Gwerthusiad o'r Rhaglen Prentisiaeth Graddau – Cyflogwyr

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill, ymgynghoriaeth ymchwil, i gynnal gwerthusiad o'r Rhaglen Prentisiaeth Graddau yng Nghymru. Nod y gwerthusiad hwn yw asesu effeithiolrwydd, effeithlonrwydd ac effaith y Rhaglen Prentisiaethau Graddau. ​ Fel rhan o'r gwerthusiad hwn bydd Wavehill yn casglu safbwyntiau ar y rhaglen gan gyflogwyr sydd wedi cymryd rhan mewn Prentisiaethau Gradd yng Nghymru. Bydd Wavehill yn casglu gwybodaeth drwy gyfweliadau dros y ffôn neu fideo (MS Teams). ​ Llywodraeth Cymru yw rheolwr data'r ymchwil. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarperir drwy'r cyfweliadau , ac yn dienw'r data crai, cyn iddo gael ei rannu â Llywodraeth Cymru. ​ Bydd dadansoddiad o'r wybodaeth a gasglwyd yn ystod y prosiect yn cael ei gynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru ac o bosibl mewn cyhoeddiadau eraill gan Lywodraeth Cymru. ​ Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hon yn Wavehill yw Oliver Allies. Cyfeiriad e-bost: oliver.allies@wavehill.com Rhif ffôn: 01545 571711 ​ HYSBYSIAD PREIFATRWYDD ​ Pa ddataperson-al sydd gennym a ble rydym yn cael y wybodaeth hon? ​ Diffinnir data personol o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR y DU) fel ' unrhywwybodaeth sy'n ymwneud â pherson adnabyddadwy y gellirei adnabod yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol drwy gyfeirio at ddynodwr'. ​ Darparwyd eich manylion cyswllt(enw , cyfeiriad e-bost a rhifffôn ) i Wavehill gan Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru aariannwyd gan CCAUC sy'n rheoli prentisiaethau gradd. Mae'rmanylion yn dal eich manylion oherwydd eich bod yn ymwneud â'r rhaglen. Nid yw'r ymchwil hon yn gofyn am gasglu data personol ychwanegol gennych ar wahân i'ch delwedd os ydych yn cytuno i'r cyfweliad gael ei recordio ar fideo. ​ Pan fyddwch yn cymryd rhan mewn cyfweliad, bydd hyn yn digwydd naill ai dros y ffôn neu drwy ddefnyddio platfform Microsoft Teams. Os defnyddir Microsoft Teams i gynnal y cyfweliad, ac os ydych yn cytuno i'r cyfweliad gael ei recordio, yna bydd Wavehill yn casglu delweddau ohonoch. Hoffem gofnodi cyfweliadau am resymau gweithredol. Byddwn yn gwneud hyn yn glir i chi cyn i'r cyfweliad ddechrau, a byddwch yn cael cyfle i ddweud wrthym os nad ydych yn fodlon i'r drafodaeth gael ei chofnodi. Os cofnodir cyfweliadau, caiff data personol ei ddileu yn ystod y broses o drawsgrifio. Bydd recordiadau'n cael eu dileu cyn gynted ag y bydd y broses hon wedi'i chwblhau. Os na chofnodir trafodaethau, bydd y cyfwelwyr yn cymryd nodiadau ar eich ymatebion. Ni fydd data personol yn cael ei gynnwys mewn nodiadau ysgrifenedig a baratowyd yn ystod neu yn dilyn y cyfweliadau. ​ Wrth i'r gwerthusiad fynd yn ei flaen, efallai y byddwn yn cysylltu â chi eto i gymryd rhan mewn rhywfaint o weithgarwch ymchwil ychwanegol. Os bydd angen, byddwch yn derbyn hysbysiad preifatrwydd ar wahân ar gyfer unrhyw weithgaredd ymchwil pellach y cewch eich gwahodd i gymryd rhan ynddo. ​ Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil hwn yn wirfoddol. Os nad ydych am gymryd rhan neu gael eich anfon i'ch atgoffa, anfonwch eich e-bost gwahoddiad a bydd eich manylion yn cael eu dileu. Bydd Wavehill ond yn defnyddio'r cyfeiriad e-bost a'r rhif ffôn at ddibenion y gwerthusiad hwn. ​ Os byddwch yn codi ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol yn gofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn unig ac yna'n ei ddileu o'r data ymchwil. ​ Beth yw'r sail gyfreithlon ar gyfer defnyddio eich data? ​ Y sail gyfreithlon ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â'r rôl