Cyfweliadau gydag unigolion i asesu effeithiolrwydd Rhaglen Gweithredu ar Ddiswyddiadau Llywodraeth Cymru (ReAct)

Dyma sut rydym yn cadw ac yn prosesu gwybodaeth amdanoch

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu’r cwmni ymchwil gymdeithasol ac economaidd Wavehill i gasglu gwybodaeth gan unigolion i asesu effeithiolrwydd ei Rhaglen Gweithredu ar Ddiswyddiadau, sy’n fwy adnabyddus fel ReAct. Fel rhan o'r gwerthusiad hwn, mae IFF Research yn cynnal cyfweliadau dros y ffôn efo gyfranogwyr yn y rhaglen ar ran Wavehill. Mae manylion eu Polisi Rheoleiddio Gwarchod Data Cyffredinol ar gael trwy ddefnyddio'r ddolen ganlynol: http://www.iffresearch.com/iff-research-gdpr-policy/.

 

Cawsom eich manylion cyswllt gan Lywodraeth Cymru fel busnes a gafodd gymorth drwy ReAct. Mae cymryd rhan yn yr arolwg yn wirfoddol, ond gobeithiwn yn fawr y byddwch yn gwneud hynny.

 

Bydd yr holl ddata a ddarperir gennych yn cael ei ddefnyddio at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig.

 

Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o’r gwerthusiad yn cael ei chadw’n gyfrinachol. Ni fydd eich atebion yn yr arolwg yn cael eu gwneud yn gyhoeddus mewn ffordd a allai arwain atoch chi gael ei adnabod.  Bydd Wavehill yn llunio adroddiad sy’n seiliedig ar y data ond ni fydd modd adnabod unrhyw unigolion ar sail yr adroddiad.

 

Bydd Wavehill a IFF Research yn dileu’r wybodaeth rydych chi’n ei darparu, a’r holl ddata personol sy’n ymwneud â’r ymchwil hon, o fewn tri mis i derfyn y gwerthusiad. Bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal fersiwn ddienw o set ddata'r arolwg (set ddata gyda phethau fel enwau a manylion cyswllt unigolion wedi’u dileu) am bum mlynedd ar ôl i’r gwerthusiad ddod i ben. Efallai y bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal dadansoddiad pellach o’r set ddata hon, neu’n gofyn i sefydliadau ymchwil eraill gynnal dadansoddiad ar ei rhan.

 

Gyda'ch caniatâd, bydd galwadau'n cael eu recordio i sicrhau bod y wybodaeth a gasglwn yn gywir. Ni chaiff y recordiadau hyn eu rhannu â Llywodraeth Cymru a byddant yn cael eu dileu ar ôl 12 mis.

 

Os hoffech wybodaeth bellach am yr astudiaeth, cysylltwch os gwelwch yn dda ag Endaf Griffiths ar endaf.griffiths@wavehill.com neu Louise Petrie ar louise.petrie@wavehill.com neu ar  01545 571711. Cyswllt Llywodraeth Cymru ar gyfer yr ymchwil hon yw Tom Higgins ar 03000 257811.

 

Gallwch hefyd gysylltu â’r Swyddog Diogelu Data i Lywodraeth Cymru ar DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data newydd, mae gennych yr hawl:

 • i gael mynediad at eich data personol a gedwir gan Lywodraeth Cymru

 • i’w gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru gywiro unrhyw gamgymeriadau sydd yn y data

 • i wrthwynebu (mewn rhai amgylchiadau) neu gyfyngu ar brosesu

 • i’ch data gael ei ‘dileu’ (mewn rhai amgylchiadau).

 

Cysylltwch â Tom Higgins os gwelwch yn dda os ydych yn dymuno gwneud unrhyw un o’r pethau hyn mewn perthynas â’r prosiect hwn. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut mae eich data wedi cael ei drin, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth sy’n rheoleiddiwr annibynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer diogelu data.  Gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, drwy’r wefan www.ico.gov.uk neu ysgrifennwch at: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

 

Gwybodaeth bellach

1. Pam mae’r gwaith ymchwil hwn yn digwydd?

Diben yr ymchwil hon yw archwilio ac asesu effeithiolrwydd Rhaglen Gweithredu ar Ddiswyddiadau Llywodraeth Cymru, sy’n cael ei hadnabod wrth yr enw ReAct. Dyma’r rhaglen sy’n rhoi i gyflogwyr gyfraniad at gyflogau gweithwyr di-waith maent wedi eu cyflogi a/neu help at y gost o hyfforddi’r gweithwyr hynny.

