Gwerthusiad o'r rhaglen Cymru'n Gweithio:

Cyfweliadau ac arolwg gyda buddiolwyr o'r gwasanaeth Cymru'n Gweithio Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad o'r rhaglen Cymru'n Gweithio. ​ Nod y gwerthusiad yw asesu pa mor effeithiol y mae Cymru'n Gweithio yn cael ei ddarparu i'r cynulleidfaoedd targed, darparu gwersi i lywio darpariaeth yn y dyfodol ac i werthuso'r effaith y mae Cymru'n Gweithio wedi'i chael ar gyfranogwyr o ran cyflogaeth, caffael, datblygu sgiliau a llesiant. ​ Fel rhan o'r gwerthusiad hwn, bydd Wavehill yn casglu gwybodaeth trwy gyfweliadau ac arolygon ar-lein gyda buddiolwyr y rhaglen Cymru'n Gweithio. ​ Llywodraeth Cymru yw'r rheolwr data am yr ymchwil yma. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarperir trwy'r cyfweliadau a'r arolygon, ac yn anhysbysu'r data crai, cyn iddo gael ei rannu â Llywodraeth Cymru. Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru ac o bosibl mewn cyhoeddiadau eraill gan Wavehill a Llywodraeth Cymru. Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil yn hollol wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru. Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hon yn Wavehill yw: Endaf Griffiths Cyfeiriad e-bost: endaf.griffiths@wavehill.com Rhif Ffôn: 01545 571711 ​ DATGANIAD PREIFATRWYDD ​ Pa ddata personol sydd gennym ni a ble rydyn ni'n cael y wybodaeth? ​ Diffinnir data personol o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR y DU) fel ‘unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud â pherson adnabyddadwy y gellir ei defnyddio adnabod nhw yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol trwy gyfeirio at ddynodwr’. ​ Bydd Wavehill yn derbyn data personol unigolion sy'n derbyn cefnogaeth o dan y gwasanaeth Cymru'n Gweithio fel y'i cyflwynir gan Yrfaoedd Cymru (enw cyntaf a chyfenw, cyfeiriad e-bost a / neu rifau ffôn). Mae Gyrfaoedd Cymru yn cadw'ch gwybodaeth oherwydd eich bod wed ymwneud â Cymru'n Gweithio. Dim ond at ddibenion y gwerthusiad hwn y bydd Wavehill yn defnyddio'r cyfeiriadau e-bost a rhifau ffôn. ​ Gwahoddir cyfranogwyr i gymryd rhan yn y cyfweliadau ffôn a'r arolwg gan Wavehill. Gwahoddir trwy e-bost ar gyfer yr arolwg, ac e-bost a / neu alwad ffôn ar gyfer y cyfweliadau. Bydd y wybodaeth gyswllt yn cael ei darparu gan Yrfaoedd Cymru i Wavehill. Os na dderbynnir ymateb, gall Wavehill anfon e-bost atgoffa arall neu, lle mae gwybodaeth ar gael, cysylltu â chyfranogwyr dros y ffôn. ​ Ymhob achos, mae eich cyfranogiad yn wirfoddol ac os nad ydych yn dymuno cymryd ran neu gael nodiadau atgoffa, yna atebwch e-bost y gwahoddiad neu rhowch wybod i ni gan ddefnyddio'r rhif ffôn a ddarperir a bydd eich manylion yn cael eu dileu. ​ Ar gyfer unigolion a wahoddir i gymryd rhan yn yr arolwg nid oes unrhyw ofyniad i chi ddarparu unrhyw ddata personol pellach ac ni fydd yn bosibl i gysylltu ymatebion yr arolwg â chi na'ch cyfeiriad e-bost oni bai eich bod yn dewis darparu eich cyfeiriad e-bost a fydd yn cael ei ddefnyddio i gysylltu efo chi i drefnu cyfweliad dilynol. ​ Nid yw'n ofynnol i chi ddarparu unrhyw ddata personol ychwanegol fel rhan o'r cyfweliad, heblaw eich delwedd os ydych chi'n cytuno i gyfweliad gael ei recordio ar fideo. Hoffem recordio cyfweliadau am resymau gweithredol. Byddwn yn gwneud hyn yn glir i chi cyn i'r cyfweliad ddechrau, a byddwch yn cael cyfle i ddweud wrthym os nad ydych yn hapus i'r drafodaeth gael ei recordio. Os recordwyd cyfweliadau, bydd data personol yn cael ei dynnu yn ystod y broses o drawsgrifio. Bydd recordiadau'n cael eu dileu cyn gynted ag y bydd y broses hon wedi'i chwblhau. Os na chaiff trafodaethau eu recordio, ni fydd data personol yn cael ei gynnwys mewn nodiadau ysgrifenedig a baratowyd yn dilyn y