Gwerthusiad o'r Cynllun Buddsoddi Busnes Pren - Arolwg efo ymgeiswyr am grantiau

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill, ymgynghoriaeth ymchwil gymdeithasol ac economaidd, i gynnal gwerthusiad terfynol o’r Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Pren (TBIS). Nod y gwerthusiad hwn yw cwblhau asesiad annibynnol o weithrediad ac effaith y cynllun, i nodi gwersi a ddysgwyd a darparu sylfaen dystiolaeth ar gyfer cynlluniau tebyg yn y dyfodol.

Fel rhan o’r gwerthusiad hwn, bydd Wavehill yn casglu gwybodaeth drwy arolwg ffôn o ymgeiswyr am grantiau i gael dealltwriaeth o’ch barn a’ch profiad o’r Cynllun Buddsoddi mewn Busnes Pren, eich prosiect a ariennir neu arfaethedig, a’i ganlyniadau a’i effeithiau:

 • Os gwnaethoch gais am arian o'r Cynllun Buddsoddiad Busnes Pren a'ch bod yn llwyddiannus, gofynnir i chi gwblhau arolwg gan Wavehill am eich barn a'ch profiadau o'r TBIS a'ch prosiect a ariannwyd.

 • Os gwnaethoch gais am arian o'r Cynllun Buddsoddiad Busnes Pren ond na chawsoch eich ariannu, gofynnir i chi gwblhau arolwg gan Wavehill am eich barn a'ch profiadau o'r TBIS a'ch prosiect arfaethedig.

 

Llywodraeth Cymru yw’r rheolydd data ar gyfer yr ymchwil. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarparwyd drwy'r arolwg ac yn gwneud y data crai yn ddienw cyn iddo gael ei rannu â Llywodraeth Cymru.

 

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru ac o bosibl mewn cyhoeddiadau eraill gan Wavehill a Llywodraeth Cymru.

 

Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil hwn yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a’ch profiadau yn bwysig i helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru.

 

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hwn yn Wavehill yw: Ioan Teifi

E-bost: ioan.teifi@wavehill.com

Rhif ffôn: 02921 202 826

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

Pa ddata personol sydd gennym a ble rydym yn cael y wybodaeth hon?

Diffinnir data personol o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (UK GDPR) fel ‘unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud ag unigolyn adnabyddadwy y gellir ei defnyddio i'w adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol drwy gyfeirio at ddynodwr’.

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi eich manylion cyswllt (enw, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn) i Wavehill at ddiben cynnal arolwg fel rhan o werthusiad terfynol y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Pren. Mae Llywodraeth Cymru yn cadw eich manylion cyswllt oherwydd eich cysylltiad â’r cynllun ei hun lle mae datganiad o ddiddordeb neu gais llawn am arian grant cyfalaf wedi’i wneud yn ystod Rhaglen Datblygu Wledig Llywodraeth Cymru-UE 2014-2020. Dim ond at ddibenion cysylltu â chi i gymryd rhan yn yr arolwg y bydd Wavehill yn defnyddio'ch cyfeiriad e-bost a'ch rhif ffôn.

Nid yw'n ofynnol i chi ddarparu unrhyw ddata personol pellach trwy gwblhau'r arolwg. Ni fydd unrhyw ddata personol y soniwch amdano yn ystod yr arolwg ffôn yn cael ei gofnodi fel rhan o’ch ymateb.

Mae eich cyfranogiad yn wirfoddol ac os nad ydych yn dymuno cymryd rhan ar unrhyw adeg neu gael nodyn atgoffa yna atebwch yr e-bost gwahoddiad a bydd eich manylion yn cael eu dileu.

Os byddwch yn gwneud ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol yn gofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn unig ac yna'n ei ddileu o ddata'r ymchwil.

 

Beth yw'r sail gyfreithlon dros ddefnyddio'ch data?

Y sail gyfreithlon ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru.

