Gwerthusiad o raglen ReAct: cyfweliadau gyda rhanddeiliaid 

 

Dyma sut rydym yn cadw ac yn prosesu gwybodaeth amdanoch

Mae Wavehill wedi cael ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru i gynnal gwerthusiad o fersiwn ddiweddaraf eu rhaglen ReAct (2015-2020). Nod y gwerthusiad yw asesu effeithiolrwydd, effeithlonrwydd ac effaith y rhaglen. Bydd y gwerthusiad yn canolbwyntio ar berfformiad ac effaith y rhaglen, gyda pheth adolygiad o gynllun y rhaglen a'r prosesau cyflawni.

Rhoddwyd eich manylion cyswllt i ni gan Lywodraeth Cymru ar y sail eich bod wedi cymryd rhan yn rhaglen ReAct mewn rhyw rinwedd. Mae cyfranogiad yn yr arolwg yn hollol wirfoddol, ond rydyn yn gobeithio'n fawr y byddwch chi'n fodlon i gymryd rhan.

 

Bydd y data a ddarperir gennych yn cael ei ddefnyddio at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig.

 

Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o'r gwerthusiad yn cael ei chadw’n gyfrinachol. Ni fydd eich atebion yn yr arolwg yn cael eu gwneud yn gyhoeddus mewn unrhyw ffyrdd bydd yn galluogi rhywun i adnabod chi. Bydd Wavehill yn llunio adroddiad sy’n seiliedig ar y data ond ni fydd modd adnabod unrhyw unigolion.

Bydd Wavehill yn dileu’r wybodaeth rydych chi’n ei darparu, a’r holl ddata personol sy’n ymwneud a’r ymchwil hon, o fewn 3 mis i derfyn y gwerthusiad. Byddwn yn cymryd nodiadau ysgrifenedig fel rhan o'r cyfweliad, ni chaiff y nodiadau hyn eu rhannu â Llywodraeth Cymru a byddant yn cael eu dileu o fewn tri mis i ddiwedd y prosiect. Yn ychwanegol, gyda'ch caniatâd, bydd galwadau'n cael eu recordio i sicrhau bod y wybodaeth a gasglwn yn gywir. Ni chaiff y recordiadau hyn eu rhannu â Llywodraeth Cymru a byddant yn cael eu dileu ar ôl 12 mis.

 

Os hoffech wybodaeth bellach am yr astudiaeth, cysylltwch os gwelwch yn dda ag Endaf Griffiths ar endaf.griffiths@wavehill.com neu Louise Petrie ar louise.petrie@wavehill.com neu ar  01545 571711. Cyswllt Llywodraeth Cymru ar gyfer yr ymchwil yma yw Dr Kim Wigley (kimberley.wigley@gov.wales | 03000 628788).

 

Gallwch hefyd gysylltu â’r Swyddog Diogelu Data i Lywodraeth Cymru ar DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data newydd, mae gennych yr hawl:

 

 • i gael mynediad at eich data personol a gedwir gan Lywodraeth Cymru.

 • i’w gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru gywiro unrhyw gamgymeriadau sydd yn y data.

 • i wrthwynebu (mewn rhai amgylchiadau) neu gyfyngu ar brosesu.

 • i’ch data gael ei ‘dileu’ (mewn rhai amgylchiadau).

 

Cysylltwch â Kim Wigley os gwelwch yn dda os ydych yn dymuno gwneud unrhyw un o’r pethau hyn mewn perthynas â’r prosiect hwn. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut mae eich data wedi cael ei drin, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth sy’n rheoleiddiwr annibynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer diogelu data.  Gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, drwy’r wefan www.ico.gov.uk neu ysgrifennwch at: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

 

Gwybodaeth bellach

1. Pam mae’r gwaith ymchwil hwn yn digwydd?

Diben yr ymchwil hwn yw asesu effeithiolrwydd rhaglen weithredu ar ddiswyddiadau Llywodraeth Cymru, a elwir yn ReAct. Nod ReAct yw cefnogi pobl y mae eu swydd wedi'i dileu, neu sydd o dan rybudd diswyddo, drwy gyfres o fesurau a gynlluniwyd i ddileu rhwystrau i gael swyddi newydd.

