Gwerthusiad o Gyfrifon Dysgu Personol (PLA): Cyfweliadau Rhanddeiliaid

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad o gynllun peilot a'r rhaglen Cyfrifon Dysgu Personol (PLA). Prif nodau'r gwerthusiad hwn yw asesu effeithiolrwydd, effeithlonrwydd, gwerth am arian, canlyniadau, ac effaith gychwynnol cyfnodau peilot a rhaglen y cynllun PLA. Bydd hefyd yn ymchwilio i effeithiau'r cyfnod rhwng mis Mawrth a mis Gorffennaf 2020, a’r penderfyniadau a wnaed bryd hynny, ar y rhaglen PLA. Amcan ehangach y gwerthusiad yw rhoi gwybodaeth gadarn i Lywodraeth Cymru am weithrediad y PLA a’r gwersi a ddysgwyd ar gyfer gwella’r cynllun.

Fel rhan o'r gwerthusiad hwn bydd Wavehill yn casglu gwybodaeth drwy gyfweliadau ar MS Teams neu dros y ffôn.

Llywodraeth Cymru yw’r rheolydd data ar gyfer yr ymchwil. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarparwyd drwy’r cyfweliadau, ac yn gwneud y data crai yn ddienw, cyn iddo gael ei rannu â Llywodraeth Cymru.

 

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru.

 

Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil hwn yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru.

 

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hwn yn Wavehill yw Oliver Allies.

E-bost: oliver.allies@wavehill.com

Rhif ffôn: 01545 571711

 

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

Pa ddata personol sydd gennym a ble rydym yn cael y wybodaeth hon?

Diffinnir data personol o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (UK GDPR) fel ‘unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud ag unigolyn adnabyddadwy y gellir ei defnyddio i adnabod nhw yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol drwy gyfeirio at ddynodwr’.

Rhoddwyd eich manylion cyswllt (enw a chyfeiriad e-bost) i Wavehill, gan y tîm Cyfrif Dysgu Personol (PLA) yn Llywodraeth Cymru sy’n cadw’ch manylion oherwydd eich ymwneud â chynllun peilot a/neu raglen PLA.

Nid yw'r ymchwil hwn yn gofyn am gasglu unrhyw ddata personol ychwanegol gennych ac eithrio eich rhif ffôn os byddwch yn gofyn am gael cyfweliad dros y ffôn.

Mae eich cyfranogiad yn wirfoddol ac os nad ydych yn dymuno cymryd rhan neu dderbyn mwy o e-byst atgoffa yna ymatebwch i'r e-bost gwahoddiad a bydd eich manylion yn cael eu dileu. Dim ond at ddibenion y gwerthusiad hwn y bydd Wavehill yn defnyddio'ch cyfeiriad e-bost a'ch rhif ffôn.

Os byddwch yn dewis darparu data personol ychwanegol fel rhan o’r gwaith ymchwil, byddwn yn ceisio peidio eich adnabod o’r ymatebion y byddwch yn eu darparu, na chysylltu eich hunaniaeth â’r ymatebion hynny. Os byddwch yn gwneud ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol yn gofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn unig ac yna'n ei ddileu o ddata'r ymchwil.

Beth yw'r sail gyfreithlon dros ddefnyddio'ch data?

Y sail gyfreithlon ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru.

Mae cymryd rhan yn gwbl wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig er mwyn i Lywodraeth Cymru gasglu gwybodaeth a thystiolaeth am ei gallu i gyflawni blaenoriaethau’r llywodraeth. Gallai’r wybodaeth a gasglwyd yn yr ymchwil hwn, er enghraifft, gael ei defnyddio i ddeall pa mor dda y mae’r rhaglen yn gweithio a pham, ac i helpu swyddogion LlC i wneud penderfyniadau am newidiadau posibl i’r rhaglen PLA.

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill bob amser yn cael ei storio ar weinydd diogel. Dim ond nifer cyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn sy'n gallu cyrchu'r data. Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd Wavehill yn defnyddio'r data hwn. Mae gan Wavehill ardystiad 'Cyber Essentials'.

 

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ymdrin ag unrhyw amheuaeth o doriad diogelwch data. Os bydd amheuaeth o doriad, bydd Wavehill yn adrodd am hyn i Lywodraeth Cymru a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr cymwys lle mae'n ofynnol, dan y gyfraith  i ni wneud hynny.

Bydd Wavehill yn defnyddio’r wybodaeth a gasglwyd i lunio adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i adnabod cyfranogwyr unigol.

Am ba mor hir rydym yn cadw eich data personol?

 

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract ac yn eu dileu dri mis ar ôl diwedd y contract. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt. Bydd Wavehill yn darparu fersiwn dienw o'r data i Lywodraeth Cymru na fydd yn cynnwys gwybodaeth a allai ddatgelu pwy ydych.

