Datganiad Preifatrwydd: Gwerthusiad o'r rhaglen LEADER yn Abertawe Gwledig

Sut rydym yn dal ac yn prosesu'ch gwybodaeth

Penodwyd Wavehill gan Gyngor Abertawe, ar ran Partneriaeth Datblygu Wledig Abertawe, i gynnal gwerthusiad o weithrediad y rhaglen LEADER yn Abertawe. Yn y bôn, rydym yn edrych ar ba mor dda y mae'r rhaglen wedi'i rheoli a pha wahaniaeth y mae'n ei wneud yn Abertawe.

 

Fel rhan o'r gwerthusiad, byddwn yn:

 

 • Siarad ag aelod o'r Grŵp Gweithredu Lleol sy'n goruchwylio rheolaeth a chyflwyniad y rhaglen yn Abertawe;

 • Siarad â rhanddeiliaid allweddol sy'n gweithio ym maes datblygu cymunedol ac economaidd yn Abertawe; a

 • Siarad ag a / neu ddosbarthu arolygon i brosiectau sydd wedi'u hariannu gan y rhaglen yn ogystal â phobl sydd wedi bod yn rhan o'r prosiectau hynny

 

Mae cymryd rhan yn unrhyw un o'r uchod yn wirfoddol. Gallwch benderfynu peidio â chymryd rhan neu gallwch ddewis peidio ag ateb rhai cwestiynau os yw'n well gennych.

 

Dim ond at ddibenion y gwerthusiad hwn defnyddir y data rydych chi'n darparu. Mae unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o'r gwerthusiad yn cael ei chadw'n gyfrinachol. Ni fydd eich atebion i'r cyfweliad yn cael eu cyhoeddi mewn ffordd a allai arwain i rywun i adnabod chi. Bydd Wavehill yn cynhyrchu adroddiad yn seiliedig ar y wybodaeth ond ni fydd yr adroddiad yn enwi unrhyw unigolion.

 

Mae'n bwysig nodi hefyd nad yw'r tîm sy'n cynnal y gwerthusiad yn gweithio i Gyngor Abertawe nac unrhyw un o'r sefydliadau sy'n ymwneud â chyflawni neu ariannu'r prosiect hwn. Gwerthusiad annibynnol yw hwn.

 

Bydd Wavehill yn dileu'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu a'r holl ddata personol sy'n ymwneud â'r ymchwil hon tua chwe mis ar ôl diwedd y gwerthusiad.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r gwerthusiad, mae croeso i chi gysylltu â naill ai Endaf Griffiths, sy'n arwain y gwerthusiad (endaf.griffiths@wavehill.com) neu Vicki Thomson, Swyddog Rhaglen Ariannu Allanol, Cyngor Abertawe (vicki.thomson@swansea.gov.uk).

 

Gallwch hefyd gysylltu â swyddog diogelu data Llywodraeth Cymru trwy DataProtectionOfficer@gov.wales

 

O dan y ddeddfwriaeth newydd ar ddiogelu data, mae gennych yr hawl:

 

 • I gael mynediad i'ch data personol a gedwir gan Gyngor Abertawe.

 • Ei gwneud yn ofynnol i Gyngor Abertawe gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data hwnnw.

 • (Mewn rhai amgylchiadau) Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu o'ch data.

 • (Mewn rhai amgylchiadau) Cael eich data ei ‘ddileu’.

 

Cysylltwch efo Vicki Thomson os ydych chi eisiau gwneud unrhyw un o'r pethau hyn mewn perthynas â'r prosiect hwn.

 

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut yr ymdriniwyd â'ch data, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth sy'n rheoleiddiwr annibynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer diogelu data. Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, trwy'r wefan www.ico.gov.uk, neu ysgrifennu at: Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF.

 

Gwybodaeth Bellach

 

1. Pam mae'r ymchwil hwn yn digwydd?

 

Mae'r gwerthusiad yn asesu pa mor dda y mae'r rhaglen LEADER wedi'i rheoli a pha wahaniaeth y mae'n ei wneud yn Abertawe.

