Tyfu Cymru Datganiad Preifatrwydd Data

​ 

Sut rydyn ni'n dal ac yn prosesu'ch gwybodaeth

Penodwyd Wavehill gan Lantra i gynnal gwerthusiad blynyddol o'u prosiect Tyfu Cymru. Bydd adroddiad gwerthuso blynyddol yn cael ei gynhyrchu ar ddiwedd pob blwyddyn o'r rhaglen (2019-23) gyda'r adroddiadau cyntaf yn canolbwyntio mwy ar broses er mwyn helpu i lywio'r broses o gyflawni'r prosiect yn barhaus, ac adroddiadau olaf yn canolbwyntio mwy ar effaith y rhaglen a gwerthusiad economaidd er mwyn canfod y gwahaniaeth y mae'r prosiect wedi ei wneud. 

 

Hoffem siarad â buddiolwyr y rhaglen a rhanddeiliaid eraill i gael eich barn ar reolaeth a darpariaeth y rhaglen, yn ogystal ag unrhyw ganlyniadau a allai fod wedi codi o'r gefnogaeth a dderbyniwyd neu unrhyw effaith mae'r gefnogaeth wedi cael ar y sector. Mae Lantra wedi darparu eich enw a'ch manylion cyswllt i ni er mwyn casglu eich adborth.

  

Dim ond at ddibenion y gwerthusiad hwn y defnyddiwyd y data rydych chi'n darparu. Mae unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o'r gwerthusiad yn cael ei chadw'n gyfrinachol. Ni fydd eich atebion i'r cyfweliad yn cael eu cyhoeddi mewn ffordd a allai arwain at eich adnabod. Bydd Wavehill yn cynhyrchu adroddiad yn seiliedig ar y wybodaeth ond ni fydd hyn yn nodi unrhyw unigolion heb eich cydsyniad yn ymlaen llaw.

  

Mae'n bwysig nodi hefyd nad yw'r tîm sy'n cynnal y gwerthusiad yn gweithio i Lantra nac unrhyw un o'r sefydliadau sy'n ymwneud â chyflawni neu ariannu Prosiect Tyfu Cymru. Gwerthusiad annibynnol yw hwn.

 

Bydd Wavehill yn dileu'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu a'r holl ddata personol sy'n ymwneud â'r ymchwil hon mewn chwe mis ar ôl diwedd y gwerthusiad.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r gwerthusiad, mae croeso i chi gysylltu â naill ai Ioan Teifi, sy'n arwain y gwerthusiad (ioan.teifi@wavehill.com) neu Sarah Gould (Sarah.Gould@lantra.co.uk)

  

O dan ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych yr hawl i: 

 • Gael mynediad i'ch data personol a gedwir gan Lantra.

 • Ei gwneud yn ofynnol i Lantra gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data.

 • Mewn rhai amgylchiadau) Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu.

 • (Mewn rhai amgylchiadau) cael eich data eu ‘ddileu’.

Cysylltwch â Sarah Gould os ydych chi'n dymuno gwneud unrhyw un o'r pethau hyn mewn perthynas â'r prosiect hwn. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut mae eich data wedi cael ei drin, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, neu drwy’r wefan www.ico.gov.uk  neu ysgrifennwch i: Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

Gwybodaeth Pellach

 

1. Pam mae'r ymchwil hwn yn digwydd?

Mae Wavehill wedi cael eu comisiynu i gynnal gwerthusiad o Dyfu Cymru yn gweithio ochr yn ochr â chyflwyno'r rhaglen er mwyn bwydo i mewn i'w datblygiad. Bydd adroddiad gwerthuso blynyddol yn cael ei gynhyrchu ar ddiwedd pob blwyddyn o'r rhaglen (2019-23) gyda'r adroddiadau cyntaf yn canolbwyntio mwy ar broses y rhaglen er mwyn helpu i lywio'r broses o gyflawni'r prosiect yn barhaus. Bydd yr adroddiadau olaf yn canolbwyntio mwy ar effaith y rhaglen a gwerthusiad economaidd er mwyn canfod y gwahaniaeth y mae'r prosiect hwn wedi'i chael. Bydd yr adroddiadau olaf hyn hefyd yn ystyried opsiynau ar gyfer parhau â'r prosiect ar ôl y cyfnod cyllido presennol.  

