Arolwg a chyfweliadau gydag unigolion a wnaeth colli gwaith pan roedd canolfan ymgysylltu â chwsmeriaid Tesco yn Llanisien, Caerdydd wedi cau ym mis Chwefror 2018

 

Dyma sut rydym yn cadw ac yn prosesu gwybodaeth amdanoch

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu'r Wavehill, cwmni ymchwil cymdeithasol ac economaidd i gasglu gwybodaeth gan unigolion yr effeithir pan wnaeth canolfan ymgysylltu â chwsmeriaid Tesco yn Llanisien, Caerdydd cau. Fel rhan o hyn, byddwn yn dosbarthu holiadur ar-lein ac yn siarad ag unigolion a gafodd eu diswyddo i weld yr hyn a ddigwyddodd ers i chi golli'ch swydd pan wnaeth y ganolfan ymgysylltu â chwsmeriaid cau. Rhoddwyd eich manylion cyswllt i ni gan Lywodraeth Cymru. 

 

Darparwyd eich manylion cyswllt i ni gan Lywodraeth Cymru. Cawsom eu casglu gan Gyrfa Cymru pan dderbynioch gefnogaeth oddi wrthynt ar adeg dileu swyddi Tesco; casglwyd eich manylion cyswllt yn ogystal â'ch caniatâd i Gyrfa Cymru ddefnyddio'ch data at ddibenion monitro a gwerthuso o fewn ffurflen a gwblhawyd wrth dderbyn y cymorth. Ond nid oes raid ichi gymryd rhan yn yr arolwg.

Mae'r ymchwil yn cael ei wneud ar ran Llywodraeth Cymru a bydd yn bwydo i mewn i werthusiad o gefnogaeth a ddarperir pan fydd diswyddiadau'n digwydd.

 

Bydd y data a ddarperir gennych yn cael ie ddefnyddio at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig.

​Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o'r gwerthusiad yn cael ei chadw’n gyfrinachol. Ni fydd eich atebion yn yr arolwg yn cael eu gwneud yn gyhoeddus a allai arwain at eich nabod chi. Bydd Wavehill yn llunio adroddiad sy’n seiliedig ar y data ond ni fydd modd adnabod unrhyw unigolion.

 

Bydd Wavehill yn dileu’r wybodaeth rydych chi’n ei darparu, a’r holl ddata personol sy’n ymwneud a’r ymchwil hon, o fewn 3 mis i derfyn y gwerthusiad. Bydd Llywodraeth Cymru yn cadw fersiwn ddienw o'r set ddata (set ddata gyda phethau fel enwau a manylion cyswllt unigolion a gymerwyd allan) am bum mlynedd ar ôl diwedd y gwerthusiad. Gall Llywodraeth Cymru gynnal dadansoddiad pellach o'r data hwn neu ofyn i sefydliadau ymchwil eraill gynnal dadansoddiad ar ei ran.

 

Os hoffech wybodaeth bellach am yr astudiaeth, cysylltwch ag Endaf Griffiths ar endaf.griffiths@wavehill.com neu Louise Petrie ar louise.petrie@wavehill.com neu ar 01545 571711. Y person cyswllt am Lywodraeth Cymru ar gyfer yr ymchwil hon yw Tom Higgins ar thomas.higgins@gov.wales neu ar 03000257811.

 

Gallwch hefyd gysylltu â'r swyddog diogelu data ar gyfer Llywodraeth Cymru trwy DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data newydd, mae gennych yr hawl: ​

 • ​I gael mynediad at eich data personol a gedwir gan NTW.

 • I’w gwneud yn ofynnol i NTW gywiro unrhyw gamgymeriadau sydd yn y data.

