Rhaglen Hyfforddeiaeth - Holiadur Dysgwyr

Dyma sut rydym yn cadw ac yn prosesu gwybodaeth amdanoch

​Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill, mewn partneriaeth efo’r Sefydliad Dysgu a Gwaith (L&W) i werthuso rhaglen Hyfforddeiaeth Llywodraeth Cymru a’i cyllidwyd gan y ESF am y cyfnod Ionawr 2015 i Fawrth 2019. 

Rhoddwyd eich manylion cyswllt i Wavehill a’r Sefydliad Dysgu a Gwaith (L&W) gan Lywodraeth Cymru.  Deallwn eich bod wedi cymryd rhan yn y rhaglen Hyfforddeiaeth a hoffem gael eich adborth ar eich profiad ohoni. Bydd hyn yn helpu Llywodraeth Cymru i ddeall effeithiolrwydd y rhaglen wrth helpu pobl ifanc mewn i ddysgu a chyflogaeth bellach, gan gynnwys pa effaith y mae'r rhaglen wedi'i chael arnoch chi.

​Bydd y data a ddarperir gennych yn cael ei ddefnyddio at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig.Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o'r gwerthusiad yn cael ei chadw’n gyfrinachol. Ni fyddwn yn defnyddio enwau unrhyw unigolion yn yr adroddiad, er achos natur yr ymchwil, efallai y gellir adnabod sefydliadau. Gellir defnyddio dyfyniadau o'r drafodaeth yn yr adroddiad ond ni chaiff y rhain eu priodoli i gyfranogwyr yn ôl enw.

 

Bydd Wavehill yn dileu’r wybodaeth rydych chi’n ei darparu, a’r holl ddata personol sy’n ymwneud a’r ymchwil hon, o fewn 6 mis i derfyn y gwerthusiad. Bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal fersiwn ddienw o'r set ddata (set ddata gyda phethau fel enwau a manylion cyswllt unigolion wedi ei gymryd allan) am bum mlynedd ar ôl diwedd y gwerthusiad. Gall Llywodraeth Cymru gynnal dadansoddiad pellach o'r set ddata hon neu ofyn i sefydliadau ymchwil eraill gynnal dadansoddiad ar ei ran.

Os hoffech wybodaeth bellach am yr astudiaeth, cysylltwch ag Endaf Griffiths ar endaf.griffiths@wavehill.com neu Louise Petrie ar louise.petrie@wavehill.com neu ar 01545 571711. Y person cyswllt am Lywodraeth Cymru ar gyfer yr ymchwil hon yw Hannah Davies ar hannah.davies018@gov.wales.

​Gallwch hefyd gysylltu â'r swyddog diogelu data ar gyfer Llywodraeth Cymru trwy DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

​ Dan y ddeddfwriaeth diogelu data newydd, mae gennych yr hawl:

 

 • I gael mynediad at eich data personol a gedwir gan Lywodraeth Cymru

 • I’w gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru i gywiro unrhyw gamgymeriadau sydd yn y data

 •  I wrthwynebu (mewn rhai amgylchiadau) neu gyfyngu ar brosesi

 • I’ch data gael ei ‘dileu’ (mewn rhai amgylchiadau)

 

Cysylltwch ag Hannah Davies  os ydych yn dymuno gwneud unrhyw un o’r pethau hyn mewn perthynas â’r prosiect hwn. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut mae eich data wedi cael ei drin, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, neu drwy’r wefan www.ico.gov.uk, neu ysgrifennwch at Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

 

Gwybodaeth Bellach

 

1. Pam mae’r Gwaith ymchwil hwn yn digwydd?

 

Nod y gwerthusiad yw deall a yw'r Rhaglen Hyfforddeiaeth yn gweithio'n effeithiol wrth gyflwyno Hyfforddeiaethau ar draws Gorllewin Cymru a'r Cymoedd a Dwyrain Cymru. Fel rhan o'r gwerthusiad hwn, hoffem siarad ag unigolion a oedd wedi cymryd rhan yn y rhaglen yma.

2.      Pa fath o wybodaeth a gesglir drwy gyfrwng yr arolwg?

Mae'r arolwg yn canolbwyntio ar eich barn ar y rhaglen, gan gynnwys yr ymgysylltiad cychwynnol a'r canlyniadau.

 

​3.      Beth yw data personnol?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod person, nail ai ar ei phen ei hun neu ar y cyd a gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. enw person, ei gyfeiriad, neu fanylion sy’n benodol am y person hwnnw. Mae Wavehill yn defnyddio data personol a ddarperir gan Lywodraeth Cymru i hwyluso'r arolwg hwn, er enghraifft, eich enw chi.