Mae cymryd rhan yn gwbl wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig er mwyn i Lywodraeth Cymru gasglu gwybodaeth a thystiolaeth y gellir ei gweithredu am ei gallu i gyflawni blaenoriaethau’r llywodraeth. Gallai’r wybodaeth a gasglwyd yn yr ymchwil hwn, er enghraifft, gael ei defnyddio:

 • Mewn adroddiad gwerthuso sy’n asesu gweithrediad ac effeithiau’r Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Pren yng Nghymru ac a gyhoeddwyd ar wefan Llywodraeth Cymru

 • Er mwyn llywio darpariaeth gwasanaethau neu raglenni sy'n ymwneud â'r diwydiant coed/coedwigaeth yn y dyfodol

 

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill bob amser yn cael ei storio ar weinydd diogel. Dim ond nifer cyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn sy'n gallu cyrchu'r data. Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd Wavehill yn defnyddio'r data hwn. Mae gan Wavehill ardystiad 'Cyber Essentials'.

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ymdrin ag unrhyw amheuaeth o doriad diogelwch data. Os oes amheuaeth o doriad, bydd Wavehill yn adrodd am hyn i Lywodraeth Cymru a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr cymwys lle mae'n ofynnol i dan y gyfraith i ni wneud hynny.

Bydd yr holl ddata a gesglir drwy'r ymchwil hwn yn cael ei adrodd mewn fformat dienw. Ni fydd yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth adnabyddadwy mewn atebion penagored yn cael ei dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio’r wybodaeth a gasglwyd i lunio adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i adnabod cyfranogwyr unigol.

Am ba mor hir rydym yn cadw eich data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract, a bydd unrhyw ddata personol nad yw wedi’i ddileu eisoes yn ystod y trawsgrifiad yn cael ei ddileu gan Wavehill 3 mis ar ôl diwedd y contract. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt. Bydd Wavehill yn darparu fersiwn dienw o'r data i Lywodraeth Cymru na fydd yn cynnwys gwybodaeth a allai ddatgelu pwy ydych.

Eich Hawliau fel Unigolyn

O dan GDPR y DU, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â’r wybodaeth bersonol a ddarperir gennych fel rhan o werthusiad y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Pren, mae gennych yr hawl:

 • I gael mynediad at gopi o'ch data eich hun;

 • I gael ni i gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data hwnnw;

 • Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu o'ch data (o dan rai amgylchiadau);

 • (Mewn rai amgylchiadau) Cael eich data ei ‘ddileu’ a

 • Cyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data.

 

Manylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.org.uk

Gwybodaeth Bellach

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynghylch sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o’r astudiaeth hon yn cael eu defnyddio gan Lywodraeth Cymru neu os hoffech arfer eich hawliau gan ddefnyddio GDPR y DU, cysylltwch â:

Enw: Emma Sullivan

E-bost: Emma.Sullivan@gov.wales

Rhif ffôn: 0300 0251492

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn: Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ, E-bost:

DataProtectionOfficer@gov.wales.

Evaluation of the Timber Business Investment Scheme - Survey of grant applicants

 

The Welsh Government has commissioned Wavehill, a social and economic research consultancy, to undertake a final evaluation of the Timber Business Investment Scheme (TBIS). The aim of this evaluation is to complete an independent assessment of the scheme’s implementation and impact, to identify lessons learnt and provide an evidence base for future similar schemes.

 

As part of this evaluation, Wavehill will be gathering information through a telephone survey of grant applicants to gain an understanding of your opinions and experience of the Timber Business Investment Scheme, your funded or proposed project, and its outcomes and impacts:

 • If you applied for funding from the Timber Business Investment Scheme and were successful, you are being asked to complete a survey by Wavehill about your opinions and experiences of the TBIS and your funded project.

 • If you applied for funding from the Timber Business Investment Scheme but were not funded, you are being asked to complete a survey by Wavehill about your opinions and experiences of the TBIS and your proposed project.

