Gwerthuso Cyfrifon Dysgu Personol: Ymgynghoriadau cyflawni

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Ymchwil Wavehill  i gynnal gwerthusiad o gynllun peilot a rhaglen y Cyfrif Dysgu Personol (CDP). Prif nodau'r gwerthusiad hwn yw asesu effeithiolrwydd, effeithlonrwydd, gwerth am arian, canlyniadau ac effaith gychwynnol camau peilot a rhaglenni'r cynllun CPD. Bydd hefyd yn ymchwilio i effeithiau'r cyfnod rhwng mis Mawrth a mis Gorffennaf 2020, a'r penderfyniadau a wnaed  ar y rhaglen CDP. Amcan ehangach y gwerthusiad yw rhoi gwybodaeth gadarn i Lywodraeth Cymru am weithredu'r CDP a'r gwersi a ddysgwyd ar gyfer gwella'r cynllun.

Fel rhan o'r gwerthusiad hwn, mae Wavehill yn cynnal ymgynghoriadau gyda staff cyflwyno CDP i gasglu safbwyntiau ar gynnydd a goblygiadau canfyddiadau sy'n dod i'r amlwg o ganfyddiadau gwaith maes dysgwyr.

Bydd Wavehill yn casglu gwybodaeth drwy gyfweliadau dros y ffôn neu fideo (MS Teams).

Llywodraeth Cymru yw'r rheolydd data ar gyfer yr ymchwil. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarperir drwy'r cyfweliadau, ac yn gwneud y data crai yn ddienw, cyn ei rannu â Llywodraeth Cymru.

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru.

Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil hon yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru.

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hon yn Wavehill yw Oliver Allies.

Cyfeiriad e-bost: oliver.allies@wavehill.com

Rhif ffôn: 01545 571711

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

Pa ddata personol sydd gennym a ble rydym yn cael y wybodaeth hon?

Diffinnir data personol o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR y DU) fel 'unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â pherson adnabyddadwy y gellir ei adnabod yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol drwy gyfeirio at ddynodydd'.

Darparwyd eich manylion cyswllt (enw a chyfeiriad e-bost) i Wavehill, gan dîm y Cyfrif Dysgu Personol (CDP) yn Llywodraeth Cymru, sy'n dal eich manylion oherwydd eich rhan yn y peilot a'r rhaglen CPD.

Nid yw'r ymchwil hon yn gofyn am gasglu data personol ychwanegol gennych fel rhan o'r cyfweliadau, fodd bynnag, cynhelir y cyfweliad naill ai dros y ffôn neu drwy ddefnyddio platfform Microsoft Teams. Os defnyddir MS Teams i gynnal y cyfweliad, ac os ydych yn cytuno i'r cyfweliad gael ei recordio, yna bydd Wavehill yn casglu delweddau ohonoch. Dymunwn recordio cyfweliadau am resymau gweithredol. Byddwn yn gwneud hyn yn glir i chi cyn i'r cyfweliad ddechrau, a chewch gyfle i ddweud wrthym os nad ydych yn hapus i'r drafodaeth gael ei recordio. Os caiff cyfweliadau eu recordio, bydd data personol yn cael ei ddileu yn ystod y broses o drawsgrifio. Bydd recordiadau'n cael eu dileu cyn gynted ag y bydd y broses hon wedi'i chwblhau. Os na chaiff trafodaethau eu recordio bydd y cyfwelwyr yn cymryd nodiadau ar eich ymatebion. Ni fydd data personol yn cael ei gynnwys yn y nodiadau ysgrifenedig a baratowyd yn ystod neu ar ôl y cyfweliadau.

Mae eich cyfranogiad yn wirfoddol ac os nad ydych yn dymuno cymryd rhan neu gael eich atgoffa, atebwch yr e-bost gwahoddiad a bydd eich manylion yn cael eu dileu.  Dim ond at ddibenion y gwerthusiad hwn y bydd Wavehill yn defnyddio'ch cyfeiriad e-bost.