 

4.      Am ba hyd y cedwir data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y cytundeb, ond bydd yn ei ddileu 6 mis ar ôl i’r cytundeb ddod i ben.

 

Bydd Wavehill yn rhoi fersiwn ddienw o'r set ddata i Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn golygu na fydd y set ddata yn cynnwys gwybodaeth fydd yn galluogi rhywun i adnabod chi. Yn benodol, bydd eich enw a'ch manylion cyswllt yn cael eu dileu o'r set ddata hon. Bydd Llywodraeth Cymru yn cadw'r set ddata hon am bum mlynedd yn dilyn diwedd y prosiect.

 

5. Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu data a gasglwyd yn yr arolwg?

Mae'r gwerthusiad yn galluogi Llywodraeth Cymru i ddeall a yw Rhaglen Hyfforddeiaeth yn gweithio'n effeithiol. Fe'i defnyddir felly i gefnogi gweithgareddau o fewn tasg gyhoeddus Llywodraeth Cymru. Hynny yw, rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru. Er enghraifft, gellid defnyddio'r wybodaeth a gesglir i: 

 • Penderfynu a oes angen gwneud newidiadau i'r rhaglen Hyfforddeiaeth

 • I benderfynu a ddylai cynlluniau fel y Rhaglen Hyfforddeiaeth barhau yn y dyfodol

 • Deall y ffyrdd gorau o helpu pobl ifanc i oresgyn rhwystrau i ennill gwaith a chynyddu hyder a chymhelliant.

 

Mae'r gwerthusiad yn cael ei ymgymryd gan Wavehill ar ran Llywodraeth Cymru. Mae eich cyfranogiad unigol yn yr ymchwil yn wirfoddol.

 

6.      Beth yw pwrpas prosesu eich atebion i’r arolwg?

Defnyddir y data at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Bydd y data yn cael ei ddadansoddi i alluogi Llywodraeth Cymru i ddeall effaith ac effeithiolrwydd y Rhaglen Hyfforddeiaeth. Bydd hyn yn helpu Llywodraeth Cymru i benderfynu a oes angen gwneud unrhyw newidiadau i'r Rhaglen Hyfforddeiaeth a sut i gefnogi pobl ifanc i mewn i swyddi yn y dyfodol.  Ni chaiff y data ei ddefnyddio at ddibenion masnachol neu farchnata ac ni chaiff ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn.

 

7.      ​ Pwy sydd â mynediad at y data personol drwy’r arolwg?

Bydd gan Wavehill gopi o'r data personol i'w alluogi i gynnal yr arolwg ac i baratoi'r set ddata derfynol. Byddant yn dileu data personol o fewn chwe mis i ddiwedd y prosiect.

 

Ni fydd gan Lywodraeth Cymru fynediad at ddata personol a gesglir trwy'r arolwg. Bydd y set ddata y mae Llywodraeth Cymru yn ei dderbyn gan Wavehill yn ddienw - bydd gwybodaeth y gellid ei ddefnyddio i adnabod unigolion yn cael ei ddileu.

 

Pan fo Llywodraeth Cymru yn ymgymryd â dadansoddiad pellach neu ymchwil ddilynol i gefnogi'r dibenion a amlinellwyd yn adran 5, efallai y bydd y gwaith hwn yn cael ei gomisiynu i gael ei gyflawni gan drydydd parti cydnabyddedig (ee sefydliad ymchwil neu gwmni ymgynghori). Dim ond o dan gontract y bydd unrhyw waith o'r fath yn cael ei wneud. Mae telerau ac amodau safonol Llywodraeth Cymru ar gyfer contractau o'r fath yn nodi gofynion llym ar gyfer prosesu a chadw data yn ddiogel. Byddai unrhyw ddadansoddiad o'r math hwn yn cael ei wneud gyda fersiwn dienw o'r data.

 

Traineeship Programme – Learners Survey

​How we hold and process your information

​The Welsh Government has commissioned Wavehill, in partnership with Learning and Work Institute (L&W), to evaluate the ESF funded Welsh Government Traineeship programme for the period of January 2015 to March 2019.

Your contact details were provided to Wavehill and L&W by Welsh Government. We understand that you have participated in the Traineeship programme and we would like to get your feedback on your experience of it. This will help Welsh Government to understand the effectiveness of the programme in helping young people into further learning and employment, including what impact the programme has had on you.

