top of page
Arts Culture Heritage banner

Celfyddydau, Diwylliant a Threftadaeth

Sut allwch chi sicrhau'r canlyniad gorau ar gyfer eich prosiect neu raglen?  Ni chynhelir unrhyw brosiect mewn gwactod. Mae deall yr arlliwiau o amgylch eich prosiect celfyddydol, diwylliannol neu dreftadaeth gyda chyd-destun pryderon cymdeithasol, addysgol, lle, economaidd neu amgylcheddol ehangach yn gofyn am wybodaeth ddofn o fewn y sectorau celfyddydol, creadigol, diwylliannol a threftadaeth yn angen dealltwriaeth ehangach o'r wahanol feysydd yn y sector mae eich prosiect yn ei weithredu.

Arts Culture Heritage

Yn Wavehill rydym yn:

  • Gallu gweithio gyda chi i ddatblygu adolygiad tystiolaeth gynhwysfawr o'ch prosiect neu raglen. Mae ein gwaith ymchwil a dadansoddi wedi cael effaith positif wrth gefnogi canlyniadau ariannu a chyfeiriad polisi.

  • Gallu gyfuno ein harbenigedd dwfn wrth werthuso prosiectau a rhaglenni celfyddydau, diwylliant a threftadaeth â gwybodaeth a ddaw o arbenigedd o bob rhan o Wavehill. Gall ein hymagwedd unigryw alluogi gwell dealltwriaeth a gwerth ychwanegol i'ch prosiect neu raglen.

P'un a yw'ch prosiect yn lleol, neu'ch rhaglen yn genedlaethol (neu'n rhyngwladol), mae llwyddiant yn gofyn am gyfuniad o fodloni gofynion ariannu ac adeiladu sylfaen dystiolaeth i gael mynediad at gyllid yn y dyfodol. Maen hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i chi ddangos gwerth ac effaith ehangach eich rhaglenni, prosiectau ac ymyriadau ar gyfer eich rhanddeiliaid a derbynwyr prosiectau. Gan weithio mewn partneriaeth â Wavehill, byddwch yn gallu dangos gwerth ychwanegol eich gwaith trwy ein dulliau annibynnol a chadarn o ymchwilio, tystiolaeth a gwerthuso.

Astudiaethau Achos/Erthyglau

1
2

Cysylltiadau Allweddol

Cleientiaid

Arts council England logo
Arts & Business logo
Citizens advice northumberland logo
Thriving together
Visit scotland logo
Film hub wales logo
Mae gan Wavehill brosesau rheoli prosiect rhagorol ac maent yn rhoi amser i gyfarfod a thrafod cynnydd y prosiect a phroblemau gyda'r cleient. Maent yn cynnig hyblygrwydd a'r gallu i ystyried addasu pan fo cwmpas y prosiect yn newid ychydig. Mae'r tîm prosiect yn broffesiynol ac yn wybodus - i ddyfynnu un aelod o'r grŵp llywio 'maent wir yn 'deall' y maes polisi'. Helpodd hyn yn arbennig i ddatblygu ymddiriedaeth yn yr ymchwil a chryfhau ymgysylltu â rhanddeiliaid i gefnogi'r argymhellion
Uwch Ymchwilydd, Llywodraeth Cymru
bottom of page