Werthusiad Cronfa Ddysgu Undebau Cymru 

 

Er mwyn ichi gael cefnogaeth gan y rhaglen mae gofyn i Lywodraeth Cymru gasglu gwybodaeth gennych. Mae prosesu’r cais hwn yn rhan o’n tasg gyhoeddus i weinyddu’r cyllid a bydd yn ffurfio rhan o’n contract gyda chi.
Llywodraeth Cymru yw'r rheolwr data ar gyfer unrhyw ddata personol a ddarperir gennych fel rhan o'ch cyfranogiad ar y rhaglen.

 

Mae pob maes yng ngwaith papur y rhaglen yn orfodol ac eithrio lle nodir yn wahanol; mae hyn yn cynnwys cwestiynau sydd â’r opsiwn  ‘mae’n well gen i beidio dweud’.

 

Bydd yr holl wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei chadw a’i defnyddio yn unol â deddfwriaeth diogelu data (Diogelu Data a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol).

 

Mae’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn nodi sut bydd y wybodaeth a gesglir gennych yn cael ei defnyddio a phwy fydd yn gallu cael gafael arni.

 

Gyda phwy fyddwn ni’n rhannu eich gwybodaeth ac ar gyfer beth fydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio?


Ni fyddwn ni’n rhannu eich gwybodaeth gydag unrhyw drydydd parti tu allan i’n sefydliad, ac eithrio’r hyn a nodir isod.
 

Bydd Llywodraeth Cymru’n defnyddio eich gwybodaeth am y rhesymau a ganlyn:

​​

 • I fonitro a chofnodi’r nifer o bobl sy’n cymryd rhan mewn prosiectau/ rhaglenni a’r nifer o bobl o wahanol grwpiau sy’n cael cefnogaeth (e.e. gwahanol oedran, rhyw ac ethnigrwydd);

 • I allu gweithio ar y prosesau cyllido, cynllunio, monitro ac arolygu o ran hyfforddiant a dysgu;

 • I lunio cyhoeddiadau ystadegol.

 

Dylech fod yn ymwybodol bod eich gwybodaeth yn cael ei rhannu a'i defnyddio yn y ffyrdd canlynol:

 • Gydag archwilwyr i asesu a yw’r prosiect/ rhaglen wedi dilyn y gweithdrefnau cywir;

 

 • Er mwyn cysylltu eich cofnodion â ffynonellau data eraill a gedwir gan adrannau Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i hwyluso gwaith ymchwil i effaith y prosiect ar y rhai a gymerodd ran. Gallai’r ffynonellau data hyn gynnwys y set ddata Canlyniadau Addysgol Hydredol, data Gyrfa Cymru, Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru, cofnodion Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi a’r Adran Gwaith a Phensiynau, yr Arolwg o’r Llafurlu, yr Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth ac Arolwg Cronfa Gymdeithasol Ewrop o'r Bobl a Adawodd;

 

 • Er mwyn ein helpu i ddeall pa mor effeithiol yw’r cynllun, mae’n bosibl y byddwn yn rhannu eich manylion cyswllt â sefydliadau ymchwil cymeradwy fel bod modd iddynt drafod eich profiadau gyda chi. Ni fydd y sefydliadau’n cysylltu â phawb sy’n rhan o’r cynllun. Os bydd ymchwilwyr yn cysylltu â chi, bydd pwrpas y cyfweliad yn cael ei egluro i chi a gallwch ddewis peidio â chael eich cyfweld. Unwaith y bydd yr ymchwil wedi’i gwblhau, bydd y sefydliadau ymchwil yn dileu eich manylion cyswllt. Mae’n bosibl y bydd y sefydliadau ymchwil hefyd yn cael fersiynau o’r data nad ydynt yn cynnwys manylion fel enwau neu fanylion cyswllt at ddibenion ymchwil, dadansoddi neu fonitro cyfleoedd cyfartal;

 

 • Bydd asiantaethau atal twyll yn defnyddio’ch gwybodaeth i atal twyll a gwyngalchu arian ac i wirio’ch hunaniaeth. Os oes unrhyw dystiolaeth o dwyll, mae’n bosib y gwrthodir rhai gwasanaethau penodol, cyllid neu gyflogaeth ichi yn y dyfodol. Mae rhagor o fanylion ynglŷn â sut y byddwn ni a’r asiantaethau atal twyll yn defnyddio’ch gwybodaeth, a’ch hawliau diogelu data, ar gael trwy gysylltu â DataProtectionOfficer@llyw.cymru.

 

Diogelu a Chadw Data


Mae Llywodraeth Cymru yn dilyn gweithdrefnau diogelwch llym wrth gadw a datgelu’r wybodaeth a roddwyd inni gennych chi. Mae cynllun cadw Llywodraeth Cymru yn gofyn inni gadw eich manylion ar ein ffeiliau am 10 mlynedd ar ôl diwedd y flwyddyn ariannol y byddwch yn derbyn y cyllid. Pan na fydd angen eich manylion arnom bellach, byddwn yn sicrhau ein bod yn cael gwared ar y cyfan yn ddiogel.