​The data you provide will only be used for research and evaluation purposes.

​Any personal information collected as part of the evaluation is kept confidential. We will not use the names of any individuals in the reporting, although given the nature of the research, organisations may be identifiable. Quotes from the discussion may be used in the report but these will not be attributed to participants by name.

​Wavehill will delete the information you provide and all personal data relating to this research within six months of the end of the evaluation. Welsh Government will hold an anonymised version of the dataset (a dataset with things like the names and contact details of individuals taken out) for five years after the end of the evaluation. The Welsh Government may conduct further analysis of this dataset or ask other research organisations to conduct analysis on its behalf.

If you would like further information on the study, please contact Louise Petrie at louise.petrie@wavehill.com or on 01545 571711. The Welsh Government contact for this research is Hannah Davies on hannah.davies018@gov.wales.

You can also contact the data protection officer for the Welsh Government at DataProtectionOfficer@gov.wales.

Under the new data protection legislation, you have the right:

 • ​To access your personal data held by the Welsh Government

 • To require Welsh Government to correct any mistakes in that data

 • To (in certain circumstances) object to or restrict processing

 • For (in certain circumstances) your data to be ‘erased’

 

Please contact Hannah Davies if you wish to do any of these things in relation to this project. If you have any concerns about how your data has been handled, you can lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office who is Welsh Government’s independent regulator for data protection. You can contact the Information Commissioner’s Office on 01625 545 745 or 0303 123 1113, via the website www.ico.gov.uk , or write to: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

Further information

​1. Why is this research happening?

 

​The aim of the evaluation is to understand whether the Traineeship Programme is working effectively in delivering Traineeships across West Wales and the Valleys and East Wales. As part of this evaluation we wish to speak to participants of the programme.

 

2. What type of information is collected through the survey?​

The survey focuses on your opinion on the programme, including the initial engagement and its outcomes.  

 

​3. What is personal data?

Personal data means any information that could lead to a person being identified either alone or in combination with other widely-available information, e.g. their name, their address, or details specific to that person. Wavehill uses personal data provided by the Welsh Government to facilitate this survey, for example, your name.

 

4. How long will personal data be kept for?

Wavehill will hold personal data during the contract period but will delete it six months after the end of the contract.

Wavehill will provide Welsh Government with an anonymised version of the dataset. This means the dataset will not include information that could identify you. In particular, your name and contact details will be deleted from this dataset. Welsh Government will hold this dataset for five years following the end of the project.

 

5. What is the legal basis for collecting and processing the data collected through the survey?

​The Traineeship evaluation enables the Welsh Government to understand whether the Traineeship Programme is working effectively. It is therefore used to support activities within the Welsh Government’s public task. That is, the core role and functions of the Welsh Government. For example, the information collected might be used:

 • ​To decide whether changes need to be made to Traineeship Programme

 • To decide whether schemes like the Traineeship Programme should continue in the future

 • To understand the best ways to help young people overcome barriers to employment and to increase confidence and motivation

 

The evaluation is being carried out by Wavehill, in partnership with L&W, on behalf of the Welsh Government. Your individual participation in the research is voluntary.

 

6. What is the purpose of processing your answers to the survey?

The data is used for research and evaluation purposes only. The data will be analysed to enable Welsh Government to understand the impact and effectiveness of the Traineeship Programme. This will help the Welsh Government decide whether any changes need to be made to Traineeship Programme and how to support young people into employment in the future. The data will not be used for commercial or marketing purposes and it will not be used to take make decisions about you as an individual.

 

7. Who has access to the personal data collected through the survey?

​Wavehill will have a copy of the personal data to allow it to carry out the survey and to prepare the final dataset. They will delete personal data within six months of the end of the project.

​Welsh Government will not have access to personal data collected through the survey. The dataset the Welsh Government receives from Wavehill will be anonymised – information that could be used to identify individuals will be removed.

​Where the Welsh Government undertakes further analysis or follow up research in support of the purposes outlined in section 5, this work may be commissioned to be carried out by an accredited third party (e.g. a research organisation or a consultancy company). Any such work will only be undertaken under contract. Welsh Government’s standard terms and conditions for such contracts set out strict requirements for the processing and safekeeping of data. Any analysis of this kind would be undertaken with an anonymised version of the data.

MRS Company Partner

© Wavehill Ltd.

Registered Office: 21 Alban Square, Aberaeron, Ceredigion. SA46 0DB