Ymchwil: Cefnogaeth Ar Gyfer Pobl a Ddiswyddwyd

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i werthuso’r gefnogaeth a ddarperir i bobl a ddiswyddwyd. Nod yr ymchwil hwn yw dod i ddeall effeithlonrwydd, effeithiolrwydd ac effaith y gefnogaeth diswyddo a ariennir gan y llywodraeth.

 

Fel rhan o’r prosiect hwn, gwahoddir chi i gymryd rhan mewn arolwg a/neu cyfweliad ansoddol manwl sy’n archwilio ymhellach eich profiadau, y gefnogaeth a dderbynioch (os o gwbl) neu i ddeall pam nad oeddech wedi derbyn y gefnogaeth a gynigiwyd (os gynigiwyd).

Ar sail canfyddiadau’r gwerthusiad bydd adroddiad ymchwil a chrynodeb gweithredol yn cael eu cyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru, yn y Gymraeg a’r Saesneg. Ni fydd hi’n bosib adnabod unrhyw unigolion o’r adroddiadau ar y canfyddiadau. 


Llywodraeth Cymru yw’r rheolydd data ar gyfer yr ymchwil hwn. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarperir yn ystod y gwaith maes ymchwil ac yn ddi-enwi'r  data crai, cyn iddo gael ei rannu â Llywodraeth Cymru.

 

Mae cymryd rhan yn hollol wirfoddol. Fodd bynnag mae eich barn a’ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu llywio polisïau Llywodraeth Cymru.

 

Y person cyswllt yn Wavehill ar gyfer y gwerthusiad hwn yw Endaf Griffiths

Ffôn: 01545 571711
E-bost: endaf.griffiths@wavehill.com

 

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD – Cefnogaeth Ar Gyfer Pobl a Ddiswyddwyd

 

Pa fanylion personol ydyn ni’n eu cadw ac o le cawsom afael ar y wybodaeth hon?

Diffinnir data personol o dan Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) fel “unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud ag unigolyn adnabyddadwy y gellir ei adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol drwy gyfeirio at ddynodwr”.

 

Mae gan Wavehill eich manylion cyswllt oherwydd un neu fwy o'r canlynol:

 • Fe'u darparwyd gan Gyrfa Cymru sy'n cadw eich manylion lle rydych wedi ymgysylltu â hwy i gael gwybodaeth neu gymorth mewn perthynas â'r diswyddiadau;

 • Fe'u darparwyd gan Lywodraeth Cymru, sy'n dal eich manylion lle y bu ichi gyrchu cymorth a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â dileu swyddi; Neu

 • Fe wnaethoch chi roi eich manylion cyswllt yn uniongyrchol i Wavehill pan wnaethoch chi lenwi ffurflen manylion cyswllt ar gyfer yr ymchwil hon, a drosglwyddwyd i chi gan drydydd parti (e.e. eich cyflogwr, Undeb Llafur neu weinyddwr y busnes os yw wedi mynd i mewn i weinyddiaeth).


Bydd Wavehill yn defnyddio'r manylion cyswllt hynny i wahodd unigolion i gymryd rhan yn yr arolwg a/neu gyfweliad manwl gydag ymchwilydd o Wavehill.

 

Nid yw'r arolwg/cyfweliad yn ei gwneud yn ofynnol casglu unrhyw ddata personol ychwanegol. Bydd unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy a ddarperir yn cael ei dileu.

 

Os ydych chi’n gwneud ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol wrth ofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen i’r swyddog perthnasol yn unig, ac yna ei ddileu o’r data ymchwil.

 

Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio eich data?

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, ymarfer ein hawdurdod swyddogol i gynnal cyfrifoldeb a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru.

 

Mae cymryd rhan yn hollol wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hon yn bwysig i Lywodraeth Cymru er mwyn casglu gwybodaeth a thystiolaeth fel sail gweithredu am ei allu i ddarparu blaenoriaethau’r llywodraeth. Er enghraifft, gellid defnyddio'r wybodaeth a gesglir i ddeall sut i gefnogi pobl eraill a'i heffeithiwyd gan golled gwaith.

 

Pa mor ddiogel yw unrhyw ddata personol a gyflwynir?

Cedwir yr wybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill gan Lywodraeth Cymru yn ddiogel ar bob adeg. Dim ond nifer cyfyngedig o ymchwilwyr sy’n gweithio ar y gwerthusiad sy’n medru defnyddio’r data. Bydd ymchwilwyr cymdeithasol Wavehill yn ddim ond defnyddio manylion cyswllt cyfranogwyr i gysylltu â nhw at ddibenion ymchwil yn unig.

 

Mae gan Wavehill weithdrefnau mewn lle i ddelio gydag unrhyw sefyllfa lle amheuir bod diogelwch data wedi ei danseilio. Os amheuir bod diogelwch data wedi ei danseilio, bydd Wavehill yn rhoi gwybod i Lywodraeth Cymru, a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr perthnasol lle bod gofyn cyfreithiol i ni wneud hynny. Mae Wavehill wedi ei ardystio gan Cyber Essentials.

 

Bydd yr holl ddata a gesglir drwy’r ymchwil hwn yn cael ei adrodd mewn fformat dienw. Ni fydd hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth adnabyddadwy yn cael ei dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio’r wybodaeth o’ch cyfweliad i gynhyrchu adroddiad ar gyfer Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth a allai gael ei defnyddio i adnabod cyfranogwyr unigol.