graidd a swyddogaethau Llywodraeth Cymru. Mae cyfranogiad yn gwbl wirfoddol. Maeastudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig er mwyn i Lywodraeth Cymru gasglu gwybodaeth a thystiolaeth ymarferol am ei gallu i gyflawni blaenoriaethau'r llywodraeth. Bydd y wybodaeth a gesglir yn yr ymchwil hon yn cael ei defnyddio: ​ In n adroddiad gwerthuso sy'n edrych ar weithredu a chyflwyno'r Rhaglen Prentisiaeth Graddau yng Nghymru. To llywio datblygiad y rhaglen Prentisiaeth Graddau yn y dyfodol. ​ Pa mor ddiogel yw eich data personol? ​ Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill bob amser yn cael ei storio ar weinydd diogel. Dim ond nifer cyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn sy'n gallu cael gafael ar y data. Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd Wavehill yn defnyddio'r data hwn. Mae gan Wavehill ardystiad hanfodion seiber. ​ Defnyddir Qualtrics i gofnodi gwybodaeth a gasglwyd drwy gyfweliadau dros y ffôn. Rydym wedi sicrhau bod Qualtrics yn cydymffurfio â GDPR ac ynbodloni ein disgwyliadau o ran diogelwch unrhyw ddata a gesglir drwy'r feddalwedd. Caiff yr holl ddata ei brosesu o fewn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd. ​ Mae gan Wavehill weithdrefnau i ddelio ag unrhyw achosion tybiedig o dorri rheolau diogelwch data. Os bydd amheuaeth o dorri'r rheolau, bydd Wavehill yn rhoi gwybod i Lywodraeth Cymru a fydd yn rhoi gwybod i chi ac unrhyw reoleiddiwr perthnasol lle mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i ni wneud hynny. ​ Bydd yr holl ddata a gesglir drwy'r ymchwil hon yn cael ei adrodd mewn fformat dienw. Ni fydd yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth adnabyddadwy mewn atebion penagored yn cael ei dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio'r wybodaeth a gesglir i lunio adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i nodi cyfranogwyr unigol. ​ Am ba hyd ydyn ni'n cadw eich data personol? ​ Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract ond bydd unrhyw ddata personol nad yw eisoes wedi'i ddileu yn ystod y broses drawsgrifio yn cael ei ddileu gan Wavehill dri mis ar ôl diwedd y contract (disgwylir iddo fod ym mis Mawrth 2022). Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt. Bydd Wavehill yn rhoi fersiwn ddienw o'r data i Lywodraeth Cymru na fydd yn cynnwys gwybodaeth a allai eich adnabod. ​ Hawliau unigol ​ O dan GDPR y DU, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol a ddarparwch fel rhan o'r ymchwilhon , mae gennych yr hawl: I gael gafael ar gopi o'ch data eich hun; Inni gywiro gwallau yn y data hwnnw; Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu (mewn rhai amgylchiadau); Er mwyn i'ch data gael ei 'ddileu' (mewn rhai amgylchiadau); a Cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sy'n rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data. ​ Dyma fanylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer. SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk ​ Rhagor o Wybodaeth ​ Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o'r astudiaeth hon yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru neu'n dymuno arfer eich hawliau gan ddefnyddio Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU, cysylltwch â: Enw: Semele Mylona Cyfeiriad e-bost: Semele.mylona@gov.cymru Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn: Welsh Government, Parc Cathays, Caerdydd. CF10 3NQEbost: DataProtectionOfficer@gov.cymru.

Gwerthusiad o'r Rhaglen Prentisiaeth Graddau – Cyflogwyr

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill, ymgynghoriaeth ymchwil, i gynnal gwerthusiad o'r Rhaglen Prentisiaeth Graddau yng...