Ymateb Cyllidwyr Cymru i Argyfwng Covid-19

Sut rydym yn dal ac yn prosesu eich gwybodaeth

Mewn ymateb i bandemig Covid-19, yn gynnar yn 2020 daeth cyllidwyr allweddol o’r trydydd sector yng Nghymru at ei gilydd mewn ffordd gydweithredol i gynnig amrywiaeth o gronfeydd i gefnogi'r sector. Y cronfeydd yw:

 

 • Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru - Cronfa Cydnerthedd y Trydydd Sector (Cam 1 a 2)

 • Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru – Cronfa Argyfwng Gwasanaethau Gwirfoddol

 • Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru – Cronfa Adfer Gwasanaethau Gwirfoddol

 • Sefydliad Cymunedol Cymru – Cronfa Cydnerthedd Coronafeirws Cymru

 • Sefydliad Cymunedol Cymru – Cronfa Ymateb ac Adfer Cymru

 • Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol – Cronfa Gwobrau i Bawb (Covid-19 Penodol)

 • Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol – Cronfa Pobl a Lleoedd (Covid-19 Penodol)

 • Sefydliad Moondance - Cronfa Ymateb Covid 19

 

Mae'r cyllidwyr allweddol – Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC), Sefydliad Cymunedol Cymru ( CFW), Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (NLCF) a Sefydliad Moondance (ITM) – wedi comisiynu Wavehill i werthuso effeithiolrwydd y dull cydweithredol hwn o ariannu. Defnyddir adborth i helpu i lywio'r sefydliadau ariannu mewn perthynas â dulliau ariannu cydweithredol posibl yng Nghymru yn y dyfodol.

 

Dim ond at ddibenion y gwerthusiad hwn y defnyddir y data a roddwch. Cedwir unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o'r gwerthusiad yn gyfrinachol. Ni fydd eich atebion  i'r cyfweliad yn cael eu cyhoeddi mewn ffordd a allai arwain i rhwun i adnabod chi. Bydd Wavehill yn cynhyrchu adroddiad yn seiliedig ar y wybodaeth ond ni fydd hyn yn nodi unrhyw unigolion.

 

Mae’n bwysig i nodi nad yw'r tîm sy'n cynnal y gwerthusiad yn gweithio i CGGC, yr arianwyr allweddol eraill nac unrhyw sefydliadau eraill sy'n ymwneud â chyflawni neu ariannu'r prosiect hwn. Werthusiad  annibynnol yw hyn.

 

Bydd Wavehill yn dileu'r wybodaeth a ddarparwch a'r holl ddata personol sy'n ymwneud â'r ymchwil hwn o fewn chwe mis i ddiwedd y gwerthusiad.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y gwerthusiad, mae croeso i chi gysylltu naill ai ag Eva Trier, sy'n arwain ygwerthusiad (eva.trier@wavehill.com) neu Alison Pritchard yn CGGC(apritchard@wcva.cymru).

 

Gallwch hefyd gysylltu â swyddog diogelu data Llywodraeth Cymru trwy e-bostio DataProtectionOfficer@gov.cymru

 

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data newydd, mae gennych yr hawl:

 • I gael mynediad at eich data personol a gedwir gan CGGC

 • Ei gwneud yn ofynnol i  CGGC gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data hwnnw.

 • I (mewn rhai amgylchiadau) wrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu.

 • I(mewn rhai amgylchiadau) ofyn i gael eich data eu ‘dileu’

 

Cysylltwch ag Alison Pritchard efo CGGC (apritchard@wcva.com) os hoffech wneud unrhyw un o'r pethau hyn mewn perthynas â'r prosiect hwn. Os oes gennych unrhyw bryderon am sut yr ymdriniwyd â'ch data, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sy'n rheoleiddiwr annibynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer diogelu data.  Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, trwy’r wefan www.ico.gov.uk  , neu ysgrifennu at: Y Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF.

 

Gwybodaeth Bellach

1. Pam mae'r ymchwil hwn yn digwydd?

Mae'r cyllidwyr allweddol – Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC), Sefydliad Cymunedol Cymru ( CFW), Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (NLCF) a Sefydliad Moondance (ITM) – wedi comisiynu Wavehill i werthuso effeithiolrwydd y dull cydweithredol hwn o ariannu. Defnyddir adborth i helpu i lywio'r sefydliadau ariannu mewn perthynas â dulliau ariannu cydweithredol posibl yng Nghymru yn y dyfodol.

 

2. Pa fath o wybodaeth a gesglir drwy'r ymchwil?

Fel rhan o'r ymchwil, byddem yn ceisio casglu profiadau a safbwyntiau sefydliadau sydd wedi defnyddio unrhyw un o'r arian a restrir uchod, a hefyd brofiadau sefydliadau sydd wedi ymgysylltu â'r cronfeydd neu agenda ariannu gydweithredol ehangach y trydydd sector, neu a allai fod ag ymwybyddiaeth ohonynt.

3. Beth yw data personol?

Ystyr data personol yw unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod person naill ai ar ei ben ei hun neu ar y cyd â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. ei enw, ei gyfeiriad, neu fanylion sy'n benodol i'r person hwnnw.

 

4. Am ba hyd y cedwir data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract ond bydd yn ei ddileu chwe mis ar ôl diwedd y contract.

5. Beth yw'r sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu'r data a gesglir drwy'r arolwg?

Mae'r gwerthusiad o Ymateb Cyllidwyr Cymru i Argyfwng Covid-19 yn galluogi CGGC a'r cyllidwyr allweddol eraill i ddeall a yw eu cynnig cydweithredu a chymorth yn gweithio'n effeithiol. Fe'i defnyddir felly i lywio gweithgareddau cymorth a ddarperir gan  CGGC a thasgau cyhoeddus y cyllidwyr allweddoleraill. Er enghraifft, gellir defnyddio'r wybodaeth  a  gesglir:

 • Gwella'r ffordd y mae CGGC a'r cyllidwyr allweddol eraill yn cynnig cymorth mewn ymateb i argyfyngau yn y dyfodol.

 • Penderfynu ar y ffordd orau o gefnogi'r sector yn y dyfodol.

 • Helpu CGGC a'r cyllidwyr allweddol eraill i gydweithio yn y dyfodol.

 

6. Beth yw diben prosesu eich atebion i'r arolwg?

Defnyddir y data ar gyfer ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Defnyddir yr adborth i helpu i lywio'r sefydliadau ariannu mewn perthynas â dulliau ariannu cydweithredol posibl yng Nghymru yn y dyfodol. Ni fydd y data'n cael ei ddefnyddio at ddibenion masnachol neu farchnata gan Wavehill nac unrhyw unigolyn neu sefydliad arall, ac ni chaiff ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn.

7. Pwy sydd â mynediad i'r data personol a gesglir drwy'r arolwg?

Bydd gan Wavehill gopi o'r data personol i'w alluogi i gynnal yr arolwg a bydd yn cipio enw, rôl swydd ac enw'r sefydliad yn ystod y cyfweliad hwn.

Bydd Wavehill yn gwneud cofnod ysgrifenedig o'r drafodaeth yn ystod y cyfweliad. Bydd y nodiadau hyn yn cael eu dadansoddi gan ymchwilwyr yn Wavehill i lunio adroddiad ar gyfer CGGC a'r cyllidwyr  allweddol eraill. Ni fydd yr adroddiad hwn yn nodi unrhyw unigolion sy'n cymryd rhan yn yr ymchwil ac ni fydd y nodiadau'n cael eu rhannu â CGGC a'r cyllidwyr allweddol nac unrhyw un arall y tu allan i Wavehill. Bydd Wavehill yn dileu'r holl ddata personol o fewn chwe mis i ddiwedd y prosiect. Ni fydd gan CGGC a'r cyllidwyr allweddol fynediad at ddata personol a gesglir drwy'r cyfweliadau.

 

Wales Funders’ Response to the Covid-19 Crisis

How we hold and process your information

In response to the Covid-19 pandemic, in early 2020 key funders of the third sector in Wales came together in a collaborative way to offer a range of funds to support the sector. The funds are:

 

 • Wales Council for Voluntary Action - Third Sector Resilience Fund (Phase 1 and 2)

 • Wales Council for Voluntary Action – Voluntary Services Emergency Fund

 • Wales Council for Voluntary Action – Voluntary Services Recovery Fund

 • Community Foundation Wales – Wales Coronavirus Resilience Fund

 • Community Foundation Wales – Wales Respond and Recover Fund

 • National Lottery Community Fund – Awards For All (Covid-19 Specific) Fund

 • National Lottery Community Fund – People and Places (Covid-19 Specific) Fund

 • Moondance Foundation - Covid 19 Response Fund

 

The key funders – Wales Council for Voluntary Action (WCVA), Community Foundation Wales (CFW), National Lottery Community Fund (NLCF) and Moondance Foundation (MF) – have commissioned Wavehill to evaluate the effectiveness of this collaborative approach to funding. Feedback will be used to help inform the funding organisations in relation to potential future collaborative funding approaches in Wales. 