 

2. Pa fath o wybodaeth a gesglir drwy gyfrwng yr holiadur a chyfweliadau dilynol?

Mae'r cyfweliadau'n canolbwyntio ar brofiad cyfranogwyr y rhaglen ReAct a pha effaith y mae'r gefnogaeth a gafwyd wedi'i gael ar yr unigolyn. Yn ogystal â chasglu eich ymatebion i'r cwestiynau yn yr arolwg yn ffyrdd ysgrifenedig hefyd gyda'ch caniatâd byddwn yn recordio'r galwadau i sicrhau bod y wybodaeth a gasglwn yn gywir.

 

3. Beth yw data personol?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod person, naill ai ar ei phen ei hun neu ar y cyd â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. enw person, ei gyfeiriad, neu fanylion sy’n benodol am y person hwnnw.

Mae Wavehill a IFF Research yn defnyddio data personol a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru i hwyluso’r arolwg hwn, er enghraifft, eich enw a’ch manylion cyswllt.

 

4. Am ba hyd y cedwir data personol?

Bydd Wavehill a IFF Research yn cadw data personol yn ystod cyfnod y cytundeb, ond bydd yn ei ddileu dri mis ar ôl i’r cytundeb ddod i ben.

Bydd Wavehill yn darparu fersiwn dienw o’r set ddata i Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn golygu na fydd y set ddata yn cynnwys gwybodaeth a allai beri eich bod yn cael eich adnabod. Yn benodol, bydd eich enw, cyfeiriad, a manylion cyswllt eraill yn cael eu dileu o’r set ddata hon. Bydd Llywodraeth Cymru yn cadw’r set ddata hon am bum mlynedd ar ôl i’r prosiect ddod i ben.

Dim ond Wavehill fydd yn defnyddio recordiadau o alwadau ac ni chaiff eu rhannu â Llywodraeth Cymru.

5. Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu data a gasglwyd yn yr holiadur a chyfweliadau dilynol?

Nod cyffredinol ReAct yw darparu cymorth cyflym i weithwyr a ddiswyddwyd ac sy’n cael anawsterau wrth fynd yn ôl i fyd gwaith. Mae hyn ar ffurf cymorth hyfforddi (naill ai’n uniongyrchol i’r gweithiwr unigol, neu drwy ei gyflogwr newydd) a/neu, cymhorthdal cyflog dros dro er mwyn annog cyflogwr newydd i logi gweithiwr cymwys sydd wedi’i ddiswyddo.

 

Mae’r gwerthusiad yn galluogi Llywodraeth Cymru i ddod i wybod a yw ReAct yn gweithio’n effeithiol. Felly, mae’n cael ei ddefnyddio i gefnogi gweithgareddau sydd o fewn Gorchwyl Cyhoeddus Llywodraeth Cymru, hynny yw, rôl graidd a swyddogaethau Llywodraeth Cymru. Er enghraifft, gallai’r wybodaeth a gesglir gael ei defnyddio:

 • i benderfynu a oes angen gwneud newidiadau i’r rhaglen ReAct.

 • i benderfynu a ddylai cynlluniau fel ReAct barhau yn y dyfodol.

 • i ddeall beth yw’r ffyrdd gorau o gefnogi gweithwyr sydd wedi’u di-swyddo i ddychwelyd i waith.

 

Mae’r gwerthusiad yn cael ei gynnal gan Wavehill ar ran Llywodraeth Cymru. Mae eich cyfranogiad unigol yn yr ymchwil yn wirfoddol.