 

The Welsh Government is the data controller for the research. However, Wavehill will delete any personal data provided through the survey and anonymise the raw data before it is shared with the Welsh Government.

The information collected during the project will be included in a report published on the Welsh Government website and possibly in other publications by Wavehill and Welsh Government.

Your participation in this research is completely voluntary. However, your views and experiences are important to help inform Welsh Government policies.

 

The contact for this research at Wavehill is: Ioan Teifi

 

E-mail address: ioan.teifi@wavehill.com

Telephone number: 02921 202 826

PRIVACY NOTICE

What personal data do we hold and where do we get this information?

Personal data is defined under the UK General Data Protection Regulation (UK GDPR) as ‘any information relating to an identifiable person who can be directly or indirectly identified by reference to an identifier’.

Welsh Government has provided your contact details (name, email address and telephone number) to Wavehill for the purpose of conducting a survey as part of the final evaluation of the Timber Business Investment Scheme. Welsh Government holds your contact details due to your involvement with the scheme itself where an expression of interest or a full application for capital grant funding has been made during the course of the WG-EU Rural Development Programme 2014-2020. Wavehill will only use your email address and telephone number for purposes of contacting you to take part in the survey.

You are not required to provide any further personal data by completing the survey. Any personal data you mention during the telephone survey will not be recorded as part of your response.

Your participation is voluntary and if you do not wish to take part at any stage or be sent reminders then please reply to the invitation email and your details will be removed.

If you raise a query or complaint and provide personal data requesting a response, the researcher will forward the request only to the relevant official and subsequently delete it from the research data.

What is the lawful basis for using your data?

The lawful basis for processing information in this data collection exercise is our public task; that is, exercising our official authority to undertake the core role and functions of the Welsh Government.

Participation is completely voluntary. Research studies such as this are important for the Welsh Government to collect information and actionable evidence about its ability to deliver government priorities. The information collected in this research, for example, might be used:

 • In an evaluation report assessing the implementation and impacts of the Timber Business Investment Scheme in Wales and published on the Welsh Government website

 • To inform future delivery of services or programmes relating to the timber/forestry industry

 

How secure is your personal data?

Personal information provided to Wavehill is always stored on a secure server. The data can only be accessed by a limited number of researchers working on this project. Wavehill will only use this data for research purposes. Wavehill has cyber essentials certification.

Wavehill has procedures to deal with any suspected data security breaches. If a suspected breach occurs, Wavehill will report this to the Welsh Government who will notify you and any applicable regulator where we are legally required to do so.

All data gathered through this research will be reported in an anonymised format. It will not contain your contact details and any identifiable information in open-ended answers will be removed. Wavehill will use the information gathered to produce a report that will be published on the Welsh Government website. This report will not include any information that could be used to identify individual participants.

How long do we keep your personal data?

Wavehill will hold personal data during the contract period, and any personal data not already removed during transcription will be deleted by Wavehill 3 months after the end of the contract. This includes your contact details. Wavehill will provide Welsh Government with an anonymised version of the data which will not include information that could identify you.

 

Individual rights

Under UK GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide as part of the evaluation of the Timber Business Investment Scheme, you have the right:

 • To access a copy of your own data;

 • For us to rectify inaccuracies in that data;

 • To object to or restrict processing (in certain circumstances);

 • For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and

 • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who i

 • s our independent regulator for data protection.

 

The contact details for the Information Commissioner’s Office are: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Phone: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Website: www.ico.org.uk

 

Further Information

If you have any further questions about how the data provided as part of this study will be used by the Welsh Government or wish to exercise your rights using the UK GDPR, please contact:

Name: Emma Sullivan

E-mail address: Emma.Sullivan@gov.wales

Telephone number: 0300 0251492

The Welsh Government’s Data Protection Officer can be contacted at:

Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ, Email: DataProtectionOfficer@gov.wales.