Gwerthusiad o'r rhaglen Cymru'n Gweithio - cyfweliadau â sefydliadau sy'n derbyn neu'n atgyfeirio i Gymru'n Gweithio

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad o'r rhaglen Cymru'n Gweithio.

Nod y gwerthusiad hwn yw asesu pa mor effeithiol y mae Cymru'n Gweithio yn cael ei ddarparu i'r cynulleidfaoedd targed, darparu gwersi i lywio darpariaeth yn y dyfodol ac i werthuso'r effaith y mae Cymru'n Gweithio wedi'i chael ar gyfranogwyr o ran cyflogaeth, caffael a datblygu sgiliau, a llesiant.

Fel rhan o'r gwerthusiad hwn, bydd Wavehill yn casglu gwybodaeth trwy gyfweliadau â sefydliadau sy'n derbyn neu'n atgyfeirio i Gymru'n Gweithio.

Llywodraeth Cymru yw'r rheolwr data am yr ymchwil. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarperir trwy'r cyfweliadau, y gweithdai a'r arolygon, ac yn anhysbysu'r data crai, cyn iddo gael ei rannu â Llywodraeth Cymru.

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru ac o bosibl mewn cyhoeddiadau eraill gan Wavehill a Llywodraeth Cymru.

Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil hon yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru.

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hon efo Wavehill yw Endaf Griffiths.

E-bost: endaf.griffiths@wavehill.com

Rhif ffôn: 01545 571711

Hysbysiad Preifatrwydd

Pa ddata personol sydd gennym ni a ble rydyn ni'n cael y wybodaeth hon?

Diffinnir data personol o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR y DU) fel ‘unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud â pherson adnabyddadwy y gellir ei defnyddio i adnabod rhywun yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol trwy gyfeirio at ddynodwr’.

Mae Wavehill yn derbyn data personol unigolion gan sefydliadau sy'n derbyn neu'n atgyfeirio at wasanaeth Cymru'n Gweithio fel y'i cyflwynir gan Yrfaoedd Cymru (enw cyntaf a chyfenw, cyfeiriad e-bost a / neu rifau ffôn). Mae Gyrfaoedd Cymru yn cadw'ch gwybodaeth oherwydd eich rhan yn y rhaglen neu trwy dderbyn atgyfeiriadau i neu o Gymru'n Gweithio. Dim ond at ddibenion y gwerthusiad hwn y bydd Wavehill yn defnyddio'r cyfeiriadau e-bost neu rifau ffôn.

Gwahoddir cyfranogwyr i gymryd rhan yn y cyfweliadau ffôn gan Wavehill. Gwahoddir trwy e-bost a / neu alwad ffôn, darperir y wybodaeth gyswllt gan Yrfaoedd Cymru i Wavehill. Os na dderbynnir ymateb, gall Wavehill anfon e-bost atgoffa arall neu, lle mae gwybodaeth ar gael, cysylltu â chyfranogwyr dros y ffôn.

 

Ymhob achos, mae eich cyfranogiad yn wirfoddol ac os nad ydych eisiau cymryd rhan neu gael nodiadau atgoffa, yna ymatebwch i'r e-bost gwahodd neu rhowch wybod i ni gan ddefnyddio'r rhif ffôn a ddarperir a bydd eich manylion yn cael eu dileu.

Nid yw'n ofynnol i chi ddarparu unrhyw ddata personol ychwanegol fel rhan o'r cyfweliad, heblaw eich delwedd os ydych chi'n cytuno i gyfweliad gael ei recordio. Hoffem recordio cyfweliadau am resymau gweithredol. Byddwn yn gwneud hyn yn glir i chi cyn i'r cyfweliad ddechrau, a byddwch yn cael cyfle i ddweud wrthym os nad ydych yn hapus i'r drafodaeth gael ei recordio. Os recordiwyd cyfweliadau, bydd data personol yn cael ei dynnu yn ystod y broses o drawsgrifio. Bydd recordiadau'n cael eu dileu cyn gynted ag y bydd y broses hon wedi'i chwblhau. Os na chaiff trafodaethau eu cofnodi, ni fydd data personol yn cael ei gynnwys mewn nodiadau ysgrifenedig a baratowyd yn dilyn y cyfweliadau.

