Pori Drwy Stori Meithrin: Hysbysiad Preifatrwydd – Ymarferwyr Ysgolion a Sefydliadau

Dyma sut rydym yn cadw ac yn prosesu gwybodaeth amdanoch

Mae partneriaeth rhwng IAITH (Y ganolfan cynllunio iaith) a Wavehill: Ymchwil Cymdeithasol ac Economaidd wedi cael eu penodi gan BookTrust Cymru i gynnal gwerthusiad o’r rhaglen Pori Drwy Stori Meithrin. Prif dasg y gwerthusiad yw mesur effaith ac effeithiolrwydd y rhaglen.

Gobeithiwn dderbyn cymorth wrth yr ysgolion a sefydliadau sydd yn rhan o’r gwerthusiad trwy’r ffyrdd canlynol:

 1. I gwblhau Ffeil Ffeithiau Ysgol neu Sefydliad er mwyn i ni allu casglu gwybodaeth gyffredinol amdan eich ysgol / sefydliad ac, os yn berthnasol, y plant sydd wedi derbyn adnoddau Pori

 2. Rhannu naill ai data llawn neu ddata dienw o’ch asesiadau llefaredd (dibynnu ar beth yr ydych yn medru darparu). Byddwn yn gofyn i chi rhannu’r data hwn yn ystod dau bwynt gan gynnwys ym mis Ionawr/Chwefror 2019 ac eto ym mis Mai/Mehefin 2019 fel ein bod yn gallu mesur datblygiad llefaredd y plant sy’n rhan o’r rhaglen.

 3. I ddosbarthu cardiau post i roi i rieni a gofalwyr y plant yn eich ysgol / sefydliad sy’n cymryd rhan yn y rhaglen / gwaith ymchwil.

 

Bydd y data a ddarperir gennych yn cael ei ddefnyddio at ddibenion y gwerthusiad hwn yn unig. Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o’r gwerthusiad yn cael ei chadw’n gyfrinachol. Ni fydd y data yr ydych yn darparu yn cael eu gwneud yn gyhoeddus mewn ffordd a allai arwain at eich ysgol / sefydliad neu eich plant yn cael eu hadnabod. Bydd Wavehill yn llunio adroddiad sy’n seiliedig ar y data ond ni fydd modd adnabod unrhyw unigolion ar sail yr adroddiad.

 

Bydd IAITH a Wavehill yn dileu’r wybodaeth rydych chi’n ei darparu, a’r holl ddata personol sy’n ymwneud â’r ymchwil hon, yn dilyn diwedd y gwerthusiad. Disgwylir i’r gwerthusiad gorffen ym Mehefin 2019 ac felly bydd yr holl ddata yn cael ei dileu yn Rhagfyr 2019.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’r gwerthusiad, teimlwch yn rhydd i gysylltu â naill ai Ioan Teifi, sef y prif gyswllt o Wavehill (ioan.teifi@wavehill.com | 01179 902 81), neu Helen Wales, BookTrust Cymru (Helen.Wales@booktrust.org.uk | 02922 676 771).

 

Gallwch hefyd gysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data newydd, mae gennych yr hawl:

 • i gael mynediad at eich data personol a gedwir gan Wavehill

 • i’w gwneud yn ofynnol i Wavehill gywiro unrhyw gamgymeriadau sydd yn y data hwnnw

 • i wrthwynebu (mewn rhai amgylchiadau) neu gyfyngu ar brosesu

 • i’ch data gael ei ‘ddileu’ (mewn rhai amgylchiadau).

