Gwerthusiad o Gyfrifon Dysgu Personol (PLA):

Arolwg Ffôn Cyflogwyr

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad o gynllun peilot a'r rhaglen Cyfrifon Dysgu Personol (PLA). Prif nodau'r gwerthusiad hwn yw asesu effeithiolrwydd, effeithlonrwydd, gwerth am arian, canlyniadau, ac effaith gychwynnol cyfnodau peilot a rhaglen y cynllun PLA. Bydd hefyd yn ymchwilio i effeithiau'r pandemig ar y rhaglen PLA. Amcan ehangach y gwerthusiad yw rhoi gwybodaeth gadarn i Lywodraeth Cymru am weithrediad y PLA a’r gwersi a ddysgwyd ar gyfer gwella’r cynllun.

Fel rhan o'r gwerthusiad hwn mae Wavehill yn cynnal arolwg ffôn gyda chyflogwyr sydd wedi trefnu i'w staff ddilyn cwrs PLA. Bydd yr arolwg hwn yn casglu eich adborth ar eich profiad o'r rhaglen ac effaith y dysgu ar eich cyflogeion i'n helpu i ddeall effaith y rhaglen PLA yn well.

Llywodraeth Cymru yw’r rheolydd data ar gyfer yr ymchwil. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarparwyd drwy’r cyfweliadau, ac yn gwneud y data crai yn ddienw, cyn iddo gael ei rannu â Llywodraeth Cymru.

 

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru.

Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil hwn yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru.

 

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hwn yn Wavehill yw Oliver Allies.

E-bost: oliver.allies@wavehill.com

Rhif ffôn: 01545 571711

 

 

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

Pa ddata personol sydd gennym a ble rydym yn cael y wybodaeth hon?

Diffinnir data personol o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (UK GDPR) fel ‘unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud ag unigolyn adnabyddadwy y gellir ei defnyddio i adnabod nhw yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol drwy gyfeirio at ddynodwr’.

Rhoddwyd eich manylion cyswllt (enw, cyfeiriad e-bost, a rhif ffôn) i Wavehill, gan y tîm Cyfrif Dysgu Personol (PLA) yn Llywodraeth Cymru a’r coleg, sy’n cadw’ch manylion oherwydd eich ymwneud â chynllun peilot a/neu raglen PLA.

Nid yw'r ymchwil hwn yn gofyn am unrhyw ddata personol ychwanegol fel rhan o'r arolwg. Bydd yr arolwg yn cael ei gynnal dros y ffôn a hoffem gofnodi eich ymatebion i'r arolwg fel y gallwn wirio cywirdeb ein nodiadau ysgrifenedig. Byddwn yn gwneud hyn yn glir i chi cyn i’r arolwg ddechrau, a chewch gyfle i ddweud wrthym os nad ydych yn fodlon i’r drafodaeth gael ei chofnodi. Os caiff yr arolwg ei gofnodi, bydd data personol yn cael ei ddileu yn ystod y broses o drawsgrifio. Bydd recordiadau'n cael eu dileu cyn gynted ag y bydd y broses hon wedi'i chwblhau. Bydd eich ymatebion i'r arolwg yn cael eu mewnbynnu gan y cyfwelydd ffôn ac ni fydd unrhyw ddata personol y soniwch amdano yn cael ei gynnwys yn yr ymatebion i'r arolwg a roddir.

Mae eich cyfranogiad yn wirfoddol ac os nad ydych yn dymuno cymryd rhan neu dderbyn mwy o e-byst atgoffa yna ymatebwch i'r e-bost gwahoddiad a bydd eich manylion yn cael eu dileu. Dim ond at ddibenion y gwerthusiad hwn y bydd Wavehill yn defnyddio'ch cyfeiriad e-bost a'ch rhif ffôn.

Os byddwch yn gwneud ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol yn gofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn unig ac yna'n ei ddileu o ddata'r ymchwil.