Os byddwch yn codi ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol sydd yn gofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn unig ac yn ei ddileu o'r data ymchwil.

Beth yw'r sylfaen gyfreithlon ar gyfer defnyddio'ch data?

Y sylfaen cyfreithiol ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru.

 

Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil yn hollol wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig i Lywodraeth Cymru er mwyn gasglu gwybodaeth a thystiolaeth am eu gweithrediadau a'u gallu i gyflawni blaenoriaethau'r llywodraeth. Gellir defnyddio'r wybodaeth a gesglir yn yr ymchwil hon, er enghraifft, i:

 

 • Deall y theori y tu ôl i'r rhaglen Cymru'n Gweithio

 • Asesu perfformiad ac effaith y gwasanaeth

 • Datblygu argymhellion i wella'r modd y darperir Cymru'n Gweithio a rhaglenni cyflogadwyedd eraill

 

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill bob amser yn cael ei storio ar weinydd diogel. Dim ond nifer gyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn sy'n gallu cyrchu'r data. Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd Wavehill yn defnyddio'r data hwn. Mae gan Wavehill ardystiad 'Cyber Essentials'.

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ddelio ag unrhyw amheuaeth o doriad diogelwch data. Os bydd amheuaeth o doriad, bydd Wavehill yn riportio hyn i Lywodraeth Cymru a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr cymwys lle mae'n ofynnol o dan y gyfraith i ni wneud hyn.

Adroddir ar yr holl ddata a gesglir trwy'r ymchwil hon mewn fformat anhysbys. Ni fydd y data yma yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw ddata a gellir ei defnyddio i adnabod unigolion / safleoedd yn cael eu dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd i gynhyrchu adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i nodi cyfranogwyr unigol.

Pa mor hir ydyn ni’n cadw’ch data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract, a bydd unrhyw ddata personol nad yw eisoes wedi'i ddileu yn cael ei ddileu gan Wavehill o fewn dri mis i'r contract ddod i ben. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt. Bydd Wavehill yn darparu fersiwn ddienw o'r data i Lywodraeth Cymru a fydd ddim yn cynnwys unrhyw wybodaeth a allai arwain i rywun i adnabod chi.

 

Eich Hawlion fel Unigolyn

O dan GDPR y DU, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu fel rhan o'r prosiect hwn, mae gennych chi'r hawl:

 • I gael mynediad at gopi o'ch data eich hun;

 • I wneud i ni cywiro unrhyw camgymneriadau yn y data;

 • (Mewn rhai amgylchiadau) Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu o'ch data

 • (Mewn rhai amgylchiadau) Cael eich data eu ‘ddileu’; a

 • Cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data.

 

Y manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk

Gwybodaeth Bellach

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynglŷn â sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o'r astudiaeth hon yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru neu'n dymuno arfer eich hawliau gan ddefnyddio Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU, cysylltwch â:

Enw: Hannah Davies

E-bost: Hannah.Davies018@gov.wales

 

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru trwy:

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ, E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

Evaluation of the Working Wales programme – interviews with organisations that receive or make referrals to Working Wales  

 

The Welsh Government has commissioned Wavehill to undertake an evaluation of the Working Wales programme.

 

The aim of this evaluation is to assess how effectively Working Wales is being delivered to the target audiences, to provide lessons to inform future delivery and to evaluate the impact that Working Wales has had on participants in terms of employment, skills acquisition and development, and well-being.  

As part of this evaluation, Wavehill will be gathering information through interviews with organisations that receive or make referrals to Working Wales. 

The Welsh Government is the data controller for the research. However, Wavehill will delete any personal data provided through the interviews, workshops and surveys, and anonymise the raw data, before it is shared with the Welsh Government. 

The information collected during the project will be included in a report published on the Welsh Government website and possibly in other publications by Wavehill and Welsh Government. 