 

The data you provide will only be used for the purposes of this evaluation. Any personal information collected as part of the evaluation is kept confidential. Your answers to the interview will not be made public in a way that could lead to you being identified. Wavehill will produce a report based on the information but this will not identify any individuals.

 

It is also important to note that the team undertaking the evaluation do not work for WCVA, the other key funders or any other organisations that are involved in the delivery or funding of this project. This is an independent evaluation.

 

Wavehill will delete the information you provide and all personal data relating to this research within six months of the end of the evaluation.

 

If you have any queries regarding the evaluation, please feel free to contact either Eva Trier, who is leading the evaluation (eva.trier@wavehill.com) or Alison Pritchard at the WCVA (apritchard@wcva.cymru).

 

You can also contact the data protection officer for the Welsh Government at DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

Under the new data protection legislation, you have the right:

 • To access your personal data held by WCVA

 • To require WCVA to correct any mistakes in that data.

 • To (in certain circumstances) object to or restrict processing.

 • For (in certain circumstances) your data to be ‘erased’.

 

Please contact Alison Pritchard at the WCVA (apritchard@wcva.com) if you wish to do any of these things in relation to this project. If you have any concerns about how your data has been handled, you can lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office who is Welsh Government’s independent regulator for data protection.  You can contact the Information Commissioner’s Office on 01625 545 745 or 0303 123 1113, via the website www.ico.gov.uk , or write to: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

 

Further information

1. Why is this research happening?

The key funders – Wales Council for Voluntary Action (WCVA), Community Foundation Wales (CFW), National Lottery Community Fund (NLCF) and Moondance Foundation (MF) – have commissioned Wavehill to evaluate the effectiveness of this collaborative approach to funding. Feedback will be used to help inform the funding organisations in relation to potential future collaborative funding approaches in Wales. 

 

2. What type of information is collected through the research?

As part of the research, we would look to capture the experiences and views of organisations that have accessed any of the funds listed above, and also the experiences of organisations that have engaged with, or may have awareness of, the funds or the wider collaborative third sector funding agenda.

3. What is personal data?

Personal data means any information that could lead to a person being identified either alone or in combination with other widely available information, e.g. their name, their address, or details specific to that person.

4. How long will personal data be kept for?

Wavehill will hold personal data during the contract period but will delete it six months after the end of the contract.

5. What is the legal basis for collecting and processing the data collected through the survey?

The evaluation of the Wales Funders’ Response to the Covid-19 Crisis enables the WCVA and the other key funders to understand whether their collaboration and support offer is working effectively. It is therefore used to inform support activities provided by the WCVA and the other key funders’ public tasks. For example, the information collected may be used:

 

 • To improve the way support is offered by WCVA and the other key funders in response to future crises.

 • To determine how best to support the sector in the future.

 • To help the WCVA and the other key funders to work together collaboratively in the future.

 

6. What is the purpose of processing your answers to the survey?

The data is used for research and evaluation purposes only. Feedback will be used to help inform the funding organisations in relation to potential future collaborative funding approaches in Wales. The data will not be used for commercial or marketing purposes by Wavehill or any other individual or organisation, and it will not be used to make decisions about you as an individual.

7. Who has access to the personal data collected through the survey?

Wavehill will have a copy of the personal data to allow it to carry out the survey and will capture name, job role and organisation name during this interview.

Wavehill will make a written record of the discussion during the interview. These notes will be analysed by researchers at Wavehill to produce a report for the WCVA and the other key funders. This report will not identify any individuals participating in the research and the notes will not be shared with the WCVA and the key funders or anyone else outside of Wavehill. Wavehill will delete all personal data within six months of the end of the project. WCVA and the key funders will not have access to personal data collected through the interviews.