 

 

Darparwyd eich manylion cyswllt gan CBC Pen y Cymoedd. Fodd bynnag, mae cymryd rhan yn wirfoddol; gallwch benderfynu peidio â chymryd rhan, neu gallwch ddewis peidio ateb cwestiynau penodol os nad ydych yn dymuno gwneud hynny.

Bydd y wybodaeth a ddarparwch yn cael ei defnyddio at ddibenion y gwerthusiad hwn yn unig. Cedwir unrhyw sylwadau a wnewch yn gyfrinachol ac ni fyddant yn cael eu priodoli i chi heblaw bod gennym ni eich caniatâd diamwys i wneud hynny. 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r arolwg neu’r gwerthusiad yn fwy cyffredinol, cysylltwch ag Endaf Griffiths yn Wavehill (endaf.griffiths@wavehill.com | 01545 571711) neu Kate Breeze, Cyfarwyddwr Gweithredol y Gronfa (kate@penycymoeddcic.cymru).

 

Gallwch hefyd gysylltu â’r Swyddog Diogelu Data i Lywodraeth Cymru ar DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data newydd, mae gennych yr hawl:

 • I gael mynediad at eich data personol a gedwir gan Pen y Cymoedd.

 • I’w gwneud yn ofynnol i Pen y Cymoedd i gywiro unrhyw gamgymeriadau sydd yn y data.

 • I wrthwynebu (mewn rhai amgylchiadau) neu gyfyngu ar brosesu.

 • I’ch data gael ei ‘dileu’ (mewn rhai amgylchiadau).

 

Cysylltwch â Kate Breeze os gwelwch yn dda os ydych yn dymuno gwneud unrhyw un o’r pethau hyn mewn perthynas â’r prosiect hwn. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut mae eich data wedi cael ei drin, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth sy’n rheoleiddiwr annibynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer diogelu data.  Gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, drwy’r wefan www.ico.gov.uk, neu ysgrifennwch at: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

Wybodaeth Bellach

1. Pam mae'r ymchwil hwn yn digwydd?

Pwrpas y gwerthusiad yma yw edrych ar ba mor dda y cafodd y Gronfa ei rheoli a pha wahaniaeth mae’r cyllid yn ei wneud yn yr ardal leol.

 

Rydym eisiau siarad â sefydliadau sydd wedi gwneud cais am grant gan y Gronfa, i gasglu adborth ar eich profiad o wneud cais am gyllid ac, ar gyfer prosiectau a ariennir, ychydig o gwestiynau am yr hyn y mae eich prosiect wedi'i gyflawni hyd yma.

 

2. Pa fath o wybodaeth sy'n cael ei gasglu drwy'r arolwg?

Mae'r cyfweliad / holiadur yn canolbwyntio ar eich profiad o'r broses wneud Cais a'r gefnogaeth / cyllid sydd ar gael trwy Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd a sut rydych chi wedi bod yn defnyddio'r cronfeydd.

3. Beth yw data personol?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod person, naill ai ar ei phen ei hun neu ar y cyd â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. enw person, ei gyfeiriad, neu fanylion sy’n benodol am y person hwnnw.

4. Am ba hyd y cedwir data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y cytundeb, ond bydd yn ei ddileu dri mis ar ôl i’r cytundeb ddod i ben.

5. Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu data a gasglwyd yn yr arolwg?

Mae’r gwerthusiad o Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn galluogi Pen y Cymoedd CIC i ddeall a yw’r Gronfa yn gweithio’n effeithiol. Felly, mae’n cael ei ddefnyddio i gefnogi gweithgareddau sydd o fewn Gorchwyl Cyhoeddus Pen y Cymoedd. Hynny yw, rôl graidd a swyddogaethau Pen y Cymoedd CBC. Er enghraifft, gallai’r wybodaeth a gesglir cael ei defnyddio:

 • i benderfynu a oes angen gwneud newidiadau i Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd

 • i benderfynu a ddylai cynlluniau fel Cronfa Pen y Cymoedd barhau yn y dyfodol

 • i ddeall beth yw’r ffyrdd gorau o gefnogi sefydliadau yn yr ardal leol.

6. Beth yw pwrpas prosesu eich atebion i’r cyfweliad?

Defnyddir y data at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Bydd y data yn cael ei ddadansoddi er mwyn galluogi  Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd i ddod i ddeall effaith ac effeithiolrwydd y Gronfa . Bydd hyn yn helpu  i benderfynu a oes angen gwneud unrhyw newidiadau i’r gronfa, a sut y dylid datblygu’r cymorth i sefydliadau yn y dyfodol. Ni fydd y data yn cael ei ddefnyddio at ddibenion masnachol neu ddibenion marchnata, ac ni fydd yn cael ei ddefnyddio i gymryd penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn na’ch sefydliad.

