top of page

Gwerthusiad Prosiect Porthladdoedd Ddoe a Heddiw: Arolwg Ffôn ac Ar-lein

 

Mae Coleg Prifysgol Cork (UCC) wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad o'r Prosiect Porthladdoedd Ddoe a Heddiw. Arweinir y prosiect Porthladdoedd Ddoe a Heddiw gan Goleg Prifysgol Cork (UCC), mewn partneriaeth â Phrifysgol Aberystwyth, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd a Chyngor Sir Wexford. Mae tîm rheoli'r prosiect wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad o'r prosiect.

Mae’r prosiect Prosiect Porthladdoedd Ddoe a Heddiw yn archwilio hanes a diwylliannau pum ardal porthladd Dulyn a Rosslare yn Iwerddon, a Chaergybi, Abergwaun a Doc Penfro yng Nghymru. Wrth ei gyflwyno bydd y prosiect yn hyrwyddo treftadaeth pob tref i’r cyhoedd, o fewn y cymunedau arfordirol eu hunain ac i’r cyhoedd sy’n ymweld, a bydd yn llywio strategaethau twristiaeth treftadaeth hirdymor y pum cymuned porthladd a’u hardaloedd cyfagos. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Raglen Gydweithredu Iwerddon Cymru a bydd yn rhedeg o fis Mai 2019 i fis Ebrill 2023.

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod yr arolwg yn cael ei chynnwys mewn adroddiad i UCC, a fydd efallai am ei gyhoeddi. Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil hwn yn gwbl ddienw, fodd bynnag, ni fyddwch yn cael eich enwi naill ai i UCC nac mewn unrhyw allbynnau ymchwil a gynhyrchir gan Wavehill. Ar ben hynny, mae eich cyfranogiad yn gwbl wirfoddol a gallwch benderfynu gorffen yr arolwg ar unrhyw adeg trwy gau eich porwr we. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio gwerthusiad y rhaglen hon.

Fel rhan o'i werthusiad, bydd arolwg yn cael ei gynnal gyda rhanddeiliaid dros y ffôn neu wedi'i gwblhau ar-lein. UCC is the data controller for the research. However, Wavehill will delete any personal data provided during the survey, before it is shared with UCC.

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad i UCC, a fydd efallai am ei gyhoeddi.

Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil hwn yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio gwerthusiad y rhaglen hon.

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hwn yn Wavehill yw Ian Johnson:

E-bost: ian.johnson@wavehill.com

 

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

Pa ddata personol sydd gennym a ble rydym yn cael y wybodaeth hon?

Diffinnir data personol o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) fel ‘unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud ag unigolyn adnabyddadwy y gellir ei adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol drwy gyfeirio at ddynodwr’.

Mae eich manylion cyswllt yn cael eu cadw gan Brosiect Porthladdoedd Ddoe a Heddiw naill ai oherwydd eich cyfranogiad neu eich diddordeb yn y rhaglen. Ni fydd eich manylion personol yn cael eu trosglwyddo i Wavehill.

Nid oes gofyniad i chi ddarparu unrhyw ddata personol ychwanegol yn ystod yr arolwg. Os byddwch yn dewis darparu unrhyw ddata personol arall fel rhan o’r ymchwil byddwn yn ceisio peidio â’ch adnabod o’r ymatebion a roddwch, na chysylltu eich hunaniaeth â nhw. Os byddwch yn gwneud ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol yn gofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn unig ac yna'n ei ddileu o ddata'r ymchwil. Mae eich cyfranogiad yn wirfoddol ac os nad ydych am gymryd rhan yna anwybyddwch y gwahoddiad a pheidiwch â chwblhau'r arolwg.

Beth yw'r sail gyfreithlon dros ddefnyddio'ch data?

Y sylfaen gyfreithlon ar gyfer prosesu eich gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd UCC.