Os byddwch yn codi ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol yn gofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais at y swyddog perthnasol yn unig ac wedyn yn ei ddileu o'r data ymchwil.

Beth yw'r sail gyfreithlon dros ddefnyddio'ch data?

Y sail gyfreithlon dros brosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, ymarfer  ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru.

 

Mae eich cyfranogiad yn gwbl wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig i Lywodraeth Cymru gasglu gwybodaeth a thystiolaeth ymarferol am ei gallu i gyflawni blaenoriaethau'r llywodraeth. Gellid defnyddio'r wybodaeth a gesglir yn yr ymchwil hon, er enghraifft, i ddeall pa mor dda y mae'r rhaglen yn gweithio a pham, a helpu swyddogion Llywodraeth Cymru i wneud penderfyniadau am newidiadau posibl i'r rhaglen CDP

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill bob amser yn cael ei storio ar weinydd diogel. Dim ond nifer cyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn all gael gafael ar y data.  Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd Wavehill yn defnyddio'r data hwn.  Mae gan Wavehill ardystiad Cyber Essentials.

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ddelio ag unrhyw achosion tybiedig o dorri amodau diogelwch data. Os bydd amheuaeth o dorri'r rheolau,  bydd Wavehill yn rhoi gwybod i Lywodraeth Cymru am hyn a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr perthnasol lle mae'n ofynnol yn gyfreithiol i ni wneud hynny.

Bydd yr holl ddata a gesglir drwy'r ymchwil hon yn cael ei adrodd mewn fformat dienw. Ni fydd yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth adnabyddadwy mewn atebion penagored yn cael ei dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio'r wybodaeth a gesglir i gynhyrchu adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i adnabod cyfranogwyr unigol.

Pa mor hir ydyn ni'n cadw eich data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract, a bydd unrhyw ddata personol nad yw eisoes wedi'i dynnu yn ystod y trawsgrifiad yn cael ei ddileu gan Wavehill dri mis ar ôl i'r contract ddod i ben. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt.  Bydd Wavehill yn rhoi fersiwn ddienw o'r data i Lywodraeth Cymru na fydd yn cynnwys gwybodaeth a fydd yn galluogi i unrhyw un eich adnabod.

Hawliau unigolion

O dan GDPR y DU, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol a ddarperir gennych fel rhan o'r [prosiect], mae gennych yr hawl:

  • I gael mynediad at gopi o'ch data eich hun ;

  • I gywiro gwallau yn y data hwnnw;

  • Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu (mewn rhai amgylchiadau);

  • I'ch data gael ei 'ddileu' (mewn rhai amgylchiadau); a

  • Cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (SCG) sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data.

 

Y manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.org.uk

 

Rhagor o Wybodaeth

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o'r astudiaeth hon yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru neu os ydych am arfer eich hawliau gan ddefnyddio Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU, cysylltwch â:

Enw: Kimberley Wigley

Cyfeiriad e-bost: kimberley.wigley@gov.cymru

Rhif ffôn: 03000 628788

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn:

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ, E-bost: DataProtectionOfficer@gov.cymru.

 

Evaluation of Personal Learning Accounts: Delivery consultations

 

The Welsh Government has commissioned Wavehill Research to undertake an evaluation of the Personal Learning Account (PLA) pilot and programme. The main aims of this evaluation are to assess the effectiveness, efficiency, value for money, outcomes, and initial impact of the pilot and programme phases of the PLA scheme. It will also investigate the effects of the period between March and July 2020, and the decisions taken therein, on the PLA programme. The wider objective of the evaluation is to provide Welsh Government with robust information on the implementation of the PLA and lessons learned for improvement of the scheme.

 

As part of this evaluation Wavehill are undertaking consultations with PLA delivery staff to capture perspectives on progress and implications of emerging findings from learner fieldwork findings.  

 

Wavehill will be gathering information through telephone or video (MS Teams) interviews.

