Cronfa Ddysgu Undebau Cymru (WULF) – Arolwg Cyflogwyr a Phencampwyr Dysgu

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad o Gronfa Ddysgu Undebau Cymru (WULF). Nod y gwerthusiad yw darparu tystiolaeth annibynnol o effeithiolrwydd y rhaglen hyd yma, gan gynnig tystiolaeth o effaith a’r gwersi a ddysgwyd, a chyfarwyddo ffocws y gwaith cyflenwi yn y dyfodol. Fel rhan o’r gwerthusiad hwn, bydd Wavehill yn casglu gwybodaeth drwy gyfweliadau â rhanddeiliaid rhaglen WULF, e.e. cyflogwyr, Cynrychiolwyr Dysgu’r Undebau / pencampwyr dysgu, a dysgwyr a gymrodd ran mewn cyrsiau sy’n cael eu cefnogi gan raglen WULF.

 

Llywodraeth Cymru yw’r rheolwr data ar gyfer yr ymchwil. Serch hynny, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a gaiff ei ddarparu fel rhan o’r gwaith ymchwil hwn, ac yn gwneud y data crai yn ddienw, cyn ei rannu gyda Llywodraeth Cymru.

 

Bydd y wybodaeth a gaiff ei chasglu yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyflwynir i Lywodraeth Cymru gan Wavehill. Bydd yr adroddiad at ddefnydd mewnol Llywodraeth Cymru yn unig ac ni chaiff ei gyhoeddi.

 

Mater cwbl wirfoddol yw cymryd rhan. Serch hynny, mae eich barn a’ch profiadau’n bwysig er mwyn helpu i gyfarwyddo polisïau Llywodraeth Cymru.

 

Y cyswllt ar gyfer yr arolwg hwn yn Wavehill yw Tracy Newman

Ffôn: 01545 571711

E-bost: tracy.newman@wavehill.com  

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

 

Pa ddata personol yr ydym yn ei ddal ac o ble y cawn y wybodaeth hon?

 

Caiff data personol ei ddiffinio o dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) fel unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud â pherson y mae modd ei adnabod, y gellir ei adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol drwy gyfeirio at ddynodwr.

 

Darparwyd eich manylion cyswllt i Wavehill gan Lywodraeth Cymru. Darparwyd y manylion hyn yn wreiddiol i Lywodraeth Cymru gan Undebau Llafur a gymrodd ran yn rhaglen Cronfa Ddysgu Undebau Cymru.

 

Nid yw’r gwaith ymchwil hwn yn galw am gasglu data personol ychwanegol oddi wrthych.

 

Rydych yn cymryd rhan yn wirfoddol ac os nad ydych yn dymuno cymryd rhan na chael eich atgoffa i gymryd rhan, ymatebwch i’r e-bost o wahoddiad a chaiff eich manylion ei tynnu’n ôl. Bydd Wavehill yn defnyddio eich cyfeiriad e-bost a’ch rhif ffôn at ddibenion yr adolygiad hwn yn unig.

 

Os ydych yn dewis darparu data personol ychwanegol fel rhan o’r gwaith ymchwil hwn, byddwn yn ceisio peidio â’ch adnabod o’r ymatebion a ddarperwch, na chysylltu pwy ydych â’ch ymatebion. Os ydych yn codi ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol yn gwneud cais am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais yn unig ymlaen at y swyddog perthnasol ac wedyn yn ei ddileu o ddata’r ymchwil.

 

Beth yw’r sail gyfreithlon i ddefnyddio eich data?

 

Y sail gyfreithlon i brosesu’r wybodaeth yn yr ymarferiad casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, gweithredu ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau creiddiol Llywodraeth Cymru.

Mater cwbl wirfoddol yw cymryd rhan. Mae astudiaethau ymchwil fel y rhain yn bwysig i Lywodraeth Cymru i gasglu gwybodaeth a thystiolaeth i weithredu ar ei sail ynglŷn â’i gallu i gyflawni blaenoriaethau’r llywodraeth. Er enghraifft, gallai’r wybodaeth a geglir gael ei defnyddio:

 

 • I asesu dyluniad rhaglen WULF.

 • I asesu cryfderau model cyflawni presennol WULF.