 • I wrthwynebu (mewn rhai amgylchiadau) neu gyfyngu ar brosesu

 • I’ch data gael ei ‘dileu’ (mewn rhai amgylchiadau)

 

Cysylltwch ag Tom Higgins os ydych yn dymuno gwneud unrhyw un o’r pethau hyn mewn perthynas â’r prosiect hwn. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut mae eich data wedi cael ei drin, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, neu drwy’r wefan www.ico.gov.uk, neu ysgrifennwch at Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

 

Gwybodaeth Bellach

 

1.      Pam mae’r Gwaith ymchwil hwn yn digwydd?

 

Diben yr ymchwil hon yw ymchwilio'r hyn a ddigwyddodd i'r bobl a gollodd eu swyddi pan wnaeth y ganolfan ymgysylltu â chwsmeriaid cau ac i gasglu adborth am y gefnogaeth a ddarparwyd yn sgil y diswyddiadau. Mae'r ymchwil yn cael ei wneud ar ran Llywodraeth Cymru a bydd yn bwydo i mewn i werthusiad o gefnogaeth a ddarperir pan fydd diswyddiadau'n digwydd.

 

​2.      Pa fath o wybodaeth a gesglir drwy gyfrwng yr arolwg?

 

Mae'r holiadur a'r cyfweliadau yn canolbwyntio ar yr hyn sydd wedi digwydd ers i'r ganolfan gau, beth mae pobl yn ei wneud nawr a'u profiad o unrhyw gefnogaeth a gawsant.

3.      Beth yw data personnol?

​Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod person, nail ai ar ei phen ei hun neu ar y cyd a gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. enw person, ei gyfeiriad, neu fanylion sy’n benodol am y person hwnnw.

 

Byddwn yn casglu gwybodaeth bersonol fel eich enw a'ch manylion cyswllt fel rhan o'r arolwg hwn os ydych chi'n cytuno i gymryd rhan mewn cyfweliad dilynol gwirfoddol.Mae Wavehill yn defnyddio data personol a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru i hwyluso’r arolwg hwn, er enghraifft, eich enw a’ch manylion cyswllt.

4.      Am ba hyd y cedwir data personol?

 

​Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y cytundeb, ond bydd yn ei ddileu 3mis ar ôl i’r cytundeb ddod i ben.

 

Bydd Wavehill yn rhoi fersiwn ddienw o'r set ddata i Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn golygu na fydd y set ddata yn cynnwys gwybodaeth a allai galluogi rywun i adnabod chi. Yn benodol, bydd eich enw, eich cyfeiriad a manylion cyswllt eraill yn cael eu dileu o'r set ddata hon. Bydd Llywodraeth Cymru yn cadw'r set ddata hon am bum mlynedd yn dilyn diwedd y prosiect.

5. Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu data a gasglwyd yn yr arolwg?

 

Mae'r ymchwil hwn yn cael ei wneud fel rhan o werthusiad ehangach o raglen Llywodraeth Cymru o'r enw ReAct. Amcan cyffredinol ReAct yw darparu cefnogaeth gyflym i weithwyr sy'n cael anawsterau wrth ail ennill gwaith. Mae hyn ar ffurf cymorth hyfforddi (naill ai'n uniongyrchol i'r gweithiwr unigol, neu drwy eu cyflogwr newydd) a, neu gymhorthdal ​​cyflog dros dro i annog cyflogwr newydd i logi gweithwyr sy'n cymwys.

 

Mae'r gwerthusiad yn galluogi Llywodraeth Cymru i ddeall a yw ReAct yn gweithio'n effeithiol. Fe'i defnyddir felly i gefnogi gweithgareddau o fewn tasg gyhoeddus Llywodraeth Cymru. Hynny yw, rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru. Er enghraifft, gellid defnyddio'r wybodaeth a gesglir i: 

 

 • Penderfynu a oes angen gwneud newidiadau i'r rhaglen ReAct

 • I benderfynu a ddylai cynlluniau fel ReAct barhau yn y dyfodol

 • Deall y ffyrdd gorau o gefnogi gweithwyr sydd i ail-ymuno â'r Gwaith

 

Mae'r gwerthusiad yn cael ei ymgymryd gan Wavehill ar ran Llywodraeth Cymru. Mae eich cyfranogiad unigol yn yr ymchwil yn wirfoddol.

