Gwerthusiad o'r rhaglen Cymru'n Gweithio: cyfweliadau ac arolwg gyda buddiolwyr o'r gwasanaeth Cymru'n Gweithio

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad o'r rhaglen Cymru'n Gweithio.

Nod y gwerthusiad yw asesu pa mor effeithiol y mae Cymru'n Gweithio yn cael ei ddarparu i'r cynulleidfaoedd targed, darparu gwersi i lywio darpariaeth yn y dyfodol ac i werthuso'r effaith y mae Cymru'n Gweithio wedi'i chael ar gyfranogwyr o ran cyflogaeth, caffael, datblygu sgiliau a llesiant.

Fel rhan o'r gwerthusiad hwn, bydd Wavehill yn casglu gwybodaeth trwy gyfweliadau ac arolygon ar-lein gyda buddiolwyr y rhaglen Cymru'n Gweithio.

Llywodraeth Cymru yw'r rheolwr data am yr ymchwil yma. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarperir trwy'r cyfweliadau a'r arolygon, ac yn anhysbysu'r data crai, cyn iddo gael ei rannu â Llywodraeth Cymru.

 

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru ac o bosibl mewn cyhoeddiadau eraill gan Wavehill a Llywodraeth Cymru.

 

Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil yn hollol wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru.

 

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hon yn Wavehill yw:

 

Endaf Griffiths

Cyfeiriad e-bost: endaf.griffiths@wavehill.com

Rhif Ffôn: 01545 571711

DATGANIAD PREIFATRWYDD

Pa ddata personol sydd gennym ni a ble rydyn ni'n cael y wybodaeth?

Diffinnir data personol o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR y DU) fel ‘unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud â pherson adnabyddadwy y gellir ei defnyddio adnabod nhw yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol trwy gyfeirio at ddynodwr’.

Bydd Wavehill yn derbyn data personol unigolion sy'n derbyn cefnogaeth o dan y gwasanaeth Cymru'n Gweithio fel y'i cyflwynir gan Yrfaoedd Cymru (enw cyntaf a chyfenw, cyfeiriad e-bost a / neu rifau ffôn). Mae Gyrfaoedd Cymru yn cadw'ch gwybodaeth oherwydd eich bod wed ymwneud â Cymru'n Gweithio. Dim ond at ddibenion y gwerthusiad hwn y bydd Wavehill yn defnyddio'r cyfeiriadau e-bost a rhifau ffôn.

Gwahoddir cyfranogwyr i gymryd rhan yn y cyfweliadau ffôn a'r arolwg gan Wavehill. Gwahoddir trwy e-bost ar gyfer yr arolwg, ac e-bost a / neu alwad ffôn ar gyfer y cyfweliadau. Bydd y wybodaeth gyswllt yn cael ei darparu gan Yrfaoedd Cymru i Wavehill. Os na dderbynnir ymateb, gall Wavehill anfon e-bost atgoffa arall neu, lle mae gwybodaeth ar gael, cysylltu â chyfranogwyr dros y ffôn.

Ymhob achos, mae eich cyfranogiad yn wirfoddol ac os nad ydych yn dymuno cymryd ran neu gael nodiadau atgoffa, yna atebwch e-bost y gwahoddiad neu rhowch wybod i ni gan ddefnyddio'r rhif ffôn a ddarperir a bydd eich manylion yn cael eu dileu.  

Ar gyfer unigolion a wahoddir i gymryd rhan yn yr arolwg nid oes unrhyw ofyniad i chi ddarparu unrhyw ddata personol pellach ac ni fydd yn bosibl i gysylltu ymatebion yr arolwg â chi na'ch cyfeiriad e-bost oni bai eich bod yn dewis darparu eich cyfeiriad e-bost a fydd yn cael ei ddefnyddio i gysylltu efo chi i drefnu cyfweliad dilynol.

Nid yw'n ofynnol i chi ddarparu unrhyw ddata personol ychwanegol fel rhan o'r cyfweliad, heblaw eich delwedd os ydych chi'n cytuno i gyfweliad gael ei recordio ar fideo. Hoffem recordio cyfweliadau am resymau gweithredol. Byddwn yn gwneud hyn yn glir i chi cyn i'r cyfweliad ddechrau, a byddwch yn cael cyfle i ddweud wrthym os nad ydych yn hapus i'r drafodaeth gael ei recordio. Os recordwyd cyfweliadau, bydd data personol yn cael ei dynnu yn ystod y broses o drawsgrifio. Bydd recordiadau'n cael eu dileu cyn gynted ag y bydd y broses hon wedi'i chwblhau. Os na chaiff trafodaethau eu recordio, ni fydd data personol yn cael ei gynnwys mewn nodiadau ysgrifenedig a baratowyd yn dilyn y cyfweliadau.