 

Cysylltwch ag Ioan Teifi os gwelwch yn dda os ydych yn dymuno gwneud unrhyw un o’r pethau hyn mewn perthynas â’r prosiect hwn. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut mae eich data wedi cael ei drin, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth sy’n rheoleiddiwr annibynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer diogelu data.  Gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, drwy’r wefan www.ico.gov.uk , neu ysgrifennwch at: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

 

Gwybodaeth Bellach

 

1. Pam mae’r gwaith ymchwil hwn yn digwydd?

Mae Wavehill ac IAITH wedi cael eu comisiynu gan BookTrust Cymru i gynnal gwerthusiad o’r rhaglen Pori Drwy Stori Meithrin. Mae Pori Drwy Stori Meithrin yn raglen dwyieithog Cyfnod Sylfaen i gefnogi datblygiad llefaredd ac ymgysylltiad rhieni yn nysgu plant yng Nghyrmu. Mae’r rhaglen yn gweithredu yn erbyn tair nod penodol:

 • Nod penodol 1: Gwella canlyniadau i blant yn gysylltiedig â llafaredd.

 • Nod penodol 2: Cynyddu’r cyswllt sydd gan rieni/gofalwyr a’r ffordd y mae eu plentyn yn dysgu, yn benodol o ran gweithgareddau sy’n cefnogi canlyniadau llafaredd.

 • Nod penodol 3: Cynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth ymarferwyr o sut gallant wella canlyniadau llafaredd i blant, a’u hymarfer mewn perthynas â hynny, yn arbennig drwy ymgysylltu â rhieni a gofalwyr.

Mae IAITH a Wavehill wedi ymuno i ymgymryd â'r gwerthusiad hwn, a chafodd pedwar cwestiwn ymchwil allweddol ei benodi fel a ganlyn:

 1. I ba raddau y mae rhaglen Pori Drwy Stori Meithrin (Llafaredd) yn bodloni ei nodau a’r canlyniadau a nodir?

 2. Sut mae'r rhaglen yn cael ei weithredu’n ymarferol a pha ffactorau sy'n cyfrannu at weithredui'n effeithiol?

 3. I ba raddau mae'r rhaglen yn cefnogi blaenoriaethau ehangach a mentrau eraill yng Nghymru?

 4. Sut y gall canfyddiadau'r gwerthusiad hwn hysbysu gwaith BookTrust yn ehangach?

 

2. Pa fath o wybodaeth a gesglir drwy'r gwerthusiad?

Mae’r Ffeil Ffeithiau Ysgol neu Sefydliad yn casglu gwybodaeth gyffredinol am eich ysgol / sefydliad a'r ffordd y bydd y rhaglen yn cael ei gweithredu yn eich sefydliad. Mae hefyd yn holi ynghylch y posibilrwydd i’ch ysgol / sefydliad rhannu data llafaredd gyda ni.

 

3. Beth yw data personol?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod person, naill ai ar ei phen ei hun neu ar y cyd â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. enw person, ei gyfeiriad, neu fanylion sy’n benodol am y person hwnnw.

4. Am ba hyd y cedwir data personol?

Bydd IAITH a Wavehill yn dileu’r wybodaeth rydych chi’n ei darparu, a’r holl ddata personol sy’n ymwneud â’r ymchwil hon, yn dilyn diwedd y gwerthusiad. Disgwylir i’r gwerthusiad gorffen ym Mehefin 2019 ac felly bydd yr holl ddata yn cael ei dileu yn Rhagfyr 2019.

 

5a. Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu data a gasglwyd yn yr arolwg? – Ar gyfer ysgolion a sefydliadau sy’n cymryd rhan yn Pori Drwy Stori

Mae’r sail gyfreithiol i gwblhau’r Ffeil Ffeithiau Ysgol neu Sefydliad wedi seilio ar y cytundeb wnaeth ysgolion / sefydliadau arwyddo wrth gofrestru a Pori Drwy Stori Meithrin. Mae Adran 4 ‘Monitro a gwerthuso’ Telerau ac Amodau’r cytundeb yn nodi’r canlynol:

Drwy dderbyn y telerau ac amodau hyn, mae Partneriaid yn cytuno i gymryd rhan mewn gwerthusiad o’r rhaglen. Ar gyfer pob ysgol a lleoliad, bydd hyn yn cynnwys cwblhau arolwg electronig cyn ac ar ôl cyflwyno’r rhaglen. Gwahoddir rhai ysgolion a lleoliadau i gymryd rhan mewn gwerthuso pellach o’r rhaglen.

