Datganiad Preifatrwydd: Gwerthusiad o'r rhaglen LEADER yn Abertawe Gwledig

Sut rydym yn dal ac yn prosesu'ch gwybodaeth ​ Penodwyd Wavehill gan Gyngor Abertawe, ar ran Partneriaeth Datblygu Wledig Abertawe, i gynnal gwerthusiad o weithrediad y rhaglen LEADER yn Abertawe. Yn y bôn, rydym yn edrych ar ba mor dda y mae'r rhaglen wedi'i rheoli a pha wahaniaeth y mae'n ei wneud yn Abertawe. Fel rhan o'r gwerthusiad, byddwn yn: Siarad ag aelod o'r Grŵp Gweithredu Lleol sy'n goruchwylio rheolaeth a chyflwyniad y rhaglen yn Abertawe; Siarad â rhanddeiliaid allweddol sy'n gweithio ym maes datblygu cymunedol ac economaidd yn Abertawe; a Siarad ag a / neu ddosbarthu arolygon i brosiectau sydd wedi'u hariannu gan y rhaglen yn ogystal â phobl sydd wedi bod yn rhan o'r prosiectau hynny Mae cymryd rhan yn unrhyw un o'r uchod yn wirfoddol. Gallwch benderfynu peidio â chymryd rhan neu gallwch ddewis peidio ag ateb rhai cwestiynau os yw'n well gennych. Dim ond at ddibenion y gwerthusiad hwn defnyddir y data rydych chi'n darparu. Mae unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o'r gwerthusiad yn cael ei chadw'n gyfrinachol. Ni fydd eich atebion i'r cyfweliad yn cael eu cyhoeddi mewn ffordd a allai arwain i rywun i adnabod chi. Bydd Wavehill yn cynhyrchu adroddiad yn seiliedig ar y wybodaeth ond ni fydd yr adroddiad yn enwi unrhyw unigolion. Mae'n bwysig nodi hefyd nad yw'r tîm sy'n cynnal y gwerthusiad yn gweithio i Gyngor Abertawe nac unrhyw un o'r sefydliadau sy'n ymwneud â chyflawni neu ariannu'r prosiect hwn. Gwerthusiad annibynnol yw hwn. Bydd Wavehill yn dileu'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu a'r holl ddata personol sy'n ymwneud â'r ymchwil hon tua chwe mis ar ôl diwedd y gwerthusiad. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r gwerthusiad, mae croeso i chi gysylltu â naill ai Endaf Griffiths, sy'n arwain y gwerthusiad (endaf.griffiths@wavehill.com) neu Vicki Thomson, Swyddog Rhaglen Ariannu Allanol, Cyngor Abertawe (vicki.thomson@swansea.gov.uk). Gallwch hefyd gysylltu â swyddog diogelu data Llywodraeth Cymru trwy DataProtectionOfficer@gov.wales. O dan y ddeddfwriaeth newydd ar ddiogelu data, mae gennych yr hawl: I gael mynediad i'ch data personol a gedwir gan Gyngor Abertawe. Ei gwneud yn ofynnol i Gyngor Abertawe gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data hwnnw. (Mewn rhai amgylchiadau) Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu o'ch data. (Mewn rhai amgylchiadau) Cael eich data ei ‘ddileu’. Cysylltwch efo Vicki Thomson os ydych chi eisiau gwneud unrhyw un o'r pethau hyn mewn perthynas â'r prosiect hwn. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut yr ymdriniwyd â'ch data, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth sy'n rheoleiddiwr annibynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer diogelu data. Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, trwy'r wefan www.ico.gov.uk, neu ysgrifennu at: Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF. Gwybodaeth Bellach 1. Pam mae'r ymchwil hwn yn digwydd? Mae'r gwerthusiad yn asesu pa mor dda y mae'r rhaglen LEADER wedi'i rheoli a pha wahaniaeth y mae'n ei wneud yn Abertawe. 