Os byddwch yn codi ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol wrth ofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn unig ac yn ei ddileu o'r data ymchwil.

Beth yw'r sylfaen gyfreithlon ar gyfer defnyddio'ch data?

Ein sylfaen gyfreithiol ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru.

Mae eich cyfranogiad yn hollol wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig i Lywodraeth Cymru er mwyn gasglu gwybodaeth a thystiolaeth am ei gallu i gyflawni blaenoriaethau'r llywodraeth. Gellir defnyddio'r wybodaeth a gesglir yn yr ymchwil hon, er enghraifft, i:

 • Deall y theori y tu ôl i raglen Cymru'n Gweithio

 • Asesu perfformiad ac effaith y gwasanaeth

 • Datblygu argymhellion i wella'r modd y darperir Cymru'n Gweithio a rhaglenni cyflogadwyedd eraill

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill bob amser yn cael ei storio ar weinydd diogel. Dim ond nifer gyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn sy'n gallu cyrchu'r data. Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd Wavehill yn defnyddio'r data hwn. Mae gan Wavehill ardystiad 'Cyber Essentials'.

Mae Wavehill yn defnyddio rhaglen feddalwedd o’r enw Qualtrics, sy’n cydymffurfio â GDPR y DU ac yn cwrdd â disgwyliadau Llywodraeth Cymru o ran diogelwch unrhyw ddata a gesglir drwy’r feddalwedd (e.e. caiff yr holl ddata ei brosesu o fewn yr AEE).

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ddelio ag unrhyw amheuaeth o doriad diogelwch data. Os bydd amheuaeth o doriad, bydd Wavehill yn riportio hyn i Lywodraeth Cymru a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr cymwys lle mae'n ofynnol dan y gyfraith i ni wneud hynny.

Adroddir ar yr holl ddata a gesglir trwy'r ymchwil hon mewn fformat anhysbys. Ni fydd y data yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw beth a ellir eu  defnyddio i adnabod chi yn cael eu dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd i gynhyrchu adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i nodi cyfranogwyr unigol.

Pa mor hir ydyn ni'n cadw'ch data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract, a bydd unrhyw ddata personol nad yw eisoes wedi'i ddileu yn cael ei ddileu gan Wavehill dri mis ar ôl i'r contract ddod i ben. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt. Bydd Wavehill yn darparu fersiwn ddienw o'r data i Lywodraeth Cymru na fydd yn cynnwys gwybodaeth a allai eich adnabod chi.

Eich Hawliau fel Unigolyn

O dan GDPR y DU, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu fel rhan o'r prosiect hwn, mae gennych chi'r hawl i:

 • Cyrchu copi o'ch data eich hun;

 • Gofyn i ni gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data;

 • (Mewn rhai amgylchiadau) Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu o'ch data;

 • (Mewn rhai amgylchiadau) Cael eich data eu ‘ddileu’; a

 • Cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data.

Y manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk

Gwybodaeth Bellach

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynglŷn â sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o'r astudiaeth hon yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru neu'n dymuno arfer eich hawliau gan ddefnyddio Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU, cysylltwch â:

Enw: Hannah Davies

Cyfeiriad e-bost: Hannah.Davies018@gov.wales

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru trwy:

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ, E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales.

Evaluation of the Working Wales programme: interviews and survey with beneficiaries of the Working Wales Service  

The Welsh Government has commissioned Wavehill to undertake an evaluation of the Working Wales programme.  

The aim of this evaluation is to assess how effectively Working Wales is being delivered to the target audiences, to provide lessons to inform future delivery and to evaluate the impact that Working Wales has had on participants in terms of employment, skills acquisition and development, and well-being.  

As part of this evaluation, Wavehill will be gathering information through interviews and online surveys with beneficiaries of the Working Wales programme. 

 

The Welsh Government is the data controller for the research. However, Wavehill will delete any personal data provided through the interviews and surveys, and anonymise the raw data, before it is shared with the Welsh Government. 

The information collected during the project will be included in a report published on the Welsh Government website and possibly in other publications by Wavehill and Welsh Government. 