 

Hawliau unigol

O dan GDPR y DU, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â’r wybodaeth bersonol a ddarperir gennych fel rhan o’r ymchwil hwn, mae gennych yr hawl:

  • I gael mynediad i gopi o'ch data;

  • I ofyn i ni i gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data;

  • Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu o'ch data

  • (Mewn rai amgylchiadau) Cael eich data ei 'ddileu' a

  • Cyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data.

 

Manylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Rhif ffôn: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Wefan: www.ico.org.uk

 

Rhagor o wybodaeth

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynghylch sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o’r astudiaeth hon yn cael eu defnyddio gan Lywodraeth Cymru neu os hoffech arfer eich hawliau gan ddefnyddio Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU, cysylltwch â:

 

Enw: Kimberley Wigley

E-bost: kimberley.wigley@gov.wales

Rhif ffôn: 03000628788

 

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru:

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ,

E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

Evaluation of Personal Learning Accounts: Stakeholder interviews

 

The Welsh Government has commissioned Wavehill Research to undertake an evaluation of the Personal Learning Account (PLA) pilot and programme. The main aims of this evaluation are to assess the effectiveness, efficiency, value for money, outcomes, and initial impact of the pilot and programme phases of the PLA scheme. It will also investigate the effects of the period between March and July 2020, and the decisions taken therein, on the PLA programme. The wider objective of the evaluation is to provide Welsh Government with robust information on the implementation of the PLA and lessons learned for improvement of the scheme.

As part of this evaluation Wavehill will be gathering information through MS Teams or telephone interviews.

 

The Welsh Government is the data controller for the research. However, Wavehill will delete any personal data provided through the interviews, and anonymise the raw data, before it is shared with the Welsh Government.

The information collected during the project will be included in a report published on the Welsh Government website.

Your Participation in this research is completely voluntary. However your views and experiences are important in order to help inform Welsh Government policies.

The contact for this research at Wavehill is Oliver Allies.

E-mail address: oliver.allies@wavehill.com

Telephone number: 01545 571711

 

 

PRIVACY NOTICE

What personal data do we hold and where do we get this information?

Personal data is defined under the UK General Data Protection Regulation (UK GDPR) as ‘any information relating to an identifiable person who can be directly or indirectly identified by reference to an identifier’.

 

Your contact details (name and email address) were provided to Wavehill, by the Personal Learning Account (PLA) team in Welsh Government, who hold your details because of your involvement in the PLA pilot and programme. This research does not require the collection of additional personal data from you other than your telephone number if you ask to have an interview over the phone.

Your participation is voluntary and if you do not wish to take part or be sent reminders then please reply to the invitation email and your details will be removed. Wavehill will only use email address and telephone number for the purposes of this evaluation.

If you choose to provide additional personal data as part of the research we will try not to identify you from, or link your identity to, the responses you provide. If you raise a query or complaint and provide personal data requesting a response, the researcher will forward the request only to the relevant official and subsequently delete it from the research data.

What is the lawful basis for using your data?

The lawful basis for processing information in this data collection exercise is our public task; that is, exercising our official authority to undertake the core role and functions of the Welsh Government.

Participation is completely voluntary. Research studies such as this are important for the Welsh Government to collect information and actionable evidence about its ability to deliver government priorities. The information collected in this research, for example, might be used to understand how well the programme is working and why, and to help WG officials make decisions about potential changes to the PLA programme

How secure is your personal data?

Personal information provided to Wavehill is always stored on a secure server. The data can only be accessed by a limited number of researchers working on this project. Wavehill will only use this data for research purposes. Wavehill has cyber essentials certification.

 

Wavehill has procedures to deal with any suspected data security breaches. If a suspected breach occurs, Wavehill will report this to the Welsh Government who will notify you and any applicable regulator where we are legally required to do so.

Wavehill will use the information gathered to produce a report that will be published on the Welsh Government website. This report will not include any information that could be used to identify individual participants.

How long do we keep your personal data?

Wavehill will hold personal data during the contract period and will be deleted by Wavehill three months after the end of the contract. This includes your contact details. Wavehill will provide Welsh Government with an anonymised version of the data which will not include information that could identify you.

Individual rights

Under UK GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide as part of this research, you have the right:

  • To access  a copy of your own data;

  • For us to rectify inaccuracies in that data;

  • To object to or restrict processing (in certain circumstances);

  • For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and

  • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection.

 

The contact details for the Information Commissioner’s Office are: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Phone: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Website: www.ico.org.uk

Further Information

If you have any further questions about how the data provided as part of this study will be used by the Welsh Government or wish to exercise your rights using the UK General Data Protection Regulation, please contact:

Name: Kimberley Wigley

E-mail address: kimberley.wigley@gov.wales

Telephone number: 03000628788

The Welsh Government’s Data Protection Officer can be contacted at:

Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ, Email: DataProtectionOfficer@gov.wales.