Datganiad Preifatrwydd ar gyfer Gwerthuso Dulliau Rhanbarthol o Leihau'r Nifer o Gyfranogwyr sydd fwyaf mewn Perygl o Ddod yn NEET 

Sut rydyn ni'n dal ac yn prosesu'ch gwybodaeth 

Mae Wavehill yn cynnal gwerthusiad ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, o Weithrediadau Rhanbarthol (Ysbrydoli i Gyflawni, Cynnydd a TRAC) sy'n gysylltiedig â lleihau'r risg o ddod yn NEET (nid mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant). 

  

Defnyddir y wybodaeth a gesglir i helpu i asesu'n feirniadol y dulliau a ddefnyddir i nodi'r rhai unigolion sydd fwyaf mewn perygl o ddod yn NEET a'r rhaglenni cymorth cysylltiedig i leihau'r risg honno. 

  

Mae cymryd rhan yn y gwerthusiad yn wirfoddol. Gallwch benderfynu peidio â chymryd rhan cyn neu yn ystod y cyfweliad a gallwch ddewis peidio ag ateb rhai cwestiynau os yw'n well gennych. 

 

Mae unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o'r gwerthusiad yn cael ei chadw'n gyfrinachol. Ni fydd eich atebion yn cael eu cyhoeddi mewn ffordd a allai arwain at unrhyw un adnabod chi neu (os yw'n berthnasol) eich sefydliad. Dim ond at ddibenion ymchwil y defnyddir y wybodaeth. Bydd Wavehill yn cynhyrchu adroddiad yn seiliedig ar y data ond ni fydd yr adroddiad yn enwi unrhyw unigolion. 

  

Mae eich data personol yn cael ei ddileu o fewn 6 mis i'r gwaith ymchwil ddod i ben. Efallai y bydd eich atebion i unrhyw gyfweliadau wedi'u cysylltu'n ddienw â ffynonellau data eraill at ddibenion ymchwil anfasnachol yn unig, oni bai eich bod yn gofyn i'r cysylltiad hwn beidio â digwydd. Mae'r data dienw yn cael ei gadw'n ddiogel a dim ond at ddibenion ymchwil anfasnachol y caiff ei ddefnyddio. Nid ydym yn rhannu nac yn defnyddio'ch gwybodaeth at ddibenion masnachol neu farchnata. 

  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch ag Oliver Allies 01545 571 711, oliver.allies@wavehill.com.  

 

O dan y ddeddfwriaeth newydd ar ddiogelu data, mae gennych yr hawl: 

  • I gael mynediad i'ch data personol a gedwir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent neu unrhyw sefydliadau cynrychioliadol eraill o'r Gweithrediadau Rhanbarthol, WEFO neu Wavehill. 

  • Ei gwneud yn ofynnol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent neu unrhyw sefydliadau cynrychioliadol eraill o'r Gweithrediadau Rhanbarthol, WEFO neu Wavehill gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data hwnnw. 

  • (Mewn rhai amgylchiadau) gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu. 

  • (Mewn rhai amgylchiadau) gofyn i'ch data gael ei ‘ddileu’. 

 

Cysylltwch â Martyn Jeffries, Martyn.Jeffries@blaenau-gwent.gov.uk os ydych chi'n dymuno gwneud unrhyw un o'r pethau hyn. 

 

 Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut yr ymdriniwyd â'ch data, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef y rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data. Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, trwy'r wefan www.ico.gov.uk, neu ysgrifennu at: Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF. 

 

Gwybodaeth Bellach  

 

1. Beth yw'r Gwerthusiad o Ddulliau Rhanbarthol i Leihau'r Nifer o Gyfranogwyr sydd fwyaf mewn Perygl o Ddod yn NEET? 

 

Nod eithaf y gwerthusiad hwn yw asesu'n feirniadol ddulliau ledled Cymru o ran nodi'r rhai, 16-24 oed, sydd fwyaf mewn perygl o ddod yn NEET a'r rhaglenni cymorth i leihau'r risg honno. 

 

2. Pa fath o wybodaeth sy'n cael ei chasglu trwy'r ymchwil?

 

Mae'r cyfweliadau'n canolbwyntio ar brofiad y cyfranogwr, y darparwr gwasanaeth a'r athro o'r rhaglen a pha effaith y mae'r gefnogaeth a gafwyd wedi'i chael ar yr unigolyn. Yn ogystal â gwneud nodiadau ysgrifenedig o'r cyfweliad, gyda'ch caniatâd byddwn yn recordio'r galwadau (lle cynhelir y cyfweliad dros y ffôn neu gan Dimau MS) i helpu i sicrhau bod y wybodaeth a gasglwn yn gywir.  