 

6. Beth yw pwrpas prosesu eich atebion i’r holiadur a chyfweliau dilynol?

Defnyddir y data at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Bydd y data yn cael ei ddadansoddi er mwyn galluogi Llywodraeth Cymru i ddod i ddeall effaith ac effeithiolrwydd y cymorth a ddarparwyd. Bydd hyn yn helpu Llywodraeth Cymru i benderfynu a oes angen gwneud unrhyw newidiadau i’r cymorth sydd ar gael, a sut y dylid datblygu’r cymorth i bobl sydd am ddychwelyd i waith yn y dyfodol. Ni fydd y data yn cael ei ddefnyddio at ddibenion masnachol na dibenion marchnata, ac ni fydd yn cael ei ddefnyddio i gymryd penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn.

 

7. Pwy sydd â mynediad at y data personol a gasglwyd drwy’r holiaur a chyfweliadau dilynol?

Bydd gan Wavehill a IFF Research  gopi o’r data personol i’w alluogi i gynnal yr arolwg ac i baratoi’r set ddata terfynol. Byddant yn dileu data personol o fewn tri mis i’r prosiect ddod i ben.

 

Ni fydd Llywodraeth Cymru yn cael mynediad at y data personol a gasglwyd drwy’r arolwg. Bydd y set ddata mae Llywodraeth Cymru yn ei derbyn gan Wavehill yn ddienw – bydd gwybodaeth a allai gael ei defnyddio i adnabod unigolion yn cael ei dileu.

 

Ni fydd gan Lywodraeth Cymru fynediad i unrhyw recordiadau o gyfweliadau neu nodiadau ysgrifenedig o gyfweliadau dilynol. Os bydd Llywodraeth Cymru am gynnal dadansoddiad pellach neu ymchwil ddilynol efo’r set ddata’r holiadur i gefnogi’r dibenion a amlinellir yn adran 5, mae’n bosib y comisiynir y gwaith i gael ei wneud gan drydydd parti achrededig (e.e. sefydliad ymchwil neu gwmni ymgynghori). Dim ond o dan gytundeb y bydd unrhyw waith o’r fath yn cael ei wneud. Mae telerau ac amodau safonol Llywodraeth Cymru ar gyfer cytundebau o’r fath yn nodi gofynion llym ar gyfer prosesu a chadw data’n ddiogel. Byddai unrhyw ddadansoddiad o’r math hwn yn cael ei gynnal gan ddefnyddio fersiwn dienw o’r data.

Interviews with individuals to assess the effectiveness of the Welsh Government Redundancy Action Programme

How we hold and process your information

 

The Welsh Government has commissioned the social and economic research company Wavehill to collect information from individuals to assess the effectiveness of its Redundancy Action Programme, know better as ReAct. As part of this evaluation a telephone survey of participants of the ReAct programme is being conducted by IFF Research on behalf of Wavehill. Details of their General Data Protection Regulation Policy can be found using the following link: http://www.iffresearch.com/iff-research-gdpr-policy/.

 

Your contact details were provided to us by the Welsh Government on the basis that you have been supported by the ReAct programme. Participation in the survey is voluntary, though we very much hope you will take part.

 

All data you provide will only be used for research and evaluation purposes.

 

Any personal information collected as part of the evaluation is kept confidential. Your answers to the survey will not be made public in a way that could lead to you being identified. Wavehill will produce a report based on the data but this will not identify any individuals.

 

Wavehill and IFF Research will delete the information you provide and all personal data relating to this research within three months of the end of the evaluation. Welsh Government will hold an anonymised version of the survey dataset (a dataset with things like the names and contact details of individuals taken out) for five years after the end of the evaluation. The Welsh Government may conduct further analysis of this dataset or ask other research organisations to conduct analysis on its behalf.

 

With your permission, calls will be recorded to ensure the information we collect is accurate. These recordings will not be shared with the Welsh Government and will be deleted after 12 months.

 

If you would like further information on the study, please contact Endaf Griffiths at endaf.griffiths@wavehill.com or Louise Petrie at louise.petrie@wavehill.com or on 01545 571711. The Welsh Government contact for this research is Tom Higgins on 03000 257811.

