Hysbysiad preifatrwydd: Ymchwil i Lywio Datblygiad Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cymru: Cyfweliadau â rhanddeiliaid

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i gynnal ymchwil i gefnogi datblygiad Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cymru newydd. Amcanion yr ymchwil yw:

 • Gweithio tuag at ddiffiniad o ‘waith ieuenctid’ yng nghyd-destun Cymru;

 • Cynhyrchu dealltwriaeth o ymyriadau gwaith ieuenctid effeithiol a thystiolaeth gyfredol am amrywiaeth ac ansawdd modelau gwaith ieuenctid ledled Cymru;

 • Adeiladu darlun o ystod, cyfaint, ansawdd ac effaith gwaith ieuenctid ledled Cymru;

 • Ymgynghori â rhanddeiliaid i ddeall yr heriau a'r cyfleoedd sy'n wynebu gwaith ieuenctid yng Nghymru, gan gynnwys y rhai sy'n deillio efo COVID-19 a'r rhai sy'n annibynnol o'r pandemig;

 • Datblygu theori newid ar gyfer gwaith ieuenctid yng Nghymru ar y cyd.

 

Fel rhan o'r ymchwil bydd Wavehill yn cynnal cyfweliadau â rhanddeiliaid allweddol.

 

Llywodraeth Cymru yw rheolwr data'r ymchwil. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarperir trwy gyfweliadau ac yn ddienw'r data crai cyn ei rannu â Llywodraeth Cymru. Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru ac o bosibl mewn cyhoeddiadau eraill gan Wavehill a Llywodraeth Cymru.

 

Mae eich Cyfranogiad yn yr ymchwil hon yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru.

 

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hon yn Wavehill yw Tom Marshall.

E-bost: tom.marshall@wavehill.com

 

Rhif ffôn: 01545 571711

Pa ddata personol sydd gennym ni a ble rydyn ni'n cael y wybodaeth hon?

Diffinnir data personol o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) fel ‘unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud â pherson adnabyddadwy a gellir arwain at ei hadnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol trwy gyfeirio at ddynodwr’.

Bydd Wavehill wedi derbyn eich manylion cyswllt gan un o'r llwybrau canlynol:

 • Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu manylion cyswllt i Wavehill ar ffurf cyfeiriadau e-bost a rhifau ffôn ar gyfer unigolion sy'n ymwneud â'r Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro, Grwpiau Cyfranogi Strategaeth a Grwpiau Tasg a Gorffen yn ogystal â'r rhai sydd wedi mynegi diddordeb o'r blaen mewn cefnogi datblygiad y Strategaeth Gwaith Ieuenctid.

 • Mae unigolion y cysylltwyd â hwy trwy'r llwybrau uchod wedi rhoi manylion cyswllt i chi ar gyfer Wavehill ac rydych wedi trefnu gyda Wavehill i gymryd rhan yn yr ymchwil.

 

Pan fydd Wavehill yn cysylltu â chi, dywedir wrthych sut y cafwyd eich manylion cyswllt.

Nid yw'r ymchwil hwn yn gofyn am gasglu data personol ychwanegol gennych chi heblaw eich delwedd, os ydych chi'n cytuno i'r cyfweliad gael ei recordio. Efallai y bydd angen i ni recordio rhai cyfweliadau am resymau gweithredol. Os mae angen hyn, byddwn yn gwneud hyn yn glir i chi cyn i'r cyfweliad ddechrau, a byddwch yn cael cyfle i ddweud wrthym os nad ydych yn hapus i'r cyfweliad gael ei recordio. Os cofnodir cyfweliadau, bydd data personol yn cael ei dynnu yn ystod y broses o drawsgrifio cyfweliadau. Bydd recordiadau'n cael eu dileu cyn gynted ag y bydd y broses hon wedi'i chwblhau. Os na chaiff cyfweliadau eu recordio, ni fydd data personol yn cael ei gynnwys mewn nodiadau ysgrifenedig a baratowyd yn dilyn cyfweliadau.

Dim ond at ddibenion y gwerthusiad hwn y bydd Wavehill yn defnyddio eich cyfeiriad e-bost a rhif ffôn. Mae eich cyfranogiad yn wirfoddol ac os nad ydych yn dymuno cymryd rhan neu eisiau i Wavehill anfon nodiadau atgoffa atoch yna ymatebwch i'r e-bost a bydd eich manylion yn cael eu dileu.

Os dewiswch ddarparu data personol ychwanegol fel rhan o'r ymchwil, byddwn yn ceisio peidio â'ch adnabod o'r ymatebion a roddwch, na chysylltu'ch hunaniaeth â'r ymatebion. Os byddwch yn codi ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol yn gofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn unig ac yn ei ddileu o'r data ymchwil.

Beth yw'r sylfaen gyfreithlon ar gyfer defnyddio'ch data?

Ein sylfaen gyhoeddus ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru.

Mae eich cyfranogiad yn gwbl wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig i Lywodraeth Cymru i gasglu gwybodaeth a thystiolaeth y gellir ei gweithredu i gyflawni blaenoriaethau'r llywodraeth. Gellir defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd yn yr ymchwil hon, er enghraifft:

 • mewn adroddiadau yn ateb y cwestiynau ymchwil a amlinellir uchod ac a gyhoeddir ar wefan llywodraeth Cymru

 • llywio darpariaeth gwasanaethau neu raglenni yn y dyfodol

 

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill bob amser yn cael ei storio ar weinydd diogel. Dim ond nifer gyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn sy'n gallu cyrchu'r data. Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd Wavehill yn defnyddio'r data hwn. Mae gan Wavehill ardystiad Cyber Essentials.

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ddelio ag unrhyw amheuaeth o dorri diogelwch data. Os bydd amheuaeth o doriad, bydd Wavehill yn cyfathrebu hyn i Lywodraeth Cymru ac yn rhoi gwybod i chi ac unrhyw reoleiddiwr cymwys lle mae'n ofynnol o dan y gyfraith i wneud hynny.

Adroddir ar yr holl ddata a gesglir trwy'r ymchwil hon mewn fformat dienw. Ni fydd yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth a gellir arwain i rywun hadnabod chi mewn atebion penagored yn cael ei dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd i gynhyrchu adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i nodi cyfranogwyr unigol.

 

Pa mor hir ydyn ni'n cadw'ch data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract, a bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol nad yw eisoes wedi'i dynnu yn ystod y trawsgrifiad dri mis ar ôl i'r contract ddod i ben. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt.

Bydd Wavehill yn darparu fersiwn ddienw o'r data i Lywodraeth Cymru na fydd yn cynnwys gwybodaeth a allai arwain i rywun adnabod chi.

Eich Hawliau fel Unigolyn

O dan GDPR, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu fel rhan o'r prosiect hwn, mae gennych chi'r hawl:

 • Cyrchu copi o'ch data eich hun;

 • I ni gywiro gwallau yn y data hwnnw

 • Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu'r data (mewn rhai amgylchiadau); a

 • Dileu eich data (mewn rhai amgylchiadau); a

 • Cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data.

 

Y manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.org.uk.

Gwybodaeth Bellach

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynglŷn â sut y bydd y data rydych chi'n darparu fel rhan o'r astudiaeth hon yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru neu'n dymuno ymarfer eich hawliau gan ddefnyddio'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, cysylltwch â:

Enw: Helen Shankster

 

Cyfeiriad e-bost: Helen.Shankster@gov.wales

 

Rhif ffôn: 0300 0259247

 

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn:

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ, E-bost:

DataProtectionOfficer@gov.wales.

  

 

 

 

 

Privacy Notice: Research to Inform the Development of the Welsh Youth Work Strategy: Stakeholder interviews

The Welsh Government has commissioned Wavehill to undertake research to support the development of the new Welsh Youth Work Strategy. The objectives of the research are to:

 • Work towards a definition of ‘youth work’ in the Welsh context;

 • Generate an understanding of effective youth work interventions and current evidence about the variety and quality of youth work models across Wales;

 • Build a picture of the range, volume, quality and impact of youth work across Wales;

 • Consult with stakeholders to understand the challenges and opportunities facing youth work in Wales, including those that stem from COVID-19 and those that are independent of the pandemic;

 • Collaboratively develop a theory of change for youth work in Wales.

 

As part of the research Wavehill will be conducting interviews with key stakeholders.