 • I dynnu sylw at unrhyw ffactorau a allai fod wedi rhwystro neu wella effeithiolrwydd y gwaith i gyflawni rhaglen WULF.

 

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

 

Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill gan Lywodraeth Cymru bob amser yn cael ei storio mewn ffolder ‘storfa ddata ddiogel’ ar weinyddion Wavehill. Wrth gynnal arolygon, bydd Wavehill yn defnyddio meddalwedd arolwg sy’n cydymffurfio â GDPR ac sy’n cyd-fynd â disgwyliadau Llywodraeth Cymru o ran diogelwch unrhyw ddata a gesglir drwy’r feddalwedd (caiff yr holl ddata ei brosesu yn y Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA)). 

 

Gall y data gael ei defnyddio gan nifer gyfyngedig o ymchwilwyr yn unig, sy’n gweithio ar y gwerthusiad. Bydd ymchwilwyr Wavehill yn defnyddio manylion cyswllt y cyfranogwyr i gysylltu â nhw at ddibenion ymchwil yn unig.

 

Mae Wavehill wedi rhoi gweithdrefnau yn ei lle i ymdrin ag unrhyw achos a amheuir o danseilio diogelwch. Os oes amheuaeth o achos o danseilio diogelwch, bydd Wavehill yn adrodd ar hyn i Lywodraeth Cymru a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr perthnasol lle mae hynny’n ofynnol yn gyfreithiol. Mae gan Wavehill ardystiad Hanfodion Seiber dilys.

 

Bydd yr holl ddata a gaiff ei gasglu drwy’r gwaith ymchwil hwn yn cael ei adrodd mewn fformat dienw. Ni fydd yn cynnwys eich manylion cyswllt a chaiff unrhyw wybodaeth lle bydd modd eich adnabod mewn atebion penagored ei gwaredu. Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyflwynir i Lywodraeth Cymru gan Wavehill. Adroddiad at ddefnydd mewnol Llywodraeth Cymru yn unig fydd hwn, ac ni chaiff ei gyhoeddi. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth a allai gael ei defnyddio i adnabod cyfranogwyr unigol.

 

Am ba hyd ydych chi’n cadw eich data personol?

 

Bydd Wavehill yn dal data personol yn ystod cyfnod y contract, a bydd unrhyw ddata personol yn cael ei ddileu gan Wavehill dri mis ar ôl diwedd y contract. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt. Bydd Wavehill yn darparu fersiwn ddienw o’r data i Lywodraeth Cymru, ac ni fydd hyn yn cynnwys gwybodaeth a allai nodi pwy ydych.

Hawliau unigol

 

O dan GDPR, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â’r wybodaeth bersonol a ddarperwch fel rhan o’r gwerthusiad hwn. Mae gennych yr hawl:

 

 • I fynediad at gopi o’ch data eich hun;

 • I ofyn i ni gywiro anghywirdebau yn y data hwnnw;

 • I wrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu (mewn amgylchiadau penodol);

 • I’ch data gael ei ‘ddileu’ (mewn amgylchiadau penodol);

 • I gyflwyno cwyn gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, sef ein rheoleiddiwr annibynnol mewn perthynas â diogelu data.

 

Dyma fanylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk

Gwybodaeth bellach

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynglŷn â sut y caiff y data a ddarperir fel rhan o’r gwaith ymchwil hwn ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru neu os ydych yn dymuno ymarfer eich hawliau gan ddefnyddio’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, cysylltwch â:

 

Lynne Challoner  (Rheolwr Contract Cronfa Ddysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru) 

Ffôn: 03000 625487

E-bost: lynne.challoner@gov.wales

 

Mae modd cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru fan hyn:

 

Llywodraeth Cymru,  

Parc Cathays,

Caerdydd,

CF10 3NQ,

 

E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

Wales Union Learning Fund (WULF) – Employer and Learning Champion Survey

The Welsh Government have commissioned Wavehill to conduct an evaluation of the Wales Union Learning Fund (WULF). The aim of the evaluation is to provide independent evidence on the effectiveness of the programme to date, evidencing impact and lessons learnt, and inform the focus of future delivery. As part of this evaluation Wavehill will be gathering information via interviews with WULF programme stakeholders e.g. employers, ULR/ learning champions, and learners that participated in courses supported by the WULF programme.  