cyfweliadau. ​ Os byddwch yn codi ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol wrth ofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn unig ac yn ei ddileu o'r data ymchwil. ​ Beth yw'r sylfaen gyfreithlon ar gyfer defnyddio'ch data? ​ Ein sylfaen gyfreithiol ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru. ​ Mae eich cyfranogiad yn hollol wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig i Lywodraeth Cymru er mwyn gasglu gwybodaeth a thystiolaeth am ei gallu i gyflawni blaenoriaethau'r llywodraeth. Gellir defnyddio'r wybodaeth a gesglir yn yr ymchwil hon, er enghraifft, i: ​ Deall y theori y tu ôl i raglen Cymru'n Gweithio Asesu perfformiad ac effaith y gwasanaeth Datblygu argymhellion i wella'r modd y darperir Cymru'n Gweithio a rhaglenni cyflogadwyedd eraill ​ Pa mor ddiogel yw eich data personol? ​ Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill bob amser yn cael ei storio ar weinydd diogel. Dim ond nifer gyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn sy'n gallu cyrchu'r data. Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd Wavehill yn defnyddio'r data hwn. Mae gan Wavehill ardystiad 'Cyber Essentials'. ​ Mae Wavehill yn defnyddio rhaglen feddalwedd o’r enw Qualtrics, sy’n cydymffurfio â GDPR y DU ac yn cwrdd â disgwyliadau Llywodraeth Cymru o ran diogelwch unrhyw ddata a gesglir drwy’r feddalwedd (e.e. caiff yr holl ddata ei brosesu o fewn yr AEE). ​ Mae gan Wavehill weithdrefnau i ddelio ag unrhyw amheuaeth o doriad diogelwch data. Os bydd amheuaeth o doriad, bydd Wavehill yn riportio hyn i Lywodraeth Cymru a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr cymwys lle mae'n ofynnol dan y gyfraith i ni wneud hynny. ​ Adroddir ar yr holl ddata a gesglir trwy'r ymchwil hon mewn fformat anhysbys. Ni fydd y data yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw beth a ellir eu defnyddio i adnabod chi yn cael eu dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd i gynhyrchu adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i nodi cyfranogwyr unigol. ​ Pa mor hir ydyn ni'n cadw'ch data personol? ​ Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract, a bydd unrhyw ddata personol nad yw eisoes wedi'i ddileu yn cael ei ddileu gan Wavehill dri mis ar ôl i'r contract ddod i ben. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt. Bydd Wavehill yn darparu fersiwn ddienw o'r data i Lywodraeth Cymru na fydd yn cynnwys gwybodaeth a allai eich adnabod chi. ​ Eich Hawliau fel Unigolyn ​ O dan GDPR y DU, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu fel rhan o'r prosiect hwn, mae gennych chi'r hawl i: ​ Cyrchu copi o'ch data eich hun; Gofyn i ni gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data; (Mewn rhai amgylchiadau) Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu o'ch data; (Mewn rhai amgylchiadau) Cael eich data eu ‘ddileu’; a Cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data. ​ Y manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk ​ Gwybodaeth Bellach Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynglŷn â sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o'r astudiaeth hon yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru neu'n dymuno arfer eich hawliau gan ddefnyddio Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU, cysylltwch â: ​ Enw: Hannah Davies Cyfeiriad e-bost: Hannah.Davies018@gov.wales ​ Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru trwy: ​ Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ, E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales.

Gwerthusiad o'r rhaglen Cymru'n Gweithio:

Cyfweliadau ac arolwg gyda buddiolwyr o'r gwasanaeth Cymru'n Gweithio Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad...