Prosiect Peilot Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb mewn Ysgolion a Lleoliadau

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal astudiaeth o dreialau’r drafft Cyfarwyddyd Statudol Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb ac o ddrafft y Cod Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb a gyhoeddwyd ym mis Mai 2021. Mae’r Gweinidog Addysg wedi ymrwymo i brofi’r Cyfarwyddyd Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb mewn ysgolion ac mewn lleoliadau. Nod yr ymchwil hwn yw dod i ddeall beth mae ymarferwyr ac ysgolion yn meddwl o’r cyfarwyddyd, gan gynnwys wrth gefnogi cynllunio’r cwricwlwm o amgylch Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb. Bydd yr ymchwil yn cael ei ddefnyddio i fireinio’r cyfarwyddyd wrth baratoi ar gyfer cyflwyno’r Cwricwlwm i Gymru newydd ym mis Medi 2022.

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i gasglu gwybodaeth drwy gyfweliadau cynhwysfawr a grwpiau ffocws. Bydd Wavehill yn ymgysylltu gydag ymarferwyr o’r holl ysgolion sy’n cymryd rhan. Bydd ymgysylltiad yn y peilot yn dechrau ym mis Gorffennaf 2021 hyd at ac yn cynnwys mis Hydref 2021. 

 

Bydd gofyn i’r ysgolion a’r lleoliadau sy’n cymryd rhan yn y peilot werthuso’r dogfennau Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb wrth eu defnyddio i gefnogi’r gwaith o gynllunio eu cwricwlwm Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb. Bydd hefyd gofyn i’r ysgolion a’r lleoliadau ymgysylltu â’r llywodraethwyr a gwarcheidwaid/rhieni a’u cymunedau ehangach ar y cynllun arfaethedig ar gyfer eu cwricwlwm Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb, er mwyn llywio eu hystyriaethau.

 

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei gynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru, ac o bosib hefyd mewn cyhoeddiadau eraill gan Wavehill a Llywodraeth Cymru.

Mae cymryd rhan yn yr ymchwil hwn yn hollol wirfoddol. Os nad ydych yn dymuno cymryd rhan, atebwch yr e-bost gwahoddiad a bydd eich manylion yn cael eu dileu. Fodd bynnag mae eich barn a’ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu llywio polisïau Llywodraeth Cymru. Llywodraeth Cymru yw’r rheolydd data ar gyfer unrhyw ddata personol rydych chi’n ei ddarparu a byddwn yn prosesu eich data personol yn unol â’n tasg gyhoeddus a’r awdurdod swyddogol a roddwyd i ni.

Os ydych yn dewis darparu data personol ychwanegol fel rhan o’r ymchwil, byddwn yn ceisio peidio â’ch adnabod chi o’r, na’ch cysylltu chi â’r, atebion yr ydych chi’n eu darparu. Os ydych chi’n gwneud ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol wrth ofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen i’r swyddog perthnasol yn unig, ac yna ei ddileu o’r data ymchwil.

 

Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarperir drwy’r cyfweliadau a’r grŵp ffocws, a bydd yn gwneud y data amrwd yn ddienw, cyn ei rannu gyda Llywodraeth Cymru.

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei gynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth a allai gael ei defnyddio i adnabod cyfranogwyr unigol, ond efallai y bydd darllenwyr yn medru adnabod yr ysgol neu’r lleoliad oherwydd maint y peilot.

Mae astudiaethau ymchwil fel hon yn bwysig i Lywodraeth Cymru er mwyn casglu gwybodaeth a thystiolaeth fel sail gweithredu am ei allu i ddarparu blaenoriaethau’r llywodraeth. Er enghraifft, efallai y defnyddir y wybodaeth a gesglir yn yr ymchwil hwn i lywio datblygiad parhaol y cyfarwyddyd Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb.

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

Am ba hyd fyddwn ni’n cadw eich data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol dros gyfnod y cytundeb, a bydd unrhyw ddata personol nad sydd wedi ei ddileu yn ystod y broses o gasglu data yn cael ei ddileu gan Wavehill cyn gynted a bod yr ymgysylltiad wedi ei gwblhau. Caiff manylion cyswllt eu dileu unwaith y bydd y prosiect wedi ei gwblhau. Bydd Wavehill yn darparu fersiwn dienw o’r data i Lywodraeth Cymru - ni fydd hyn yn cynnwys gwybodaeth a allai gael ei defnyddio i’ch adnabod chi.