2. Pa fath o wybodaeth sy'n cael ei chasglu trwy'r arolwg?

Mae'r cyfweliad yn canolbwyntio ar gipio gwybodaeth gefndirol am eich busnes, y rhesymau yr oeddech eisiau dderbyn cefnogaeth o Dyfu Cymru, eich profiad o'r gefnogaeth ac unrhyw ganlyniadau.

3.   Beth yw data personnol?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod person, nail ai ar ei phen ei hun neu ar y cyd a gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. enw person, ei gyfeiriad, neu fanylion sy’n benodol am y person hwnnw.

  

4.  Am ba hyd y cedwir data personol?

 

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract a bydd y data yn cael ei ddileu chwe mis ar ôl diwedd y contract.

  

5.  Beth yw'r sylfaen gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu'r data a gasglwyd trwy'r arolwg?

Mae'r gwerthusiad o brosiect Tyfu Cymru yn galluogi Lantra i ddeall a yw'r rhaglen yn gweithio'n effeithiol. Felly fe'i defnyddir i gefnogi gweithgareddau'r rhaglen. Er enghraifft, gellir defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd i:

 • Penderfynu a oes angen gwneud newidiadau i'r Rhaglen

 • Penderfynu a ddylai rhaglenni fel Tyfu Cymru barhau yn y dyfodol

 • Deall y dulliau gorau ar gyfer darparu cefnogaeth i fusnesau ac unigolion yn y sector garddwriaeth.

Mae'r gwerthusiad yn cael ei gynnal gan Wavehill ar ran Lantra. Mae eich cyfranogiad unigol yn yr ymchwil yn wirfoddol.

​ 

6.  Beth yw pwrpas prosesu'ch atebion i'r arolwg?

Defnyddir y data at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Dadansoddir y data i alluogi Lantra i ddeall effaith ac effeithiolrwydd prosiect Tyfu Cymru. Bydd hyn yn helpu'r Lantra i benderfynu a oes angen gwneud unrhyw newidiadau ac i sefydlu a ddylai'r rhaglen hon barhau yn y dyfodol. Ni fydd y data'n cael ei ddefnyddio at ddibenion masnachol neu farchnata ac ni chaiff ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn.
  

7.  Pwy sydd â mynediad at y data personol a gasglwyd trwy'r arolwg?

Bydd gan Wavehill gopi o'r data personol i'w alluogi i gynnal yr arolwg.

Bydd Wavehill yn gwneud cofnod ysgrifenedig o'r drafodaeth yn ystod y cyfweliad. Dadansoddir y nodiadau hyn gan ymchwilwyr yn Wavehill i gynhyrchu adroddiad ar gyfer Lantra. Ni fydd yr adroddiad hwn yn nodi unrhyw unigolion sy'n cymryd rhan yn yr ymchwil heb gydsyniad ymlaen llaw ac ni fydd nodiadau'r cyfweliadau yn cael eu rhannu â Lantra nac unrhyw un arall y tu allan i Wavehill. Bydd Wavehill yn dileu'r holl ddata personol mewn chwe mis ar ôl diwedd y prosiect.

 

Tyfu Cymru Privacy Notice

​ 

How we hold and process your information 

 

Wavehill have been appointed by Lantra to undertake an annual evaluation of their Tyfu Cymru project.  An annual evaluation report will be produced at the end of each year of programme delivery (2019-23) with the first reports focussing more on process in order to help inform the ongoing delivery of the project, and latter reports focussing more on impact and economic evaluation in order to ascertain the difference this project is making. 