Bydd y cyfrifiaduron/gweinyddwyr rydyn ni’n eu defnyddio i gadw eich gwybodaeth bersonol yn cael eu cadw mewn amgylchedd diogel.

 

Dan y ddeddfwriaeth data mae gennych chi hawl i:
•           gael mynediad i’r data personol rydyn ni’n eu prosesu amdanoch chi;
•           cywiro gwallau yn y data;
•           gwrthwynebu neu gyfyngu ar y prosesu (mewn rhai amgylchiadau);
•           gofyn am i’ch data gael eu ‘dileu’ (mewn rhai amgylchiadau);
•           cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data.

 

Gellir cysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn:
Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire
SK9 5AD
Ffôn : 01625 545 745 Ffacs: 01625 524 510
E-bost: casework@ico.gsi.gov.uk

 

Sut i gysylltu â ni


Am fanylion pellach am y wybodaeth mae Llywodraeth Cymru’n ei chadw a’i defnyddio, neu os ydych chi am arfer eich hawliau o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, cysylltwch â  WULF@llyw.cymru. Gallwch hefyd gysylltu â DataProtectionOfficer@llyw.cymru os oes pryder gennych ynglŷn â sut mae eich gwybodaeth bersonol yn cael ei phrosesu neu gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

 

Wrth dderbyn cymorth o’r prosiect/rhaglen hwn rydych yn cydnabod bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio yn y ffyrdd sydd yn ymdddangos uchod.

 

Evaluation of the Wales Union Learning Fund (WULF)

Providing us with your data is necessary for you to participate in the programme. Processing your data is part of our public task to administer the programme and will form part of our contract with you. 

 

The Welsh Government is the data controller for any personal data you provide as part of your participation on the programme, including any application for support and/or funding and subsequent claims.  

 

All fields in the learner form are mandatory unless otherwise stated; this includes questions where ‘prefer not to say’ is an option.

 

All the information you provide will be stored and used in accordance with the current data protection legislation (the Data Protection Act and the General Data Protection Regulation (GDPR)). 

 

This Privacy Notice sets out how the information collected from you will be used and who will have access to it.

 

Who will we share your information with and what will they use the information for?

We will not share your information with any third party outside of our organisation, other than as set out below.

 

 The Welsh Government will use your data to:

 • Monitor and report on the number of people taking part in projects/programmes and the number of people from different groups being supported (e.g. different age, gender and ethnicity);

 • Carry out the funding, planning, monitoring and inspection of learning;

 • And to produce statistical publications;

 

Please be aware that your information is shared and used in the following ways:

 • With auditors to assess whether the project/programme has followed the correct procedures;

 • To link your records to other data sources held by Welsh Government and UK Government departments to facilitate research into the impact the project has had on those who took part. These data sources might include the Longitudinal Educational Outcomes dataset, Careers Wales data, the Lifelong Learning Wales Record, records held by HM Revenue Customs (HMRC) and Department for Work and Pensions (DWP), the Labour Force Survey and Annual Population Survey and the ESF Leavers Survey;

 • To help us understand the effectiveness of the scheme we may share your contact details with approved research organisations so that they can talk to you about your experiences. Not everyone who takes part in the scheme will be contacted. If you are contacted by researchers, the purpose of the interview will be explained to you and you will be given the option not to be interviewed. The research organisations will delete your contact details once the research is complete. Research organisations may also be given access to anonymised data (versions of the data that don’t include things like names or contact details) for the purposes of research, analysis or equal opportunities monitoring;

 • Fraud prevention agencies will use it to prevent fraud and money-laundering and to verify your identity.  If fraud is detected, you could be refused certain services, finance or employment in future.  Further details of how your information will be used by us and these fraud prevention agencies, and your data protection rights, can be found by contacting  dataprotectionofficer@gov.wales.

 

Security and Storage

The Welsh Government follows strict security procedures in the storage and disclosure of information you have given to us.  The Welsh Government retention scheme requires us to store your details on our files for 10 years after the end of the financial year which you receive funding.  When we no longer need to retain your information we will ensure it is disposed of securely.

 

The computers/servers in which we store your personal information are kept in a secure environment.

 

Under the data legislation you have the right to:

•         access the personal data that we are processing about you;

•         rectify inaccuracies in that data;

•         object to or restrict processing (in certain circumstances);

•         request for your data to be ‘erased’(in certain circumstances);

lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO). 

 

The ICO can be contacted at:

Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire

SK9 5AD

Tel : 01625 545 745    Fax: 01625 524 510

Email: casework@ico.gsi.gov.uk

 

How to contact us

For further details about the information the Welsh Government holds about you and its use, or if you want to exercise your rights under the GDPR, please contact WULF@gov.wales.  You can also contact dataprotectionofficer@gov.wales if you have a concern about how your personal information is being processed or you can contact the Information Commissioner’s Office (ICO).

 

By receiving support through this project/programme you acknowledge that your information will be used in the ways set out above.

 

MRS Company Partner

© Wavehill Ltd.

Registered Office: 21 Alban Square, Aberaeron, Ceredigion. SA46 0DB