 

Mae’r gwerthusiad yn cael ei gynnal gan IAITH a Wavehill ar ran BookTrust Cymru. Yn dilyn cwblhau’r Ffeil Ffeithiau Ysgol neu Sefydliad, mae eich cyfranogiad ym mhob elfen arall o werthusiad y rhaglen yn wirfoddol.

5b. Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu data a gasglwyd yn yr arolwg? – Ar gyfer ysgolion a sefydliadau sydd wedi cytuno i gymryd rhan yn ein grŵp cymharu.

 

Mae eich cyfranogiad ym mhob elfen o werthusiad y rhaglen yn wirfoddol. Mae'r sail gyfreithiol dros ofyn ichi rannu'r wybodaeth hon yn seiliedig ar y caniatâd a roddwyd gennych.

6. Beth yw pwrpas prosesu eich atebion i’r arolwg?

Defnyddir y data at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Bydd y data yn cael ei ddadansoddi er mwyn galluogi BookTrust Cymru i ddod i ddeall natur yr ysgolion a sefydliadau sy’n darparu rhaglen hwn, a sut mae’n cael ei weithredu. Pwrpas y data asesu llefaredd yw helpu BookTrust Cymru deall yr effaith mae’r rhaglen hwn yn ei chael ar ddatblygiad llefaredd plant. Byddai cael gafael ar ddata asesu llefaredd llawn (h.y. gan gynnwys enwau go iawn y plant) yn ein galluogi i gysylltu’r data gyda’r arolwg rhieni/gofalwyr fel ein bod yn gallu dadansoddi’r math o blant a theuluoedd sy’n derbyn y buddion pennaf o’r rhaglen. Bydd y data hwn yn helpu i lywio darpariaeth rhaglenni BookTrust Cymru yn y dyfodol. Ni fydd y data yn cael ei ddefnyddio at ddibenion masnachol neu ddibenion marchnata, ac ni fydd yn cael ei ddefnyddio i gymryd penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn.

7. Pwy sydd â mynediad at y data personol a gasglwyd drwy’r arolwg?


Bydd gan IAITH a Wavehill gopi o’r data personol. Bydd y Ffeil Ffeithiau Ysgol neu Sefydliad yn casglu enw’r sefydliad ac enw, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost prif gyswllt Pori / prif gyswllt cyffredinol o fewn y sefydliad. Ni fydd unrhyw ddata personol yn cael ei chasglu wrth rannu data asesu llefaredd dienw. i’w alluogi i gynnal yr arolwg a bydd yn nodi enw, rôl swydd ac enw sefydliad yn ystod y cyfweliad. Bydd rhannu data asesu llafaredd lawn yn cynnwys enwau go iawn y plant sy'n ymwneud â Pori Drwy Stori Meithrin.

Bydd y data hwn yn cael ei ddadansoddi gan ymchwilwyr yn IAITH a Wavehill i gynhyrchu adroddiad ar gyfer BookTrust Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn nodi unrhyw unigolion sy'n cymryd rhan yn yr ymchwil ac ni chaiff y data ei rannu â BookTrust Cymru nac unrhyw un arall y tu allan i IAITH a Wavehill. Bydd IAITH a Wavehill yn dileu pob data personol o fewn chwe mis i ddiwedd y prosiect. Ni fydd gan BookTrust Cymru fynediad at ddata personol a gesglir trwy unrhyw un o'r gweithgarwch ymchwil a wneir yn y gwerthusiad hwn.

 

8. Ail-gysylltu a chi i gasglu gwybodaeth

Bydd Wavehill yn monitro'r data sy'n cael ei gasglu gan ymarferwyr (o'r Ffeil Ffeithiau Ysgol neu Sefydliad a data asesu llafaredd) ac o'r arolwg rhieni / gofalwyr. Efallai y bydd aelod o dîm ymchwil Wavehill yn ail-gysylltu â'ch ysgol / sefydliad dros y ffôn neu e-bost ym mis Ionawr i fis Chwefror 2019 os na dderbyniwyd y data hwn er mwyn sicrhau bod gennym sail dystiolaeth gadarn ar gyfer y gwerthusiad. Bydd pob gweithgaredd ail-gysylltu yn digwydd yn unol â chod ymddygiad y MRS.