 

Pa mor hir ydyn ni'n cadw eich data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol dros gyfnod y cytundeb, a bydd unrhyw ddata personol nad sydd wedi ei ddileu yn cael ei ddileu dri mis wedi diwedd y cytundeb.

 

Eich hawliau

O dan GDPR, mae gennych chi’r hawliau canlynol mewn cysylltiad â’r wybodaeth bersonol yr ydych yn ei darparu fel rhan o’r gwerthusiad. Mae gennych chi’r hawl:

 

 • I gael mynediad at gopi o’ch data chi;

 • I fynnu ein bod ni’n cywiro camgymeriadau yn y data hwnnw;

 • I (o dan rhai amgylchiadau) wrthwynebu i neu gyfyngu ar y prosesu;

 • I fynnu (o dan rhai amgylchiadau) bod eich data yn cael ei ‘ddileu’; ac

 • I gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data.

 

Manylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk

 

Gwybodaeth Bellach

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach am sut caiff y data a ddarperir fel rhan o’r astudiaeth hon ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru, neu os hoffech chi arfer eich hawliau gan ddefnyddio’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, cysylltwch â:

 

Joanne Corke (Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi, Llywodraeth Cymru) 

Ffôn: 03000 251138

E-bost: joanne.corke@gov.wales

 

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn:

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ

E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales.

Research: Support for People Made Redundant

 

The Welsh Government have commissioned Wavehill to evaluate the support provided to people who are made redundant. The aim of this research is to understand the efficiency, effectiveness and impact of government funded redundancy support.

 

As part of this project, you are invited to take part in a survey and/or qualitative in-depth interview which further explores your experiences, the support you received (if any) or to understand why you didn’t take up the support offered (if any). 

Based on the evaluation findings, a research report and executive summary will be published on the Welsh Government website and will be available in English and Welsh. No individuals will be identified in the reporting of the findings. 


The Welsh Government is the data controller for the research. However, Wavehill will delete any personal data provided during research fieldwork, and anonymise the raw data, before it is shared with the Welsh Government.

 

Participation is completely voluntary. However, your views and experiences are important in order to help inform Welsh Government policies.

 

The contact for this evaluation at Wavehill is Endaf Griffiths

Telephone: 01545 571711
Email: endaf.griffiths@wavehill.com

 

PRIVACY NOTICE – Support for People Made Redundant

 

What personal details do we hold and where do we get this information?

Personal data is defined under the General Data Protection Regulation (GDPR) as “any information relating to an identifiable person who can be directly or indirectly identified by reference to an identifier”.

 

Wavehill have your contact details because of one or more of the following: 

 • they have been provided by Careers Wales who hold your details where you have engaged with them to access information or support in relation to the redundancy;

 • they have been provided by the Welsh Government who hold your details where you accessed support provided by the Welsh Government in relation to the redundancy; or

 • you provided your contact details directly to Wavehill when you completed a contact details form for this research, passed to you by a third party (e.g. your employer, trade union or the administrator of the business if it has gone into administration).

Wavehill will use those contact details to invite individuals to take part in the survey and/or an in-depth interview with a researcher from Wavehill.

The survey/interview does not require the collection of any additional personal data. Any personally identifiable information that is provided will be deleted.

 

If you raise a query or complaint and provide personal data requesting a response, the researcher will forward the request only to the relevant official and subsequently delete it from the research data.

 

What is the lawful basis for using your data?

The lawful basis of processing information in this data collection exercise is our public task; that is, exercising our official authority to undertake the core role and functions of the Welsh Government.

 

Participation is completely voluntary. Research studies such as this are important for the Welsh Government to collect information and actionable evidence about its ability to deliver government priorities. For example, the information collected might be used to understand how to support others affected by redundancy.

How secure is your personal data?

Personal information provided to Wavehill by the Welsh Government is always stored securely. The data can only be used by a limited number of researchers who are working on the evaluation. Social researchers from Wavehill will only use participant contact details to contact them for research purposes.

Wavehill have put in place procedures to deal with any suspected data security breaches. If a suspected breach occurs, Wavehill will report this to the Welsh Government who will notify you and any applicable regulator where we are legally required to do so. Wavehill have Cyber Essentials certification.

 

All data gathered through this research will be reported in an anonymised format. It will not contain your contact details and any identifiable information provided will be removed. Wavehill will use the information from your interview to produce a report for Welsh Government. This report will not include any information that could be used to identify individual participants.

How long do we keep your personal data?

Wavehill will hold personal data during the contract period, and any personal data not already removed will be deleted three months after the end of the contract. This includes your contact details. Wavehill will provide Welsh Government with an anonymised version of the data which will not include information that could identify you.

 

Individual rights

Under GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide as part of this evaluation. You have the right to:

 

 • Access a copy of your own data;

 • Require us to rectify inaccuracies in that data;

 • To object to or restrict processing (in certain circumstances);

 • For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and

 • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection.

 

The contact details for the Information Commissioner’s Office are: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Phone: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Website: www.ico.gov.uk

Further Information

If you have any further questions about how the data provided as part of this study will be used by the Welsh Government or wish to exercise your rights using the General Data Protection Regulation, please contact:

 

Joanne Corke (Knowledge and Analytical Services, Welsh Government) 

Telephone: 03000 251138

Email: joanne.corke@gov.wales

 

The Welsh Government’s Data Protection Officer can be contacted at:

Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ

Email: DataProtectionOfficer@gov.wales.