 

2. Pa fath o wybodaeth a gesglir drwy gyfrwng yr holiadur a chyfweliadau dilynol?

Mae'r cyfweliadau'n casglu barn rhanddeiliaid ar faterion amrywiol sy'n ymwneud â'r rhaglen gan gynnwys ei rheoli a'i darparu a'r canlyniadau y mae wedi'u creu. 

 

3. Beth yw data personol?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod person, naill ai ar ei phen ei hun neu ar y cyd â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. enw person, ei gyfeiriad, neu fanylion sy’n benodol am y person hwnnw.

 

Mae Wavehill yn defnyddio data personol a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru i hwyluso’r arolwg hwn, er enghraifft, eich enw a’ch manylion cyswllt.

 

4. Am ba hyd y cedwir data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y cytundeb, ond bydd yn ei ddileu dri mis ar ôl i’r cytundeb ddod i ben.

Bydd recordiadau a nodiadau ysgrifenedig o unrhyw gyfweliadau dilynol yn cael eu defnyddio gan Wavehill yn unig ac ni chaiff eu rhannu â Llywodraeth Cymru.

 

5. Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu data a gasglwyd yn yr holiadur a chyfweliadau dilynol?

Nod cyffredinol ReAct yw darparu cymorth cyflym i weithwyr a ddiswyddwyd ac sy’n cael anawsterau wrth fynd yn ôl i fyd gwaith. Mae hyn ar ffurf cymorth hyfforddi (naill ai’n uniongyrchol i’r gweithiwr unigol, neu drwy ei gyflogwr newydd) a/neu, cymhorthdal cyflog dros dro er mwyn annog cyflogwr newydd i logi gweithiwr cymwys sydd wedi’i ddiswyddo.

 

Mae’r gwerthusiad yn galluogi Llywodraeth Cymru i ddod i wybod a yw ReAct yn gweithio’n effeithiol. Felly, mae’n cael ei ddefnyddio i gefnogi gweithgareddau sydd o fewn Gorchwyl Cyhoeddus Llywodraeth Cymru, hynny yw, rôl graidd a swyddogaethau Llywodraeth Cymru. Er enghraifft, gallai’r wybodaeth a gesglir gael ei defnyddio:

 • i benderfynu a oes angen gwneud newidiadau i’r rhaglen ReAct

 • i benderfynu a ddylai cynlluniau fel ReAct barhau yn y dyfodol

 • i ddeall beth yw’r ffyrdd gorau o gefnogi gweithwyr sydd wedi’u di-swyddo i ddychwelyd i waith.

 

Mae’r gwerthusiad yn cael ei gynnal gan Wavehill ar ran Llywodraeth Cymru. Mae eich cyfranogiad unigol yn yr ymchwil yn wirfoddol.

 

6. Beth yw pwrpas prosesu eich atebion i’r holiadur a chyfweliau dilynol?

Defnyddir y data at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Bydd y data yn cael ei ddadansoddi er mwyn galluogi Llywodraeth Cymru i ddod i ddeall effaith ac effeithiolrwydd y cymorth a ddarparwyd. Bydd hyn yn helpu Llywodraeth Cymru i benderfynu a oes angen gwneud unrhyw newidiadau i’r cymorth sydd ar gael, a sut y dylid datblygu’r cymorth i bobl sydd am ddychwelyd i waith yn y dyfodol. Ni fydd y data yn cael ei ddefnyddio at ddibenion masnachol na dibenion marchnata, ac ni fydd yn cael ei ddefnyddio i gymryd penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn.

 

7. Pwy sydd â mynediad at y data personol a gasglwyd drwy’r holiaur a chyfweliadau dilynol?

Bydd gan Wavehill gopi o’r data personol i’w alluogi i gynnal yr arolwg ac i baratoi’r set ddata derfynol. Bydd yn dileu data personol o fewn tri mis i’r prosiect ddod i ben.

Ni fydd gan Lywodraeth Cymru fynediad at ddata personol a gesglir trwy'r arolwg nac unrhyw recordiadau o alwadau neu nodiadau ysgrifenedig o gyfweliadau manwl. Bydd recordiadau yn cael eu dileu ar ôl 12 mis a bydd y nodiadau yn cael eu dileu o fewn tri mis i ddiwedd y contract.

Evaluation of the ReAct Programme: Stakeholder Interviews 

 

How we hold and process your information

Wavehill have been commissioned by the Welsh Government to undertake an evaluation of the latest iteration of their ReAct programme (2015-2020). The aim of the evaluation is to assess the effectiveness, efficiency and impact of the programme. The focus of the evaluation will be on the performance and impact of the programme, with some review of the programme design and delivery processes.
 