9. Gweinyddu'r bwndel o lyfrau a ddarperir i ysgolion a sefydliadau sydd wedi rhannu data asesu llafaredd

Bydd BookTrust Cymru yn cynnig set o bedwar llyfr sydd wedi cael eu dewis yn benodol gan BookTrust Cymru i bob ysgol a sefydliad sydd wedi rhannu data asesu llafaredd, yn amodol ar argaeledd. Darperir y llyfrau hyn ar ôl rhannu ail rownd data llafaredd ym mis Mai / Mehefin 2019.

 

Pori Drwy Stori Nursery Privacy Notice – School and Setting Practitioners

​How we hold and process your information

IAITH (Welsh Centre for Language Planning) and Wavehill: Social and Economic Research’ have been appointed by BookTrust Cymru to undertake an evaluation of the Pori Drwy Stori Nursery programme. The key task of the evaluation is to measure the impact and effectiveness of the programme.

 

We would like support from schools and settings involved in the evaluation of Pori Drwy Stori Nursery in the following ways:

 1. To complete a School / Setting Factsheet so that we can capture basic information about your school / setting and, if applicable, the children who have received the Pori resources

 2. Sharing either full or anonymised oracy assessment data (depending on what you can provide). We will ask you to share data with us at two points in January/February 2019 and again in May/June 2019 so that we can measure the oracy development of children engaged in the programme.

 3. To distribute postcards to give to the parents and carers of the children in your school / setting taking part in the programme / research.

 

The data you provide will only be used for the purposes of this evaluation. Any personal information collected as part of the evaluation is kept confidential. The data you provide will not be made public in a way that could lead to your school / setting or your children being identified. IAITH and Wavehill will produce a report based on the information but this will not identify any individuals.

 

IAITH and Wavehill will delete all information provided, including any personal data relating to this research six months following the end of the evaluation. The evaluation is anticipated to end in June 2019, therefore all data will be deleted in December 2019.

 

If you have any queries regarding the evaluation, please feel free to contact either Ioan Teifi, who is the main contact from Wavehill (ioan.teifi@wavehill.com |01179 902 811) or Helen Wales, Head of Country – Wales at BookTrust (Helen.Wales@booktrust.org.uk | 02922 676 771).

 

You can also contact the data protection officer for the Welsh Government at DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

Under the new data protection legislation, you have the right:

 • To access your personal data held by Wavehill.

 • To require Wavehill to correct any mistakes in that data.

 • To (in certain circumstances) object to or restrict processing.

 • For (in certain circumstances) your data to be ‘erased’.

 

Please contact Ioan Teifi if you wish to do any of these things in relation to this project. If you have any concerns about how your data has been handled, you can lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office who is Welsh Government’s independent regulator for data protection.  You can contact the Information Commissioner’s Office on 01625 545 745 or 0303 123 1113, via the website www.ico.gov.uk , or write to: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

Further information

 

1. Why is this research happening?

 

Wavehill and IAITH have been commissioned by BookTrust Cymru to undertake an evaluation study of their Pori Drwy Stori Nursery programme. Pori Drwy Stori Nursery is a Foundation Phase bilingual programme to support oracy outcomes and parental engagement in learning for children in Wales. The programme will deliver upon three specific aims:

 • Specific aim 1: To improve oracy-related outcomes for children.

 • Specific aim 2: To increase parents’/carers’ engagement with their child’s learning, specifically in relation to activities which support oracy outcomes.

 • Specific aim 3: To increase practitioners’ knowledge and understanding of, and practice relating to, how they can improve oracy outcomes for children, especially by engaging parents and carers.