 

Os defnyddir Timau MS i gynnal y cyfweliad, ac os defnyddir y swyddogaeth recordio, yna bydd Wavehill yn casglu delweddau ohonoch. Hoffem recordio cyfweliadau am resymau gweithredol. Byddwn yn gwneud hyn yn glir i chi cyn i'r cyfweliad ddechrau, a byddwch yn cael cyfle i ddweud wrthym os nad ydych yn hapus i'r drafodaeth gael ei chofnodi. Os cofnodir cyfweliadau, bydd data personol yn cael ei dynnu yn ystod y broses o drawsgrifio. Bydd recordiadau'n cael eu dileu cyn gynted ag y bydd y broses hon wedi'i chwblhau. 

 

3. Beth yw data personol?  

 

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain i rhywun i adnabod unigolyn naill ai ar ei ben ei hun neu mewn cyfuniad â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. Eu henw, eu cyfeiriad, neu fanylion sy'n benodol i'r person hwnnw. 

  

Mae Wavehill yn defnyddio data personol a ddarperir i hwyluso'r cyfweliad hwn, er enghraifft, eich enw a'ch manylion cyswllt. 

 

4. Am ba hyd y cedwir data personol? 

 Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract ond bydd yn ei ddileu tua 6-mis ar ôl diwedd y contract sef mis Rhagfyr 2022. 

Dim ond Wavehill fydd yn defnyddio recordiadau a nodiadau ysgrifenedig o unrhyw gyfweliadau manwl ac ni fyddant yn cael eu rhannu â Chyngor Sir Blaenau Gwent nac unrhyw sefydliadau cynrychioliadol eraill o'r Gweithrediadau Rhanbarthol, WEFO neu Wavehill 

 

5. Beth yw'r sylfaen gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu'r data a gesglir?  

Mae'r gwerthusiad yn galluogi Cyngor Sir Blaenau Gwent a sefydliadau cynrychiadol eraill y Gweithrediadau Rhanbarthol i ddeall a yw'r rhaglen yn gweithio'n effeithiol. Felly fe'i defnyddir i gefnogi gweithgareddau o fewn tasg gyhoeddus y cyngor. Hynny yw, rôl a swyddogaethau craidd y cyngor. 

 

6. Beth yw pwrpas prosesu eich atebion? 

Defnyddir y data at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Dadansoddir y data i alluogi'r cyngor i ddeall effaith ac effeithiolrwydd y gefnogaeth a ddarparwyd. Bydd hyn yn helpu i benderfynu a oes angen gwneud unrhyw newidiadau i'r gefnogaeth sydd ar gael a sut y dylai cefnogaeth i bobl ddatblygu yn y dyfodol. Ni fydd y data'n cael ei ddefnyddio at ddibenion masnachol neu farchnata ac ni chaiff ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn. 

 

7. Pwy sydd â mynediad at y data personol a gasglwyd trwy'r cyfweliadau manwl? 

 

Bydd gan Wavehill gopi o'r data personol i'w alluogi i gynnal y cyfweliadau. Byddant yn dileu data personol cyn pen chwe mis ar ôl diwedd y prosiect. 

Ni fydd gan Gyngor Sir Blaenau Gwent, unrhyw sefydliadau cynrychioliadol eraill o'r Gweithrediadau Rhanbarthol na WEFO fynediad at ddata personol a gesglir trwy'r arolwg nac unrhyw recordiadau o alwadau neu nodiadau ysgrifenedig o gyfweliadau manwl. Bydd recordiadau'n cael eu dileu ar ôl i'r trawsgrifio cael ei gwblhau a bydd nodiadau'n cael eu dileu cyn pen chwe mis ar ôl diwedd y contract.  

 

Privacy Notice for Evaluating Regional Approaches to Reducing the Number of Participants at Most Risk of Becoming NEET 

How we hold and process your information 

Wavehill are undertaking an evaluation on behalf of Blaenau Gwent County Borough Council, of Regional Operations (Inspire 2 Achieve, Cynnydd and TRAC) associated with reducing the risk of becoming NEET (not in employment, education or training).  

