Arolwg Deall Cymhellion Ffermwyr

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu IHS Markit a Wavehill i gynnal astudiaeth o gymhellion ffermwyr. Nod yr ymchwil yw dod i ddeall sut bydd ffermwyr yn ymateb i’r amryfal heriau sy’n wynebu’r diwydiant amaeth, gan gynnwys gadael yr UE. Bydd yr ymchwil yn ein helpu i ddeall beth yw cymhellion ffermwyr, sut maen nhw’n gwneud penderfyniadau, a pha gamau maen nhw’n debygol o’u cymryd yn wyneb ansicrwydd. Bydd y wybodaeth hon yn helpu Llywodraeth Cymru i ddatblygu polisïau ar gyfer y dyfodol a rhaglenni er mwyn cefnogi’r sector.

Bydd Wavehill yn casglu gwybodaeth drwy arolwg fel rhan o’r ymchwil hwn. Bydd Wavehill yn ymgysylltu â ffermwyr ledled Cymru drwy e-bost a dros y ffôn.

Llywodraeth Cymru yw’r rheolydd data ar gyfer yr ymchwil hwn. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarperir drwy’r arolwg, a bydd yn gwneud y data amrwd yn ddienw, cyn ei rannu gyda Llywodraeth Cymru.

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei gynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru, ac o bosib hefyd mewn cyhoeddiadau eraill gan IHS Markit, Wavehill a Llywodraeth Cymru.

Mae cymryd rhan yn yr ymchwil hwn yn hollol wirfoddol. Fodd bynnag mae eich barn a’ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu llywio polisïau Llywodraeth Cymru.

Y person cyswllt yn Wavehill ar gyfer yr ymchwil hwn yw Llorenc O’Prey

Cyfeiriad e-bost: Llorenc.oprey@wavehill.com

Rhif ffôn: 0117 9902818

 

 

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

Pa ddata personol ydyn ni’n eu cadw ac o le ydym yn cael gafael ar y wybodaeth hon?

Diffinnir data personol o dan Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) fel unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud ag unigolyn adnabyddadwy y gellir ei adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol drwy gyfeirio at ddynodwr.

Cawsom afael ar eich gwybodaeth o ddwy ffynhonnell, gan gynnwys bas data Cyswllt Ffermio a bas data Arolwg Mehefin. Rydym wedi cysylltu â chi gan ein bod ni wedi eich adnabod fel rhywun sydd o bosib yn rhedeg fferm Fechan neu Fechan Iawn. Mae eich manylion cyswllt yn cael eu cadw gan Lywodraeth Cymru a chafodd y rhain eu pasio ymlaen i Wavehill er mwyn cynnal arolwg ar ran Llywodraeth Cymru. Gellir defnyddio data Cyswllt Ffermio ac Arolwg Mehefin at ddibenion ymchwil sy'n llywio datblygiad polisi a rhaglennu yn y dyfodol fel y nodir yn eu datganiadau preifatrwydd.

Mae cymryd rhan yn wirfoddol. Os nad ydych yn dymuno cymryd rhan na derbyn negeseuon atgoffa, atebwch yr e-bost gwahoddiad a bydd eich manylion yn cael eu dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio’r cyfeiriad e-bost a’r rhif ffôn at ddibenion yr ymchwil hwn yn unig. Os byddai’n well gennych gwblhau’r arolwg dros y ffôn, ymatebwch i’r e-bost a bydd Wavehill yn cysylltu â chi i drefnu amser cyfleus i’ch ffonio chi. Os nad yw Wavehill wedi clywed gennych o fewn wythnos i ddyddiad yr e-bost gwreiddiol, efallai y bydd Wavehill yn eich ffonio er mwyn gofyn a hoffech chi gwblhau’r arolwg dros y ffôn.

Fel rhan o’r arolwg ni fyddwn yn casglu unrhyw wybodaeth bellach a fydd yn eich adnabod chi.

Os ydych yn dewis darparu data personol ychwanegol fel rhan o’r ymchwil, byddwn yn ceisio peidio â’ch adnabod chi o’r, na’ch cysylltu chi â’r, atebion yr ydych chi’n eu darparu. Os ydych chi’n gwneud ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol wrth ofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen i’r swyddog perthnasol yn unig, ac yna ei ddileu o’r data ymchwil.

Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio eich data?

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, ymarfer ein hawdurdod swyddogol i gynnal cyfrifoldeb a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru.  

Mae cymryd rhan yn hollol wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hon yn bwysig i Lywodraeth Cymru er mwyn casglu gwybodaeth a thystiolaeth fel sail gweithredu am ei allu i ddarparu blaenoriaethau’r llywodraeth. Er enghraifft, efallai y defnyddir y wybodaeth a gesglir yn yr ymchwil hwn i lywio dyluniad cyfathrebu effeithiol wedi’i dargedu ar gyfer cynlluniau yn y dyfodol.

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

Cedwir y wybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill ar weinydd diogel ar bob adeg. Dim ond nifer cyfyngedig o ymchwilwyr sy’n gweithio ar y prosiect sy’n medru cael mynediad at y data. Bydd Wavehill yn defnyddio’r data hwn at ddibenion ymchwil yn unig. Mae Wavehill wedi ei ardystio gan Cyber Essentials.

Wrth gynnal arolygon, mae Wavehill yn defnyddio rhaglen feddalwedd cynnal arolygon o’r enw Qualtrics. Rydym wedi sicrhau bod Qualtrics yn cwrdd â gofynion GDPR a’n disgwyliadau ni o ran diogelwch unrhyw ddata a gesglir drwy’r feddalwedd. Prosesir yr holl ddata o fewn yr AEE.

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ddelio gydag unrhyw sefyllfa lle amheuir bod diogelwch data wedi ei danseilio. Os amheuir bod diogelwch data wedi ei danseilio, bydd Wavehill yn rhoi gwybod i Lywodraeth Cymru, a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr perthnasol lle bod gofyn cyfreithiol i ni wneud hynny.

Bydd yr holl ddata a gesglir drwy’r ymchwil hwn yn cael ei adrodd mewn fformat dienw. Ni fydd hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth adnabyddadwy mewn atebion penagored yn cael ei dileu. Bydd IHS Markit a Wavehill yn defnyddio’r wybodaeth a gesglir i gynhyrchu adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth a allai gael ei defnyddio i adnabod cyfranogwyr unigol.

Am ba hyd fyddwn ni’n cadw eich data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol dros gyfnod y cytundeb, a bydd unrhyw ddata personol nad sydd wedi ei ddileu yn ystod y broses o gasglu data yn cael ei ddileu gan Wavehill dri mis wedi diwedd y cytundeb. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt os yw’r rhain wedi cael eu darparu i Wavehill. Bydd Wavehill yn darparu fersiwn dienw o’r data i Lywodraeth Cymru - ni fydd hyn yn cynnwys gwybodaeth a allai gael ei defnyddio i’ch adnabod chi.

 

Hawliau unigolion

O dan GDPR, mae gennych chi’r hawliau canlynol mewn cysylltiad â’r wybodaeth bersonol yr ydych yn ei darparu fel rhan o’r ymchwil. Mae gennych yr hawl:

  • I gael mynediad at gopi o’ch data chi;

  • I fynnu ein bod ni’n cywiro camgymeriadau yn y data hwnnw;

  • I (o dan rhai amgylchiadau) wrthwynebu i neu gyfyngu ar y prosesu;

  • I fynnu (o dan rhai amgylchiadau) bod eich data yn cael ei ‘ddileu’; ac

  • I gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data.

Manylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk

Gwybodaeth Bellach

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach am sut caiff y data a ddarperir fel rhan o’r astudiaeth hon ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru, neu os hoffech chi arfer eich hawliau gan ddefnyddio’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, cysylltwch â:

Enw: Joanne Amesbury

Cyfeiriad e-bost: EnvironmentalEvidence@gov.wales

 

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn: Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ
E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

Understanding Farmer Motivations Survey

 

The Welsh Government has commissioned IHS Markit and Wavehill to undertake a study of farmer’s motivations. The aim of this research is to understand how farmers will react to the range of challenges the agricultural industry faces, including our exit from the EU. The research will help us to understand what motivates farmers, how they make decisions, and their likely actions in the face of uncertainty. This information will help the Welsh Government to develop future policy and programming in support of the sector.