Beth yw'r sail gyfreithlon dros ddefnyddio'ch data?

Y sail gyfreithlon ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru.

Mae cymryd rhan yn gwbl wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig er mwyn i Lywodraeth Cymru gasglu gwybodaeth a thystiolaeth am ei gallu i gyflawni blaenoriaethau’r llywodraeth. Gallai’r wybodaeth a gasglwyd yn yr ymchwil hwn, er enghraifft, gael ei defnyddio i ddeall pa mor dda y mae’r rhaglen yn gweithio a pham, ac i helpu swyddogion LlC i wneud penderfyniadau am newidiadau posibl i’r rhaglen PLA.

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill bob amser yn cael ei storio ar weinydd diogel. Dim ond nifer cyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn sy'n gallu cyrchu'r data. Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd Wavehill yn defnyddio'r data hwn. Mae gan Wavehill ardystiad 'Cyber Essentials'.

Mae Wavehill yn defnyddio rhaglen feddalwedd arolwg o’r enw Qualtrics, sy’n cydymffurfio â GDPR y DU ac sy’n bodloni disgwyliadau Llywodraeth Cymru o ran diogelwch unrhyw ddata a gesglir drwy’r feddalwedd (e.e. mae’r holl ddata’n cael ei brosesu yn y DU/AEE).

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ymdrin ag unrhyw amheuaeth o doriad diogelwch data. Os bydd amheuaeth o doriad, bydd Wavehill yn adrodd am hyn i Lywodraeth Cymru a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr cymwys lle mae'n ofynnol, dan y gyfraith  i ni wneud hynny.

Bydd Wavehill yn defnyddio’r wybodaeth a gasglwyd i lunio adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i adnabod cyfranogwyr unigol.

Am ba mor hir rydym yn cadw eich data personol?

 

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract, a bydd unrhyw ddata personol nad yw wedi’i ddileu eisoes yn ystod y trawsgrifiad yn cael ei ddileu gan Wavehill dri mis ar ôl diwedd y contract. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt. Bydd Wavehill yn darparu fersiwn dienw o'r data i Lywodraeth Cymru na fydd yn cynnwys gwybodaeth a allai ddatgelu pwy ydych.

 

Hawliau unigol

O dan GDPR y DU, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â’r wybodaeth bersonol a ddarperir gennych fel rhan o’r [prosiect] hwn, mae gennych yr hawl:

  • I gael mynediad i gopi o'ch data;

  • I ofyn i ni i gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data;

  • Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu o'ch data

  • (Mewn rai amgylchiadau) Cael eich data ei 'ddileu' a

  • Cyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data.

 

Manylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Rhif ffôn: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Wefan: www.ico.org.uk

Further Information

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynghylch sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o’r astudiaeth hon yn cael eu defnyddio gan Lywodraeth Cymru neu os hoffech arfer eich hawliau gan ddefnyddio Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU, cysylltwch â:

 

Enw: Kimberley Wigley

E-bost: kimberley.wigley@gov.wales

Rhif ffôn: 03000 628788

 

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru:

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ,

E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

Evaluation of Personal Learning Accounts: Employer Telephone Survey

 

The Welsh Government has commissioned Wavehill Research to undertake an evaluation of the Personal Learning Account (PLA) pilot and programme. The main aims of this evaluation are to assess the effectiveness, efficiency, value for money, outcomes, and initial impact of the pilot and programme phases of the PLA scheme. It will also investigate the effects of the pandemic on the PLA programme. The wider objective of the evaluation is to provide Welsh Government with robust information on the implementation of the PLA and lessons learned for improvement of the scheme.

As part of this evaluation Wavehill are undertaking a telephone survey with employers who have arranged for their staff to undertake a PLA course. This survey will capture your feedback on your experience of the programme and the impact of the learning your employees received to help us better understand the impact of the PLA programme

The Welsh Government is the data controller for the research. However, Wavehill will delete any personal data provided through the interviews, and anonymise the raw data, before it is shared with the Welsh Government.