 

Your participation in this research is completely voluntary. However your views and experiences are important in order to help inform Welsh Government policies. 

The contact for this research at Wavehill is:

Endaf Griffiths

E-mail address: endaf.griffiths@wavehill.com 

Telephone number: 01545 571711 

PRIVACY NOTICE 

What personal data do we hold and where do we get this information? 

Personal data is defined under the UK General Data Protection Regulation (UK GDPR) as ‘any information relating to an identifiable person who can be directly or indirectly identified by reference to an identifier’.  

 

Wavehill will receive personal data of individuals who receive support under the Working Wales service as delivered by Careers Wales (forename and surname, email address and/or telephone numbers). Careers Wales hold your information because of your involvement with Working Wales.  Wavehill will only use email addresses and telephone numbers for the purposes of this evaluation.  

Participants will be invited to participate in the telephone interviews and the survey by Wavehill. Invitation will be via email for the survey, and email and/or telephone call for the interviews. The contact information will be provided by Careers Wales to Wavehill. If no response is received, Wavehill may send out another reminder email or, where information is available, contact participants via telephone.  

In all instances, your participation is voluntary and if you do not wish to take part or be sent reminders then please reply to the invitation email or let us know using the telephone number provided and your details will be removed.  

For individuals invited to take part in the survey there is no requirement to provide any further personal data and it will not be possible to link the survey responses to you or your email address unless you choose to provide your email address if you are happy to be contacted for a follow up interview.  

If you take part in a follow up interview you are not required to provide any additional personal data as part of the interview, with the exception of your image if you agree to an interview being video recorded. We wish to record interviews for operational reasons. We will make this clear to you before the interview begins, and you will have the opportunity to tell us if you are not happy for the discussion to be recorded. If interviews are recorded, personal data will be removed during the process of transcribing. Recordings will be deleted as soon as this process is completed. If discussions are not recorded, personal data will not be included in written notes prepared following the interviews.

If you raise a query or complaint and provide personal data requesting a response, the researcher will forward the request only to the relevant official and subsequently delete it from the research data. 

What is the lawful basis for using your data? 

The lawful basis for processing information in this data collection exercise is our public task; that is, exercising our official authority to undertake the core role and functions of the Welsh Government.  

 

Participation is completely voluntary. Research studies such as this are important for the Welsh Government to collect information and actionable evidence about its ability to deliver government priorities. The information collected in this research, for example, might be used to: 

 • Understand the theory behind the Working Wales programme 

 • Assess the performance and impact of the service 

 • Develop recommendations to improve delivery of Working Wales and other employability programmes 

 

How secure is your personal data? 

Personal information provided to Wavehill is always stored on a secure server. The data can only be accessed by a limited number of researchers working on this project. Wavehill will only use this data for research purposes. Wavehill has cyber essentials certification. 

Wavehill use a survey software programme called Qualtrics, which is UK GDPR compliant and meets Welsh Government’s expectations in terms of the security of any data collected via the software (e.g. all data is processed within the EEA).  

Wavehill has procedures to deal with any suspected data security breaches. If a suspected breach occurs, Wavehill will report this to the Welsh Government who will notify you and any applicable regulator where we are legally required to do so.  

All data gathered through this research will be reported in an anonymised format. It will not contain your contact details and any identifiable will be removed. Wavehill will use the information gathered to produce a report that will be published on the Welsh Government website. This report will not include any information that could be used to identify individual participants.  

How long do we keep your personal data?  

Wavehill will hold personal data during the contract period, and any personal data not already removed will be deleted by Wavehill three months after the end of the contract. This includes your contact details. Wavehill will provide Welsh Government with an anonymised version of the data which will not include information that could identify you. 

 

Individual rights 

Under UK GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide as part of this [project], you have the right: 

 • To access a copy of your own data;  

 • For us to rectify inaccuracies in that data; 

 • To object to or restrict processing (in certain circumstances); 

 • For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and 

 • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection. 

 

The contact details for the Information Commissioner’s Office are: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Phone: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Website: www.ico.gov.uk 

 

Further Information 

If you have any further questions about how the data provided as part of this study will be used by the Welsh Government or wish to exercise your rights using the UK General Data Protection Regulation, please contact: 

Name: Hannah Davies  

E-mail address: Hannah.Davies018@gov.wales 

 

The Welsh Government’s Data Protection Officer can be contacted at:  

Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ, Email: DataProtectionOfficer@gov.wales.