Gwerthusiad Prosiectslyri

Mae Wavehill wedi cael ei gomisiynu i gynnal gwerthusiad o Prosiectslyri. ​Amcanion y gwerthusiad yw:

 1. asesu gweithrediad y prosiect, prosesau caffael, cynnydd yn erbyn canlyniadau; ac

 2. asesu cyflawniadau yn erbyn amcanion, canlyniadau ac effeithiau ehangach, canlyniadau anfwriadol, y camau nesaf

 

Mae Priosect Slyri yn brosiect Ymchwil a Datblygu a ddatblygwyd gan bartneriaeth rhwng campws amaethyddol Coleg Sir Gâr’s (CSG) Gelli Aur a Power & Water (P&W), cwmni o Abertawe sy’n arbenigo mewn triniaethau dŵr electrocemegol. Mae'r prosiect yn ceisio datblygu System Dad-ddyfrio Slyri a Gwella Maetholion. Dyluniwyd y system hon i leihau gwastraff fferm a mynd i'r afael ag effaith y diwydiant amaethyddol ar yr amgylchedd trwy ddatblygu system dad-ddyfrio a phuro i reoli slyri ar ffermydd.

 

Ar hyn o bryd mae Wavehill yn cynnal y cam gwerthuso terfynol a hoffent gael adborth y diwydiant ar reoli slyri, eich ymgysylltiad â Prosiect Slyri a'ch diddordeb ynddo wrth symud ymlaen.

CSG yw rheolwr data'r ymchwil ac ni rannwyd unrhyw ddata personol â Wavehill fel rhan o'r arolwg hwn.

 

 

Efallai y bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiadau a gyhoeddwyd gan CSG a Wavehill.

 

Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil hon yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio gwaith CSG wrth fynd ymlaen.

 

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hon yn Wavehill yw Ioan Teifi.

Cyfeiriad e-bost: ioan.teifi@wavehill.com

Rhif ffôn: 01545 571711

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

 

Beth yw'r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio eich data?

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu gwybodaeth fel rhan o'r ymarfer casglu data hwn yw eich cydsyniad. Mae cymryd rhan yn gwbl wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig er mwyn deall pa mor effeithiol y mae'r prosiect wedi'i ddatblygu, yr angen amdano a'i effaith bosibl.

 

Hawliau unigolion

Dan y GDPR mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol a ddarperir gennych fel rhan o'r [prosiect] hwn:

 • Hawl i gael mynediad at gopi o'ch data eich hun;

 • I'w gwneud yn ofynnol inni gywiro unrhyw wallau yn y data hwnnw;

 • Gwrthwynebu prosesu neu gyfyngu ar brosesu (o dan amgylchiadau penodol);

 • Mynnu bod eich data'n cael eu dileu (o dan amgylchiadau penodol); a

 • Gwneud cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data.

 

Dyma fanylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF. Rhif ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk

 

Rhagor o wybodaeth

 

Os oes gennych ragor o gwestiynau am sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o'r astudiaeth hon yn cael eu defnyddio gan Lywodraeth Cymru, neu os hoffech arfer eich hawliau gan ddefnyddio'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, cysylltwch â:

Enw: John Owen

Cyfeiriad e-bost: john.owen@colegsirgar.ac.uk 

Rhif ffôn: 01554748570

 

Project Slurry Evaluation

 

Wavehill have been commissioned to undertake a three-phased evaluation of Project Slurry. The objectives of the evaluation are to: 

 

 1. assess project implementation, procurement processes, progress against outcomes; and 

 2. identify achievements against objectives, assessment of broader outcomes and impacts, unintended consequences, next steps

Project Slurry is a Research and Development (R&D) project which has been developed by a partnership between Coleg Sir Gâr’s (CSG) Gelli Aur agricultural campus and Power & Water (P&W), a Swansea based company specialising in electrochemical-based water treatments. The project seeks to develop a Slurry De-Watering and Nutrient Enhancing System. This system is designed to reduce farm waste and address the agricultural industry's impact on the environment by developing a de-watering and purification system to manage slurry  on farms.

Wavehill are currently conducting the final evaluation phase and would like to gain industry feedback on slurry management, your engagement with Project Slurry and your interest in it going forward.

CSG is the data controller for the research and no personal data has been shared with Wavehill as part of this survey. 

The information collected during the project will possibly be included in reports published by CSG and Wavehill.

 

Your participation in this research is completely voluntary. However your views and experiences are important in order to help inform the ongoing CSG work.

The contact for this research at Wavehill is Ioan Teifi.

 

E-mail address: ioan.teifi@wavehill.com

Telephone number: 01545 571711

PRIVACY NOTICE

What is the lawful basis for using your data?

 

The lawful basis for processing information in this data collection is by your consent. Participation is completely voluntary. Research studies such as this are important to understand how effectively the project has been developed, the need for it and its potential impact.

 

Individual rights

Under GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide as part of this [project], you have the right:

 • To access  a copy of your own data;

 • For us to rectify inaccuracies in that data;

 • To object to or restrict processing (in certain circumstances);

 • For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and

 • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection.

 

 

The contact details for the Information Commissioner’s Office are: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Phone: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Website: www.ico.gov.uk

 

Further Information

 

If you have any further questions about how the data provided as part of this study will be used by CSG or wish to exercise your rights using the General Data Protection Regulation, please contact:

Name: John Owen

E-mail address: john.owen@colegsirgar.ac.uk

Telephone number: 01554748570