  

We would like to speak to beneficiaries of the programme and other stakeholders to capture views about how it was managed and delivered, as well as any outcomes that may have arisen from the support received / outcomes for the sector. Lantra have provided us with your name and contact details in order to capture that feedback. 

  

The data you provide will only be used for the purposes of this evaluation.  Any personal information collected as part of the evaluation is kept confidential.  Your answers to the interview will not be made public in a way that could lead to you being identified.  Wavehill will produce a report based on the information but this will not identify any individuals without prior consent. 

  

It is also important to note that the team undertaking the evaluation do not work for Lantra or any of the organisations that are involved in the delivery or funding of the Tyfu Cymru Project.  This is an independent evaluation. 

  

Wavehill will delete the information you provide and all personal data relating to this research within six months of the end of the evaluation. 

  

If you have any queries regarding the evaluation, please feel free to contact either Ioan Teifi, who is leading the evaluation (ioan.teifi@wavehill.com) or Sarah Gould (Sarah.Gould@lantra.co.uk)  

  

Under the new data protection legislation, you have the right: 

 

 • To access your personal data held by Lantra. 

 • To require Lantra to correct any mistakes in that data. 

 • To (in certain circumstances) object to or restrict processing. 

 • For (in certain circumstances) your data to be ‘erased’. 

  

Please contact Sarah Gould if you wish to do any of these things in relation to this project. If you have any concerns about how your data has been handled, you can lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office who is Welsh Government’s independent regulator for data protection.  You can contact the Information Commissioner’s Office on 01625 545 745 or 0303 123 1113, via the website www.ico.gov.uk  or write to: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. 

Further information 

 

1. Why is this research happening? 
  

Wavehill have been commissioned to undertake an evaluation of Tyfu Cymru working alongside the delivery of the programme in order to feed into its development. An annual evaluation report will be produced at the end of each year of programme delivery (2019-23) with the first reports focussing more on process in order to help inform the ongoing delivery of the project, and latter reports focussing more on impact and economic evaluation in order to ascertain the difference this project is making. These latter reports will also consider options for continuing the project beyond the current funding period. 

 

2.  What type of information is collected through the survey? 
​ 

The interview focuses on capturing background information about your business, reasons you wanted to receive support from Tyfu Cymru, your experience of the support received and any outcomes received. 

  

3.  What is personal data? 
  

Personal data means any information that could lead to a person being identified either alone or in combination with other widely available information, e.g. their name, their address, or details specific to that person. 

  

4.  How long will personal data be kept for? 
  

Wavehill will hold personal data during the contract period but will delete it six months after the end of the contract. 

  

5.  What is the legal basis for collecting and processing the data collected through the survey? 

​ 

The evaluation of the Tyfu Cymru project enables Lantra to understand whether the programme is working effectively.  It is therefore used to support activities within the programme.  For example, the information collected might be used: 

 

 • To decide whether changes need to be made to Programme 

 • To decide whether programmes like Tyfu Cymru should continue in the future 

 • To understand the best methods for delivering support to businesses and individuals in the horticulture sector 

 
The evaluation is being carried out by Wavehill on behalf of Lantra. Your individual participation in the research is voluntary. 

6.  What is the purpose of processing your answers to the survey? 
  

The data is used for research and evaluation purposes only.  The data will be analysed to enable Lantra to understand the impact and effectiveness of the Tyfu Cymru project.  This will help the Lantra decide whether any changes need to be made and to establish if this programme should continue in the future.  The data will not be used for commercial or marketing purposes and it will not be used to take make decisions about you as an individual. 
 
7.  Who has access to the personal data collected through the survey? 

  

Wavehill will have a copy of the personal data to allow it to carry out the survey. 

  

Wavehill will make a written record of the discussion during the interview.  These notes will be analysed by researchers at Wavehill to produce a report for Lantra. This report will not identify any individuals participating in the research without prior consent and the notes of the interviews will not be shared with Lantra or anyone else outside of Wavehill.  Wavehill will delete all personal data within six months of the end of the project.