2. Pa fath o wybodaeth a gesglir gan y gwerthusiad? Bydd y cyfweliadau a'r arolygon a gynhaliwyd ar gyfer y gwerthusiad hwn yn casglu ystod o wybodaeth gan gynnwys; (a) barn ar ba mor dda y mae'r rhaglen a'r prosiectau y mae wedi'u cefnogi yn cael eu rheoli a'u cyflwyno; a (b) tystiolaeth am yr hyn a gyflawnwyd gan y rhaglen gyfan yn ogystal â'r prosiectau unigol. ​ 3. Beth yw data personol? Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain i rywun i adnabod unigolyn naill ai ar ei ben ei hun neu mewn cyfuniad â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. eu henw, eu cyfeiriad, neu fanylion sy'n benodol i'r person hwnnw. 4. Am ba hyd y cedwir data personol? Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract ond bydd yn ei ddileu chwe mis ar ôl diwedd y contract. 5. Beth yw'r sylfaen gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu'r data a gasglwyd trwy'r arolwg? Mae'r gwerthusiad o'r rhaglen LEADER yn galluogi Cyngor Abertawe a'r Grŵp Gweithredu Lleol i ddeall a yw'r rhaglen yn gweithio'n effeithiol. Felly fe'i defnyddir i gefnogi gweithgareddau o fewn tasg gyhoeddus Cyngor Abertawe. Hynny yw, rôl a swyddogaethau craidd y Cyngor. Er enghraifft, gellir defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd i: • Penderfynu a oes angen gwneud newidiadau i'r rhaglen LEADER • Penderfynu a ddylai cynlluniau fel y rhaglen LEADER barhau yn y dyfodol • Deall y ffyrdd gorau o gefnogi sefydliadau yn Abertawe. Mae'r gwerthusiad wedi'i gomisiynu gan Gyngor Abertawe ar ran y Grŵp Gweithredu Lleol. Mae eich cyfranogiad unigol yn yr ymchwil yn wirfoddol. 6. Beth yw pwrpas prosesu'ch atebion yn ystod y cyfweliad neu'r holiadur? Defnyddir y data ar gyfer ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Dadansoddir y data i alluogi Cyngor Abertawe a'r Grŵp Gweithredu Lleol i ddeall effaith ac effeithiolrwydd y Rhaglen LEADER. Bydd hyn yn helpu'r Cyngor a'r Grŵp Gweithredu Lleol i benderfynu a oes angen gwneud unrhyw newidiadau i'r Rhaglen. Ni fydd y data'n cael ei ddefnyddio at ddibenion masnachol neu farchnata ac ni chaiff ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn. 7. Pwy sydd â mynediad i'r data personol a gasglwyd trwy'r arolwg? Bydd gan Wavehill gopi o'r data personol i'w ganiatáu i gynnal yr arolwg a bydd yn dal enwau, rolau swyddi ac enwau sefydliadau yn ystod y cyfweliadau a / neu'r arolygon. Bydd Wavehill yn gwneud cofnod ysgrifenedig o'r drafodaeth yn ystod y cyfweliad. Bydd y nodiadau hyn, ynghyd â chanlyniadau'r arolwg, yn cael eu dadansoddi gan ymchwilydd o Wavehill i gynhyrchu adroddiad ar gyfer Cyngor Abertawe a'r Grŵp Gweithredu Lleol. Ni fydd yr adroddiad hwn yn nodi unrhyw unigolion sy'n cymryd rhan yn yr ymchwil ac ni fydd y nodiadau'n cael eu rhannu â Chyngor Abertawe nac unrhyw un arall y tu allan i Wavehill. Bydd Wavehill yn dileu'r holl ddata personol o fewn chwe mis i ddiweddglo'r prosiect. Ni fydd gan Gyngor Abertawe fynediad i'r data personol a gesglir trwy'r cyfweliadau

Datganiad Preifatrwydd: Gwerthusiad o'r rhaglen LEADER yn Abertawe Gwledig

Sut rydym yn dal ac yn prosesu'ch gwybodaeth ​ Penodwyd Wavehill gan Gyngor Abertawe, ar ran Partneriaeth Datblygu Wledig Abertawe, i...