Mae cymryd rhan yn gwbl wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig er mwyn i UCC gasglu gwybodaeth a thystiolaeth y gellir ei gweithredu am ei allu i gyflawni prosiectau a ariennir yn gyhoeddus. Er enghraifft, gellid defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd yn yr ymchwil hwn i wella'r ffordd y caiff y Prosiect Porthladdoedd Ddoe a Heddiw ei redeg yn y dyfodol.

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill bob amser yn cael ei storio ar weinydd diogel. Dim ond nifer cyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn sy'n gallu cyrchu'r data. Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd Wavehill yn defnyddio'r data hwn. Mae gan Wavehill ardystiad 'Cyber Essentials'.

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ymdrin ag unrhyw amheuaeth o doriad diogelwch data. Os bydd amheuaeth o doriad amodau, bydd Wavehill yn rhoi gwybod i UCC am hyn a fydd yn rhoi gwybod i chi ac unrhyw reoleiddiwr perthnasol lle mae'n ofynnol o dan y gyfraith i ni wneud hyn.

Bydd yr holl ddata a gesglir drwy'r ymchwil hwn yn cael ei adrodd mewn fformat dienw. Ni fydd y wybodaeth yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth adnabyddadwy mewn atebion penagored yn cael ei dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd i gynhyrchu adroddiad y gellir ei gyhoeddi ar wefan UCC. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i adnabod cyfranogwyr unigol.

Am ba mor hir rydym yn cadw eich data personol?

Mae’r arolwg yn ddienw, a bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract, a bydd unrhyw ddata personol nad yw wedi’i ddileu eisoes yn ystod casglu data yn cael ei ddileu gan Wavehill dri mis ar ôl diwedd y contract. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt os byddwch yn eu darparu. Bydd Wavehill yn darparu fersiwn dienw o'r data i UCC na fydd yn cynnwys gwybodaeth a allai ddatgelu pwy ydych.

Eich Hawliau

O dan GDPR, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â’r wybodaeth bersonol a ddarperir gennych fel rhan o’r ymchwil hwn, mae gennych yr hawl:

  • i gael mynediad i gopi o'ch data;

  • i gofyn i ni i gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data;

  • Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu o'ch data (o dan rai amgylchiadau);

  • Cael eich data ei 'ddileu' (o dan rai amgylchiadau); a

  • Cyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data.

 

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut yr ymdriniwyd â’ch data, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, sef y rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data. Gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth Iwerddon ar +353-1-639 5689 e-bost: info@oic.ie cyfeiriad: 6 Earlsfort Terrace, Dulyn 2, D02 W773. Neu Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth y DU ar 01625 545 745 neu 0303 1231113, drwy’r wefan www.ico.gov.uk , neu ysgrifennwch at: Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF.

Gwybodaeth Bellach

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am sut y bydd y data a ddarparwyd fel rhan o’r astudiaeth hon yn cael ei ddefnyddio gan UCC neu’n dymuno arfer eich hawliau gan ddefnyddio’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, cysylltwch â: Aoife Dowling

aoife.dowling@ucc.ie

 

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data UCC trwy ysgrifennu i:

Aoife Dowling

Ports Past and Present Project

School of English, University College Cork

O’Rahilly Building

Cork

Ireland

Ports Past and Present Project Evaluation: Telephone and Online Survey

 

University College Cork (UCC) has commissioned Wavehill to undertake an evaluation of the Ports Past and Present Project. The Ports Past and Present project is led by University College Cork (UCC), in partnership with Aberystwyth University, The Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, and Wexford County Council. The project management team has commissioned Wavehill to undertake an evaluation of the project.

The PPP project explores the history and cultures of the five port areas of Dublin and Rosslare in Ireland, and Holyhead, Fishguard and Pembroke Dock in Wales. During its delivery the project will promote each town’s heritage to the public, both within the coastal communities themselves and to the visiting public, and it will shape and inform the long-term heritage tourism strategies of the five port communities and their surrounding areas. The project is being funded by the European Regional Development Fund through the Ireland Wales Co-operation Programme and is running from May 2019 to April 2023.

