Eich barn chi ar y TGAU diwygiedig

Mae’r cwmni ymchwil Wavehill, ar ran Cymwysterau Cymru, yn casglu barn athrawon am y TGAU diwygiedig. Hoffem eich gwahodd i rannu eich barn trwy gwblhau holiadur ar-lein.

 

Hoffem eich gwahodd hefyd, i fynychu un o ddeg grŵp ffocws sy'n cael eu cynnal ledled Cymru ym mis Mai. Nodwch – mae hi'n bosib ymuno a’r grŵp ffocws trwy Skype/o bell. Mae croeso i chi fynychu grŵp ffocws yn ogystal â chwblhau’r holiadur.

 

Mae’r ymchwil yma yn berthnasol i athrawon sydd yn dysgu unrhyw gymhwyster TGAU yn y pynciau canlynol:

 

Gwyddoniaeth | Saesneg | Mathemateg | Cymraeg | Drama | Ieithoedd Tramor Modern | Daearyddiaeth | Cerddoriaeth

  

Dyma eich cyfle chi i ddylanwadu ar y broses o ddylunio a datblygu cymwysterau TGAU.

 

Yr hyn y mae angen i chi ei wneud

 

Holiadur

 

Cliciwch yma i gwblhau’r holiadur

 

Grwpiau Ffocws

 

Darllenwch y ddogfen isod,  lle y cewch fanylion am y grwpiau ffocws.

 

Os hoffech fynychu grŵp ffocws, cliciwch ar y ddolen isod i archebu lle.

 

Cliciwch yma i gofrestru

 

 

Diolch yn fawr

Your views on GCSE reform 

 

The research company Wavehill, on behalf of Qualifications Wales, are collecting teachers’ views and opinions of the reformed GCSE. We would like to invite you to share your views by completing a short online survey.

 

We would also like to invite you to attend one of ten subject-specific focus groups being held around Wales in May. Please note – it is possible to join the focus groups via Skype/remotely. You are welcome to attend a focus group as well as complete the survey.

 

This research is relevant to teachers of any GCSE qualification within the following subject areas:

 

Science | English | Maths | Welsh | Drama | Modern Foreign Languages | Geography | Music

 

This is your opportunity to influence the design and development of GCSE qualifications.

 

What you need to do

 

Survey

 

Click here to complete the survey

 

Focus Groups

 

Please read the document below where you will find details regarding the focus groups.

 

If you would like to attend a focus group, please click on the link below to book your place.

 

Click here to register

 

 

Thank you