Gwerthusiad o Gyfrifon Dysgu Personol:

Arolwg Dysgwyr dros y Ffôn

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu cwmni ymchwil Wavehill i gynnal gwerthusiad o gynllun peilot a rhaglen y Cyfrif Dysgu Personol. Prif nod y gwerthusiad hwn yw asesu effeithiolrwydd, effeithlonrwydd, gwerth am arian, canlyniadau ac effaith gychwynnol cynllun peilot a rhaglen y Cyfrif Dysgu Personol. Bydd hefyd yn edrych ar effaith y cyfnod rhwng mis Mawrth a mis Gorffennaf 2020, a’r penderfyniadau a wnaed bryd hynny ar y rhaglen Cyfrif Dysgu Personol.

 

Amcan ehangach y gwerthusiad yw rhoi gwybodaeth gadarn i Lywodraeth Cymru ar weithrediad y Cyfrif Dysgu Personol a’r gwersi a ddysgwyd i wella’r cynllun.

 

Fel rhan o’r gwerthusiad hwn, mae Wavehill yn cynnal arolwg i ddysgwyr dros y ffôn i gael eu hadborth ar eu taith ddysgu. Yn benodol, rydym am wybod beth yw eich cymhelliad dros ddilyn cwrs Cyfrif Dysgu Personol, eich profiad o’r cwrs ac o gael gafael ar gymorth, a beth sydd wedi digwydd ers ichi gwblhau eich cwrs dysgu.

Bydd Wavehill yn casglu gwybodaeth drwy arolwg dros y ffôn.

Llywodraeth Cymru yw’r rheolydd data ar gyfer yr ymchwil. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu data personol a ddarperir drwy’r cyfweliadau, ac yn tynnu enwau o’r data crai, cyn rhannu gyda Llywodraeth Cymru.

Bydd yr wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru.

Mae cymryd rhan yn yr ymchwil hon yn gwbl wirfoddol. Er hynny, mae eich barn a'ch profiadau'n bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru.

Yr enw cyswllt ar gyfer yr ymchwil hon yn Wavehill yw Oliver Allies.

E-bost: oliver.allies@wavehill.com

Ffôn: 01545 571711

 

 

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

Pa ddata personol a ddelir gennym, ac o ble yr ydym yn cael yr wybodaeth hon?

Diffinnir data personol o dan y Rheoliad Cyffredinol y DU ar Ddiogelu Data (UK GDPR) fel ‘unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud ag unigolyn adnabyddadwy y gellir ei adnabod, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, drwy gyfeirio at ddyfais adnabod’.

Darparwyd eich manylion cyswllt (enw, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn) i Wavehill gan dîm y Cyfrif Dysgu Personol yn Llywodraeth Cymru a’ch coleg, sy'n dal eich manylion oherwydd eich bod wedi cymryd rhan yn y cynllun peilot a’r rhaglen.

Nid yw’r ymchwil yn gofyn am gasglu gwybodaeth bersonol ychwanegol gennych fel rhan o'r arolwg. Bydd yr arolwg yn cael ei gynnal dros y ffôn, ac rydym am recordio eich ymatebion i’r arolwg at ddibenion gweithredol. Byddwn yn egluro hyn wrthych cyn i'r arolwg ddechrau, a bydd gennych chi'r cyfle i ddweud wrthym os nad ydych chi'n fodlon i'r drafodaeth gael ei recordio. Os bydd yr arolwg yn cael ei recordio, caiff data personol eu dileu yn ystod y broses o drawsgrifio. Bydd y deunydd sydd wedi ei recordio yn cael ei ddileu cyn gynted â bod y broses wedi ei chwblhau.

 

Bydd eich ymatebion i’r arolwg yn cael eu nodi gan y cyfwelydd. Ni fydd data personol yn cael eu cynnwys yn yr ymatebion i’r arolwg a nodir.

Mae eich cyfranogiad yn wirfoddol ac os nad ydych yn dymuno cymryd rhan na chael negeseuon atgoffa, atebwch yr e-bost sy’n eich gwahodd ac fe fydd eich manylion yn cael eu dileu. Dim ond at ddibenion y prosiect hwn y bydd Wavehill yn defnyddio'ch cyfeiriad e-bost a’ch rhif ffôn.

Os bydd gennych ymholiad neu gŵyn, ac os byddwch yn darparu data personol yn gofyn am ymateb, dim ond at y swyddog perthnasol y bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais hwnnw cyn ei ddileu o'r data ymchwil.

Beth yw'r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio eich data?