The Welsh Government is the data controller for the research. However, Wavehill will delete any personal data provided through interviews and anonymise the raw data before it is shared with the Welsh Government. The information collected during the project will be included in a report published on the Welsh Government website and possibly in other publications by Wavehill and Welsh Government.

Your Participation in this research is completely voluntary. However, your views and experiences are important in order to help inform Welsh Government policies.

The contact for this research at Wavehill is Tom Marshall.

E-mail address: tom.marshall@wavehill.com

Telephone number: 01545 571711

 

What personal data do we hold and where do we get this information?

Personal data is defined under the General Data Protection Regulation (GDPR) as ‘any information relating to an identifiable person who can be directly or indirectly identified by reference to an identifier’.

Wavehill will have received your contact details from one of the following routes:

 • Welsh Government has provided Wavehill with contact details in the form of email addresses and telephone numbers for individuals involved with the Interim Youth Work Board, Strategy Participation Groups and Task and Finish Groups as well as those who have previously expressed interest in supporting development of the Youth Work Strategy.

 • Individuals contacted via the above routes have provided you with contact details for Wavehill and you have arranged with Wavehill to take part in the research.

When you are contacted by Wavehill you will be told how your contact details were obtained.

This research does not require the collection of additional personal data from you except your image if you agree to the interview being recorded. We may need to record some interviews for operational reasons. If this is the case, we will make this clear to you before the interview begins, and you will have the opportunity to tell us if you are not happy for the interview to be recorded. If interviews are recorded, personal data will be removed during the process of transcribing interviews. Recordings will be deleted as soon as this process is completed. If interviews are not recorded, personal data will not be included in written notes prepared following interviews.

Wavehill will only use email address and telephone number for the purposes of this evaluation. Your participation is voluntary and if you do not wish to take part or be sent reminders then please reply to the invitation email and your details will be removed.

If you choose to provide additional personal data as part of the research we will try not to identify you from, or link your identity to, the responses you provide. If you raise a query or complaint and provide personal data requesting a response, the researcher will forward the request only to the relevant official and subsequently delete it from the research data.

 

What is the lawful basis for using your data?

The lawful basis for processing information in this data collection exercise is our public task; that is, exercising our official authority to undertake the core role and functions of the Welsh Government.

Participation is completely voluntary. Research studies such as this are important for the Welsh Government to collect information and actionable evidence about its ability to deliver government priorities. The information collected in this research, for example, might be used:

 • in reports answering the research questions outlined above and published on the Welsh government website

 • to inform future delivery of services or programmes

 

How secure is your personal data?

Personal information provided to Wavehill is always stored on a secure server. The data can only be accessed by a limited number of researchers working on this project. Wavehill will only use this data for research purposes. Wavehill have Cyber Essentials certification.  

Wavehill has procedures to deal with any suspected data security breaches. If a suspected breach occurs, Wavehill will report this to the Welsh Government who will notify you and any applicable regulator where we are legally required to do so.

All data gathered through this research will be reported in an anonymised format. It will not contain your contact details and any identifiable information in open-ended answers will be removed. Wavehill will use the information gathered to produce a report that will be published on the Welsh Government website. This report will not include any information that could be used to identify individual participants.

How long do we keep your personal data?

Wavehill will hold personal data during the contract period, and any personal data not already removed during transcription will be deleted by Wavehill three months after the end of the contract. This includes your contact details.

Wavehill will provide Welsh Government with an anonymised version of the data which will not include information that could identify you.

 

Individual rights

Under GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide as part of this project, you have the right:

 • To access  a copy of your own data;

 • For us to rectify inaccuracies in that data;

 • To object to or restrict processing (in certain circumstances);

 • For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and

 • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection.

 

The contact details for the Information Commissioner’s Office are: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Phone: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Website: www.ico.org.uk

 

Further Information

If you have any further questions about how the data provided as part of this study will be used by the Welsh Government or wish to exercise your rights using the General Data Protection Regulation, please contact:

Name: Helen Shankster

E-mail address: Helen.Shankster@gov.wales

Telephone number: 0300 0259247

 

The Welsh Government’s Data Protection Officer can be contacted at:

Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ, Email:

DataProtectionOfficer@gov.wales.