top of page

Datganiad Hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i'r wefanwww.wavehill.com

Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Wavehill Ltd. Rydym yn gwmni ymchwil cymdeithasol ac economaidd sy'n cydnabod pwysigrwydd darparu gwefan sy'n hygyrch i ddefnyddwyr.

Nodweddion hygyrch ar ein gwefan

Fel rhan o'r broses ddylunio, rydym wedi ystyried egwyddorion dylunio cynhwysol. Mae hyn yn cynnwys:

 • Defnyddio paled lliw sydd wedi'i optimeiddio i fodloni safonau AAA

 • Defnyddio cynllun safle a llywio briwsion bara

 • Cael hyperddolenni defnyddiol a phriodol a botymau galw i weithredu

 • Sicrhau defnydd o Alt Text ar draws y safle

 • Rydym wedi ceisio cyngor allanol ganCod Cemegolar sut y gallwn wella'r dyluniad

Gwyddom nad yw rhai rhannau o’n gwefan yn gwbl hygyrch

 • Mae'n bosibl na fydd rhai ffeiliau PDF a lanlwythir yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllen sgrin. Os felly, cysylltwch â ni, efallai y byddwn yn gallu darparu'r wybodaeth hon mewn fformat gwahanol megis dogfen Word. Gall ap Userway (gweler isod) hefyd drosi PDFs yn fformatau mwy hygyrch

Lle mae bylchau yn ein hymagwedd, rydym yn defnyddio teclyn oUserway.orgi ddarparu swyddogaethau ychwanegol i gefnogi defnyddwyr ag anghenion hygyrchedd. Mae hyn yn galluogi cynnwys y wefan i gydymffurfio â WCAG. Mae'r swyddogaeth yn cynnwys:

 • Swyddogaethau darllenydd sgrin

 • Chwilio geiriadur heb adael y wefan

 • Newid maint testun, uchder a bylchau

 • Newid lliw a dirlawnder

 • Amlygu cysylltiadau

 • Ffont cyfeillgar i ddyslecsia

 • Cyrchwr o faint mwy

 • Strwythur tudalen

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n meddwl nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

enquiry@wavehill.com 

Ffoniwch 01545 571 711

Neu ewch i'n gweld yn un o'n swyddfeydd.

Os oes angen unrhyw wybodaeth arnoch ar y wefan hon mewn fformat gwahanol, defnyddiwch yr un manylion i gysylltu â'ch cais.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

 • Mae Wavehill wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd 2018.

 • Er ein bod yn ymdrechu i sicrhau bod y wefan hon yn cydymffurfio â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe fersiwn 2.1 AA canllawiau safonol, bydd hyn yn cael ei brofi unwaith y bydd gwaith datblygu wedi'i gwblhau a'r wefan wedi'i lansio

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y datganiad hygyrchedd

 • Sain a fideo byw. Os cedwir fideo byw ar y wefan am fwy na 14 diwrnod, yna fe'i hystyrir yn fideo wedi'i recordio ymlaen llaw ac efallai na fydd wedi'i eithrio mwyach.

 • Cynnwys trydydd parti y tu allan i reolaeth y sefydliad

 • Mae'r holl gynnwys fideo newydd a gynhyrchir gennym ni ar y wefan hon ar gael i'w wylio gydag isdeitlau. Weithiau, os byddwn yn ymgorffori fideos pobl eraill, efallai na fydd ganddyn nhw gapsiynau agored neu gaeedig. Ymdrechwn, lle gallwn, i hybu eu defnydd mewn llawer o amgylcheddau.

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 6 Mehefin 2022. 

Bydd y wefan hon yn cael ei lansio ym mis Gorffennaf 2022. Unwaith y caiff ei lansio, byddwn yn cynnal adolygiad o hygyrchedd defnyddioCanllawiau WCAG

bottom of page