Hysbysiad preifatrwydd: Ymchwil i Lywio Datblygiad Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cymru:

Cyfweliadau â rhanddeiliaid Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i gynnal ymchwil i gefnogi datblygiad Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cymru newydd. Amcanion yr ymchwil yw: Gweithio tuag at ddiffiniad o ‘waith ieuenctid’ yng nghyd-destun Cymru; Cynhyrchu dealltwriaeth o ymyriadau gwaith ieuenctid effeithiol a thystiolaeth gyfredol am amrywiaeth ac ansawdd modelau gwaith ieuenctid ledled Cymru; Adeiladu darlun o ystod, cyfaint, ansawdd ac effaith gwaith ieuenctid ledled Cymru; Ymgynghori â rhanddeiliaid i ddeall yr heriau a'r cyfleoedd sy'n wynebu gwaith ieuenctid yng Nghymru, gan gynnwys y rhai sy'n deillio efo COVID-19 a'r rhai sy'n annibynnol o'r pandemig; Datblygu theori newid ar gyfer gwaith ieuenctid yng Nghymru ar y cyd. Fel rhan o'r ymchwil bydd Wavehill yn cynnal cyfweliadau â rhanddeiliaid allweddol. Llywodraeth Cymru yw rheolwr data'r ymchwil. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarperir trwy gyfweliadau ac yn ddienw'r data crai cyn ei rannu â Llywodraeth Cymru. Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru ac o bosibl mewn cyhoeddiadau eraill gan Wavehill a Llywodraeth Cymru. Mae eich Cyfranogiad yn yr ymchwil hon yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru. Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hon yn Wavehill yw Tom Marshall. ​ E-bost: tom.marshall@wavehill.com Rhif ffôn: 01545 571711 ​ Pa ddata personol sydd gennym ni a ble rydyn ni'n cael y wybodaeth hon? ​ Diffinnir data personol o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) fel ‘unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud â pherson adnabyddadwy a gellir arwain at ei hadnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol trwy gyfeirio at ddynodwr’. ​ Bydd Wavehill wedi derbyn eich manylion cyswllt gan un o'r llwybrau canlynol: Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu manylion cyswllt i Wavehill ar ffurf cyfeiriadau e-bost a rhifau ffôn ar gyfer unigolion sy'n ymwneud â'r Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro, Grwpiau Cyfranogi Strategaeth a Grwpiau Tasg a Gorffen yn ogystal â'r rhai sydd wedi mynegi diddordeb o'r blaen mewn cefnogi datblygiad y Strategaeth Gwaith Ieuenctid. Mae unigolion y cysylltwyd â hwy trwy'r llwybrau uchod wedi rhoi manylion cyswllt i chi ar gyfer Wavehill ac rydych wedi trefnu gyda Wavehill i gymryd rhan yn yr ymchwil. Pan fydd Wavehill yn cysylltu â chi, dywedir wrthych sut y cafwyd eich manylion cyswllt. ​ Nid yw'r ymchwil hwn yn gofyn am gasglu data personol ychwanegol gennych chi heblaw eich delwedd, os ydych chi'n cytuno i'r cyfweliad gael ei recordio. Efallai y bydd angen i ni recordio rhai cyfweliadau am resymau gweithredol. Os mae angen hyn, byddwn yn gwneud hyn yn glir i chi cyn i'r cyfweliad ddechrau, a byddwch yn cael cyfle i ddweud wrthym os nad ydych yn hapus i'r cyfweliad gael ei recordio. Os cofnodir cyfweliadau, bydd data personol yn cael ei dynnu yn ystod y broses o drawsgrifio cyfweliadau. Bydd recordiadau'n cael eu dileu cyn gynted ag y bydd y broses hon wedi'i chwblhau. Os na chaiff cyfweliadau eu recordio, ni fydd data personol yn cael ei gynnwys mewn nodiadau ysgrifenedig a baratowyd yn dilyn cyfweliadau. ​ Dim ond at ddibenion y gwerthusiad hwn y bydd Wavehill yn defnyddio eich cyfeiriad e-bost a rhif ffôn. Mae eich cyfranogiad yn wirfoddol ac os nad ydych yn dymuno cymryd rhan neu eisiau i Wavehill anfon nodiadau atgoffa atoch yna ymatebwch i'r e-bost a bydd eich manylion yn cael eu dileu. ​ Os dewiswch ddarparu data personol ychwanegol