 

You can also contact the data protection officer for the Welsh Government at DataProtectionOfficer@gov.wales.

Under the new data protection legislation, you have the right:

 • To access your personal data held by the Welsh Government.

 • To require Welsh Government to correct any mistakes in that data.

 • To (in certain circumstances) object to or restrict processing.

 • For (in certain circumstances) your data to be ‘erased’.

 

Please contact the Tom Higgins if you wish to do any of these things in relation to this project. If you have any concerns about how your data has been handled, you can lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office who is Welsh Government’s independent regulator for data protection. You can contact the Information Commissioner’s Office on 01625 545 745 or 0303 123 1113, via the website www.ico.gov.uk  or write to: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

Further information

1. Why is this research happening?

The purpose of this research is to assess the effectiveness of the Welsh Government’s Redundancy Action Programme, known as ReAct. This is the programme which gives employers a contribution to the wages of redundant workers they took on and/or help with the cost of training those workers.  

2. What type of information is collected through the survey?

The survey focuses on the participants experience of the ReAct programme and what effect the support received has had on the individual. In addition to capturing your responses to the survey questions electronically, with your permission we will record the calls to help ensure the information we collect is accurate.

 

3. What is personal data?

Personal data means any information that could lead to a person being identified either alone or in combination with other widely-available information, e.g. their name, their address, or details specific to that person.

Wavehill and IFF Research use personal data provided by the Welsh Government to facilitate this survey, for example, your name and contact details.

4. How long will personal data be kept for?

Wavehill and IFF Research will hold personal data during the contract period but will delete it three months after the end of the contract.

Wavehill will provide Welsh Government with an anonymised version of the survey dataset. This means the dataset will not include information that could identify you. In particular, your name, address and other contact details will be deleted from this dataset. Welsh Government will hold this dataset for five years following the end of the project.

Recordings of calls will only be used by Wavehill and will not be shared with the Welsh Government.

 

5. What is the legal basis for collecting and processing the data collected through the survey?

The overarching aim of ReAct is the provision of rapid support to redundant workers who are experiencing difficulties in re-entering work. This takes the form of training support (either directly to the individual worker, or via their new employer) and/or, a temporary wage subsidy to encourage a new employer to hire eligible redundant workers.

 

The evaluation enables the Welsh Government to understand whether ReAct is working effectively. It is therefore used to support activities within the Welsh Government’s public task. That is, the core role and functions of the Welsh Government. For example, the information collected might be used:

 

 • To decide whether changes need to be made to the ReAct programme.

 • To decide whether schemes like ReAct should continue in the future.

 • To understand the best ways to support redundant workers to re-enter work.

 

The evaluation is being carried out by Wavehill on behalf of the Welsh Government. Your individual participation in the research is voluntary.

 

6. What is the purpose of processing your answers to the survey?

The data is used for research and evaluation purposes only. The data will be analysed to enable Welsh Government to understand the impact and effectiveness of the support that has been provided. This will help the Welsh Government decide whether any changes need to be made to the support available and how support for people looking to re-enter work should develop in the future. The data will not be used for commercial or marketing purposes and it will not be used to take make decisions about you as an individual.

 

7. Who has access to the personal data collected through the survey?

Wavehill and IFF Research will have a copy of the personal data to allow them to carry out the survey and to prepare the final dataset. They will delete personal data within three months of the end of the project.

Welsh Government will not have access to personal data collected through the survey. The dataset the Welsh Government receives from Wavehill will be anonymised – information that could be used to identify individuals will be removed.

Welsh Government will not have access to any recordings of calls.

Where the Welsh Government undertakes further analysis or follow-up research with the survey dataset in support of the purposes outlined in section 5, this work may be commissioned to be carried out by an accredited third party (e.g. a research organisation or a consultancy company). Any such work will only be undertaken under contract.         

Welsh Government’s standard terms and conditions for such contracts set out strict requirements for the processing and safekeeping of data. Any analysis of this kind would be undertaken with an anonymised version of the data.

MRS Company Partner

© Wavehill Ltd.

Registered Office: 21 Alban Square, Aberaeron, Ceredigion. SA46 0DB