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu gwybodaeth fel rhan o'r ymarfer casglu data hwn yw er mwyn cyflawni ein tasg gyhoeddus; hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru.

Mae cymryd rhan yn gwbl wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig er mwyn i Lywodraeth Cymru gasglu gwybodaeth a thystiolaeth y gellir gweithredu arni ynghylch ei gallu i gyflawni blaenoriaethau’r Llywodraeth. Gallai'r wybodaeth a gesglir yn y gwaith ymchwil hwn, er enghraifft, gael ei defnyddio i ddeall pa mor dda mae’r rhaglen yn gweithio a pham, a helpu swyddogion Llywodraeth Cymru i wneud penderfyniadau am newidiadau posibl i’r rhaglen Cyfrif Dysgu Personol.

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

Mae gwybodaeth a ddarperir i Wavehill bob amser yn cael ei storio ar weinydd diogel. Dim ond nifer cyfyngedig o ymchwilwyr sy’n gweithio ar y prosiect hwn sydd â mynediad at y data. Bydd Wavehill ond yn defnyddio’r data at ddibenion ymchwil. Mae gan Wavehill ardystiad cyber essentials. Mae Wavehill yn defnyddio rhaglen meddalwedd arolygon o’r enw Qualtrics, sy’n gydnaws â Rheoliad Cyffredinol y DU ar Ddiogelu Data ac yn bodloni disgwyliadau Llywodraeth Cymru o ran diogelwch y data a gesglir drwy’r feddalwedd (ee caiff yr holl ddata eu prosesu o fewn y DU/yr Ardal Economaidd Ewropeaidd).

Mae gan Wavehill weithdrefnau ar ymdrin ag unrhyw achosion o dorri rheolau diogelwch data. Os amheuir bod rheolau diogelwch data wedi cael eu torri, bydd Wavehill yn hysbysu Llywodraeth Cymru, a fydd yn rhoi gwybod i chi ac unrhyw reoleiddiwr perthnasol pan fo gofyniad cyfreithiol arnom i wneud hynny.

Caiff yr holl ddata a gesglir drwy’r gwaith ymchwil hwn eu cofnodi ar fformat dienw. Ni fydd yn cynnwys eich manylion cyswllt, a chaiff unrhyw wybodaeth a fyddai’n ei gwneud yn bosibl eich adnabod ar ei sail, drwy eich atebion penagored, ei dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio'r wybodaeth a gesglir i lunio adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwnnw’n cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i adnabod unrhyw unigolyn sydd wedi cymryd rhan.

Am ba mor hir rydym yn cadw eich data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data bersonol yn ystod cyfnod y contract, a bydd unrhyw ddata personol nad ydynt eisoes wedi eu dileu yn ystod y broses drawsgrifio yn cael eu dileu gan Wavehill dri mis wedi i’r contract ddod i ben. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt. Bydd Wavehill yn rhoi fersiwn ddienw o’r data i Lywodraeth Cymru, heb unrhyw wybodaeth a allai arwain at eich adnabod.

Hawliau unigol

O dan Reoliad Cyffredinol y DU ar Ddiogelu Data, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol a ddarperir gennych fel rhan o'r ymchwil hwn. Yn benodol, mae gennych yr hawl i:

  • Gael gweld copi o'ch data eich hun

  • Ei gwneud yn ofynnol inni gywiro unrhyw wallau yn y data hynny

  • Gwrthwynebu prosesu neu gyfyngu ar brosesu (o dan amgylchiadau penodol)

  • Mynnu bod eich data'n cael eu dileu (o dan amgylchiadau penodol)

  • Gwneud cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data.

Dyma fanylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk

Rhagor o wybodaeth

Os oes gennych ragor o gwestiynau am sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o'r astudiaeth hon yn cael eu defnyddio gan Lywodraeth Cymru, neu os hoffech arfer eich hawliau gan ddefnyddio'r Rheoliad Cyffredinol y DU ar Ddiogelu Data, cysylltwch â:

Enw: Kimberley Wigley

Cyfeiriad e-bost: kimberley.wigley@llyw.cymru

Rhif ffôn: 03000 628788

 

Dyma'r manylion ar gyfer cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru:

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ, E-bost: SwyddogDiogeluData@llyw.cymru.

 

Evaluation of Personal Learning Accounts: Learner Telephone Survey

 

The Welsh Government has commissioned Wavehill Research to undertake an evaluation of the Personal Learning Account (PLA) pilot and programme. The main aims of this evaluation are to assess the effectiveness, efficiency, value for money, outcomes, and initial impact of the pilot and programme phases of the PLA scheme. It will also investigate the effects of the period between March and July 2020, and the decisions taken therein, on the PLA programme.

