Sylwadau ar ymgyrch Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael ag ymadawiad pobl addysgedig a thalentog o Gy

Mae Llywodraeth Cymru yn nodi cynlluniau i fynd i’r afael ag ymadawiad pobl ifanc addysgedig a thalentog o Gymru. Maent yn cydnabod yr effaith economaidd ac ieithyddol y mae pobl ifanc yn ei chael yn eu heconomïau lleol ledled Cymru. Mae’n arbennig o bwysig o ystyried y gostyngiad disgwyliedig yn nifer y bobl 16–64 oed i 58% erbyn 2043 yn erbyn poblogaeth sy’n heneiddio, yn enwedig mewn cymunedau mwy gwledig. Mae ein hymchwil yn awgrymu nad gyrwyr economaidd yw’r unig ystyriaethau sydd gan bobl ifanc wrth benderfynu ar y posibilrwydd o allfudo o ardaloedd gwledig, naill ai i drefi neu allan o Gymru yn llwyr. Mae cysylltiadau agos o fewn cymunedau, ymdeimlad o hunaniaeth a’r Iaith Gymraeg, hefyd yn chwarae rhan ym mhenderfyniadau pobl ifanc i fudo, neu beidio. Mae ein hymchwil hefyd yn nodi y gallai effaith Covid, a newid agweddau at weithio o bell, gael effaith enfawr wrth symud ymlaen. O ran ystyriaethau polisi, bydd cymryd golwg ehangach ar ystod eang o faterion, un sy’n seiliedig ar dystiolaeth, yn allweddol wrth gefnogi pobl ifanc sy’n ystyried eu hopsiynau yn y dyfodol. Am fwy o wybodaeth cysylltwch, os gwelwch yn dda, ag Endaf Griffiths

Sylwadau ar ymgyrch Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael ag ymadawiad pobl addysgedig a thalentog o Gy

Mae Llywodraeth Cymru yn nodi cynlluniau i fynd i’r afael ag ymadawiad pobl ifanc addysgedig a thalentog o Gymru. Maent yn cydnabod yr...