 

 6.      Beth yw pwrpas prosesu eich atebion i’r arolwg?

Defnyddir y data at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Bydd y data yn cael ei ddadansoddi i alluogi Llywodraeth Cymru i ddeall effaith ac effeithiolrwydd y gefnogaeth a ddarparwyd. Bydd hyn yn helpu Llywodraeth Cymru i benderfynu a oes angen gwneud unrhyw newidiadau i'r gefnogaeth sydd ar gael a sut y dylai cefnogaeth i bobl sy'n awyddus i ail-ymuno â'r gwaith ddatblygu yn y dyfodol. Ni chaiff y data ei ddefnyddio at ddibenion masnachol neu farchnata ac ni chaiff ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn.

 

7.      ​ Pwy sydd â mynediad at y data personol drwy’r arolwg?

 

​Bydd gan Wavehill gopi o’r data personol i’w alluogi i gynnal yr arolwg ac i baratoi’r set ddata terfynol. Bydd yn dileu data personol o fewn 3 mis i’r prosiect ddod i ben.

Ni fydd gan Lywodraeth Cymru fynediad at ddata personol a gesglir drwy'r arolwg. Bydd y set ddata y mae Llywodraeth Cymru yn ei dderbyn gan Wavehill yn ddienw - bydd gwybodaeth y gellid ei ddefnyddio i adnabod unigolion yn cael ei ddileu.

 

Pan fo Llywodraeth Cymru yn ymgymryd â dadansoddiad pellach neu ymchwil ddilynol i gefnogi'r dibenion a amlinellwyd yn adran 5, efallai y bydd y gwaith hwn yn cael ei gomisiynu i gael ei gyflawni gan drydydd parti cydnabyddedig (ee sefydliad ymchwil neu gwmni ymgynghori). Dim ond o dan gontract y bydd unrhyw waith o'r fath yn cael ei wneud. Mae telerau ac amodau safonol Llywodraeth Cymru ar gyfer contractau o'r fath yn nodi gofynion llym ar gyfer prosesu a chadw data yn ddiogel. Byddai unrhyw ddadansoddiad o'r math hwn yn cael ei wneud gyda fersiwn dienw o'r data.

A survey and interviews with individuals affected by the closure of the Tesco customer engagement centre in Llanishen, Cardiff in February 2018

 

How we hold and process your information

 

The Welsh Government has commissioned the social and economic research company Wavehill to collect information from individuals affected by the closure of the Tesco customer engagement centre in Llanishen, Cardiff. As part of this, we will distribute an online questionnaire and speak to individuals who were made redundant to see what’s happened since you lost your job when the customer engagement centre closed.

 

Your contact details were provided to us by the Welsh Government having been collected by Careers Wales when you accessed support from them at the time of the Tesco House redundancy; the form on which your contact details were collected asked whether you would be willing for Careers Wales to use your data for monitoring and evaluation purposes. ​But, you do not have to take part in the survey.

 

The research is being undertaken on behalf of the Welsh Government and will feed into an evaluation of support that is provided when redundancies take place.

 

The data you provide will only be used for research and evaluation purposes.

 

Any personal information collected as part of the evaluation is kept confidential. Your answers to the survey will not be made public in a way that could lead to you being identified. Wavehill will produce a report based on the data but this will not identify any individuals.

 

Wavehill will delete the information you provide and all personal data relating to this research within three months of the end of the evaluation. Welsh Government will hold an anonymised version of the dataset (a dataset with things like the names and contact details of individuals taken out) for five years after the end of the evaluation. The Welsh Government may conduct further analysis of this dataset or ask other research organisations to conduct analysis on its behalf.

 

If you would like further information on the study, please contact Endaf Griffiths at endaf.griffiths@wavehill.com or Louise Petrie at louise.petrie@wavehill.com or on 01545 571711. The Welsh Government contact for this research is Tom Higgins at thomas.higgins@gov.wales or on 03000257811.