 

2. Pa fath o wybodaeth a gesglir gan y gwerthusiad?

 

Bydd y cyfweliadau a'r arolygon a gynhaliwyd ar gyfer y gwerthusiad hwn yn casglu ystod o wybodaeth gan gynnwys; (a) barn ar ba mor dda y mae'r rhaglen a'r prosiectau y mae wedi'u cefnogi yn cael eu rheoli a'u cyflwyno; a (b) tystiolaeth am yr hyn a gyflawnwyd gan y rhaglen gyfan yn ogystal â'r prosiectau unigol.  

3. Beth yw data personol?

 

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain i rywun i adnabod unigolyn naill ai ar ei ben ei hun neu mewn cyfuniad â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. eu henw, eu cyfeiriad, neu fanylion sy'n benodol i'r person hwnnw.

 

4. Am ba hyd y cedwir data personol?

 

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract ond bydd yn ei ddileu chwe mis ar ôl diwedd y contract.

 

5. Beth yw'r sylfaen gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu'r data a gasglwyd trwy'r arolwg?

 

Mae'r gwerthusiad o'r rhaglen LEADER yn galluogi Cyngor Abertawe a'r Grŵp Gweithredu Lleol i ddeall a yw'r rhaglen yn gweithio'n effeithiol. Felly fe'i defnyddir i gefnogi gweithgareddau o fewn tasg gyhoeddus Cyngor Abertawe. Hynny yw, rôl a swyddogaethau craidd y Cyngor. Er enghraifft, gellir defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd i:

 

• Penderfynu a oes angen gwneud newidiadau i'r rhaglen LEADER

• Penderfynu a ddylai cynlluniau fel y rhaglen LEADER barhau yn y dyfodol

• Deall y ffyrdd gorau o gefnogi sefydliadau yn Abertawe.

 

Mae'r gwerthusiad wedi'i gomisiynu gan Gyngor Abertawe ar ran y Grŵp Gweithredu Lleol. Mae eich cyfranogiad unigol yn yr ymchwil yn wirfoddol.

 

6. Beth yw pwrpas prosesu'ch atebion yn ystod y cyfweliad neu'r holiadur?

 

Defnyddir y data ar gyfer ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Dadansoddir y data i alluogi Cyngor Abertawe a'r Grŵp Gweithredu Lleol i ddeall effaith ac effeithiolrwydd y Rhaglen LEADER. Bydd hyn yn helpu'r Cyngor a'r Grŵp Gweithredu Lleol i benderfynu a oes angen gwneud unrhyw newidiadau i'r Rhaglen. Ni fydd y data'n cael ei ddefnyddio at ddibenion masnachol neu farchnata ac ni chaiff ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn.

 

7. Pwy sydd â mynediad i'r data personol a gasglwyd trwy'r arolwg?

 

Bydd gan Wavehill gopi o'r data personol i'w ganiatáu i gynnal yr arolwg a bydd yn dal enwau, rolau swyddi ac enwau sefydliadau yn ystod y cyfweliadau a / neu'r arolygon.

 

Bydd Wavehill yn gwneud cofnod ysgrifenedig o'r drafodaeth yn ystod y cyfweliad. Bydd y nodiadau hyn, ynghyd â chanlyniadau'r arolwg, yn cael eu dadansoddi gan ymchwilydd o Wavehill i gynhyrchu adroddiad ar gyfer Cyngor Abertawe a'r Grŵp Gweithredu Lleol. Ni fydd yr adroddiad hwn yn nodi unrhyw unigolion sy'n cymryd rhan yn yr ymchwil ac ni fydd y nodiadau'n cael eu rhannu â Chyngor Abertawe nac unrhyw un arall y tu allan i Wavehill. Bydd Wavehill yn dileu'r holl ddata personol o fewn chwe mis i ddiweddglo'r prosiect. Ni fydd gan Gyngor Abertawe fynediad i'r data personol a gesglir trwy'r cyfweliadau

 

Privacy Notice: Evaluation of the LEADER programme in Rural Swansea

How we hold and process your information

Wavehill have been appointed by Swansea Council, on behalf of the Swansea Rural Development Partnership, to undertake an evaluation of the implementation of the LEADER programme in Swansea. Essentially, we are looking at how well the programme has been managed and what difference it is making in Swansea.

