Ailddatblygu Canolfan Cwm Taf

 

Mae Wavehill yn cynnal arolwg efo fusnesau canol Tref Pontypridd. Mae'r wybodaeth a gesglir yn cael ei defnyddio i werthuso ailddatblygiad gwerth £38 miliwn dan arweiniad swyddfa RCT CBC o’r hen ganolfan siopa Cwm Taf. Derbyniodd y prosiect £10 miliwn o gefnogaeth o Lywodraeth Cymru trwy'r rhaglen Adeiladu ar gyfer y Dyfodol sy'n cynnwys Cronfa Datblygu Ranbarthol Ewropeaidd (ERDF) gwerth £7 miliwn gan Raglen ERDF Gorllewin Cymru a’r Cymoedd, Amcan Penodol 4.4 - i gynyddu cyflogaeth trwy fuddsoddiadau mewn isadeiledd lleol sy'n cefnogi strategaeth economaidd ranbarthol neu drefol. Bydd y gwerthusiad yn asesu effeithiolrwydd y datblygiad yn erbyn nodau'r prosiect, yn ogystal â nodau ehangach y rhaglen Adeiladu ar gyfer y Dyfodol a Rhaglen ERDF Gorllewin Cymru a’r Cymoedd, Amcan Penodol 4.4.

 

Defnyddir y data a gesglir yma i ddeall sut mae canfyddiadau o ganol y dref wedi newid efo’r ailddatblygiad.

   

Mae cymryd rhan yn yr ymchwil yn wirfoddol. Gallwch benderfynu peidio â chymryd rhan cyn neu yn ystod y cyfweliad a gallwch ddewis peidio ag ateb rhai cwestiynau os yw'n well gennych. Ni chasglir unrhyw wybodaeth bersonol, ac ni fydd eich atebion yn gysylltiedig â chi mewn unrhyw ffordd.

 

Cyfrinachedd

 

Bydd y data a gesglir yn cael ei storio’n ddiogel ar ein systemau (Wavehill) am tua chwe mis ar ôl i ddiwedd yr ymchwil (rhagwelir mai tua Hydref 2021 fydd hyn). Bydd unrhyw sylwadau a wnewch yn gyfrinachol a dim ond yn cael ei defnyddio ar gyfer ddibenion y gwerthusiad yma. Ni fydd eich sylwadau yn cael eu priodoli i chi oni bai eich bod yn rhoi caniatâd penodol i ni wneud hyn. Mae hyn yn golygu y bydd yn amhosib i unrhyw un eich adnabod o unrhyw adroddiadau cyhoeddedig oherwydd bydd y wybodaeth yn ddienw.

 

Mae'n hefyd pwysig nodi nad yw'r tîm sy'n cynnal yr astudiaeth yn gweithio i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf nac unrhyw un o'r sefydliadau sy'n ymwneud â chyflawni neu ariannu'r prosiect hwn. Gwerthusiad annibynnol yw hwn.

 

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu os hoffech drafod unrhyw elfen o'r gwerthusiad, gallwch gysylltu â Tom Marshall sy'n arwain tîm Wavehill sy'n cynnal y gwerthusiad (tom.marshall@wavehill.com | 01545 571711) neu, gallwch gysylltu ag Andrea Virgo, Arweinydd Prosiect y Tîm Ffyniant a Datblygiad efo Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

(andrea.virgo@rctcbc.gov.uk).

 

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data newydd, mae gennych yr hawl: ​

 

  • I gael mynediad at eich data personol a gedwir gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

  • I’w gwneud yn ofynnol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf i gywiro unrhyw gamgymeriadau sydd yn y data.

  • I wrthwynebu (mewn rhai amgylchiadau) neu gyfyngu ar brosesu.

  • I’ch data gael ei ‘dileu’ (mewn rhai amgylchiadau).

 

Cysylltwch ag Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf os ydych yn dymuno gwneud unrhyw un o’r pethau hyn mewn perthynas â’r prosiect hwn.

 

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut mae eich data wedi cael ei drin, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, neu drwy’r wefan www.ico.gov.uk, neu ysgrifennwch at: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

Taff Vale Redevelopment Project

 

Wavehill are carrying out a survey of Pontypridd town centre Businesses. The information gathered is being used to help evaluate RCT CBC’s £38m office-led redevelopment of the Taff Vale shopping centre site. The project, received £10m of Welsh Government support through the Building for the Future initiative which includes £7m European Regional Development Fund (ERDF) from the West Wales and the Valleys ERDF Programme, Specific Objective 4.4 – to increase employment through investments in prioritised local or regional infrastructure supporting a regional or urban economic strategy. The evaluation will assess the effectiveness of the development against the project aims, as well as the broader goals of the Building for the Future initiative and the West Wales and the Valleys ERDF Programme, Specific Objective 4.4.

 

The data collected here will be used to help us understand how perceptions of the town centre have changed.

  

Participation in the research is voluntary. You can decide to not take part before or during the interview and can choose to not answer certain questions if you prefer. No personal information will be collected, and your answers will not be linked to you in any way.

 

Confidentiality

 

The data collected will be stored securely on our (Wavehill’s) systems until six months after the end of the research is completed (this is currently anticipated to be October 2021). Any comments that you make will be confidential and the information you provide will only be used for the purposes of this evaluation. Comments that you make will not be attributed to you unless you give explicit permission for us to do so. This means it will be impossible for anyone to identify you from any published reports because information will be anonymised.

 

It is also important to note that the team undertaking the study do not work for RCT CBC, or any of the organisations that are involved in the delivery or funding of this project. This is an independent evaluation.

 

If you have any comments or would like to discuss any issue in relation to this evaluation, you can contact Tom Marshall who is leading the team undertaking the evaluation at Wavehill (tom.marshall@wavehill.com | 01545 571711) or, alternatively, you can contact Andrea Virgo, Project Team Leader, Prosperity and Development, Rhondda Cynon Taf County Borough Council (andrea.virgo@rctcbc.gov.uk).

 

Under GDPR, the new data protection legislation, you have the right:

 

  • To access your personal data held by Rhondda Cynon Taf County Borough Council.

  • To require Rhondda Cynon Taf County Borough Council to correct any mistakes in that data.

  • To (in certain circumstances) object to or restrict processing.

  • For (in certain circumstances) your data to be ‘erased’.

 

Please contact RCT CBC if you wish to do any of these things.

 

If you have any concerns about how your data has been handled, you can lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office who is the independent regulator for data protection.  You can contact the Information Commissioner’s Office on 01625 545 745 or 0303 123 1113, via the website www.ico.gov.uk , or write to: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.