 

You can also contact the data protection officer for the Welsh Government at DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

Under the new data protection legislation, you have the right:

 

 • To access your personal data held by the Welsh Government

 • To require Welsh Government to correct any mistakes in that data

 • To (in certain circumstances) object to or restrict processing

 • For (in certain circumstances) your data to be ‘erased’

 

Please contact Tom Higgins if you wish to do any of these things in relation to this project. If you have any concerns about how your data has been handled, you can lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office who is Welsh Government’s independent regulator for data protection.  You can contact the Information Commissioner’s Office on 01625 545 745 or 0303 123 1113, via the website www.ico.gov.uk  or write to: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

 

Further information

 

1. Why is this research happening?

 

The purpose of this research is to explore what’s happened to the people who lost their jobs when the customer engagement centre closed and to collect feedback about the support that was provided in the aftermath of the redundancies. The research is being undertaken on behalf of the Welsh Government and will feed into an evaluation of support that is provided when redundancies take place.

 

2. What type of information is collected through the survey?

The survey and the interviews focus on what has happened since the centre closed, what people are doing now and their experience of any support they received.

3. What is personal data?​

Personal data means any information that could lead to a person being identified either alone or in combination with other widely-available information, e.g. their name, their address, or details specific to that person.

 

We will collect personal information such as your name and contact details as part of this survey if you agree to take part in a voluntary follow up interview. In addition, Wavehill uses personal data provided by the Welsh Government to facilitate this survey, for example, your name and contact details.

 

4. How long will personal data be kept for?​

Wavehill will hold personal data during the contract period but will delete it three months after the end of the contract.

 

Wavehill will provide Welsh Government with an anonymised version of the dataset. This means the dataset will not include information that could identify you. In particular, your name, address and other contact details will be deleted from this dataset. Welsh Government will hold this dataset for five years following the end of the project.

 

5. What is the legal basis for collecting and processing the data collected through the survey?

This research is being undertaken as part of a broader evaluation of a Welsh Government programme called ReAct. The overarching aim of ReAct is the provision of rapid support to redundant workers who are experiencing difficulties in re-entering work. This takes the form of training support (either directly to the individual worker, or via their new employer) and or, a temporary wage subsidy to encourage a new employer to hire eligible redundant workers.

 

The evaluation enables the Welsh Government to understand whether ReAct is working effectively. It is therefore used to support activities within the Welsh Government’s public task. That is, the core role and functions of the Welsh Government. For example, the information collected might be used:

 

 • To decide whether changes need to be made to the ReAct programme

 • To decide whether schemes like ReAct should continue in the future

 • To understand the best ways to support redundant workers to re-enter work

 

The evaluation is being carried out by Wavehill on behalf of the Welsh Government. Your individual participation in the research is voluntary.

6. What is the purpose of processing your answers to the survey?

The data is used for research and evaluation purposes only. The data will be analysed to enable Welsh Government to understand the impact and effectiveness of the support that has been provided. This will help the Welsh Government decide whether any changes need to be made to the support available and how support for people looking to re-enter work should develop in the future. The data will not be used for commercial or marketing purposes and it will not be used to take make decisions about you as an individual.

 

7. Who has access to the personal data collected through the survey?

Wavehill will have a copy of the personal data to allow it to carry out the survey and to prepare the final dataset. They will delete personal data within three months of the end of the project.

Welsh Government will not have access to personal data collected through the survey. The dataset the Welsh Government receives from Wavehill will be anonymised – information that could be used to identify individuals will be removed.

 

Where the Welsh Government undertakes further analysis or follow-up research in support of the purposes outlined in section 5, this work may be commissioned to be carried out by an accredited third party (e.g. a research organisation or a consultancy company). Any such work will only be undertaken under contract. Welsh Government’s standard terms and conditions for such contracts set out strict requirements for the processing and safekeeping of data. Any analysis of this kind would be undertaken with an anonymised version of the data.​