Gwerthusiad o Dîm Ewropeaidd y Trydydd Sector (3SET): Cyfweliadau â Buddiolwyr  

 

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i  gynnal gwerthusiad o Dîm Ewropeaidd y Trydydd Sector (3-SET). 

 

Nod y gwerthusiad yw asesu effaith gweithgareddau 

3-SET a mesur y cynnydd a wnaed tuag at gyflawni'r

amcanion 3SET erbyn diwedd y cyfnod gweithredu yn 2023. 

Mae Tîm Ewropeaidd y Trydydd Sector (3-SET) yn 

gweithredu yng Nghyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) sydd wedi rhoi eich enw a'ch manylion 

cyswllt i Wavehill.  

Fel rhan o'r gwerthusiad hwn bydd Wavehill yn casglu 

gwybodaeth trwy gyfweliadau ffôn neu gyfweliadau 

fideo 'Teams' gyda buddiolwyr sydd wedi ymgysylltu â 3SET a  CGGC (WCVA), gan ddal barn am effaith 

eu gweithgareddau a hefyd i gefnogi a llywio cynllunio ar gyfer y dyfodol. Hefyd, bydd buddiolwyr yn cael 

e-bost efo dolen i holiadur ar-lein yn gofyn iddyn nhw 

i nodi eu barn ynghylch 3-SET.

 

Llywodraeth Cymru yw rheolwr data'r ymchwil. Bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a 

gesglir trwy'r cyfweliadau buddiolwyr, ac yn ddienw 

data crai, cyn iddo gael ei rannu â Llywodraeth Cymru. 

 

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y gwerthusiad 

yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru. 

 

Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil hon yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau 

yn bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth 

Cymru. 

 

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hon efo Wavehill yw 

Dyfan Powell 

Cyfeiriad e-bost: dyfan.powell@wavehill.com 

 

Rhif ffôn: 01545 571711 

 

DATGANIAD PREIFATRWYDD  

Pa ddata personol sydd gennym ni a ble rydyn ni'n cael y wybodaeth hon? 

Diffinnir data personol o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) fel ‘unrhyw wybodaeth sy’n 

ymwneud â pherson adnabyddadwy y gellir ei 

hadnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol trwy 

gyfeirio at ddynodwr’. 

 

Mae Wavehill wedi cael eu comisiynu gan Lywodraeth Cymru i asesu'r cynnydd a wnaed tuag at gyflawni 

amcanion 3-SET erbyn diwedd y cyfnod gweithredu yn 

2023. Mae Tîm Ewropeaidd y Trydydd Sector

(3-SET) yn gweithredu yng Nghyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)i darparu cymorth 

technegol i'r trydydd sector ledled Cymru mewn perthynas â rhaglenni Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd (ESIF) 2014-2020. Mae WCVA wedi 

darparu manylion cyswllt buddiolwyr i Wavehill ar ffurf enwau, cyfeiriadau e-bost a rhifau ffôn. Mae CGGC (WCVA) yn dal y manylion cyswllt hyn achos mae'r 

CGGC (WCVA) wedi cael cysylltiad efo'r buddiolwyr 

ac wedi darparu cefnogaeth trwy'r rhaglen.  

 

Nid yw'r ymchwil hwn yn gofyn am gasglu data personol ychwanegol gennych ar wahân i'ch delwedd. Efallai y bydd angen i ni recordio cyfweliadau galwadau fideo 'Teams' am resymau gweithredol. Byddwn yn gwneud hyn yn glir i chi cyn i'r cyfweliad ddechrau, a byddwch yn cael cyfle i ddweud wrthym os nad ydych yn hapus i'r drafodaeth gael ei recordio. Os cofnodir cyfweliadau, bydd data personol yn cael ei dileu yn ystod y broses o drawsgrifio. Os bydd galwad fideo yn cael ei recordio bydd yn cael ei recordio gan ddefnyddio'r opsiwn recordio ym meddalwedd 'Teams'. Bydd yr holl gyfweliadau yn cael eu dileu cyn gynted ag y bydd yr adolygiad hwn wedi'i gwblhau. Os na chaiff trafodaethau eu cofnodi, ni fydd data personol yn cael ei gynnwys mewn nodiadau ysgrifenedig a baratowyd yn dilyn y cyfweliadau.   

 

Fel rhan o'r ymchwil hon byddwch yn cael e-bost yn gofyn ichi gymryd rhan mewn holiadur ar-lein os ydych chi'n cytuno i wneud hyn yn ystod y cyfweliad. Nid yw'r holiadur ar-lein yn gofyn am unrhyw 

ddata personol ychwanegol. 

 

Os dewiswch ddarparu unrhyw ddata personol pellach fel rhan o'r ymchwil (er enghraifft mewn cwestiynau agored o gyfweliadau neu'r holiadur ar-lein) bydd Wavehill yn tynnu'r manylion hyn o 

unrhyw wybodaeth a rennir â Llywodraeth Cymru ac ni fydd y data personol yn cael ei chynnwys 

mewn allbynnau ymchwil cyhoeddedig. Os byddwch yn codi ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol 

yn gofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y 

cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn unig ac yn 

ei ddileu o'r data ymchwil.  