 

Hawliau unigolion

O dan GDPR, mae gennych chi’r hawliau canlynol mewn cysylltiad â’r wybodaeth bersonol yr ydych yn ei darparu fel rhan o’r ymchwil. Mae gennych yr hawl:

  • I gael mynediad at gopi o’ch data chi;

  • I fynnu ein bod ni’n cywiro camgymeriadau yn y data hwnnw;

  • I (o dan rhai amgylchiadau) wrthwynebu i neu gyfyngu ar y prosesu;

  • I fynnu (o dan rhai amgylchiadau) bod eich data yn cael ei ‘ddileu’; ac

  • I gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data.

Manylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk

Gwybodaeth Bellach

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach am sut caiff y data a ddarperir fel rhan o’r astudiaeth hon ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru, neu os hoffech chi arfer eich hawliau gan ddefnyddio’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, cysylltwch â:

Enw: Jane Ellis

Cyfeiriad e-bost: jane.ellis@gov.wales

 

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn: Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ
E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales

 

 

Y person cyswllt yn Wavehill ar gyfer yr ymchwil hwn yw Llorenc O’Prey

Cyfeiriad e-bost: Llorenc.oprey@wavehill.com

Rhif ffôn: 0117 9902818

RSE Pilot Project with Schools and Settings Privacy Notice 

The Welsh Government is undertaking a study of the piloting of the draft RSE Statutory Guidance and draft RSE Code, which was published in May 2021. The Minister for Education gave a commitment to test RSE Guidance in schools, and also settings. The aim of this research is to understand how practitioners and schools have found the guidance, including in supporting curriculum design around RSE. The research will be used to refine the guidance in preparation for the roll out of the new Curriculum for Wales in September 2022.

The Welsh Government has commissioned Wavehill to gather information through in-depth interviews and focus groups. Wavehill will engage with practitioners across participating schools. Engagement in the pilot will be from July, up to and including October 2021. 

 

The schools and settings participating in the pilot will be asked to evaluate the RSE documents whilst using them to support the design of their RSE curriculum. Schools and settings will also be asked to engage with governors and carers/parents and their wider communities on the proposed design of their RSE curriculum, to inform their considerations.

 

The information collected during the project will be included in a report published on the Welsh Government website and possibly in other publications by Wavehill and Welsh Government.

Your participation in this research is completely voluntary and if you do not wish to take part then please reply to the invitation email and your details will be removed. However your views and experiences are important in order to help inform Welsh Government policies. The Welsh Government is the data controller for any personal data you provide and we will process your personal data in line with our public task and the official authority vested in us.

If you choose to provide additional personal data as part of the research we will try not to identify you from, or link your identity to, the responses you provide. If you raise a query or complaint and provide personal data requesting a response, the researcher will forward the request only to the relevant official and subsequently delete it from the research data.

However, Wavehill will delete any personal data provided through the interviews and focus group, and anonymise the raw data, before it is shared with the Welsh Government.

The information collected during the project will be included in a report published on the Welsh Government website. This report will not include any information that could be used to identify individual participants, however it may be possible for the reader to identify the school or setting, due to the scale of the pilot.

Research studies such as this are important for the Welsh Government to collect information and actionable evidence about its ability to deliver government priorities. The information collected in this research, for example, might be used to inform the continued development of RSE guidance.

PRIVACY NOTICE

How long do we keep your personal data?

Wavehill will hold personal data during the contract period, and any personal data not already removed during data collection will be deleted by Wavehill as soon as the engagement is complete. Contact details will be deleted upon the completion of the project. Wavehill will provide Welsh Government with an anonymised version of the data which will not include information that could identify you.

 

Individual rights

Under GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide as part of this research, you have the right:

  • To access  a copy of your own data;

  • For us to rectify inaccuracies in that data;

  • To object to or restrict processing (in certain circumstances);

  • For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and

  • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection.

 

The contact details for the Information Commissioner’s Office are: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Phone: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Website: www.ico.gov.uk

 

Further Information

If you have any further questions about how the data provided as part of this study will be used by the Welsh Government or wish to exercise your rights using the General Data Protection Regulation, please contact:

Name: Jane Ellis

E-mail address: jane.ellis@gov.wales

 

The Welsh Government’s Data Protection Officer can be contacted at: Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ,
Email: DataProtectionOfficer@gov.wales

 

The contact for this research at Wavehill is Llorenc O’Prey

E-mail address: Llorenc.oprey@wavehill.com

Telephone number: 0117 9902818