Rydym yn chwilio am berson hunan-gymhellol i ymuno â'n tîm o ymchwilwyr yn ein swyddfa yn Aberaeron​……

CRYNODEB O'R CWMNI

​Mae Wavehill yn gwmni ymchwil gymdeithasol ac economaidd annibynnol, sydd wedi bod yn weithredol dros 20 mlynedd, ar ôl cael ei sefydlu ym 1992. Mae gan y cwmni swyddfeydd yn Aberaeron, Bryste a Gateshead. Rydym eisiau ein gwaith i wneud gwahaniaeth, ein prif bwrpas yw helpu i wella'r rhaglenni, cynlluniau, prosiectau a sefydliadau yr ydym yn gweithio efo. Mae ein gwasanaethau yn cynnwys: datblygu strategaethau, dylunio prosiectau, gwerthuso, arolygon ac asesiad effaith. Am ragor o wybodaeth, ewch i'r gwefan: www.wavehill.com

​CRYNODEB O’R SWYDD

​A oes gennych ddiddordeb gweithio oriau hyblyg sy'n gweddu'n orau  efo eich astudiaethau a'ch ffordd o fyw? Os felly, efallai y bydd y swydd hon o ddiddordeb i chi. 

 

Bydd y person llwyddiannus efo...

 

  • sgiliau cyfathrebu rhagorol

  • sgiliau cyfathrebu dros y ffôn da

  • sgiliau TG cyfan

  • yn hapus i weithio fel rhan o dîm neu ar ben eu hunain.

 

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddefnyddiol ond nid yn hanfodol.

​CYFLOG

​ I'w drafod yn ystod y cyfweliad.

​CAIS AM SWYDD

​ Anfonwch gopi o'ch CV, neu restr fer o'ch cymwysterau ac unrhyw brofiad gwaith perthnasol i recruitment@wavehill.com

Y Diwrnod Cau: 5 o’ gloch, Dydd Gwener y 7fed o Ragfyr.

We're looking for a self-motivated person to join our team of established researchers in our offices in Aberaeron......

SUMMARY OF THE COMPANY

Wavehill is an independent social and economic research company, which has been active for over 20 years, having been set up in 1992. The company has offices in Aberaeron,  Bristol and Gateshead. We want our work to make a difference, our purpose is to help to improve the programmes, schemes, projects and organisations that we work with. Our services include: strategy development, project design, evaluation, surveys and impact assessment. For further information, please visit our website: www.wavehill.com

SUMMARY OF THE POST

Are you able to work on a casual ‘ as and when required’ basis working flexible hours to suit your life style? If so, this job may be of interest to you.

 

The successful person will…

  • have excellent communication skills

  • have a good telephone manner

  • have all round IT skills

  • be happy working as part of a team or on their own.

 

The ability to speak Welsh is useful but not essential.

SALARY

To be discussed at interview stage.

APPLICATION

Please send a copy of your CV, or a short résumé of qualifications and any relevant working experience to recruitment@wavehill.com

 

Closing Date: 5pm Friday 7th December.