Dim ond at ddibenion y gwerthusiad hwn y bydd Wavehill yn defnyddio enwau, cyfeiriadau e-bost neu rifau 

ffôn. Mae eich cyfranogiad yn wirfoddol ac os 

nad ydych yndymuno cymryd rhan neu dderbyn unrhyw nodiadau atgoffa ychwanegol yna ymatebwch i'r e-bost sy'n gwahoddi i chi cymryd rhan a bydd eich 

manylion yn cael eu dileu.  

 

Beth yw'r sylfaen gyfreithlon ar gyfer defnyddio'ch data? 

Ein sylfaen gyhoeddus ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, ein hawdurdod swyddogol i gario allan rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru. 

Mae eich cyfranogiad yn gwbl wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig i Lywodraeth Cymru i gasglu gwybodaeth a thystiolaeth y gellir ei gweithredu am ei gallu i gyflawni blaenoriaethau'r llywodraeth.Defnyddir y wybodaeth a gesglir yn yr ymchwil 

hon,er enghraifft: 

 • i benderfynu a oes angen gwneud newidiadau weithrediad 3-SET, 

 • i benderfynu a ddylai gweithrediadau fel 3-SET barhau yn y dyfodol, ac i 

 • deall y dulliau gorau o gefnogi'r trydydd sector a sut y gellir gwella hyn yn y dyfodol. 

Pa mor ddiogel yw'r data personol rwy'n cyflwyno? 

Mae unrhyw wybodaeth bersonol a ddarperir i 

Wavehill bob amser yn cael ei storio ar weinydd diogel. Dim ond nifer gyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio 

ar y prosiect hwn sy'n gallu cyrchu'r data. Dim ond at 

ddibenion ymchwil y bydd Wavehill yn defnyddio'r data hwn. Mae gan Wavehill ardystiad Cyber Essentials 

dilys. 

Mae recordiadau galwadau fideo 'Teams' yn cael eu 

storio'n ddiogel yn storfa cwmwl Microsoft. Bydd y recordiad galwad fideo yn cael ei lawr lwytho gan 

Wavehill i'w gweinyddwyr diogel eu hunain o fewn 20 diwrnod ar ôl y recordiad, ac yna ei ddileu o storfa 

cwmwl Microsoft.  

Bydd Wavehill yn dylunio'r holiadur gan ddefnyddio 

rhaglen feddalwedd o'r enw Qualtrics. Bydd yr arolwg 

yn cael ei gynnal trwy system rheoli arolwg ar-lein diogel Qualtrics. Rydym wedi sicrhau bod Qualtrics yn cydymffurfio â GDPR ac yn cwrdd â'n 

disgwyliadau o ran diogelwch unrhyw ddata a gesglir 

trwy'r feddalwedd a chaiff yr holl ddata ei brosesu yn yrAEE (EEA). 

  

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ddelio ag unrhyw amheuaeth o dorri diogelwch data. Os bydd amheuaeth o dorri, bydd Wavehill yn cyfathrebu hyn i Lywodraeth 

Cymru ac yn hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr 

cymwys lle mae'n ofynnol dan gyfraith i ni wneud hyn. 

 

Adroddir yr holl ddata a gesglir trwy'r ymchwil hon 

mewn fformat dienw. Ni fydd y data yn cynnwys 

eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth y gellirarwain i rywun eich ei hadnabod o atebion penagoredyn cael ei dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio'r 

wybodaeth a gasglwyd i gynhyrchu adroddiad a fydd 

yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw 

wybodaeth y gellid ei defnyddio i nodi cyfranogwyr 

unigol. 

 

Pa mor hir ydyn ni'n cadw unrhyw ddata personol 

rydych yn cyflwyno? 

Os darperir unrhyw ddata personol i Wavehill yn ystod cyfnod y contract, yna bydd unrhyw ddata 

personol na chaiff ei ddileu fel rhan o drawsgrifio 

cyfweliad yn cael ei ddileu gan Wavehill dri mis ar ôl 

diwedd y contract, mae hyn yn cynnwys eich manylion 

cyswllt a'r holl recordiadau. 

 

Bydd Wavehill yn darparu fersiwn ddienw o'r set ddata i Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn golygu na fydd y set ddata yn cynnwys gwybodaeth a allai arwain i rywun eich adnabod chi. Yn benodol, bydd eich enw, cyfeiriad a manylion cyswllt eraill (lle y'u darperir) yn cael eu dileu o'r set ddata hon. 

 

Eich Hawliau fel unigolyn 

O dan GDPR, mae gennych yr hawliau canlynol 

mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu fel rhan o'r gwerthusiad hwn, mae gennych chi'r hawl: 

 • i gael mynediad at gopi o'ch data; 

 • i ni gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data; 

 • gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu o'ch data (mewn rhai amgylchiadau); 

 • ofyn i'ch data gael ei ‘ddileu’ (mewn rhai amgylchiadau); a 

 • cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheolydd annibynnol ar  gyfer diogelu data. 

