health and social care banner

Lechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae ymchwil yn dangos y cysylltiad rhwng penderfynyddion cymdeithasol iechyd megis lefelau trosedd a thlodi, ynysu cymdeithasol, iechyd meddwl, cyrhaeddiad addysgol a statws gwaith ag ansawdd bywyd unigolyn a disgwyliad oes cyffredinol. Gan ddefnyddio dull bioseicogymdeithasol, gallwn eich helpu i sefydlu'r gyd-ddibyniaeth y gall cyd-destun biolegol, seicolegol a chymdeithasol ei chael ar iechyd unigolyn. Mae Adolygiad Marmot yn amlygu’r angen am ddull seiliedig ar dystiolaeth i ddeall a mynd i’r afael â’r materion rhyng-gysylltiedig hyn a gall ein gwaith eich helpu i fynegi hyn ar gyfer eich prosiect neu bolisi.

health and social care banner

Yn Wavehill rydym yn:

  • Defnyddio ddull rhyng-gysylltiedig, traws-sector i helpu i lywio eich prosiect, polisi, neu strategaeth, tra bod ein profiad dwfn ym maes iechyd y cyhoedd a gofal cymdeithasol roi dadansoddiad a dealltwriaeth arbenigol i chi o'r materion sy'n eich wynebu.

  • Darparu gwerthusiadau annibynnol arbenigol i chi sy’n tynnu o’n hystod eang o arbenigeddau mewn mentrau a phrosiectau lleol a chenedlaethol sy’n deall ac yn gallu dylanwadu ar anghydraddoldeb iechyd a darpariaethau gofal cymdeithasol.

Gall goblygiadau iechyd meddwl neu gorfforol gwael fod yn bellgyrhaeddol i’r unigolyn a’i ffrindiau a’i deulu, i ddarparwyr gwasanaethau sydd eisoes dan bwysau yn ogystal ag i’r economi ehangach. Gall ein gwaith eich helpu i ddangos sut y gall ymagwedd gadarnhaol a rhagweithiol at iechyd y cyhoedd a gofal cymdeithasol ddarparu ystod o ganlyniadau iechyd a lles yn ogystal â chyfrannu at amcanion polisi cenedlaethol ehangach.

Astudiaethau Achos/Erthyglau

No posts published in this language yet
Stay tuned...

Cysylltiadau Allweddol

age uk logo

Cleientiaid

Active black country logo
Thriving together
Citizens advice northumberland
West yorkshire reduction unit logo
activity alliance logo