 

As part of the evaluation, we will be:

 

 • Speaking to member of the Local Action Group which is overseeing the management and delivery of the programme in Swansea;

 • Speaking to key stakeholders who work in community and economic development in Swansea; and

 • Speaking to and/or distributing surveys to projects that have been funded by the programme as well as some of those that have been involved in those projects

 

Participation in any of the above is voluntary. You can decide to not take part or can choose to not answer certain questions if you prefer.

 

The data you provide will only be used for the purposes of this evaluation. Any personal information collected as part of the evaluation is kept confidential. Your answers to the interview will not be made public in a way that could lead to you being identified. Wavehill will produce a report based on the information but this will not identify any individuals.

 

It is also important to note that the team undertaking the evaluation do not work for Swansea Council or any of the organisations that are involved in the delivery or funding of this project. This is an independent evaluation.

 

Wavehill will delete the information you provide and all personal data relating to this research within six months of the end of the evaluation.

 

If you have any queries regarding the evaluation, please feel free to contact either Endaf Griffiths, who is leading the evaluation (endaf.griffiths@wavehill.com) or Vicki Thomson, External Funding Programme Officer, Swansea Council (vicki.thomson@swansea.gov.uk). 

 

You can also contact the data protection officer for the Welsh Government at DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

Under the new data protection legislation, you have the right:

 

 • To access your personal data held by Swansea Council.

 • To require Swansea Council to correct any mistakes in that data.

 • To (in certain circumstances) object to or restrict processing.

 • For (in certain circumstances) your data to be ‘erased’.

 

Please contact the Vicki Thomson if you wish to do any of these things in relation to this project.

 

If you have any concerns about how your data has been handled, you can lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office who is Welsh Government’s independent regulator for data protection.  You can contact the Information Commissioner’s Office on 01625 545 745 or 0303 123 1113, via the website www.ico.gov.uk, or write to: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

 

Further information

 

1. Why is this research happening?

 

The evaluation is assessing how well the LEADER programme has been managed and what difference it is making in Swansea.

 

2. What type of information is collected by the evaluation?

 

The interviews and surveys undertaken for this evaluation will collect a range of information including; (a) views on how well the programme and the projects it has supported are being managed and delivered; and (b) evidence about what has been achieved by the programme as a whole as well as the individual projects. 

 

3. What is personal data?

 

Personal data means any information that could lead to a person being identified either alone or in combination with other widely available information, e.g. their name, their address, or details specific to that person.

 

4. How long will personal data be kept for?

 

Wavehill will hold personal data during the contract period but will delete it six months after the end of the contract.

 

5. What is the legal basis for collecting and processing the data collected through the survey?

 

The evaluation of the LEADER programme enables Swansea Council and the Local Action Group to understand whether the programme is working effectively. It is therefore used to support activities within Swansea Council’s public task. That is, the core role and functions of the Council. For example, the information collected might be used:

 

 • To decide whether changes need to be made to the LEADER programme

 • To decide whether schemes like the LEADER programme should continue in the future

 • To understand the best ways to support organisations in Swansea.

 

The evaluation has been commissioned by Swansea Council on behalf of the Local Action Group. Your individual participation in the research is voluntary.

 

6. What is the purpose of processing your answers during the interview or to the survey?

 

The data is used for research and evaluation purposes only. The data will be analysed to enable Swansea Council and the Local Action Group to understand the impact and effectiveness of the LEADER Programme. This will help the Council and the Local Action Group to decide whether any changes need to be made to the Programme. The data will not be used for commercial or marketing purposes and it will not be used to take make decisions about you as an individual.

 

7. Who has access to the personal data collected through the survey?

 

Wavehill will have a copy of the personal data to allow it to carry out the survey and will capture names, job roles and organisation names during the interviews and/or surveys.

 

Wavehill will make a written record of the discussion during the interview. These notes, together with the survey results, will be analysed by researchers at Wavehill to produce a report for Swansea Council and the Local Action Group. This report will not identify any individuals participating in the research and the notes will not be shared with Swansea Council or anyone else outside of Wavehill. Wavehill will delete all personal data within six months of the end of the project. Swansea Council will not have access to personal data collected through the interviews.