 

The wider objective of the evaluation is to provide Welsh Government with robust information on the implementation of the PLA and lessons learned for improvement of the scheme.

As part of this evaluation Wavehill are undertaking a telephone survey with learners to gather feedback on their learner journey. In particular, we want to know about your motivations for doing a PLA course, your experience of the PLA course and of accessing support, and what has happened since you completed your learning.

Wavehill will be gathering information through a telephone survey.

The Welsh Government is the data controller for the research. However, Wavehill will delete any personal data provided through the interviews, and anonymise the raw data, before it is shared with the Welsh Government.

The information collected during the project will be included in a report published on the Welsh Government website.

Your participation in this research is completely voluntary. However your views and experiences are important in order to help inform Welsh Government policies.

The contact for this research at Wavehill is Oliver Allies.

E-mail address: oliver.allies@wavehill.com

Telephone number: 01545 571711

 

 

PRIVACY NOTICE

What personal data do we hold and where do we get this information?

Personal data is defined under the UK General Data Protection Regulation (UK GDPR) as ‘any information relating to an identifiable person who can be directly or indirectly identified by reference to an identifier’.

Your contact details (name, email address, and telephone number) were provided to Wavehill, by the Personal Learning Account (PLA) team in Welsh Government and your college, who hold your details because of your involvement in the PLA pilot and programme.

This research does not require the collection of additional personal data from you as part of the survey. The survey will take place over the telephone and we wish to record your survey responses for operational reasons. We will make this clear to you before the survey begins, and you will have the opportunity to tell us if you are not happy for the discussion to be recorded. If the survey is recorded, personal data will be removed during the process of transcribing. Recordings will be deleted as soon as this process is completed.

 

Your survey responses will be entered by the telephone interviewer and any personal data you mention will not be included in the survey responses that are entered.

Your participation is voluntary and if you do not wish to take part or be sent reminders then please reply to the invitation email and your details will be removed. Wavehill will only use your email address and telephone number for the purposes of this evaluation.

If you raise a query or complaint and provide personal data requesting a response, the researcher will forward the request only to the relevant official and subsequently delete it from the research data.

What is the lawful basis for using your data?

The lawful basis for processing information in this data collection exercise is our public task; that is, exercising our official authority to undertake the core role and functions of the Welsh Government.

Participation is completely voluntary. Research studies such as this are important for the Welsh Government to collect information and actionable evidence about its ability to deliver government priorities. The information collected in this research, for example, might be used to understand how well the programme is working and why, and to help WG officials make decisions about potential changes to the PLA programme.

How secure is your personal data?

Personal information provided to Wavehill is always stored on a secure server. The data can only be accessed by a limited number of researchers working on this project. Wavehill will only use this data for research purposes. Wavehill has cyber essentials certification.

Wavehill use a survey software programme called Qualtrics, which is UK GDPR compliant and meets Welsh Government’s expectations in terms of the security of any data collected via the software (e.g. all data is processed within the UK/EEA).

Wavehill has procedures to deal with any suspected data security breaches. If a suspected breach occurs, Wavehill will report this to the Welsh Government who will notify you and any applicable regulator where we are legally required to do so.

All data gathered through this research will be reported in an anonymised format. It will not contain your contact details and any identifiable information in open-ended answers will be removed. Wavehill will use the information gathered to produce a report that will be published on the Welsh Government website. This report will not include any information that could be used to identify individual participants.

How long do we keep your personal data?

Wavehill will hold personal data during the contract period, and any personal data not already removed during transcription will be deleted by Wavehill three months after the end of the contract. This includes your contact details. Wavehill will provide Welsh Government with an anonymised version of the data which will not include information that could identify you.

 

Individual rights

Under UK GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide as part of this project, you have the right:

  • To access  a copy of your own data;

  • For us to rectify inaccuracies in that data;

  • To object to or restrict processing (in certain circumstances);

  • For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and

  • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection.

The contact details for the Information Commissioner’s Office are: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Phone: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Website: www.ico.gov.uk

Further Information

If you have any further questions about how the data provided as part of this study will be used by the Welsh Government or wish to exercise your rights using the UK General Data Protection Regulation, please contact:

Name: Kimberley Wigley

E-mail address: kimberley.wigley@gov.wales

Telephone number: 03000 628788

 

The Welsh Government’s Data Protection Officer can be contacted at:

Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ, Email: DataProtectionOfficer@gov.wales.