Your contact details were provided to us by the Welsh Government on the basis that you have been involved in the ReAct programme in some capacity. Participation in the interview is voluntary, though we very much hope you will take part.

All data you provide will only be used for research and evaluation purposes.

 

Any personal information collected as part of the evaluation is kept confidential. Your answers will not be made public in a way that could lead to you being identified. Wavehill will produce a report based on the data but this will not identify any individuals.

 

Wavehill will delete the information you provide and all personal data relating to this research within three months of the end of the evaluation. We will take written notes as part of the interview, these notes will not be shared with the Welsh Government and will be deleted within three months of the end of the project. In addition, with your permission, calls will be recorded to ensure the information we collect is accurate. These recordings will not be shared with the Welsh Government and will be deleted after 12 months.

 

If you would like further information on the study, please contact Endaf Griffiths at endaf.griffiths@wavehill.com or Louise Petrie at louise.petrie@wavehill.com or on 01545 571711. The Welsh Government contact for this research is Dr Kim Wigley (kimberley.wigley@gov.wales | 03000 628788).

 

You can also contact the data protection officer for the Welsh Government at DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

Under the new data protection legislation, you have the right:

 

 • To access your personal data held by the Welsh Government.

 • To require Welsh Government to correct any mistakes in that data.

 • To (in certain circumstances) object to or restrict processing.

 • For (in certain circumstances) your data to be ‘erased’.

 

Please contact the Kim Wigley if you wish to do any of these things in relation to this project. If you have any concerns about how your data has been handled, you can lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office who is Welsh Government’s independent regulator for data protection. You can contact the Information Commissioner’s Office on 01625 545 745 or 0303 123 1113, via the website www.ico.gov.uk  or write to: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

 

Further information

 

1. Why is this research happening?

The purpose of this research is to assess the effectiveness of the Welsh Government’s Redundancy Action Programme, known as ReAct. ReAct aims to support people whose job has been made redundant, or are under notice of redundancy, through a series of measures designed to remove barriers to obtaining new employment.

 

2. What type of information is collected through the interviews?

The interviews collect the views of stakeholders on various issues relating to the programme including its management and delivery and the outcomes it has generated. 

 

3. What is personal data?

Personal data means any information that could lead to a person being identified either alone or in combination with other widely-available information, e.g. their name, their address, or details specific to that person.

Wavehill use personal data provided by the Welsh Government to facilitate this interview, for example, your name and contact details.

4. How long will personal data be kept for?

Wavehill will hold personal data during the contract period but will delete it three months after the end of the contract.

Recordings and written notes from any in-depth interviews will only be used by Wavehill and will not be shared with the Welsh Government.

 

5. What is the legal basis for collecting and processing the data collected through the interviews?

The overarching aim of ReAct is the provision of rapid support to redundant workers who are experiencing difficulties in re-entering work. This takes the form of training support (either directly to the individual worker, or via their new employer) and/or, a temporary wage subsidy to encourage a new employer to hire eligible redundant workers.

The evaluation enables the Welsh Government to understand whether ReAct is working effectively. It is therefore used to support activities within the Welsh Government’s public task. That is, the core role and functions of the Welsh Government. For example, the information collected might be used:

 

 • To decide whether changes need to be made to the ReAct programme.

 • To decide whether schemes like ReAct should continue in the future.

 • To understand the best ways to support redundant workers to re-enter work.

 

The evaluation is being carried out by Wavehill on behalf of the Welsh Government. Your individual participation in the research is voluntary.

 

6. What is the purpose of processing your answers to the interviews?

The data is used for research and evaluation purposes only. The data will be analysed to enable Welsh Government to understand the impact and effectiveness of the support that has been provided. This will help the Welsh Government decide whether any changes need to be made to the support available and how support for people looking to re-enter work should develop in the future. The data will not be used for commercial or marketing purposes and it will not be used to take make decisions about you as an individual.

 

7. Who has access to the personal data collected through the in-depth interviews?

Wavehill will have a copy of the personal data to allow it to carry out the interviews. They will delete personal data within three months of the end of the project.

Welsh Government will not have access to personal data collected through the survey or any recordings of calls or written notes from in-depth interviews. Recordings will be deleted after 12 months and notes will be deleted within three months of the end of the contract.