top of page
Image by Scott Graham

Ynghylch

Rydym yn helpu chi i wneud penderfyniadau gwell yn seiliedig ar ymchwil gadarn, tystiolaeth ddibynadwy, a rhesymeg glir.

Yn Wavehill rydym yn darparu ymchwil, dadansoddiad a gwerthusiad cymdeithasol ac economaidd diduedd i chi. Mae ein dull cydweithredol yn eich galluogi i wneud penderfyniadau gwell, mwy amserol a gwybodus. Rydym yn gweithio gydag ystod eang o sefydliadau yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol, gyda grwpiau cymunedol bach, ac ar draws pob lefel o lywodraeth yn y DU. Rydym yn eich helpu i lywio’r tirlun polisi a chyllid newidiol ar draws y DU. Gan dynnu ar dri degawd o brofiad rydym yn bartner annibynnol y gellir ymddiried ynddo.  Gan gydweithio'n agos â chi, rydym yn sicrhau eich bod yn cael y gwerth mwyaf posibl a'r canlyniad gorau ar gyfer eich strategaeth, prosiect, rhaglen, neu bolisi.

Mae ein gwerthoedd a'n hethos yn arwain sut rydym yn gwneud busnes.

Yn 2020, daeth Wavehill yn gwmni sy'n eiddo i'r gweithwyr. Mae hyn wedi sicrhau mwy o fewnbwn a mwy o atebolrwydd ar draws pob lefel o'r busnes. Mae'r strwythurau sydd ar waith yn galluogi staff i fynegi'r hyn sydd bwysicaf iddynt a rhannu'n well â llwyddiant Wavehill. Mae'r broses o ddod yn eiddo i'r gweithwyr wedi ein galluogi i wreiddio ein gwerthoedd yn benodol  fel cwmni. Mae'n yrrwr hanfodol ar gyfer y ffordd yr ydym yn ymddwyn fel busnes yn ogystal ag arwain y gwaith yr ydym yn ei wneud. Rydym ar daith ac wedi ymrwymo i wella ein gwerth cymdeithasol  fel cwmni sy'n cynnwys ein heffaith amgylcheddol a thrwy ymgorffori tegwch, amrywiaeth a chynhwysiant yn well yn ein harferion gwaith.

bottom of page