The information collected during the survey will be included in a report for UCC, who may wish to publish. Your participation in this research is completely anonymous however, you will not be identified either to UCC or in any research outputs produced by Wavehill. Moreover, your participation is completely voluntary and you may end the survey at any point by closing your browser. However your views and experiences are important in order to help inform the evaluation of this programme.

As part of its evaluation, a survey will be conducted with stakeholders via telephone or self-completed online.

UCC is the data controller for the research. However, Wavehill will delete any personal data provided during the survey, before it is shared with UCC.The information collected during the project will be included in a report for UCC, who may wish to publish.

 

Your Participation in this research is completely voluntary. However your views and experiences are important in order to help inform the evaluation of this programme.

 

The contact for this research at Wavehill is Ian Johnson:

E-mail address: ian.johnson@wavehill.com

PRIVACY NOTICE

What personal data do we hold and where do we get this information?

Personal data is defined under the General Data Protection Regulation (GDPR) as ‘any information relating to an identifiable person who can be directly or indirectly identified by reference to an identifier’.

Your contact details are held by the Ports Past and Present Project either because of your involvement or your interest in the programme. Your personal details will not be passed on to Wavehill.

There is no requirement to provide any additional personal data during the survey. If you choose to provide any other personal data as part of the research we will try not to identify you from, or link your identity to, the responses you provide. If you raise a query or complaint and provide personal data requesting a response, the researcher will forward the request only to the relevant official and subsequently delete it from the research data.

Your participation is voluntary and if you do not wish to take part then please ignore the invitation and do not complete the survey.

 

What is the lawful basis for using your data?

The lawful basis for processing information in this data collection exercise is our public task; that is, exercising our official authority to undertake the core role and functions of UCC. 

Participation is completely voluntary. Research studies such as this are important for UCC to collect information and actionable evidence about its ability to deliver publicly funded projects. The information collected in this research, for example, might be used to improve the running of the Ports Past and Present Project in future.

How secure is your personal data?

Personal information provided to Wavehill is always stored on a secure server. The data can only be accessed by a limited number of researchers working on this project. Wavehill will only use this data for research purposes. Wavehill has cyber essentials certification.

Wavehill has procedures to deal with any suspected data security breaches. If a suspected breach occurs, Wavehill will report this to UCC who will notify you and any applicable regulator where we are legally required to do so.

All data gathered through this research will be reported in an anonymised format. It will not contain your contact details and any identifiable information in open-ended answers will be removed. Wavehill will use the information gathered to produce a report that may be published on UCC website. This report will not include any information that could be used to identify individual participants.

How long do we keep your personal data?

The survey is anonymous, and Wavehill will hold personal data during the contract period, and any personal data not already removed during data collection will be deleted by Wavehill three months after the end of the contract. This includes your contact details if you supply them. Wavehill will provide UCC with an anonymised version of the data which will not include information that could identify you.

Individual rights

Under GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide as part of this research, you have the right:

  • To access a copy of your own data;

  • For us to rectify inaccuracies in that data;

  • To object to or restrict processing (in certain circumstances);

  • For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and

  • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection.

 

If you have any concerns about how your data has been handled, you can lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office who is the independent regulator for data protection.  You can contact the Information Commissioner’s Office Ireland on +353-1-639 5689 email: info@oic.ie address: 6 Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 W773. Or the Information Commissioner’s Office UK on 01625 545 745 or 0303 123 1113, via the website www.ico.gov.uk , or write to: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

Further Information

If you have any further questions about how the data provided as part of this study, will be used by UCC or wish to exercise your rights using the General Data Protection Regulation, please contact:

Aoife Dowling

aoife.dowling@ucc.ie

 

UCC’s Data Protection Officer can be contacted at:

Aoife Dowling

Ports Past and Present Project

School of English, University College Cork

O’Rahilly Building

Cork

Ireland

bottom of page