As part of this research Wavehill will be gathering information through a survey. Wavehill will be engaging farmers across Wales via email and on the phone.

The Welsh Government is the data controller for the research. However, Wavehill will delete any personal data provided through the survey and anonymise the raw data, before it is shared with the Welsh Government.

The information collected during the project will be included in a report published on the Welsh Government website and possibly in other publications by IHS Markit, Wavehill and the Welsh Government.

Your Participation in this research is completely voluntary. However your views and experiences are important in order to help inform Welsh Government policies.

The contact for this research at Wavehill is Llorenc O’Prey

E-mail address: Llorenc.oprey@wavehill.com

Telephone number: 0117 9902818

 

 

PRIVACY NOTICE

What personal data do we hold and where do we get this information?

Personal data is defined under the General Data Protection Regulation (GDPR) as ‘any information relating to an identifiable person who can be directly or indirectly identified by reference to an identifier’.

We obtained your information from two sources of information, the Farming Connect database and the June Survey database. You have been contacted as we identified you as potentially operating a Small or Very Small farm. Your contact information is held by Welsh Government and this has been passed to Wavehill to conduct a survey on behalf of the Welsh Government. Both Farming Connect and June Survey data can be used for the purposes of research that informs the development of future policy and programming as set out in their respective privacy notices.

    

Your participation is voluntary and if you do not wish to take part then please reply to the invitation email and your details will be removed. Wavehill will only use email address and telephone number for the purposes of this research. If you would prefer to complete the survey over the telephone please reply to invitation email and Wavehill will be in contact to arrange a convenient time for them to call you. If Wavehill have not heard from you within a week of the date of the initial email then they will call you to ask whether you wish to complete the survey over the telephone.

Your survey responses will be connected to you contact details via the survey software used but the survey does not ask for any further information that will identify you.

If you choose to provide additional personal data as part of the research we will try not to identify you from, or link your identity to, the responses you provide. If you raise a query or complaint and provide personal data requesting a response, the researcher will forward the request only to the relevant official and subsequently delete it from the research data.

What is the lawful basis for using your data?

The lawful basis for processing information in this data collection exercise is our public task; that is, exercising our official authority to undertake the core role and functions of the Welsh Government.  

Participation is completely voluntary. Research studies such as this are important for the Welsh Government to collect information and actionable evidence about its ability to deliver government priorities. The information collected in this research, for example, might be used to inform the design of effective and targeted communication for future schemes.

How secure is your personal data?

Personal information provided to Wavehill is always stored on a secure server. The data can only be accessed by a limited number of researchers working on this project. Wavehill will only use this data for research purposes. Wavehill has cyber essentials certification.

When conducting surveys, Wavehill use a survey software programme called Qualtrics. We have ensured that Qualtrics is GDPR compliant and meets our expectations in terms of the security of any data collected via the software. All data is processed within the EEA.

Wavehill has procedures to deal with any suspected data security breaches. If a suspected breach occurs, Wavehill will report this to the Welsh Government who will notify you and any applicable regulator where we are legally required to do so.

All data gathered through this research will be reported in an anonymised format. It will not contain your contact details and any identifiable information in open-ended answers will be removed. IHS Markit and Wavehill will use the information gathered to produce a report that will be published on the Welsh Government website. This report will not include any information that could be used to identify individual participants.

How long do we keep your personal data?

Wavehill will hold personal data during the contract period, and any personal data not already removed during data collection will be deleted by Wavehill three months after the end of the contract. This includes your contact details. Wavehill will provide Welsh Government with an anonymised version of the data which will not include information that could identify you.

 

Individual rights

Under GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide as part of this research, you have the right:

  • To access  a copy of your own data;

  • For us to rectify inaccuracies in that data;

  • To object to or restrict processing (in certain circumstances);

  • For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and

  • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection.

 

The contact details for the Information Commissioner’s Office are: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Phone: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Website: www.ico.gov.uk

Further Information

If you have any further questions about how the data provided as part of this study will be used by the Welsh Government or wish to exercise your rights using the General Data Protection Regulation, please contact:

Name: Joanne Amesbury

E-mail address: EnvironmentalEvidence@gov.wales

 

The Welsh Government’s Data Protection Officer can be contacted at: Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ,
Email: DataProtectionOfficer@gov.wales.