Y manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk.  

Gwybodaeth Bellach 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynglŷn â 

sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o'r astudiaeth 

hon yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru neu'n dymuno defnyddio eich hawliau gan ddefnyddio'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, cysylltwch â: 

Enw: Charlotte Guinee 

Cyfeiriad e-bost: Charlotte.Guinee@gov.wales 

Rhif ffôn: 0300 025 0734 

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth 

Cymru trwy: 

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ,  

E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales.  

 

Evaluation of the Red Meat Development Programme

 

 

How we hold and process your information

Wavehill have been appointed by Hybu Cig Cymru to undertake an evaluation of their Red Meat Development Programme. The purpose of the evaluation is to measure the effectiveness of the three projects that make up the prograame, as well as the programme as a whole.

 

We would like to speak to farmers who have been involved with these projects to capture views about how the projects have been delivered. You have been contacted as you indicated on the survey you would be happy to speak to us again.

 

The data you provide will only be used for the purposes of this evaluation. Any personal information collected as part of the evaluation is kept confidential. Your answers to the interview will not be made public in a way that could lead to you being identified. Wavehill will produce a report based on the information but this will not identify any individuals.

 

It is also important to note that the team undertaking the evaluation do not work for Hybu Cig Cymru or any of the organisations that are involved in the delivery or funding of this project. This is an independent evaluation.

 

Wavehill will delete the information you provide and all personal data relating to this research within six months of the end of the evaluation.

 

If you have any queries regarding the evaluation, please feel free to contact either Ioan Teifi, who is leading the evaluation (ioan.tefi@wavehill.com) or John Richards (jrichards@hybucig.cymru) .

 

You can also contact the data protection officer for the Welsh Government at DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

Under the new data protection legislation, you have the right:

 • To access your personal data held by Hybu Cig Cymru

 • To require Hybu Cig Cymru to correct any mistakes in that data.

 • To (in certain circumstances) object to or restrict processing.

 • For (in certain circumstances) your data to be ‘erased’.

 

Please contact the John Richards if you wish to do any of these things in relation to this project. If you have any concerns about how your data has been handled, you can lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office who is Welsh Government’s independent regulator for data protection.  You can contact the Information Commissioner’s Office on 01625 545 745 or 0303 123 1113, via the website www.ico.gov.uk , or write to: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

 

 

 

 

Further information

 1. Why is this research happening?

Wavehill has been commissioned by Hybu Cig Cymru to undertake a research and evaluation study of their Red Meat Development Programme.

There are three phases to the evaluation:

 • Phase 1 was focussed on developing the Evaluation Framework for the programme and was finalised in November 2019

 • Phase 2 provides a mid-term review of delivery to date in order to assess performance and, where required, recommend changes.

 • Phase 3 will be delivered towards the end of the programme in 2023 in order to provide a summative assessment of performance and the impact achieved.

 

The RMDP involves three projects. These are:

 

 • Stoc+, a health planning support project

 • Hill Ram Scheme, support to use performance recording technology 

 • Welsh Lamb Meat Quality Project, aims to assess current supply chain practices that impact lamb meat quality variation 

 

We are currently undertaking the mid-term review. This involves assessing how the programme is

2. What type of information is collected through the survey?

The interview focuses on views about how the projects have been delivered and any outcomes that have, or are likely to, occur as a result of being involved with the project.  

 

3. What is personal data?

Personal data means any information that could lead to a person being identified either alone or in combination with other widely-available information, e.g. their name, their address, or details specific to that person.

 

4. How long will personal data be kept for?

Wavehill will hold personal data during the contract period but will delete it six months after the end of the contract.

5. What is the legal basis for collecting and processing the data collected through the survey?

The evaluation of the Red Meat Development Programme allows us to understand whether the programme is working effectively. Your information will be used to inform recommendations on how the programme can be refined.

The evaluation is being carried out by Wavehill on behalf of the Hybi Cig Cymru. Your individual participation in the research is voluntary.

 

6. What is the purpose of processing your answers to the survey?

The data is used for research and evaluation purposes only. The data will be analysed to enable Hybi Cig Cymru to understand the impact and effectiveness of the Red Meat Development Programme.

The data will not be used for commercial or marketing purposes and it will not be used to take make decisions about you as an individual.

7. Who has access to the personal data collected through the survey?

Wavehill will have a copy of the personal data to allow it to carry out the survey and will capture name, job role and organisation name during this interview.

Wavehill will make a written record of the discussion during the interview. These notes will be analysed by researchers at Wavehill to produce a report for Hybu Cig Cymru. This report will not identify any individuals participating in the research and the notes will not be shared with Hybu Cig Cymru or anyone else outside of Wavehill. Wavehill will delete all personal data within six months of the end of the project. Hybu Cig Cymru will not have access to personal data collected through the interviews.