 

The Welsh Government is the data controller for the research. However, Wavehill will delete any personal data provided through the interviews, and anonymise the raw data, before it is shared with the Welsh Government.

 

The information collected during the project will be included in a report published on the Welsh Government website.

 

Your participation in this research is completely voluntary. However your views and experiences are important in order to help inform Welsh Government policies.

 

The contact for this research at Wavehill is Oliver Allies.

E-mail address: oliver.allies@wavehill.com

Telephone number: 01545 571711

 

 

PRIVACY NOTICE

What personal data do we hold and where do we get this information?

Personal data is defined under the UK General Data Protection Regulation (UK GDPR) as ‘any information relating to an identifiable person who can be directly or indirectly identified by reference to an identifier’.

 

Your contact details (name and email address) were provided to Wavehill, by the Personal Learning Account (PLA) team in Welsh Government, who hold your details because of your involvement in the PLA pilot and programme.

This research does not require the collection of additional personal data from you as part of the interviews, however, the interview will take place either over the telephone or by using the Microsoft Teams platform. If MS Teams is used to undertake the interview, and if you agree for the interview to be recorded, then Wavehill will collect images of you. We wish to record interviews for operational reasons. We will make this clear to you before the interview begins, and you will have the opportunity to tell us if you are not happy for the discussion to be recorded. If interviews are recorded, personal data will be removed during the process of transcribing. Recordings will be deleted as soon as this process is completed. If discussions are not recorded, the interviewers will take notes on your responses. Personal data will not be included in written notes prepared during or following the interviews.

 

Your participation is voluntary and if you do not wish to take part or be sent reminders then please reply to the invitation email and your details will be removed. Wavehill will only use your email address for the purposes of this evaluation.

If you raise a query or complaint and provide personal data requesting a response, the researcher will forward the request only to the relevant official and subsequently delete it from the research data.

What is the lawful basis for using your data?

The lawful basis for processing information in this data collection exercise is our public task; that is, exercising our official authority to undertake the core role and functions of the Welsh Government.

Participation is completely voluntary. Research studies such as this are important for the Welsh Government to collect information and actionable evidence about its ability to deliver government priorities. The information collected in this research, for example, might be used to understand how well the programme is working and why, and to help WG officials make decisions about potential changes to the PLA programme.

How secure is your personal data?

Personal information provided to Wavehill is always stored on a secure server. The data can only be accessed by a limited number of researchers working on this project. Wavehill will only use this data for research purposes. Wavehill has cyber essentials certification.

Wavehill has procedures to deal with any suspected data security breaches. If a suspected breach occurs, Wavehill will report this to the Welsh Government who will notify you and any applicable regulator where we are legally required to do so.

All data gathered through this research will be reported in an anonymised format. It will not contain your contact details and any identifiable information in open-ended answers will be removed. Wavehill will use the information gathered to produce a report that will be published on the Welsh Government website. This report will not include any information that could be used to identify individual participants.

How long do we keep your personal data?

Wavehill will hold personal data during the contract period, and any personal data not already removed during transcription will be deleted by Wavehill three months after the end of the contract. This includes your contact details. Wavehill will provide Welsh Government with an anonymised version of the data which will not include information that could identify you.

 

Individual rights

Under UK GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide as part of this [project], you have the right:

  • To access  a copy of your own data;

  • For us to rectify inaccuracies in that data;

  • To object to or restrict processing (in certain circumstances);

  • For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and

  • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection.

 

The contact details for the Information Commissioner’s Office are: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Phone: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Website: www.ico.org.uk

Further Information

If you have any further questions about how the data provided as part of this study will be used by the Welsh Government or wish to exercise your rights using the UK General Data Protection Regulation, please contact:

Name: Kimberley Wigley

E-mail address: kimberley.wigley@gov.wales

Telephone number: 03000 628788

 

The Welsh Government’s Data Protection Officer can be contacted at:

Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ, Email: DataProtectionOfficer@gov.wales.