The information collected during the project will be included in a report published on the Welsh Government website.

Your participation in this research is completely voluntary. However your views and experiences are important in order to help inform Welsh Government policies.

The contact for this research at Wavehill is Oliver Allies.

E-mail address: oliver.allies@wavehill.com

Telephone number: 01545 571711

 

 

PRIVACY NOTICE

What personal data do we hold and where do we get this information?

Personal data is defined under the UK General Data Protection Regulation (UK GDPR) as ‘any information relating to an identifiable person who can be directly or indirectly identified by reference to an identifier’.

Your contact details (name, email address, and telephone number) were provided to Wavehill, by the Personal Learning Account (PLA) team in Welsh Government and the college, who hold your details because of your involvement in the PLA pilot and/ or programme.

This research does not require the collection of additional personal data from you as part of the survey. The survey will take place over the telephone and we wish to record your survey responses so we can check the accuracy of our written notes. We will make this clear to you before the survey begins, and you will have the opportunity to tell us if you are not happy for the discussion to be recorded. If the survey is recorded, personal data will be removed during the process of transcribing. Recordings will be deleted as soon as this process is completed. Your survey responses will be entered by the telephone interviewer and any personal data you mention will not be included in the survey responses that are entered.

Your participation is voluntary and if you do not wish to take part or be sent reminders then please reply to the invitation email and your details will be removed. Wavehill will only use your email address and telephone number for the purposes of this evaluation.

If you raise a query or complaint and provide personal data requesting a response, the researcher will forward the request only to the relevant official and subsequently delete it from the research data.

What is the lawful basis for using your data?

The lawful basis for processing information in this data collection exercise is our public task; that is, exercising our official authority to undertake the core role and functions of the Welsh Government.

Participation is completely voluntary. Research studies such as this are important for the Welsh Government to collect information and actionable evidence about its ability to deliver government priorities. The information collected in this research, for example, might be used to understand how well the programme is working and why, and to help WG officials make decisions about potential changes to the PLA programme.

How secure is your personal data?

Personal information provided to Wavehill is always stored on a secure server. The data can only be accessed by a limited number of researchers working on this project. Wavehill will only use this data for research purposes. Wavehill has cyber essentials certification.

Wavehill use a survey software programme called Qualtrics, which is UK GDPR compliant and meets Welsh Government’s expectations in terms of the security of any data collected via the software (e.g. all data is processed within the UK/EEA).

Wavehill has procedures to deal with any suspected data security breaches. If a suspected breach occurs, Wavehill will report this to the Welsh Government who will notify you and any applicable regulator where we are legally required to do so.

Wavehill will use the information gathered to produce a report that will be published on the Welsh Government website. This report will not include any information that could be used to identify individual participants.

How long do we keep your personal data?

Wavehill will hold personal data during the contract period, and any personal data not already removed during transcription will be deleted by Wavehill three months after the end of the contract. This includes your contact details. Wavehill will provide Welsh Government with an anonymised version of the data which will not include information that could identify you.

 

Individual rights

Under UK GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide as part of this [project], you have the right:

  • To accessa copy of your own data;

  • For us to rectify inaccuracies in that data;

  • To object to or restrict processing (in certain circumstances);

  • For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and

  • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection.

 

The contact details for the Information Commissioner’s Office are: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Phone: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Website: www.ico.org.uk

Further Information

If you have any further questions about how the data provided as part of this study will be used by the Welsh Government or wish to exercise your rights using the UK General Data Protection Regulation, please contact:

Name: Kimberley Wigley

E-mail address: kimberley.wigley@gov.wales

Telephone number: 03000 628788

 

The Welsh Government’s Data Protection Officer can be contacted at:

Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ, Email: DataProtectionOfficer@gov.wales.