Datganiad Preifatrwydd ar gyfer TRAC Gwynedd​

 

Sut rydyn ni'n dal ac yn prosesu'ch gwybodaeth

Mae Wavehill yn cynnal gwerthusiad ar ran Cyngor Gwynedd.

Bydd y wybodaeth a gesglir yn cael ei defnyddio i helpu Cyngor Gwynedd i gynnal asesiad o’r dull a ddefnyddir drwy TRAC i nodi’r rhai sydd fwyaf mewn perygl o ddod yn NEET (nid mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant).  a’r rhaglenni cymorth cysylltiedig i leihau’r risg honno. Mae cymryd rhan yn y gwerthusiad yn wirfoddol. Gallwch benderfynu peidio â chymryd rhan cyn neu yn ystod y cyfweliad a gallwch ddewis peidio ag ateb rhai cwestiynau os yw'n well gennych.

Mae unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o'r gwerthusiad yn cael ei chadw'n gyfrinachol. Ni fydd eich atebion yn cael eu cyhoeddi mewn ffordd a allai arwain at unrhyw un adnabod chi neu (os yw'n berthnasol) eich sefydliad. Dim ond at ddibenion ymchwil y defnyddir y wybodaeth. Bydd Wavehill yn cynhyrchu adroddiad yn seiliedig ar y data ond ni fydd yr adroddiad yn enwi unrhyw unigolion. 

 

Mae eich data personol yn cael ei ddileu o fewn 6 mis i'r gwaith ymchwil ddod i ben. Efallai y bydd eich atebion i unrhyw gyfweliadau wedi'u cysylltu'n ddienw â ffynonellau data eraill at ddibenion ymchwil anfasnachol yn unig, oni bai eich bod yn gofyn i'r cysylltiad hwn beidio â digwydd. Mae'r data dienw yn cael ei gadw'n ddiogel a dim ond at ddibenion ymchwil anfasnachol y caiff ei ddefnyddio. Nid ydym yn rhannu nac yn defnyddio'ch gwybodaeth at ddibenion masnachol neu farchnata. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch ag:

Oliver Allies 01545 571 711, oliver.allies@wavehill.com.  

O dan y ddeddfwriaeth newydd ar ddiogelu data, mae gennych yr hawl: 

  • I gael mynediad i'ch data personol a gedwir gan Gyngor Gwynedd

  • Ei gwneud yn ofynnol i Gyngor Gwynedd neu Wavehill i gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data hwnnw.

  • (Mewn rhai amgylchiadau) gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu.

  • (Mewn rhai amgylchiadau) gofyn i'ch data gael ei ‘ddileu’. 

 

Cysylltwch â Ellen Rowlands, ellenrowlands@gwynedd.llyw.cymru os ydych chi'n dymuno gwneud unrhyw un o'r pethau hyn. 

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut yr ymdriniwyd â'ch data, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef y rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data. Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, trwy'r wefan www.ico.gov.uk, neu ysgrifennu at: Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF. 

Gwybodaeth Bellach  

1. Beth yw'r Gwerthusiad o TRAC?

Bydd y wybodaeth a gesglir yn cael ei defnyddio i gynnal asesiad o’r dull a ddefnyddir drwy TRAC i nodi’r rhai sydd fwyaf mewn perygl o ddod yn NEET a’r rhaglenni cymorth cysylltiedig i leihau’r risg honno.

 

2. Pa fath o wybodaeth sy'n cael ei chasglu trwy'r ymchwil?

Mae’r cyfweliadau’n canolbwyntio ar ymwneud â’r rhaglen a pha mor effeithiol yw’r rhaglen yn eich barn chi o ran helpu i nodi’r rhai sydd fwyaf mewn perygl o ddod yn NEET a’r rhaglenni cymorth cysylltiedig i leihau’r risg honno Yn ogystal â gwneud nodiadau ysgrifenedig o’r cyfweliad, gyda’ch caniatâd byddwn yn recordio'r galwadau i helpu i sicrhau bod y wybodaeth a gasglwn yn gywir.

3. Beth yw data personol?  

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain i rhywun i adnabod unigolyn naill ai ar ei ben ei hun neu mewn cyfuniad â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. Eu henw, eu cyfeiriad, neu fanylion sy'n benodol i'r person hwnnw. 

Mae Wavehill yn defnyddio data personol a ddarperir i hwyluso'r cyfweliad hwn, er enghraifft, eich enw a'ch manylion cyswllt. 

4. Am ba hyd y cedwir data personol? 

​Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract ond bydd yn ei ddileu tua 6-mis ar ôl diwedd y contract. Dim ond Wavehill fydd yn defnyddio recordiadau a nodiadau ysgrifenedig o unrhyw gyfweliadau manwl ac ni fyddant yn cael eu rhannu â Chyngor Gwynedd.

5. Beth yw'r sylfaen gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu'r data a gesglir?  

​Mae'r gwerthusiad yn galluogi Cyngor Gwynedd i ddeall a yw'r rhaglen yn gweithio'n effeithiol. Felly fe'i defnyddir i gefnogi gweithgareddau o fewn tasg gyhoeddus y cyngor. Hynny yw, rôl a swyddogaethau craidd y cyngor. 