The information gathered will be used to help critically assess the approaches used to identify those most at risk of becoming NEET and the associated programmes of support to reduce that risk. 

Participation in the evaluation is voluntary. You can decide to not take part before or during the interview and can choose to not answer certain questions if you prefer.  

 

Any personal information collected as part of the evaluation is kept confidential. Your answers will not be made public in a way that could lead to you or (if relevant) your organisation being identified. The information is only used for research purposes. Wavehill will produce a report based on the data but this will not identify any individuals.  

 

Your personal data is deleted within 6-months of completion of the work.  Your answers to any interviews may be linked anonymously to other data sources for non-commercial research purposes only, unless you ask for this linkage to not take place. The anonymised data is held securely and is only ever used for non-commercial research purposes. We do not share or use your information for commercial or marketing purposes.  

 

If you have any questions, please contact Oliver Allies, 01545 571 711, oliver.allies@wavehill.com.  

 

Under the new data protection legislation, you have the right: 

  • To access your personal data held by Blaenau Gwent County Borough Council or any other representative organisations of the Regional Operations, WEFO or Wavehill.  

  • To require Blaenau Gwent County Borough Council or any other representative organisations of the Regional Operations, WEFO or Wavehill to correct any mistakes in that data. 

  • To (in certain circumstances) object to or restrict processing. 

  • For (in certain circumstances) your data to be ‘erased’. 

 

Please contact Martyn Jeffries, Martyn.Jeffries@blaenau-gwent.gov.uk if you wish to do any of these things.  

 

If you have any concerns about how your data has been handled, you can lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office who is the independent regulator for data protection.  You can contact the Information Commissioner’s Office on 01625 545 745 or 0303 123 1113, via the website www.ico.gov.uk , or write to: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. 

Further information 

1. What is the Evaluation of Regional Approaches to Reducing the Number of Participants at Most Risk of Becoming NEET? 

 

The ultimate aim of this evaluation is to critically assess approaches across Wales to identifying those, aged 16-24, most at risk of becoming NEET and the programmes of support to reduce that risk. 

 

2. What type of information is collected through the research? 

 

The interviews focus on the participant’s, service provider’s and teacher’s experience of the programme and what effect the support received has had on the individual. In addition to making written notes of the interview, with your permission we will record the calls (where the interview is conducted by phone or by MS Teams) to help ensure the information we collect is accurate.  

 

If MS Teams is used to undertake the interview, and if the recording function is used, then Wavehill will collect images of you. We wish to record interviews for operational reasons. We will make this clear to you before the interview begins, and you will have the opportunity to tell us if you are not happy for the discussion to be recorded. If interviews are recorded, personal data will be removed during the process of transcribing. Recordings will be deleted as soon as this process is completed.  

 

3. What is personal data? 

 

Personal data means any information that could lead to a person being identified either alone or in combination with other widely-available information, e.g. their name, their address, or details specific to that person.  

Wavehill use personal data provided to facilitate this interview, for example, your name and contact details.  

 

4. How long is personal data kept for? 

 

Wavehill will hold personal data during the contract period but will delete it 6-months after the end of the contract in December 2022.  

Recordings and written notes from any in-depth interviews will only be used by Wavehill and will not be shared with the Blaenau Gwent County Council or any other representative organisations of the Regional Operations, WEFO or Wavehill 

 

5. What is the legal basis for collecting and processing the data collected?   

 

The evaluation enables Blaenau Gwent County Council and other representative organisations of the Regional Operations to understand whether the programme is working effectively. It is therefore used to support activities within the council’s public task. That is, the core role and functions of the council. 

 

6. What is the purpose of processing your answers?  

 

The data is used for research and evaluation purposes only. The data will be analysed to enable the council to understand the impact and effectiveness of the support that has been provided. This will help decide whether any changes need to be made to the support available and how support for people should develop in the future. The data will not be used for commercial or marketing purposes and it will not be used to take make decisions about you as an individual. 

 

7. Who has access to the personal data collected through the in-depth interviews? 

 

Wavehill will have a copy of the personal data to allow it to carry out the interviews. They will delete personal data within six months of the end of the project.  

Blaenau Gwent County Council, any other representative organisations of the Regional Operations or WEFO will not have access to personal data collected through the survey or any recordings of calls or written notes from in-depth interviews. Recordings will be deleted after transcribing is completed and notes will be deleted within six months of the end of the contract.