 

Your participation in this research is completely voluntary. However your views and experiences are important in order to help inform Welsh Government policies. 

The contact for this research at Wavehill is Endaf Griffiths. 

E-mail address: endaf.griffiths@wavehill.com 

Telephone number: 01545 571711

Privacy Notice

What personal data do we hold and where do we get this information? 

Personal data is defined under the UK General Data Protection Regulation (UK GDPR) as ‘any information relating to an identifiable person who can be directly or indirectly identified by reference to an identifier’.  

 

Wavehill receive personal data of individuals from organisations who receive or make referrals to the Working Wales service as delivered by Careers Wales (forename and surname, email address and/or telephone numbers). Careers Wales hold your information because of your involvement with making or receiving referrals to or from Working Wales.  Wavehill will only use email addresses and telephone numbers for the purposes of this evaluation 

 

Participants will be invited to participate in the telephone interviews by Wavehill. Invitation will be via email and/or telephone call, the contact information will be provided by Careers Wales to Wavehill. If no response is received, Wavehill may send out another reminder email or, where information is available, contact participants via telephone.  

In all instances, your participation is voluntary and if you do not wish to take part or be sent reminders then please reply to the invitation email or let us know using the telephone number provided and your details will be removed.  

You are not required to provide any additional personal data as part of the interview, with the exception of your image if you agree to an interview being video recorded. We wish to record interviews for operational reasons. We will make this clear to you before the interview begins, and you will have the opportunity to tell us if you are not happy for the discussion to be recorded. If interviews are recorded, personal data will be removed during the process of transcribing. Recordings will be deleted as soon as this process is completed. If discussions are not recorded, personal data will not be included in written notes prepared following the interviews. 

If you raise a query or complaint and provide personal data requesting a response, the researcher will forward the request only to the relevant official and subsequently delete it from the research data. 

What is the lawful basis for using your data? 

The lawful basis for processing information in this data collection exercise is our public task; that is, exercising our official authority to undertake the core role and functions of the Welsh Government.  

Participation is completely voluntary. Research studies such as this are important for the Welsh Government to collect information and actionable evidence about its ability to deliver government priorities. The information collected in this research, for example, might be used to: 

 • Understand the theory behind the Working Wales programme 

 • Assess the performance and impact of the service 

 • Develop recommendations to improve delivery of Working Wales and other employability programmes 

 

How secure is your personal data? 

Personal information provided to Wavehill is always stored on a secure server. The data can only be accessed by a limited number of researchers working on this project. Wavehill will only use this data for research purposes. Wavehill has cyber essentials certification. 

Wavehill has procedures to deal with any suspected data security breaches. If a suspected breach occurs, Wavehill will report this to the Welsh Government who will notify you and any applicable regulator where we are legally required to do so.  

All data gathered through this research will be reported in an anonymised format. It will not contain your contact details and any identifiable will be removed. Wavehill will use the information gathered to produce a report that will be published on the Welsh Government website. This report will not include any information that could be used to identify individual participants.

 

How long do we keep your personal data?  

Wavehill will hold personal data during the contract period, and any personal data not already removed will be deleted by Wavehill three months after the end of the contract. This includes your contact details. Wavehill will provide Welsh Government with an anonymised version of the data which will not include information that could identify you. 

Individual rights 

 

Under UK GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide as part of this [project], you have the right: 

 • To access a copy of your own data;  

 • For us to rectify inaccuracies in that data; 

 • To object to or restrict processing (in certain circumstances); 

 • For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and 

 • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection. 

 

The contact details for the Information Commissioner’s Office are: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Phone: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Website: www.ico.gov.uk 

Further Information 

If you have any further questions about how the data provided as part of this study will be used by the Welsh Government or wish to exercise your rights using the UK General Data Protection Regulation, please contact: 

Name: Hannah Davies  

E-mail address: Hannah.Davies018@gov.wales 

 

The Welsh Government’s Data Protection Officer can be contacted at:  

Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ, Email: DataProtectionOfficer@gov.wales.