7. Pwy sydd â mynediad at y data personol a gasglwyd drwy’r cyfweliad?

Bydd gan Wavehill gopi o’r data personol i’w alluogi i gynnal yr arolwg a bydd yn dal enw, enw'r sefydliad, rhif ffôn ac e-bost yn ystod yr arolwg hwn.

 

Bydd Wavehill yn dileu pob data personol o fewn tri mis i ddiwedd yr arolwg. Ni fydd gan Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd fynediad at ddata personol a gesglir drwy'r cyfweliadau.

 

PyC Privacy Notice – Surveys and case studies

How we hold and process your information

Wavehill have been appointed by the Pen y Cymoedd Community Interest Company (CIC) to carry out an independent evaluation of the Pen y Cymoedd Wind Farm Community Fund. The evaluation is looking at how well the Fund has been managed and what difference the funding is making in the local area.

We would like to survey and/or speak to organisations who have applied for a grant from the Fund, to gather feedback on your experience of applying for funding and, for funded projects, a few questions about what your project has achieved to date and how you’re evaluating the outcomes of your activities.

 

We will use the information you provide to write a report for Pen y Cymoedd, which will independently evaluate the way in which the Fund is being managed and what the funding is achieving. This is an ongoing evaluation with reports being produced on an annual basis.

 

Your contact details have been provided by the Pen y Cymoedd CIC. Participation is, however, voluntary; you can decide not to take part, or you can choose not to answer certain questions if you prefer.

 

The information you provide will only be used for the purposes of this evaluation. Comments that you make will be confidential and will not be attributed to you unless we have your express permission to do so. 

 

If you have any questions regarding the interviews or the evaluation more generally, please contact Endaf Griffiths at Wavehill (endaf.griffiths@wavehill.com | 01545 571711) or Kate Breeze, Executive Director of the Fund (kate@penycymoeddcic.cymru).

 

You can also contact the data protection officer for the Welsh Government at DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

Under the new data protection legislation, you have the right:

 • To access your personal data held by Pen y Cymoedd.

 • To require Pen y Cymoedd to correct any mistakes in that data.

 • To (in certain circumstances) object to or restrict processing.

 • For (in certain circumstances) your data to be ‘erased’.

 

Please contact Kate Breeze if you wish to do any of these things in relation to this project. If you have any concerns about how your data has been handled, you can lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office who is Welsh Government’s independent regulator for data protection.  You can contact the Information Commissioner’s Office on 01625 545 745 or 0303 123 1113, via the website www.ico.gov.uk , or write to: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

Further information

1. Why is this research happening?

The aim of the evaluation is to look at how well the Fund has been managed and what difference the funding is making in the local area.

 

We are looking to speak to organisations that applied for funding from the fund to obtain feedback on the application process and, if funding was received, what that project has achieved. 

 

2. What type of information is collected through the survey?

The interview/survey focuses on your experience of the application process and the support / funding available through the Pen y Cymoedd Wind Farm Community Fund and how you have been using the funds. 

 

3. What is personal data?

Personal data means any information that could lead to a person being identified either alone or in combination with other widely-available information, e.g. their name, their address, or details specific to that person.

4. How long will personal data be kept for?

Wavehill will hold personal data during the contract period but will delete it within three months of the end of the evaluation.

5. What is the legal basis for collecting and processing the data collected through the survey?

The evaluation of the Pen y Cymoedd Wind Farm Community Fund enables Pen y Cymoedd CIC to understand whether the Fund is working effectively. It is therefore used to support activities within Pen y Cymoedd CIC’s public task. That is, the core role and functions of Pen y Cymoedd CIC. For example, the information collected might be used:

 • To decide whether changes need to be made to the Pen y Cymoedd Wind Farm Community Fund

 • To decide whether Funds like the Pen y Cymoedd should continue in the future

 • To understand the best ways to support organisations in the local area.

6. What is the purpose of processing your answers to the interview?

The data is used for research and evaluation purposes only. The data will be analysed to enable Pen y Cymoedd Wind Farm Community Fund to understand the impact and effectiveness of the Fund. This will help to decide whether any changes need to be made to Fund and how support for organisations should develop in the future. The data will not be used for commercial or marketing purposes and it will not be used to take make decisions about you as an individual or your organisation.

7. Who has access to the personal data collected through the interview?

Wavehill will have a copy of the personal data to allow it to carry out the survey and will capture name, organisation name, telephone number and email during this survey.

Wavehill will delete all personal data within three months of the end of the survey. Pen y Cymoedd Wind Farm Community Fund will not have access to personal data collected through the interviews.