 

The Welsh Government is the data controller for the research. However, Wavehill will delete any personal data provided as part of this research, and anonymise the raw data, before it is shared with the Welsh Government.  

 

The information collected during the project will be included in a report submitted to the Welsh Government by Wavehill. The report will be for internal Welsh Government use only and will not be published.

 

Your participation is completely voluntary. However your views and experiences are important in order to help inform Welsh Government policies.

 

The contact for this survey at Wavehill is Tracy Newman

Telephone: 01545 571711

Email: tracy.newman@wavehill.com  

PRIVACY NOTICE

 

What personal data do we hold and where do we get this information?

 

Personal data is defined under the General Data Protection Regulation (GDPR) as “any information relating to an identifiable person who can be directly or indirectly identified by reference to an identifier.”

 

Your contact details were provided to Wavehill by the Welsh Government. These details were originally provided to the Welsh Government by Trade Unions that participated in the Wales Union Learning Fund programme.

 

This research does not require the collection of additional personal data from you.

 

Your participation is voluntary and if you do not wish to take part or be sent reminders to participate then please reply to the invitation email and your details will be removed. Wavehill will only use email address and telephone number for the purposes of this review.

If you choose to provide additional personal data as part of the research we will try not to identify you from, or link your identity to, the responses you provide. If you raise a query or complaint and provide personal data requesting a response, the researcher will forward the request only to the relevant official and subsequently delete it from the research data.

 

What is the lawful basis for using your data?

 

The lawful basis of processing information in this data collection exercise is our public task; that is, exercising our official authority to undertake the core role and functions of the Welsh Government.

 

Participation is completely voluntary. Research studies such as this are important for the Welsh Government to collect information and actionable evidence about its ability to deliver government priorities. For example, the information collected might be used:

 

 • To assess the design of the WULF programme.

 • To assess the strengths of the current WULF delivery model.

 • To highlight any factors which may have impeded or enhanced the effectiveness of delivery of the WULF programme.

 

How secure is your personal data?

 

Personal information provided to Wavehill by the Welsh Government is always stored in a ‘secure data store’ folder on Wavehill’s servers. When conducting surveys, Wavehill will use survey software that is GDPR compliant and meets Welsh Government expectations in terms of the security of any data collected via the software (all data will be processed within the EEA). 

 

The data can only be used by a limited number of researchers who are working on the evaluation.  Wavehill’s researchers will only use participant contact details to contact them for research purposes.

 

Wavehill have put in place procedures to deal with any suspected data security breaches. If a suspected breach occurs, Wavehill will report this to the Welsh Government who will notify you and any applicable regulator where we are legally required to do so. Wavehill have valid Cyber Essentials certification.

 

All data gathered through this research will be reported in an anonymised format. It will not contain your contact details and any identifiable information in open-ended answers will be removed. The information collected during the project will be included in a report submitted to the Welsh Government by Wavehill. The report will be for internal Welsh Government use only and will not be published. This report will not include any information that could be used to identify individual participants.

 

How long do you keep your personal data?

 

Wavehill will hold personal data during the contract period, and any personal data will be deleted by Wavehill three months after the end of the contract. This includes your contact details. Wavehill will provide Welsh Government with an anonymised version of the data which will not include information that could identify you.

 

Individual rights

 

Under GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide as part of this evaluation, you have the right to:

 

 • Access a copy of your own data;

 • Require us to rectify inaccuracies in that data;

 • To object to or restrict processing (in certain circumstances);

 • For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and

 • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection.

 

The contact details for the Information Commissioner’s Office are: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Phone: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Website: www.ico.gov.uk

 

Further Information

 

If you have any further questions about how the data provided as part of this research will be used by the Welsh Government or wish to exercise your rights using the General Data Protection Regulation, please contact:

 

Lynne Challoner  (Contract Manager Wales Union Learning Fund, Welsh Government) 

Telephone: 03000 625487

Email: lynne.challoner@gov.wales

 

The Welsh Government’s Data Protection Officer can be contacted at:

 

Welsh Government,  

Cathays Park,

Cardiff,

CF10 3NQ,

 

Email: DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

MRS Company Partner

© Wavehill Ltd.

Registered Office: 21 Alban Square, Aberaeron, Ceredigion. SA46 0DB