fel rhan o'r ymchwil, byddwn yn ceisio peidio â'ch adnabod o'r ymatebion a roddwch, na chysylltu'ch hunaniaeth â'r ymatebion. Os byddwch yn codi ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol yn gofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn unig ac yn ei ddileu o'r data ymchwil. ​ Beth yw'r sylfaen gyfreithlon ar gyfer defnyddio'ch data? ​ Ein sylfaen gyhoeddus ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru. ​ Mae eich cyfranogiad yn gwbl wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig i Lywodraeth Cymru i gasglu gwybodaeth a thystiolaeth y gellir ei gweithredu i gyflawni blaenoriaethau'r llywodraeth. Gellir defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd yn yr ymchwil hon, er enghraifft: mewn adroddiadau yn ateb y cwestiynau ymchwil a amlinellir uchod ac a gyhoeddir ar wefan llywodraeth Cymru llywio darpariaeth gwasanaethau neu raglenni yn y dyfodol Pa mor ddiogel yw eich data personol? ​ Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill bob amser yn cael ei storio ar weinydd diogel. Dim ond nifer gyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn sy'n gallu cyrchu'r data. Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd Wavehill yn defnyddio'r data hwn. Mae gan Wavehill ardystiad Cyber Essentials. ​ Mae gan Wavehill weithdrefnau i ddelio ag unrhyw amheuaeth o dorri diogelwch data. Os bydd amheuaeth o doriad, bydd Wavehill yn cyfathrebu hyn i Lywodraeth Cymru ac yn rhoi gwybod i chi ac unrhyw reoleiddiwr cymwys lle mae'n ofynnol o dan y gyfraith i wneud hynny. ​ Adroddir ar yr holl ddata a gesglir trwy'r ymchwil hon mewn fformat dienw. Ni fydd yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth a gellir arwain i rywun hadnabod chi mewn atebion penagored yn cael ei dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd i gynhyrchu adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i nodi cyfranogwyr unigol. Pa mor hir ydyn ni'n cadw'ch data personol? ​ Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract, a bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol nad yw eisoes wedi'i dynnu yn ystod y trawsgrifiad dri mis ar ôl i'r contract ddod i ben. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt. ​ Bydd Wavehill yn darparu fersiwn ddienw o'r data i Lywodraeth Cymru na fydd yn cynnwys gwybodaeth a allai arwain i rywun adnabod chi. ​ Eich Hawliau fel Unigolyn ​ O dan GDPR, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu fel rhan o'r prosiect hwn, mae gennych chi'r hawl: Cyrchu copi o'ch data eich hun; I ni gywiro gwallau yn y data hwnnw Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu'r data (mewn rhai amgylchiadau); a Dileu eich data (mewn rhai amgylchiadau); a Cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data. Y manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.org.uk. ​ Gwybodaeth Bellach Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynglŷn â sut y bydd y data rydych chi'n darparu fel rhan o'r astudiaeth hon yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru neu'n dymuno ymarfer eich hawliau gan ddefnyddio'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, cysylltwch â: ​ Enw: Helen Shankster Cyfeiriad e-bost: Helen.Shankster@gov.wales Rhif ffôn: 0300 0259247 Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn: Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ, E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales.

Hysbysiad preifatrwydd: Ymchwil i Lywio Datblygiad Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cymru:

Cyfweliadau â rhanddeiliaid Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i gynnal ymchwil i gefnogi datblygiad Strategaeth Gwaith...