 

IAITH and Wavehill have partnered to undertake this evaluation, which has been tasked with four key research questions, as follows:

 1. To what extent does the Pori Drwy Stori Nursery (Oracy) programme meet its stated aims and outcomes?

 2. How is the programme delivered in practice and what factors contribute to impactful delivery?

 3. To what extent does the programme support wider priorities and other initiatives in Wales?

 4. How can the findings from this evaluation inform BookTrust’s work more widely?

 

2. What type of information is collected through the evaluation?

The School / Setting Factsheet captures basic information about your school/setting and, if applicable, the way in which the programme will be delivered in your organisation. It also enquires about the possibility of your school/setting sharing oracy data with us.

 

3. What is personal data?

Personal data means any information that could lead to a person being identified either alone or in combination with other widely-available information, e.g. their name, their address, or details specific to that person.

 

4. How long will personal data be kept for?

IAITH and Wavehill will delete all information provided, including any personal data relating to this research six months following the end of the evaluation. The evaluation is anticipated to end in June 2019, therefore all data will be deleted in December 2019.

5a. What is the legal basis for collecting and processing the data collected through the survey?- For schools taking part in Pori Drwy 

The legal basis for completing the School / Setting Factsheet is based on the contract schools and settings entered upon when registering with Pori Drwy Stori Nursery. Section 4 ‘Monitoring and evaluation’ of the contract’s Terms and Conditions stated the following:

 

By accepting these terms and conditions, Partners are agreeing to take part in programme evaluation. For all schools and settings, this will include completing an electronic survey before and after the programme has been delivered. Some schools and settings will be invited to participate in further programme evaluation.

 

The evaluation is being carried out by IAITH and Wavehill on behalf of BookTrust Cymru. After completing the School / Setting Factsheet, your participation in all other elements of the programme evaluation is voluntary.

5b. What is the legal basis for collecting and processing the data collected through the survey? - For schools that have agreed to take part in our comparison group.

Your participation in all aspects of the programme evaluation is voluntary. The legal basis for asking you to share this information is based on the consent you have given.

6. What is the purpose of processing your data?

The data is used for research and evaluation purposes only. The data will be analysed to enable BookTrust Cymru to understand the nature of schools and settings delivering this programme, and how it is being delivered. The oracy assessment data aims to help BookTrust Cymru understand the impact this programme is having on children’s oracy development. Having access to full oracy assessment data (i.e. including the real names of children) will enable the evaluation team to link the data to parent/carer surveys so that we can analyse the type of children and families that are receiving most benefit from the programme. These data will help to inform the delivery of BookTrust Cymru’s future programmes. The data will not be used for commercial or marketing purposes and it will not be used to take make decisions about you as an individual.

7. Who has access to the personal data collected through the survey?

IAITH and Wavehill will have a copy of the personal data. The School / Setting Factsheet Form will capture the organisation name and name, telephone and email address of the Pori Drwy Stori Nursery lead or main contact within that organisation. No personal data will be captured through the sharing of anonymised oracy assessment data. The sharing of full oracy assessment data will include the real names of children involved in Pori Drwy Stori Nursery / this research.

These data will be analysed by researchers at IAITH and Wavehill to produce a report for BookTruct Cymru. This report will not identify any individuals participating in the research and the data will not be shared with BookTruct Cymru or anyone else outside of IAITH and Wavehill. IAITH and Wavehill will delete all personal data within six months of the end of the project. BookTrust Cymru will not have access to personal data collected through any of the research activity undertaken in this evaluation.

8. Re-contacting you for information

Wavehill will monitor the data that’s being collected from practitioners (from the School / Setting Factsheet and oracy assessment data) and from the parents/carers survey. A member of the Wavehill research team may re-contact your school / setting by phone or email in January to February 2019 if these data have not been received to ensure we have a robust evidence base for the evaluation. All re-contacting activity will take place in accordance with the MRS code of conduct.

9. Administering the bundle of books provided to schools and settings who have shared oracy assessment data

BookTrust Cymru will offer each school and setting that have shared oracy assessment data a set of 4 specially chosen BookTrust Cymru books, subject to availability. These books will be provided upon sharing of the second round of oracy data in May/June 2019

MRS Company Partner

© Wavehill Ltd.

Registered Office: 21 Alban Square, Aberaeron, Ceredigion. SA46 0DB