top of page
money tree banner

Datblygu Gwledig

Mae gan ardaloedd a chymunedau gwledig nodweddion penodol sy'n eu gwahaniaethu oddi wrth eu cymheiriaid trefol. Yn aml yn ynysig ac yn denau ei phoblogaeth, mae’r seilwaith yn tueddu i fod yn llai datblygedig tra gall mynediad at wasanaethau allweddol fod yn fwy heriol. Mae datblygu gwledig yn mynd y tu hwnt i ffocws traddodiadol ffermio, cynhyrchu bwyd, amaethyddiaeth a thwristiaeth. Rydym yn deall bod yr economi a’r gymuned wledig fodern yn llawer ehangach, ac mae’r heriau a’r cyfleoedd y mae eich cymunedau gwledig yn eu hwynebu yn mynd yn fwy cymhleth.

money tree banner

Yn Wavehill rydym yn:

  • Yn gallu gwerthuso a chefnogi datblygiad rhaglenni a chynlluniau datblygu gwledig cenedlaethol a rhanbarthol ar raddfa fawr yn ogystal â phrosiectau arbenigol llai a ddatblygwyd gan awdurdodau lleol a sefydliadau trydydd sector. Gall hyn eich helpu i ddangos y gwerth a’r effaith y gall rhaglenni wedi’u targedu eu cael mewn lleoliadau gwledig ledled y DU.

  • Gan adeiladu ar ein profiad sectoraidd eang a’n gwybodaeth ddofn o’r heriau sy’n wynebu cymunedau gwledig, gallwn eich helpu i adeiladu sylfaen dystiolaeth i gefnogi cyllid ar gyfer eich prosiect yn y dyfodol ac i ddylanwadu ar ddatblygiad polisi yn eich cymuned neu ardal leol.

Mae cymunedau gwledig yn lleoedd hardd gydag amgylcheddau naturiol hyfryd lle mae pobl yn byw, yn gweithio ac yn ymweld â nhw. Gallwn gefnogi eich menter i wella ffyniant economaidd a chymdeithasol lleol ar draws eich cymuned. Mae rhan allweddol o’n gwaith yn ymwneud ag asesu sut mae nodweddion penodol ardaloedd gwledig yn dylanwadu ar brosiectau a rhaglenni ar draws pynciau mor amrywiol â chymorth busnes, adfywio cymunedol, gwasanaethau cymdeithasol, a darpariaeth tai. Drwy gyfuno ein gwybodaeth ddofn am gymunedau gwledig â’n profiad ymchwil a gwerthuso ehangach gallwn helpu eich prosiect neu raglen i gyflawni, fel y gall cymunedau gwledig ledled y DU ffynnu.

Astudiaethau Achos/Erthyglau

1
2

Cysylltiadau Allweddol

Cleientiaid

Exmoor national park logo
Four Cymru Logo
bottom of page