 

6. Beth yw pwrpas prosesu eich atebion? 

​Defnyddir y data at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Dadansoddir y data i alluogi'r cyngor i ddeall effaith ac effeithiolrwydd y gefnogaeth a ddarparwyd. Bydd hyn yn helpu i benderfynu a oes angen gwneud unrhyw newidiadau i'r gefnogaeth sydd ar gael a sut y dylai cefnogaeth i bobl ddatblygu yn y dyfodol. Ni fydd y data'n cael ei ddefnyddio at ddibenion masnachol neu farchnata ac ni chaiff ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn. 

7. Pwy sydd â mynediad at y data personol a gasglwyd trwy'r cyfweliadau manwl? 

Bydd gan Wavehill gopi o'r data personol i'w alluogi i gynnal y cyfweliadau. Byddant yn dileu data personol cyn pen chwe mis ar ôl diwedd y prosiect. 

​Ni fydd gan Gyngor Gwynedd fynediad at ddata personol a gasglwyd drwy'r arolwg nac unrhyw recordiadau o alwadau neu nodiadau ysgrifenedig o gyfweliadau manwl. Bydd recordiadau’n cael eu dileu ar ôl 12 mis a bydd nodiadau’n cael eu dileu o fewn chwe mis i ddiwedd y contract.

 

Privacy Notice for TRAC Gwynedd

How we hold and process your information

Wavehill are undertaking an evaluation on behalf of Gwynedd Council.      

The information gathered will be used to help Gwynedd Council to conduct an assessment of the approach used through TRAC to identify those most at risk of becoming NEET and the associated programmes of support to reduce that risk. Participation in the evaluation is voluntary. You can decide to not take part before or during the interview and can choose to not answer certain questions if you prefer.

 

Any personal information collected as part of the evaluation is kept confidential. Your answers to the survey will not be made public in a way that could lead to you or your organisation being identified. The information is only used for research purposes. Wavehill will produce a report based on the data but this will not identify any individuals.

 

Your personal data is deleted within 6-months of completion of the work.  Your answers to any interviews may be linked anonymously to other data sources for non-commercial research purposes only, unless you ask for this linkage to not take place. The anonymised data is held securely and is only ever used for non-commercial research purposes. We do not share or use your information for commercial or marketing purposes

 

If you have any questions, please contact Oliver Allies, 01545 571 711, oliver.allies@wavehill.com.

 

Under the new data protection legislation, you have the right:

  • To access your personal data held by Gwynedd Council

  • To require Gwynedd Council to correct any mistakes in that data.

  • To (in certain circumstances) object to or restrict processing.

  • For (in certain circumstances) your data to be ‘erased’.

 

Please contact Ellen Rowlands, ellenrowlands@gwynedd.llyw.cymru if you wish to do any of these things.

 

If you have any concerns about how your data has been handled, you can lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office who is the independent regulator for data protection.  You can contact the Information Commissioner’s Office on 01625 545 745 or 0303 123 1113, via the website www.ico.gov.uk , or write to: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

Further information

  1. What is the Evaluation of TRAC?

The information gathered will be used to conduct an assessment of the approach used through TRAC to identify those most at risk of becoming NEET and the associated programmes of support to reduce that risk.

 

2. What type of information is collected through the Survey?

 

The interviews focus on involvement with the programme and how effective you think the programme is in helping to identify those most at risk of becoming NEET and the associated programmes of support to reduce that risk In addition to making written notes of the interview, with your permission we will record the calls to help ensure the information we collect is accurate.

3. What is personal data?

 

Personal data means any information that could lead to a person being identified either alone or in combination with other widely-available information, e.g. their name, their address, or details specific to that person.

Wavehill use personal data provided to facilitate this interview, for example, your name and contact details.

 

4. How long is personal data kept for?

 

Wavehill will hold personal data during the contract period but will delete it 6-months after the end of the contract. Recordings and written notes from any in-depth interviews will only be used by Wavehill and will not be shared with the Gwynedd Council

 

5. What is the legal basis for collecting and processing the data collected?

 

The evaluation enables Gwynedd Council to understand whether the programme is working effectively. It is therefore used to support activities within the council’s public task. That is, the core role and functions of the council.

 

6. What is the purpose of processing your answers?

 

The data is used for research and evaluation purposes only. The data will be analysed to enable the council to understand the impact and effectiveness of the support that has been provided. This will help decide whether any changes need to be made to the support available and how support for people should develop in the future. The data will not be used for commercial or marketing purposes and it will not be used to take make decisions about you as an individual.

 

7. Who has access to the personal data collected through the in-depth interviews?

 

Wavehill will have a copy of the personal data to allow it to carry out the interviews. They will delete personal data within six months of the end of the project.

Gwynedd Council will not have access to personal data collected through the survey or any recordings of calls or written notes from in-depth interviews. Recordings will be deleted after 12 months and notes will be deleted within six months of the end of the contract.